AD SCHILDERWERKEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AD SCHILDERWERKEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.884.758

Publication

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 24.06.2014 14214-0570-010
05/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 29.08.2012 12488-0367-008
20/01/2011
Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11300492*

Neergelegd

18-01-2011Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte van oprichting verleden voor notaris Yves De Ruyver, ter standplaats Liedekerke op 13.01.2011, neergelegd voor registratie, blijkt dat:

De heer ASSELMAN Dirk, geboren te Ninove op tweentwintig september negentienhonderd zeventig, echtgescheiden, wonende te Affligem (ex-Teralfene), Portugeesstraat, 25,

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de benaming AD Schilderwerken, gevestigd te Portugeesstraat 25, 1790 Affligem (ex-Teralfene).

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belge als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;

- Het schilderen van metalen constructies;

- Het plaatsen van behang en wand- en vloertegels;

- Het behandelen van muren met vochtwerende producten;

- De aan- en verkoop van alle producten aanverwant met schilder- en behangwerken;

- Het verstrekken van bedrijfsadvies en/of het verzekeren van het management in de meest diverse sectoren van de nijverheids- en dienstensector, onder andere alle werkzaamheden op het gebied van management consult, marketing, promotiecampagnes, imago-opbouw naar klanten;

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen. Het waarnemen van bestuursmandaten in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen;

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, onderhuren, bouwen, verbouwen van onroerende goederen, dit zowel in volle eigendom als in naakte eigendom of vruchtgebruik. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,

geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financile tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld n euro (1 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van n/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de

statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : AD Schilderwerken

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 1790 Affligem, Portugeesstraat 25

0832884758

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand juni, om twintig uur.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de enige vennoot beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om n of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen en onverminderd de wettelijke voorschriften.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en

wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend elf.

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden in tweeduizend en twaalf.

De enige vennoot beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op n.

Wordt tot zaakvoerder benoemd :

De heer Dirk ASSELMAN, voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andere beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: uitgifte van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/04/2015
" Mad word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dp akte

(Il'Iwu~uu~~~u~~ui~~u

15 5204

Ondernemingsnr : 0832.884.758 Benaming

(voluit) : AD SCHILDERWERKEN (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter

Zetel : 1790 Affligem, Portugeesstraat 25

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging - Wijziging van de statuten

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Yves De Ruyver te Liedekerke op 03103/2015, geregistreerd ais volgt: "Geboekt 11 bladen 0 verzendingen, geregistreerd te Asse op 16/03/2015, register OBA5, boek 000 blad 000 vak 2718., ontvangen 50 , getekend, de ontvanger blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

Eerste beslissing - Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen om het van n euro (1 ) te brengen door omzetting in het kapitaal van een bedrag van achttienduizend vijfhonderdnegenennegentig euro (18.599 ) op te nemen uit de reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 ).

Tweede beslissing - Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging.

Daarop stelt de vergadering vast en verzoekt zij ondergetekende notaris te acteren dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 ) is gebracht, volledig is geplaatst en vertegenwoordigd wordt door honderd aandelen. Bijgevolg wordt ook artikel vier der statuten in die zin aangepast.

Derde beslissing - Aanpassing van de statuten

Uit hetgeen voorafgaat beslist de vergadering de bestaande statuten aan te passen en bijgevolg

ondergetekende notaris de statuten te herschrijven.

Vierde beslissing - Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit' te voeren,

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift BAV + cordinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

,ieergeleger/orttverleert op

3 0 2015

ter griffie vansi:t!Ji ~,

rechthat~k v- ~V~-+,:r14~, rst ~ .

. _. .. . . 9,1..kaa- -lrge..

p~~~~dl Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
AD SCHILDERWERKEN

Adresse
PORTUGEESSTRAAT 25 1790 TERALFENE

Code postal : 1790
Localité : Teralfene
Commune : AFFLIGEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande