APOTHEEK THIELENS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : APOTHEEK THIELENS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.130.609

Publication

30/01/2014
Ondernemingsnr :0867.930.609

Benaming (voluit) :APOTHEEK THIELENS

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeliikheid

Zetel :Leuvensesteenweg 296 - 3370 Boutersem

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : WIJZIGING STATUTEN

Tekst :

Er blijkt uit een proces verbaal, gesloten voor het ambt van Meester

Albert JANSSEN, notaris met standplaats te Tienen op 30 december 2013 : " Geregistreerd te Tienen 1 op 6 januari 2014 drie bladen geen verzending Reg 5 boek 738 blad 95 vak 11. Ontvangen : vijftig euro. De Ontvanger (Get.) L. Schollaert ea inspecteur wnd." dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"APOTHEEK THIELENS" met zetel te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 296, geldig beraadslagend, met nparig godevinden heeft vastgesteld en beslist :

Kennis te nemen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 27 december 2013, alwaar het voorstel tot dividendenuitkering werd goedkeurd dewelke, na inhouding van de roerende voorheffing, in het maatschappelijk kapitaal dient te

worden gencorporeerd. Het bedrag van de uit te keren dividenden

werd vastgesteld op driehonderd en vijfduizend

vijfhonderdvijfenvijfig euro, zesenvijftig cent (305.555,56) toe te rekenen op het overgedragen resultaat zoals dit ten laatste op 31 maart 2013 is goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

- Kennis te nemen van het bankattest en vast te stellen dat een bedrag van tweehonderd vijfenzeventigduizend euro ($275.000,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening

Dat de enige vennoten, negentig procent (90%) van het tussentijds

bruto-dividend, zijnde een bedrag van tweehonderd

vijfenzeventigduizend euro inbrengen in het maatschappelijk kapitaal, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd

vijfenzeventigduizend euro ($275.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderd driennegentig duizend zeshonderd euro ( 293.600,00) vertesenwoordigd door honderd aandelen op naam zonder nominale

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 11.1

~ 1. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktesomp

Neergelegd ter griffe der

Rechtbank van KoophancsH te Leuven, de 2 I JAN. 2014 DE GRIFFIER,

Griffie

Luik B - vervolg

waarde.

artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd driennsegentigduizend zeshonderd euro ( 293.600,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam sonder nominale waarde die ieder n honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen".

- de artikelen 28 en 29 van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 28 dat luidt als volgt:

"Artikel 28

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in n akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening :

gijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van hun benoeming.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel."

~- alle machten te verlenen aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

volmacht te geven aan de notaris tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

Voor ontledend uittreksel.

(Get.) Albert Janssen, Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd :

-expeditie van de akte

- Gecoordineerde tekst statuten

Voorhouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staltsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 25.07.2013 13352-0252-015
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12347-0186-015
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 12.07.2011 11282-0368-015
17/05/2011
i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van .de akte

IIIMI11111111!1

:ee"CGylwC?ci',+{ (

Re~.`~Cpit~ba;33C V3i1 :SFti+j,}r~~:iMN~:f+

te ;LV~v4~na dL 0 5 1 1 L. 1 zV l~

!iE cRlFP1E~#,

Griffie

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/05/2011

Ondernemingsnr : 0967 160 609

Benaming

(voluit) : APOTHEEK THIELENS

Rechtsvorm.: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel Leuvensesteenweg 298 - 3370 BOUTERSEM Onderwerp akte : Beslissing zaakvoerder

De zaakvoerder heeft beslist de maatschappelijke zetel van. de vennootschap

van : Leuvensesteenwer 298 - 3370 BOUTERSEM

naar : Leuvensesteenweg 298 - 3370 BOUTERSEM

deze beslissing gaat in op 13 april 2011

Boutersem, 13 april 2011

Ingrid THIELENS, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : .Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :'Naam en handtekening.

07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10506-0050-015
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 13.08.2009 09574-0016-015
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 25.07.2008 08473-0082-015
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 19.06.2007 07253-0040-018
06/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 27.10.2006 06860-0487-014

Coordonnées
APOTHEEK THIELENS

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 296 3370 BOUTERSEM

Code postal : 3370
Localité : BOUTERSEM
Commune : BOUTERSEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande