ACKROYD PUBLICATIONS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ACKROYD PUBLICATIONS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 412.108.854

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 24.06.2014 14224-0534-033
25/11/2014
Mal POF 11.1

[[ In de bijlagen bij het Belgisch Sta sera boa ende,~maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte ,J el Opr IIA VAllitLIO II

Vo beho aan

Belg

Staat

11CY. 2014

ter grit,,le

rechtbori;t ,jar,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm

Zetel

(volledig adres)

Onderwerpen) akte Tekst

Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 10/10/2014

De Vergadering neemt akte van het ontslag van :

- de bvba KQM, met maatschappelijke zetel te 6960 Manhay, Rue Route du Poteau 1, met ondernemingsnummer 0808.925.362, vast vertegenwoordigd door de heer Quentin Gemoets, 6960 Manhay, Rue Route du Poteau 1, als bestuurder met ingang van 10 oktober 2014 - de nv Lumis, met maatschappelijke zetel te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, met ondernemingsnummer 0860.868.466, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Missorten, 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, als bestuurder met ingang van 17 september 2014

De Vergadering beslist nparig te benoemen ais bestuurder :

- de bvba 3Tien, met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Kapelweg 1, met ondernemingsnummer 0509.990.465, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Decoster, woonachtig te 1500 Halle, Kapelweg 1, met ingang van 10 oktober 2014 tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016.

Voormeld mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 10/10/2014

De raad van bestuur beslist nparig het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen met ingang van 10 oktober 2014 aan de bvba-E-Mile, met maatschappelijke zetel te 3070 Kortenberg, Kiewitstraat 35, met ondernemingsnummer 0456.856.934, met ais vast vertegenwoordiger de heer Bruno de Cartier, woonachtig te 3070 Kortenberg, Kiewitstraat 35, voor een periode tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016. Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur, worden overgedragen overeenkomstig de statuten. De vennootschap is in het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door alleen de handtekening van de gedelegeerd bestuurder. In die hoedanigheid moet deze zijn handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming rechtvaardigen.

Tegelijk neergelegd PV dd 10/10/2014

Bvba E-Mile, vast vertegenwoordigd door Bruno de Cartier

Gedelegeerd Bestuurder

0412.108.854

Ackroyd Publications

Naamloze vennootschap

Alfons Gossetlaan 30 -1702 Dilbeek

Op de laatste blz. van Luik G vermelden : Recto : Naam en hoedanglied van dfe instrumenferende notaris, hetzij van de perso(6)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 12.06.2013 13186-0270-035
23/05/2013
Mad POF t1j

f - Jff -q In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IMMUN

BRUSSEL

13 M EJ 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0412.108.854

Benaming (voluit) : Ackroyd Publications

(verkort) :

RechtsvormNaamloze vennootschap

Zetel : Alfons Gossetlaan 30 - 1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Herbenoeming bestuurders - Benoeming commissaris

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 26/04/2013

De vergadering beslist om te herbenoemen als bestuurder vanaf heden tot na de afloop van de

statutaire algemene vergadering te houden in 2016:

- Nv Lumis, met zetel te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, vast vertegenwoordigd door de heer

Luc Missorten, wonende te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67

Bvba Orange Tree, met zetel te 2640 Martsel, Fredericusstraat 29, vast vertegenwoordigd door de

heer Gert Ysebaert, wonende te 2640 Mortsel, Fredericusstraat 29

- Bvba E-Mile, met zetel te 3070 Kortenberg, Kiewitstraat 35, vast vertegenwoordigd door de heer

Bruno de Cartier, wonende te 3070 Kortenberg, Kiewitstraat 35

- Bvba B2B, met zetel te Mezenstraat 14e, 2460 Lichtaart, vast vertegenwoordigd door Hans De Loore, wonende te 2460 Lichtaart, Mezenstraat 14c

Bvba KQM, met zetel te 6960 Manhay, Rue Route du Poteau 1, vast vertegenwoordigd door de heer Quentin Gemoets, wonende te 6960 Manhay, Rue Route du Poteau 1

- De heer Philippe Leysen, wonende te 2000 Antwerpen, Rosier 17-19

De vergadering beslist tot aanstelling voor de functie van commissaris voor een periode van 3 jaar (tot na afloop van de Statutaire Algemene Vergadering te houden in 2016), de cvba Grant Thornton Bedrijfsrevisoren met zetel te 1130 Brussel, Metrologielaan 10, Deze vennootschap heeft Ria Verheyen aangeduid als vaste vertegenwoordiger,

Lumis NV, vast vert door Luc Missorten

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van EiTi -8 vermefaen : Recto : Naam en hoedan gheid van d instrumenterende notaris, hetzij van de perso o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/11/2012
Mod PDF 11.1

Luu

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

III11 IiiI II 1'11 III I'I 1I I1 II' 1I

" 2ai~seoo*

BRUSSEL

2:50n2012

Op de laatste biz. van Duik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0412.108.854

Benaming (voluit) : Ackroyd Publications (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Alfons Gossetlaan 30

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 1 oktober 2012

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Hans De Rare, woonachtig te 9051 Afsnee, Veurestraat 10, als bestuurder met ingang van 1 augustus 2012.

De vergadering beslist nparig

- de bvba KQM, met maatschappelijke zetel te 6960 Manhay, Rue Route du Poteau 1, vast vertegenwoordigd door de heer Quentin Gemoets, woonachtig te 6960 Manhay, Rue Route du Poteau 1, te benoemen ais bestuurder met ingang van 1 oktober 2012 tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2013.

- de bvba Orange Tree, met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Fredericusstraat 29, vast vertegenwoordigd door de heer Gert Ysebaert, woonachtig te 2640 Mortsel, Fredericusstraat 29, te benoemen als bestuurder met ingang van 1 oktober 2012 tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2013.

- Voormelde mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

Tegelijk neergelegd: PV dd 01/10/2012

NV LUMIS, vast vert, door Luc Missorten

Gedelegeerd bestuurder

1702 Groot-Bijgaarden

i" " ' 1 1 - 1 i ' " I i i" _" _ 1/ . . _ _ . _ '

26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 20.06.2012 12196-0430-031
29/05/2012
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L

11111

*12095644*

29/05/2012

~

cd

Ondernemingsnr : 0412108854

Benaming (voluit) .ACKROYD PUBLICATIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Allons Gossetlaan, 30

1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "XPATS.COM" - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negen mei tweeduizend en twaalf, door Meester Eric Spruyt, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ACKROYD PUBLICATIONS" waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan, 30, volgende beslissingen genomen heeft

1/ Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 7 maart 2012 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "XPATS.COM", met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan 30, "de' overgenomen vennootschap", en van de naamloze vennootschap "ACKROYD PUBLICATIONS", met zetel te, 1702 Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan 30, "de overnemende vennootschap", en dat werd neergelegd op de: griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 15 maart 2012 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het' Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 27 maart: 2012, onder nummer 20120327-63019.

2/ Goedkeuring van de verrichting waarbij de overnemende vennootschap "ACKROYD PUBLICATIONS" de overgenomen vennootschap "XPATS.COM" bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2012 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3/ Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Mai Goossens, en/of de heer Geert Steurbaut, beiden woonstkeuze doende te 1702 Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan, 30, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket rnet het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten). Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek registratierechten.

Eric Spruyt

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik Q vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/03/2012
Mad word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0412.108.854

Benaming

(voluit) : Ackroyd Publications

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Gossetlaan 30 te 1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievorstel

Neerlegging van het fusievoorstel d.d. 15 maart 2012 met het oog op een met fusie door overneming

gelijkgestelde verrichting waarbij

- de naamloze vennootschap Xpats.com met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Gossetlaan

30 en ondememingsnummer 0473.525.888

wordt overgenomen door de naamloze vennootschap Ackroyd Publications met maatschappelijke zetel te

1702 Groot-Bijgaarden, Gossetlaan 30 en ondernemingsnummer 0412.108.854

en dit in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Maatschappelijk doel Ackroyd Publications NV:

"De vennootschap heeft tot doel:

a.De uitoefening van het drukpers- en uitgeversbedrijf in de ruimste zin, met inbegrip van het Internet en e-commerce, en al hetgeen nodig is voor de verwezenlijking daarvan, alsmede de uitbating in alle vormen van publiciteit, daarin begrepen alle audiovisuele technieken en middelen;

b.het organiseren van sportwedstrijden en evenementen, culturele en andere en het commercialiseren van deze sportwedstrijden en evenementen

c.het organiseren van wedstrijden, spaaracties, toegelaten loterijen en alle andere commercile acties die het ruime lezerspubliek kunnen interesseren

d. verkoop van alle roerende goederen, zoals (zonder dat deze opsomming beperkend is), boeken, audiovisuele producten, gadgets, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks (in samenwerking met derden), langs welke kanalen ook en dus o.m. met inbegrip van verkoop op afstand

e.het uitbouwen en commercialiseren van data- en adressenbestanden

f.het aanbieden van betalende diensten op het internet, voor eigen rekening of In opdracht van derden

g.ln eigen naam en voor eigen rekening, alle onroerende verrichtingen namelijk de aankoop, verkoop, de huur, de verhuur, de leasing, het doen bouwen, het onderhouden, de valorisatie en de promotie van alle onroerende goederen in de ruimste zin;

h.De vennootschap kan alleen of in mede-eigendom, alle materieel, machines, uitrustingen of vervoermiddelen, huur en verhuur, exploiteren en in exploitatie geven en nemen.

De vennootschap kan alle handels-, financile, industrile, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

i.De exploitatie, de acquisitie, de publicatie, de verspreiding, de aankoop en de verkoop van tijdschriften, boeken, audiovisuele middelen, elektronische dragers en media- en internettoepassingen, alsmede van alle technische, vakkundige, letterkundige en publicitaire publicaties, respectievelijk audiovisuele werken, de creatie, de acquisitie, de exploitatie, de verkoop en het beheer van alle handelsfondsen die niet de pers, de uitgeverij, de elektronische dragers en -media en intemettoepassingen, de boekhandel, de publiciteit verband houden; desgevallend de vertegenwoordiging van buitenlandse bedrijven die een gelijkaardige of aanverwante activiteit voeren, de verspreiding, de aankoop en de verkoop van alle producten alsmede de commercialisering van alle diensten van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voormelde activiteiten verband houden;

j.Het ontwerpen en/of programmeren en/of verkopen en/of uitbaten van computertoepassingen, zowel in eigen naam als voor rekening van derden, onder om het even welke vorm (waaronder internetsites voor elektronisch handel, betalingssystemen, zoekrobotten, portaalsites, multimediasites, nieuwssites, games enzovoort), op om het even welk medium (Cdrom, minidisc, DCC, DAT, DVD, Internet, enzovoort) en via gelijk welk distributiekanaal (telefoon, Internet, kabel, ether, WAP, enzovoort);

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" 1aos3oie*

V beh aa Bel Stag

15 MAR. Z012

Griffie

'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

k.De productie en/of aankoop en/of verkoop en/of installaties van om het even welke software (zowel basissoftware als toepassingen) en/of hardware zowel voor wat betreft computers ais voor andere elektronische toestellen of voor datacommunicatie;

I.Het ontwerpen en/of programmeren en/of installeren en/of uitbaten van telecommunicatiebedrijvigheid, al dan niet via de ether, waaronder telefonie, Internet, toegangsleverantie en aan telecommunicatie verwante diensten zoals auditex, callcenters enzovoort ;

m.De ontwikkeling en het beheer van diensten via het Internet in, door middel van de pers en om het even welk ander middel: de creatie, de exploitatie, de verdeling, de commercialisering van kunst-, literaire, wetenschappelijke of publicitaire werken zowel onder vorm van radio, televisie, electronica, door middel van de pers of andere wijze zonder dat deze lijst limitatief is;

n.Het voeren van de activiteiten van een holding, waaronder;

* Het oprichten van, mede oprichten van, het verwerven, houden en/of overdragen van minderheids- en/of meerderheidsdeelnemingen in vennootschappen en/of samenwerkingsvormen van om het even welke vorm door middel van, niet-limitatief, aandelen, converteerbare obligaties, warranties en/of opties;

* I-let verstrekken van al of niet achtergestelde en/of gewaarborgde leningen onder om het even welke vorm (niet limitatief onder vorm van rekening courant, obligaties en leningen) aan vennootschappen enlof samenwerkingsvormen waarin de holding deelneemt of eventueel de intentie heeft in de toekomst te gaan deelnemen

* Het bijwonen van algemene vergaderingen, het deelnemen aan raden van bestuur en andere organen van vennootschappen en/of samenwerkingsvormen zoals daar zijn subcomits, directiecomits, cordinatiecomits, enzovoort;

* Het verlenen van al of niet betaalde adviezen onder om het even welke vorm (waaronder managementadvies) aan zowel natuurlijke personen als rechtspersonen en samenwerkingsvormen;

* Het bepalen van groepsregels, al of niet in geschreven overeenkomsten, die de relatie tussen de vennootschappen enfof samenwerkingsvormen enerzijds onderling en anderzijds met de holding regelen;

* Het vereffenen van vennootschappen.

Daartoe kan de vennootschap onder andere ; aanverwante en complementaire activiteiten uitoefenen waaronder, niet-limitatief, de logistieke diensten voor Internetsites, Internet reclameregie, enzovoort, bijhuizen en agentschappen oprichten; - haar activa in pand of in hypotheek geven; actief zijn zowel in Belgi als in het buitenland; het mandaat van bestuurder vervullen in andere vennootschappen.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financile tussenkomst of afspraak deelnemen in aile andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van alle aanverwante vennootschappen borg stellen, haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming Is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp."

Maatschappelijk doel Xpats.com NV, waarvan de Nederlandstalige vrije vertaling luidt als volgt

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot elektronisch publiceren van " reclame, tijdschriften, kranten en weekbladen, van welke aard ook ; de aankoop, het beheer en de exploitatie in alle vormen van elektronische sites, e-maildiensten, FTP services, internet en andere, de oprichting, de exploitatie van het beheer van alle data bases ; en dit zowel rechtstreeks als in onderaanneming.

De vennootschap kan aile burgerlijke, industrile of commercile handelingen stellen, roerend of onroerend, die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op een of ander onderdeel van haar maatschappelijk doel of die in wezen kunnen bijdragen tot het ontwikkelen of faciliteren van de realisatie ervan,

De vennootschap kan, op allerlei wijzen, interesse betonen in een vennootschap of onderneming met een gelijkaardig of verwant doel en waarvan voormeld doel in wezen de realisatie van het eigen doel, zelfs onrechtstreeks, kan bevorderen,

De vennootschap kan met voormelde vennootschappen of ondernemingen alle mogelijke overeenkomsten afsluiten van samenwerking, rationalisatie, associatie of andere. "

Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap: 1 januari 2012

Er worden geen rechten toegekend door de overnemende vennootschap aan de vennoten van de over te nemen vennootschap. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

ri

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/09/2011
*

Mod 2.0

L[L In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neeriegging ter griffie van de akte

1

ber ai BE

Sta

II

1.11HIJIMU II

2 0 SE 2011

BRUSSEu

Griffie

Ondernemingsnr : 0412.108.854 30 1702 Groot-Bijgaarden

Benaming

(voluit) : Ackroyd Publications' Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel :Alfons Gossetlaan

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 1 september 2011

De vergadering neemt akte van het ontslag van de bvba RRCC, Eglantierlaan 39 te 2020 Antwerpen, als bestuurder met ingang van I september 2011.

De vergadering beslist eenparig :

- de bvba B2B, Mezenstraat 14c te 2300 Turnhout, vast vertegenwoordigd door de heer Hans De Loore, woonachtig te 2460 Lichtaart (Kasterlee), Olensteenweg 24, te benoemen als bestuurder met ingang van 1 september 2011 tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2013.

- de heer Philippe Leysen, woonachtig Rosier 17-19 te 2000 Antwerpen, te benoemen als bestuurder met ingang van 1 september 2011 tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2013.

Voormelde mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

NV Lumis, vast vert. door Luc MISSORTEN

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 27.06.2011 11235-0404-032
15/04/2011
r Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte$RLissai?

U~AVP.~~~lie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

+11057618

1111

Ondernemingsnr ; 0412108854

Benaming

(voluit) : ACKROYD PUBLICATIONS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1702 Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan 30

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL - SCHRAPPING VAN DE FRANSTALIGE TEKST VAN STATUTEN EN AANVAARDING VAN EEN NIEUWE NEDERLANDSTALIGE TEKST VAN STATUTEN STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op nentwintig maart tweeduizend en elf, door Meester Eric

SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm

van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd

Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"ACKROYD PUBLICATIONS", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan, 30,

volgende beslissingen genomen heeft:

1 Wijziging van het doel van de vennootschap zoals opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.

2 Wijziging van de overdrachtsregeling met betrekking tot de aandelen in de zin dat de overdracht van

aandelen aan geen enkele beperking zal onderworpen zijn.

3 Kennisname van de beslissing van de raad van bestuur tot verplaatsing van de zetel naar huidig adres en

schrapping van de Franstalige tekst van statuten en aanvaarding van een nieuwe Nederlandstalige tekst van

statuten, dewelke in overeenstemming is met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van

vennootschappen met inbegrip van alle eventuele inhoudelijke noodzakelijke wijzigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"ACKROYD PUBLICATIONS".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan, 30.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

a. De uitoefening van het drukpers- en uitgeversbedrijf in de ruimste zin, met inbegrip van het Internet en e-commerce, en al hetgeen nodig is voor de verwezenlijking daarvan, alsmede de uitbating in alle vormen van publiciteit en de handel in alle artikelen en rechten die verband houden met de drukkerij, de uitgeverij, de pers en de publiciteit, daarin begrepen alle audiovisuele technieken en middelen ;

b. het organiseren van sportwedstrijden en evenementen, culturele en andere en het commercialiseren van deze sportwedstrijden en evenementen

c. het organiseren van wedstrijden, spaaracties, toegelaten loterijen en alle andere commercile acties die het ruime lezerspubliek kunnen interesseren

d. verkoop van alle roerende goederen, zoals (zonder dat deze opsomming beperkend is), boeken, audiovisuele producten, gadgets, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks (in samenwerking met derden), langs welke kanalen ook en dus o.m. met inbegrip van verkoop op afstand

e. het uitbouwen en commercialiseren van data- en adressenbestanden

f. het aanbieden van betalende diensten op het intemet, voor eigen rekening of in opdracht van derden

g. In eigen naam en voor eigen rekening, alle onroerende verrichtingen namelijk de aankoop, verkoop, de huur, de verhuur, de leasing, het doen bouwen, het onderhouden, de valorisatie en de promotie van alle onroerende goederen in de ruimste zin ;

h. De vennootschap kan alleen of in mede-eigendom, alle materieel, machines, uitrustingen of vervoermiddelen, huur en verhuur, exploiteren en in exploitatie geven en nemen.

De vennootschap kan alle handels-, financile, industrile, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

L De exploitatie, de acquisitie, de publicatie, de verspreiding, de aankoop en de verkoop van tijdschriften, boeken, audiovisuele middelen, elektronische dragers en media- en internettoepassingen, alsmede van alle technische, vakkundige, letterkundige en publicitaire publicaties, respectievelijk audiovisuele werken, de creatie, de acquisitie, de exploitatie, de verkoop en het beheer van alle handelsfondsen die met de pers, de uitgeverij, de elektronische dragers en -media en intemettoepassingen, de boekhandel, de publiciteit verband houden; desgevallend de vertegenwoordiging van buitenlandse bedrijven die een gelijkaardige of aanverwante activiteit voeren, de verspreiding, de aankoop en de verkoop van alle producten alsmede de commercialisering van alle diensten van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voormelde activiteiten verband houden;

j. Het ontwerpen en/of programmeren en/of verkopen en/of uitbaten van computertoepassingen, zowel in eigen naam als voor rekening van derden, onder om het even welke vorm (waaronder Internetsites voor elektronisch handel, betalingssystemen, zoekrobotten, portaalsites, multimediasites, nieuwssites, games enzovoort), op om het even welk medium (Cdrom, minidisc, DCC, DAT, DVD, Internet, enzovoort) en via gelijk welk distributiekanaal (telefoon, Internet, kabel, ether, WAP, enzovoort);

k. De productie en/of aankoop en/of verkoop en/of installaties van om het even welke software (zowel basissoftware als toepassingen) en/of hardware zowel voor wat betreft computers als voor andere elektronische toestellen of voor datacommunicatie;

I. Het ontwerpen en/of programmeren en/of installeren en/of uitbaten van telecommunicatiebedrijvigheid, al dan niet via de ether, waaronder telefonie, Internet, toegangsleverantie en aan telecommunicatie verwante diensten mais auditex, cailcenters enzovoort ;

m. De ontwikkeling en het beheer van diensten via het Internet in, door middel van de pers en om het even welk ander middel: de creatie, de exploitatie, de verdeling, de commercialisering van kunst-, literaire, wetenschappelijke of publicitaire werken zowel onder vorm van radio, televisie, electronica, door middel van de pers of andere wijze zonder dat deze lijst limitatief is;

n. Het voeren van de activiteiten van een holding, waaronder :

Het oprichten van, mede oprichten van, het verwerven, houden en/of overdragen van minderheids- en/of meerderheidsdeelnemingen in vennootschappen en/of samenwerkingsvormen van om het even welke vorm door middel van, niet-limitatief, aandelen, converteerbare obligaties, warranties en/of opties;

* Het verstrekken van al of niet achtergestelde en/of gewaarborgde leningen onder om het even welke vorm (niet limitatief onder vorm van rekening courant, obligaties en leningen) aan vennootschappen en/of samenwerkingsvormen waarin de holding deelneemt of eventueel de intentie heeft in de toekomst te gaan deelnemen;

*Het bijwonen van algemene vergaderingen, het deelnemen aan raden van bestuur en andere organen van vennootschappen en/of samenwerkingsvormen zoals daar zijn subcomits, directiecomits, cordinatiecomits, enzovoort;

* Het verlenen van al of niet betaalde adviezen onder om het even welke vorm (waaronder managementadvies) aan zowel natuurlijke personen als rechtspersonen en samenwerkingsvormen;

' Het bepalen van groepsregels, al of niet in geschreven overeenkomsten, die de relatie tussen de vennootschappen en/of samenwerkingsvormen enerzijds onderling en anderzijds met de holding regelen;

* Het vereffenen van vennootschappen.

Daartoe kan de vennootschap onder andere : aanverwante en complementaire activiteiten uitoefenen waaronder, niet-limitatief, de logistieke diensten voor Internetsites, Internet reclameregie, enzovoort, bijhuizen en agentschappen oprichten; - haar activa in pand of in hypotheek geven; actief zijn zowel in Belgi als in het buitenland; het mandaat van bestuurder vervullen in andere vennootschappen.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financile tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van alle aanverwante vennootschappen borg stellen, haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijf en twintig duizend euro (125.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftien (1.215) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zier te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2. Adviserende comits

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid n of meer adviserende comits

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van n of meer sectoren van haar

activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij n of meer bestuurders,

" , "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan n of meer personen van hun keus toekennen.

4. Directiecomit

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit.

Een lid van het directiecomit dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financile toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand april om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

~. .

Voor-. behouden aan het Belgisch Staatsblad

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, " hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

4 Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Mai Goossens, en/of de heer Geert Steurbaut, beiden woonstkeuze doende te 1702 Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan, 30, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOLMACHTEN:

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders:

1. de naamloze vennootschap 'CORELIO' met zetel te 1070 Anderlecht, Researchdreef 30,

2. de naamloze vennootschap "Minoc Business Press", met zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 22, vertegenwoordigd door de heer Geert Steurbaut, wonende te 9680 Maarkedal, Fonteineweg 13, ingevolge twee onderhandse volmachten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecordineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/01/2011
Med 2.0

Le o In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblac

Illiellf11111,11101

13 JAN. 2011

Griffie

Ondememingsnr : 0412.108.854 30 1702. Groot-Bijgaarden

Benaming

(voluit) : Ackroyd Publications Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : Alfons Gossettaan

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 21 december 2010

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de bvba Rhijco, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Meerlenlaan 46, als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 21 december 2010.

De Raad van Bestuur beslist nparig de NV Lumis, met maatschappelijke zetel te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 57, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Missorten, woonachtig te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, te copteren als bestuurder met ingang van 21 december 2010 voor de resterende duur van het mandaat van de bvba Rhijco, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Caspar Van Rhijn, voormeld, dat afloopt na de gewone algemene vergadering van 2014.

De Raad van Bestuur beslist nparig het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen met onmiddellijke ingang aan de NV Lumis, voormeld, met als vast vertegenwoordiger de heer Luc Missorten, voormeld, voor een periode tot na afloop van de algemene vergadering van 2014. Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur, worden overgedragen overeenkomstig de statuten. De vennootschap is in het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door alleen de handtekening van de gedelegeerd bestuurder. In die hoedanigheid moet deze zijn handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming rechtvaardigen.

NV Lumis, vast vert. door Luc MISSORTEN

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/01/2011
y Med 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

MUSSE!:

t3 JAN 2011t

Griffie

1111111111!11,1,111.11j1t1111!.1!11111

Ondememingsnr : 0412.108.854

Benaming

(voluit) : Ackroyd Publications

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Alfons Gossetlaan 30 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 april 2010

De vergadering beslist tot heraanstelling voor de functie van commissaris voor een periode van 3 jaar (tot na de Algemene Vergadering van 2013), de bcvba PKF-bedrijfsrevisoren met zetel te 1130 Brussel, Metreologielaan 10. Deze vennootschap heeft Ria Verheyen en Luc Deltour aangeduid als vaste vertegenwoordigers.

NV Lumis, vast vert. door Luc MISSORTEN

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/06/2009 : BL370244
08/12/2008 : BL370244
14/08/2008 : BL370244
30/06/2008 : BL370244
21/09/2007 : BL370244
15/06/2007 : BL370244
04/05/2007 : BL370244
30/06/2006 : BL370244
02/06/2005 : BL370244
24/06/2004 : BL370244
02/06/2003 : BL370244
02/10/2002 : BL370244
30/05/2002 : BL370244
18/07/2001 : BL370244
15/07/2000 : BL370244
16/04/1998 : BL370244
01/08/1997 : BL370244
20/03/1997 : BL370244
29/06/1996 : BL370244
07/01/1995 : BL370244
01/01/1993 : BL370244
12/07/1990 : BL370244
01/08/1986 : BL370244
25/07/1985 : BL370244
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.04.2016, NGL 10.06.2016 16175-0461-038

Coordonnées
ACKROYD PUBLICATIONS

Adresse
ALFONS GOSSETLAAN 30 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande