AMUSEMENTSWORLD

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : AMUSEMENTSWORLD
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 826.822.951

Publication

28/07/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
13/07/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
03/02/2011
Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteRechtsvorm : VOF

Zetel : BRUSSELBAAN 184 BUS 2 1790 AFFLIGEM

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge Notulen van de Gewone Algemene Vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel

van de vennootschap op 26 november 2010

Zijn aanwezig: MAES ALAIN

DE WAEGENEIRE JEANINE

Het voorzitterschap wordt waargenomen door De Heer MAES ALAIN die de vergadering opent te 17.00 uur.'

Hij stelt vast dat de aanwezigen de vereiste meerderheid van de aandelen vertegenwoordigen en

dat de vergadering aldus geldig kan beslissen.

De aanwezige vennoten verklaren regelmatig, zoals voorzien in de statuten en door de wet,

opgeroepen te zijn, met kennisgeving van de agenda.

De voorzitter geeft lezing van de agenda dat volgende punten omvat

1.Verplaatsing maatschappelijke zetel

Na bespreking wordt er gestemd en besluit de algemene vergadering met algeheelheid van stemmen: 1. De maatschappelijke zetel te verplaatsen naar het nieuw adresMolenweg 12

1790 Affligem

Nadat de agenda is afgehandeld en er geen nieuwe punten worden toegevoegd, sluit de

voorzitter de algemene vergadering om 18 uur.

Waarvan akte, 26 november 2010

Aanwezig: MAES ALAIN

DE WAEGENEIRE JEANINE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BRUSSEL

Vo beho aan Belt Staat

" 11105,1"

Ondernemingsnr : 0826822951

Benaming

(voluit) : AMUSEMENTSWORLD

Gri~i~i JAN. ZQU I

Coordonnées
AMUSEMENTSWORLD

Adresse
MOLENWEG 12 1790 AFFLIGEM

Code postal : 1790
Localité : AFFLIGEM
Commune : AFFLIGEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande