(ANT) ARCTIC MATTERS

Divers


Dénomination : (ANT) ARCTIC MATTERS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 820.869.131

Publication

05/12/2011
MOD 2.2

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Neergelegd ter griffie d Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 3 NOV, 2011 DE ri .,RIFFIER,

ee

8

*iiieaeo3*

be e

Sta

T

Ondernemingsnr : 0820.869.131

Benaming

(voluit) : (ANT)ARCTIC MATTERS

(verkort) :

Rechtsvorm : Internationale vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : 3040 Huldenberg, Kafmaasberg 4

Onderwerp akte : Ontbinding - Sluiting vereffening

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD 21/10/2011

De vergadering beslist de vereniging te ontbinden, met ingang van heden en dit met het oog op haar invereffeningstelling.

De vergadering beslist om tot vereffenaar aan te stellen, de heer Dirk Pierre Jules Dansercoer, wonende te 3040 Huldenberg, Kafmaasberg 4.

Ingevolge de ontbinding van de vereniging wordt een einde gesteld aan de mandaten van de huidige bestuurders, met name:

- aan het mandaat van de heer Peter De Merlier als bestuurder, ondervoorzitter en penningmeester van de' raad van bestuur;

aan het mandaat van de heer Dirk Pierre Jules Dansercoer als (gedelegeerd) bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Aan de voornoemde bestuurders wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

Na deze voorafgaande uiteenzetting van de vereffenaar besluit de vergadering de balans per 30109/2011: goed te keuren en zich akkoord te verklaren met de conclusie van de vereffenaar dat er geen netto-actief dient bestemd te worden ten voordele van een vereniging met een gelijkaardig of aanverwant doel zoals bepaald in artikel 29 van de statuten.

De algemene vergadering verklaart de vereffening als definitief beindigd, spreekt de sluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de vereniging definitief opgehouden heeft te bestaan.

De vergadering geeft hierbij kwijting aan de vereffenaar voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vereffenaar stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, aan wie de macht verleend wordt om de formaliteiten betreffende stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de, Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 7:

1/ Ilse Engelen.

2/ Jotien Van Aerschot.

3/ Nora Desie.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Dirk Dansercoer

Vereffenaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Annexes dlVlnnitr bTg

Bljiagey MI hut-B~lgiscii -StwTsllatt -z-0-51/ 2/2-01-1

Coordonnées
(ANT) ARCTIC MATTERS

Adresse
KAFMAASBERG 4 3040 HULDENBERG

Code postal : 3040
Localité : HULDENBERG
Commune : HULDENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande