GREEN BEANS TECHNOLOGIES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GREEN BEANS TECHNOLOGIES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.439.465

Publication

18/04/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ne-eigne tif eifr der

FicenliDank van Koophandet

10 Louvon, do O 8 APR. 2014 DE G11FFIEFt,

Griffie

Voor

behoudenaan het

Belgisch

Staatsblac

1 11111 Ii l 11111,1,1i11 II 1111Ondernemingsnr 4.3%

Benaming

(voluit) : GREEN BEANS TECHNOLOGIES

(verkort)

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3000 Leuven, Koning Leopold 1-straat 3 bus 403

(vol ledig adres)

Onderwerp akte : oprichting - benoeming van zaakvoerder

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Tom Wilsens, te Leuven, op achtentwintig maart tweeduizend veertien, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GREEN BEANS TECHNOLOGIES, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Koning Leopold 1-straat 3 bus 403, werd opgericht door 1) De heer ISTOMOV -Vitaliy, geboren te Brest (Wit-Rusland) op 10 juni 1986, ongehuwd, wonende te 3000 Leuven, Koning Leopold 1-straat 3 bus 403, en 2) Mevrouw ZABLOTSKAYA Alena, geboren te Minsk (Wit-Rusland) op 30 september 1986, ongehuwd, wonende te 3000 Leuven, Koning Leopold 1-straat 3 bus 403,

De vennootschap heeft tot doel in Belgi en in het buitenland, voor eigen rekening en In eigen naam of voor, rekening van derden:

- Het creren, aanbieden en leveren van informatica, goederen en diensten op het gebied van nieuwe media, audiovisuele media, informatica zowel hard- als software, burotica, (digitale) fotografie en fotobewerking, automatisering in de breedste zin van het woord; onder andere consulting, projectleiding, teamleiding, analyse, coaching en training, technisch ontwerp, audit en evaluatie, programmatie en systeembeheer;

- Ontwerp, creatie, realisatie, uitbating en commercialisatie van elektronische ontmoetingsplaatsen, onder andere websites en webservers; het ontwikkelen en beheren van netwerken;

- Onderzoek en ontwikkeling in aile voorgaande activiteiten;

- Het verlenen van financile, administratieve, commercile, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van aile hiertoe strekkende handelstransacties en verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben;

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, onder andere van commercile, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;

- Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen;

- het aankopen, verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, het promoten, de leasing, het beheren, het inrichten, en het uitbaten van onroerende goederen; het aankopen, verkopen en verkavelen van gronden;

- Het inrichten van aile gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de onderneming voor het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen waarvoor geen voorafgaande vergunning van de commissie voor het Bank- en Financiewezen vereist is;

 Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);

 Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Deze opsomming is louter exemplatief

Zij mag bij wijze van inbreng in specin of in nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De duur van de vennootschap is onbepaald. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt 18.600,00 EUR. Het is verdeeld in 1000 aandelen zonder nominale waarde die elk 1/1000ste vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal,

ln vergelding van de inschrijving op het maatschappelijk kapitaal worden aan de oprichters de aandelen als volgt toegekend:

- aan de heer ISTOMOV Vitaliy, voornoemd, ten belope van negenennegentig komma negentig ten honderd van het maatschappelijk kapitaal hetzij negenhonderd negenennegentig aandelen (999);

- aan mevrouw ZABLOTSKAYA Alena, voornoemd, ten belope van nul komma een ten honderd van het maatschappelijk kapitaal hetzij n aandelen (1).

Het maatschappelijk kapitaal is volstort ten belope van 6.200,00 ELIRO, gedeponeerd bij KBC Bank,

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, ai dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de

hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. "

De gewone algemene vergadering van de vennoten, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand mei om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Hel eerste boekjaar loopt tot een met eenendertig december tweeduizend veertien. Het boekjaar gaat in op n januari en eindigt op n en dertig december van ieder jaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De algemene vergadering zal hij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden,

Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om n of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen.

Benoeming van zaakvoerder Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur:

- de heer ISTOMOV Vitaliy, hier aanwezig en die aanvaardt Zijn mandaat is bezoldigd.

Bijzondere volmacht: SBB Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 3000 Leuven, Vuurkruisenlaan 2, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om aile documenten te ondertekenen en aile nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W, en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen en de Sociale Kas. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om aile nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor ontledend uittreksel,

Notaris Tom Wilsens

Tevens neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden Reeo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 06.08.2015 15404-0139-010

Coordonnées
GREEN BEANS TECHNOLOGIES

Adresse
KONING LEOPOLD I-STRAAT 3, BUS 403 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande