ADECCO CONSTRUCT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ADECCO CONSTRUCT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 476.991.065

Publication

08/05/2014
Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteiu

RRIZSEK

25AVR. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0476.991.065

Benaming

(voluit) : ADECCO CONSTRUCT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Noordkustlaan 16B -1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 maart 2012

A, De Buitengewone Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder met ingang op 28 februari van:

a.de bvba Chat@Hoochee vertegenwoordigd door de heer Nico Reeskens,

b.de bvba Management Decision Support vertegenwoordigd door de heer Marc De Smedt

c.de bvba Profion vertegenwoordigd door de heer Patrick Michielsen

Dit besluit wordt aangenomen met een eenparigheid van stemmen.

B. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist de definitieve benoeming van:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

a.BIYAADHOO, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van belgische recht, met maatschappelijke zetel te 1852 Grimbergen, Ten Doorn 36, KBO nr 0545.997.855, vertegenwoordigd door de Heer Nico Reeskens, woonachtig te Ten Doorn 36, 1852 Grimbergen in zijn hoedanigheid van enige zaakvoerder benoemd door BIYAADHOO als vaste vertegenwoordiger met als opdracht de uitvoering van haar mandaat in haar naam

als bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang op 1 maart 2014. Haar mandaat loopt tot onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2020 en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Dit besluit wordt aangenomen met een eenparigheid van stemmen.

De actuele samenstelling van de Raad van Bestuur wordt derhalve als volgt samengesteld: BIYAADHOO bvba vertegenwoordigd door Nico Reeskens, Wim Six, Nygard Stien, Martin Alonso, en Dirk Stienaers bvba vertegenwoordigd door Dirk Stienaers

Alle akten de vennootschap bindende worden getekend door twee bestuurders.

Dirk Stienaers bvba

vertegenwoordigd door D, Stienaers Bestuurder

Wim Six

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 11.06.2013 13169-0164-035
07/02/2013
Motl 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOndernemingsnr : 0476.991.065

Benaming

(voluit) : ADECCO CONSTRUCT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Noordkustlaan 16B -1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van17 december 2012

1.De Buitengewone Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Pozzoni Marcello als, bestuurder met ingang op 1 december 2012.

Dit besluit wordt aangenomen met een eenparigheid van stemmen.

2.De Buitengewone Algemene Vergadering beslist de definitieve benoeming van: a.de heer NYGARD Stian woonachtig te Noorwegen, 1356 Bekkestua, Gjonnesskogen 6,

b.PROFION, besloten vennotschap met beperkte aansprakelijkheid van Belgische recht met maatschappelijke zetel te Sterrenlaan 60, 2610 Wilrijk, KBO nummer 0456.896.427, vertegenwoordigd door de heer Michielsen Patrick, wonende te 2610 Wilrijk, Sterrenlaan 60 in zijn hoedanigheid van zaakvoerder benoemd door Profion bvba als vaste vertegenwoordiger met als opdracht de uitvoering van haar mandaat in haar naam

c.DIRK STIENAERS, besloten vennotschap met beperkte aansprakelijkheid van Belgische recht met maatschappelijke zetel te Dalemstraat 39, 3053 Oud-Heverlee, KBO nummer 0823.152.094, vertegenwoordigd door de heer Stienaers Dirk, wonende te Dalemstraat 39, 3053 Oud-Heverlee in zijn hoedanigheid van zaakvoerder benoemd door Dirk Stienaers bvba als vaste vertegenwoordiger met als opdracht de uitvoering van haar mandaat in haar naam

als bestuurders voor een periode van 6 jaar met ingang op 1 december 2012. Hun mandaat lopen tot onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2018 en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Dit besluit wordt aangenomen met een eenparigheid van stemmen

De actuele samenstelling van de Raad van Bestuur wordt derhalve als volgt samengesteld: Management Decision Support bvba vertegenwoordigd door Mark De Smedt, Wim Six, Nygard Stian, Martin Alonso, chat@hoochee bvba vertegenwoordigd door Nico Reeskens, Profion bvba vertegenwoordigd door Patrick Michielsen en Dirk Stienaers bvba vertegenwoordigd door Dirk Stienaers

:

Wim Six

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111J1101j1111 IllhIJ

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

BRUSSC

8 JAM 2M3

Griffie

Bij agen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Management Decision Support bvba vertegenwoordigd door Mark De Smedt Bestuurder

31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 23.05.2012 12124-0460-034
19/08/2011
Ar .J

Med 2.1

Ife. p In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111mn11111mn11MJ1 iw

Ondernemingsnr 0476.991.065

Benaming

(voluit) : ADECCO CONSTRUCT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Noordkustlaan 16B - 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 juli 2011

1.De Buitengewone Algemene Vergadering neemt kennis van het onstlag van Gadam, commanditaire vennootschap op aandelen, vertegenwoordigd door de heer Alain Dehaze, als bestuurder met ingang op 31 juli 2011.

Dit besluit wordt aangenomen met een eenparigheid van stemmen.

2. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist de definitieve benoeming van de heer MARTIN Alonso Rotaeche woonachtig te Madrid, 28224 Pozueio de Alarcn, Camino del Cerro de los Games 3, als bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang op 1 augustus 2011. "

Zijn mandaat loopt tot onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2017 en wordt onbezoldigd uitgeoefend

Management Decision Support bvba vertegenwoordigd door Mark De Smedt Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagenbij het.Belgisch Staatsblad -_19f0$120j1 Annexes du Moniteur belge

USS~`

~

r~ te~~

Wim Six Bestuurder

28/06/2011
Ondernerningsnr : 0476.991.065

Benaming

(voluit) : ADECCO CONSTRUCT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Noordkustlaan 16B 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte: HERBENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 18 mei 2011.

De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om G.V. B.A. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Herman Van den Abeele, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap, en dit tot onmiddellijk na de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

Management Decision Support bvba Wim Six

vertegenwoordigd door Mark De Smedt

Bestuurder Bestuurder

Luik B

ezn

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

in u i ii ii i i u ui u i

" iiossvae"

.E00 TER GFIFFlE YAM Plep4i[1ANa

PNANDELLEte~.~5SEL, DE

DE GRIFFIER,

6_elleIrm

4

fiGq

I11I KOO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 10.06.2011 11158-0402-034
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 11.08.2010 10405-0386-032
10/04/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neerge1egdiontvangen op .

Ondernemingsnr : 0476.991 065

Benaming

(voluit) : AD ECCO CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Noordkustlaan 16B -1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 27 mei 2014.

De Algemene Vergadering herbenoemt voor een periode van drie jaar Ernst & Young Bedrijfsrevisoren C.V.B.A. met zetel te 1831 DIEGEM, De Kleetlan 2, vertegenwoordigd door De Heer Herman Van Den Abeele, als commissaris van de maatschappij. Zijn mandaat loopt tot onmiddellijk na de Algemene Vergadering betreffende boekjaar 2016.

BIYAADHOO bvba Wim Six

vertegenwoordigd door Nico Reeskens

Bestuurder Bestuurder

3 0 1 2ai5

Griffie

-telg griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van koophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 26.06.2009 09328-0397-031
30/04/2009 : BL657733
08/10/2008 : BL657733
10/07/2008 : BL657733
05/09/2007 : BL657733
05/09/2007 : BL657733
20/07/2007 : BL657733
28/11/2005 : BL657733
05/10/2005 : BL657733
01/07/2005 : BL657733
06/12/2004 : BL657733
26/07/2004 : BL657733
07/08/2003 : BL657733
03/03/2003 : BL657733
22/08/2002 : BL657733

Coordonnées
ADECCO CONSTRUCT

Adresse
NOORDKUSTLAAN 16, BUS B 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande