ADY SERVICES

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : ADY SERVICES
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 842.919.310

Publication

12/08/2014
Ondernemingsnr : 0842.919.310

Benaming

(voluit) : ADY Services

(verkort)

Rechtsvorm. Vennootschap onder firma

Zetel: Bosstraat 36B te 1831 Machelen (Brabant)

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming zaakvoerders

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 18 juni 2014 te 20.00 uur

De vennoten aanvaarden het ontslag van de heer laconi Ion,

wonende Rue de Keyenveld 34 (2 verdieping)als zaakvoerder en dit met ingang van 13 juni 2014.

Als nieuwe zaakvoerders worden benoemd:

Croitoru Serghei, wonende Rue de l'Application 14/0.1 te 1160 Auderghem,

en dit met ingang van 30 augustus 2913;

Fabian Ecaterina, wonende Rue de l'Application 10/0 te 1160 Auderghem en dit met ingang van

01 juli 2014;

laconi Vlad, wonende Rue Scarquin 35/015 te 1210 Saint-Josse-ten-Noode,

en dit met ingang van 02 februari 2014;

Vrednik Pavel, wonende Rue de l'Application 14/1 te 1160 Auderghem, en dit met ingang van 11 juni 2014;

Croitoru Serghei, Fabian Ecaterina, laconi Vlad en Vrednik Pavel worden dus benoemd als

zaakvoerder en zijn bezoldigd.

Braga Arcadie,

Zaakvoerder

,

11111

Voor-

behouder aan he Belgisch

Staatsblai

flI II II fl11 1H I1 1111

*14153370*

e)eeekt>/

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Dbkendrnmaken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

en op

Hoc' Mid 11.1

Aits "cil4

Eee'l te4I

ter n

griffie Ve

reChtbQtyr

Griffie sr;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes_du.Ninniteux belge_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto " Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notaris, hetzij van de peizoiomien)

bevoegd de rechtspeisoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/11/2014
4

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen a

lUI II Ill lU HH 11H11

*3A203077*

ID

2 8 OKT, 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

r6e4iSCHti eeYi arussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842.919310

Benaming

(voluit) : ADY Services

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Bosstraat 36B te 1831 Machefen (Brabant)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 30 september 2014 te 20.00 uur

De vennoten aanvaarden het ontslag van de heer Vrednik Pavel, wonende Rue de l'Application 14/1 te 1160 Auderghem, en dit met ingang van heden 30 september 2014.

Braga Arcadie,

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/01/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,t% neaeze

2 6 DEC 2013

Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1111 0

Ondernemingsnr : 0842.919.310

Benaming

(voluit) : ADY Services

(verkort)

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Bosstraat 36B te 1831 Machelen (Brabant)

(volledig adres)

Onderwees akte : Ontslag zaakvoerder

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van , 02 december 2013 te 20.00 uur

De vennoten aanvaarden het ontslag van de heer Andoni Nicolae, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue des Beguines 172, als zaakvoerder en dit met ingang van heden 02 december 2013

Braga Arcadie,

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van ..uik 8 vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

05/07/2013
Mai Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111,1111111111911

Ondernerningsnr : 0842.919.310 Benaming

(voluit) : ADY Services (verkort)

26 JUN 2O1

BRUSSEL

Griffie

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Bosstraat 36B te 1831 Machelen (Brabant)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder en benoeming zaakvoerders Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2013 te 20.00 uur

De vennoten benoemen de heer Fabian Petru als nieuwe zaakvoerder vanaf 01 april 2013,

de heer Hiorescu Anatolie als nieuwe zaakvoerder vanaf 06 mei 2013,

Hun mandaat is bezoldigd.

Vervolgens aanvaarden de vennoten het ontslag van de heer Sandra Oleg als zaakvoerder

dat zal ingaan op 20 juni 2013.

Braga Arcadie,

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aaneien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/05/2012
Mod Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I IlII 1111111111 llIl IIII IllI llIl 11111 II1 Ill

" saos~vaa"

Ondernemingsnr : 0842.919.310

Benaming

(voluit) : ADY Services

(verkort) .

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Bosstraat 36B te 1831 Machelen (Brabant)

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag zaakvoerder

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2012 te 20.00 uur

BRUSSEL

~ '~~ ~ ~~ rr~.r~

~

Griffie

De vennoten aanvaarden het ontslag van de heer Certan Petru,

wonende Avenue Franois Malherbe 1/0004 te 1070 Anderlecht en dit met ingang van 31 maart 2012.

Braga Arcadie,

Zaakvoerder

Voor-

behouden

aan het --

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van t.uuk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/02/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Alle werkzaamheden in de bouw, bouw van gebouwen, alle gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;

Vervaardiging van textiel;

Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren;

Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media;

Het vervaardigen van kleding, in de meest ruime zin van het woord;

Volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs;

Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;

Reclamewezen en marktonderzoek;

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de nstrumerti:erends notaris, netzq van da perso(o)Ir(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te irertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Ondemenrrgsnr :

(voluit, . ADY Services

(verkort) .

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Bosstraat 36B te 1831 Machelen (Brabant)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een onderhandse akte, opgesteld op 09 januari 2012, en ter registratie neergelegd, blijkt dat.

1.De heer Braga Arcadie, geboren te Lamoveni (Moldavi) op 26 maart 1971,

wonende te 1831 Machelen (Brabant) , Bosstraat 36B, (R.R. 71.03.26-571.64);

2.De heer Coval Alexandru, geboren te Cimislia (Moldavi), op 29 april 1984,

wonende te 1000 Brussel, Rue de Minimes 93 (R.R. 84.44.29-149..83);

3.De heer Sandra Oleg, geboren te Cahul (Moldavi) op 29 december 1984, wonende te

1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue des Beguines 172 (R.R. 84.12.29-405.88);

4. De heer Cadin Vladimir, geboren te Pitesti (Roemeni), op 21 juni 1959, wonende te

1080Molenbeek-Saint-Jean, Rue Jennart 26, (R.R. 59.06.21-585.66);

5.De heer Andoni Nicolae, geboren te Colibasi (Roemeni) op 03 september 1963, wonende

1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue des Beguines 172 (R.R. 63.09.03-615.02);

6.De heer Kara Yuriy, geboren te Cahul (Moldavi), op 12 april 1984, wonende

1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue des Beguines 172 (R.R. 84.04.12-495.64);

7.De heer Certan Petru, geboren te Straseni (Roemeni), op 26 augustus 1988,

wonende Avenue Franois Malherbe 1/0004 te 1070 Anderlecht (R.R. 88.08.26-519.23)

8.De heer laconi Ion, geboren te Cahul (Moldavi), wonende Rue de Keyenveld 34/002e

te 1050 Ixelles (R.R. 92.05.15-621.23)

Een vennootschap hebben opgericht, en meer bepaald een handelsvennootschap, onder de vorm van

een vennootschap onder firma, onder opschortende voorwaarde van het vervullen van

de openbaarmakingsvereiste, met als maatschappelijke benaming "ADY Services "

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1831 Machelen (Brabant Bosstraat 36B.

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging van voorliggend uittreksel

van deze akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De comparanten verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 van het Wetboek

van Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting

zijn aangegaan door de oprichters, vanaf 2 januari 2012, en dat deze overname slechts uitwerking

heeft vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte.

De verbintenissen worden alsdan geacht vanaf het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan.

De vennootschap heeft als doel :

i

a

Ste

*izoasoeo*

0 `i2 5741 3itO

BRUSSEL

2 0 JAN 2

C,) vit fie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Handelsbemiddeling;

Verhuur van overige machines en werktuigen;

Handel in eigen onroerende goederen;

Informatica en aanverwante activiteiten;

Reparatie en installatie van machines en apparaten;

Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen;

Detailhandel, met uitzondering van de handel van auto's en motorvoertuigen;

Adviezen en consultancy;

Overige zakelijke dienstverlening;

Overige diensten.

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de

vennootschap eveneens alle handelingen en verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten

die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel bijdragen.

De vennootschap mag in Belgi en in het buitenland alle roerende en onroerende, commercile,

industrile en financile handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met

haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financile tussenkomst of

anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog

of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,

en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon, of

ais vertegenwoordiger. Zij kan ook de functie van zaakvoerder, bestuurder, of vereffenaar van

andere vennootschappen uitoefenen.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt duizend Euro (1.000,00 Eur), en is

verdeeld in 100 aandelen niet nominale waarde. Tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal

kan slechts worden besloten door een algemene vergadering, met een nparig besluit van alle vennoten

De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van

aandelen gehouden, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze vennoten moeten natuurlijke personen zijn.

De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De opvolging en overdracht van de aandelen worden opgevolgd volgens het

Wetboek van Vennootschappen

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders-vennoten.

Zij zijn individueel bevoegd om te besluiten over alle aangelegenheden die de vennootschap betreffen,

mits ze niet behoren tot de specifieke bevoegdheid van de algemene vergadering.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en

heeft het recht op de informatie bepaald in artikel 166 Wetboek van Vennootschappen, voor zover

de vennootschap wettelijk niet verplicht is n of meerdere commisarissen te benoemen.

De algemene vergadering van de vennoten komen bijeen telkens wanneer n der vennoten

hierom verzoekt.

Opdat de vergadering rechtsgeldige beslissingen zou kunnen nemen, dient een meerderheid van

de vennoten de beslissing goed te keuren. Wijzigingen van het voorliggend vennootschapscontract

zijn enkel mogelijk bij nparig besluit van alle vennoten.

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli tot 30 juni.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris

op van het vermogen van de vennootschap. Hierbij aansluitend maakt de zaakvoerder de jaarrekening op

over het afgesloten boekjaar. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Zij vormt een geheel en wordt opgemaakt overeenkomstig de boekhoudwet en het Wetboek

van Vennootschappen.

Zij wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering die, telkens op 6 december

om twintig uur, op de zetel van de vennootschap zal worden gehouden.

Deze vergadering beslist over de goedkeuring evenals over de kwijting te verlenen aan de zaakvoerder.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist, binnen de wettelijke mogelijkheden, over de bestemming van

dit batig saldo.

Het eerste boekjaar eindigt op 30 juni 2013 en begint op de datum van de neerlegging

van de statuten. De eerste jaarvergadering wordt bijgevolg gehouden in 2013.

De ondergetekenden de heer Braga Arcadie, de heer Coval Alexandru, de heer Sandra Oleg,

de heer Cadin Vladimir, de heer Andoni Nicolae, de heer Kara Yuriy, de heer Certan Petru

Voor

aai heten de heer laconi Ion, worden benoemd als zaakvoerders. Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden

Belgisch i en verklaren tevens dat er geen maatregel bestaat die zich tegen deze aanvaarding verzet.

Staatsblad Hun mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, totdat de algemene vergadering anders beslist.

7-1

Bij besluit van de zaakvoerders wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan:

" ~/ -mevrouw Sandra VAN MALDEREN, boekhoudster B1BF, wonende te 8700 Aarsele, Karmstraat 65; -mevrouw Jeanine DEVENYNS, boekhoudster BIBF, wonende te 2930 Brasschaat, Dullingen 106, teneinde:

a)Inschrijving, wijzigingen en schrappingen van de vennootschap te verrichten bij de Kruispuntbank

van Ondernemingen (KBO).

b)Inschrijving, wijzigingen en schrappingen van de vennootschap te verrichten als belastingplichtige

bij het bestuur van de Betasting over de Toegevoegde Waarde (BTW).

c)Inschrijving, wijzigingen en schrappingen van de vennootschap en de vennoten bij de

sociaal verzekeringsfondsen

Dit uittreksel is uitgereikt na voorafgaande registratie, met als doel te voldoen

aan de openbaarmakingsvereisten.

Voor ontledend uittreksel

Braga Arcadie,

Zaakvoerder

Op cie laatste biz van Loik 3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notons hetzij van de peran(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/04/2015
Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblac

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van rsle akte

eregd/ontvangen op

1 5 APR, 2015

ter griffie

rechfi~~~.1, ,p7,-I ,y(N1 irdssei

Ondernemingsnr : 0842.919.310

Benaming

(voluit) : ADY Services

(verkort) ;

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Bosstraat 36B te 1831 Machelen (Brabant)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerders

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 2 april 2015 te 20.00 uur

De vennoten aanvaarden het ontslag van de heer Coval Alexandru , wonende Rue de l'Application 14 te

1160 Auderghem, en dit met ingang van 31 maart 2015 en van de heer Kara Yuriy , wonende

Rue des Beguines 172 te 1080 Molenbeek-Saint-Jean, en dit met ingang van 15 november 2014,

als zaakvoerders.

Braga Arcadie,

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

VII I~IIIIIIIIIIIIIIIII u

*15060689*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/08/2015
Mal Wald 11.1

In de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vart geregdrontva gen ap

Voor- IIII011111111111111

behouden " 15121355

aan het

Belgisch Staatsbla(

I 4

01 11113 AuR. 205

ter griffie van de Nederlandsta#ge Pea_betergs Yen e~elieneel Bresei

Ondernemingsnr : 0842.919.310

Benaming

(voluit) : ADY Services

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Bosstraat 36B te 1831 Macheln (Brabant)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 28 juni 2015 te 20.00 uur

De vennoten aanvaarden het ontslag van de heer laconi Vlad, wonende Rue Scalquin 35/D15 te 1210 Saint-Josse-ten-Noode, als zaakvoerder en dit met ingang van 28 juni 2015.

Braga Arcadie,

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon.ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
ADY SERVICES

Adresse
BOSSTRAAT 36B 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande