ADVOCATENKANTOOR TRAP & VANDAM

Divers


Dénomination : ADVOCATENKANTOOR TRAP & VANDAM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 478.525.249

Publication

29/04/2014 : Statutenwijziging - kapitaalsverhoging
Er blijkt uit een akte verieden voor notaris Frederik Hantson, te Gooik, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Mireille BEDERT, notaris te Ternat, belet ratione personae, op 28 maart 2014, geregistreerd drie bladen zonder verzendingen te Dilbeek II de 31 maart 2014, boek 610 blad 59 vak 15, ontvangen vijftig euro (50,00EUR) De ontvanger ai. Wauters, dat de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVOCATENKANTOOR TRAP & VANDAM", met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Baron de Vironlaan 60/7, volgende besiissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen :

Eerste agendapunt: Kennisname notulen bijzondere algemene vergadering de dato 18 december 2013, waarbij werd overgegaan tôt de uitkering van een tussentijds dividend op basis van de belaste reserves. Het tussentijds dividend dat uitgekeerd werd ingevolge de bijzondere algemene vergadering de dato 18 december 2013 bedroeg vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).

Tweede agendapunt: kapitaalvèrhoging door inbreng in geld

De vergadering heeft beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaa! van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR) om het van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) te brengen naar zeventigduizend euro (70.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Bankattest

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, bjj Belfius Bank, geopend ten name van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vernoemde instelling op 21 maart 2014.

Aanbiedîng voorkeurrecht

Aile vennoten hebben verklaard afstand te doen van het voorkeurrecht en tevens afstand te hebben gedaan

van de wettelijke termijn om hierover na te denken, Derde agendapunt: verwezenlijking kapitaalsverhoging

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is. Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, wordt de

îndividuele fractiewaarde van ieder aandeel verhoogd, hetgeen door de vennoten wordt aanvaard. Gezien elke vennoot in gelijke mate heeft ingeschreven op de kapitaalsverhoging, is de

aandeelhoudersstructuur ongewijzigd gebleven. Vierde agendapunt; vaststelling kapitaalsverhoging

De vergadering heeft vastgesteld en de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvèrhoging van vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeventigduizend euro (70.000,00 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/honderdste (1/10Oste).

Vijfde agendapunt : aanpassen statuten aan de kapitaalsverhoging :

Teneinde de statuten în overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalvèrhoging die voorafgaat, heeft de vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst;

"Artikel 5

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


** V

Voor¬

behouden

aan het

Belgisch « Staatsbiad

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (70.000.00EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen elk met een fractiewaarde van een/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal."

Zesde agendapunt: volmacht cobrdinatie

De vergadering heeft aile machten verieend aan Notaris Frederik Hantson om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Revende agendapunt: machten aan bestuursorgaan

De vergadering heeft aile machten verieend aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de genomen besiissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend Notaris Frederik Hantson te Gooik.

•FF

a -a

09 eu

ri ■t es

M J3

•FF

SX es

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
06/09/2012 : BLT005741
07/09/2011 : BLT005741
06/09/2010 : BLT005741
26/08/2009 : BLT005741
03/09/2008 : BLT005741
28/08/2006 : BLT005741
28/09/2005 : BLT005741
28/07/2004 : BLT005741
20/02/2003 : BLT005741
07/09/2015 : BLT005741
11/10/2002 : BLA122731
05/09/2016 : BLT005741

Coordonnées
ADVOCATENKANTOOR TRAP & VANDAM

Adresse
BARON DE VIRONLAAN 60 7 1700 DILBEEK

Code postal : 1700
Localité : DILBEEK
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande