DE DECKER-DE BONDT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DE DECKER-DE BONDT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 426.129.512

Publication

02/05/2014 : A,
■mod 11.1

!-.Jill;. r> In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

A,

CD

-Sf

"3

-o

u

G

CD

■M

•FF

G

O

G -d

09

CD

X

CD

G G

<

© CI

©

©

-d

es

3

3

&> si

u

09

•F-

-Sf

"3 CQ

■M

CD

-C

G

CD

M es

m

Ondernemingsnr: 0426.129.512

! Benaming (voiuit) : DE DECKER - DE BONDT

(verkort) :

Rechtsvorm : B.V.B.A.

Zetel : Polderstraat 25

1840 Londerzeel

; Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - VERPLAATSING ZETEL - STATUTENWIJZIGING !

! Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op 27 maart; ;2014 dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten; ! vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE DECKER - DE BONDT", met zetel te 1840; ' Londerzeel, Polderstraat 25, met ondernemingsnummer: 0426.129.512., waarbij werd besloten: ;; -om in het kader van de tijdelijke overgangsmaatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni !;2013 (artikel 537 WIB92) het aldus verkregen netto-dividend onmiddellijk terug in te brengen in het ! kapitaal van de uitkerende vennootschap; het kapitaal wordt bijgevolg verhoogd met

; achtenveertigduizend zeshonderd euro (48.600,00€) door inbreng in geld om het te brengen op : zevenenzestigduizend driehonderd vijftig euro (67.350,00€) zonder creatie van nieuwe aandelen...

Vaststelling van de verwezenliiking van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat op de kapitaalverhoging integraal werd

: ingetekend en dat zij bovendien volledig werd volstort door inbreng in geld.

-om ingevolge de voormelde kapitaalverhoging artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ; zevenenzestigduizend driehonderd vijftig euro (67.350,00€) en is verdeeld in tweehonderd vijftig (250)

gelijke aandelen metfractiewaarde. Elk van deze aandelen bezit stemrecht."

-om de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 1840 Londerzeel,

! Kasteetstraat 144.

-om ingevolge de voormelde kapitaalverhoging artikel drie van de statuten te vervangen door de

: volgende tekst :

"De vennootschap is gevestigd te 1840 Londerzeel, Kasteelstraat 144. De zetel kan zonder statu- ; tenwijziging verplaatst worden in het nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit } van de zaakvoerders."

!,-om de zaakvoerder te machtigen a) tôt uitvoering van de genomen besluiten en b) om een

; gecoôrdineerde tekst van de statuten op te stellen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift akte - coôrdinatie der statuten.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Reoto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------
18/12/2013 : BL462812
22/12/2014 : BL462812
24/12/2012 : BL462812
22/12/2011 : BL462812
10/12/2010 : BL462812
10/12/2009 : BL462812
19/12/2008 : BL462812
07/11/2008 : BL462812
17/12/2007 : BL462812
02/01/2007 : BL462812
20/12/2005 : BL462812
28/01/2005 : BL462812
21/12/2004 : BL462812
05/01/2004 : BL462812
17/12/2002 : BL462812
19/12/2001 : BL462812
16/12/2000 : BL462812
14/12/2000 : BL462812
25/01/2000 : BL462812
18/12/2015 : BL462812
01/01/1997 : BL462812
01/01/1996 : BL462812
01/01/1995 : BL462812
25/02/1994 : BL462812
01/01/1993 : BL462812
01/01/1992 : BL462812
01/01/1990 : BL462812
01/01/1989 : BL462812
01/01/1986 : BL462812

Coordonnées
DE DECKER-DE BONDT

Adresse
KASTEELSTRAAT 144 1840 LONDERZEEL

Code postal : 1840
Localité : LONDERZEEL
Commune : LONDERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande