'T FRAUKE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T FRAUKE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.576.687

Publication

06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.01.2013, NGL 30.08.2013 13534-0005-011
15/07/2011
4 Ar mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" 11108304*

ih

;-

Ondernemingsnr: p9DS "

t:

Benaming : 't FRAUKE

(voluit)Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Basilieklaan 14

3270 Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel)

Onderwerp akte : oprichting

Uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Mireille Vranckx, notaris te Eindhout (Laakdal) op; ;; 01 juli 2011, geregistreerd te Geel, de 04 JULI 2011, twaalf bladen, geen verzendingen, Reg. 5 deel 585 folio;: 92 vak 2, ontvangen : vijfentwintig euro ( 25,00) . Voor de eerstaanwezend inspecteur, (getek.) R. VAN; TONGELEN blijkt het volgende :

1. Rechtsvorm en naam : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 't FRAUKE .

2. Zetel : 3270 Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel), Basilieklaan 14.

3. Oprichters :

1) Juffrouw VAN TORRE Margot Marie-Louise Adrienne, geboren te Vilvoorde op 13 september 1988, wonende

te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel), Oude Tiensebaan 56 en

! 2) Mevrouw RIETJENS Linda Maria Jozefina Hubertina, geboren te Elsene op 11 november 1956, wonende te !

:; 3270 Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel), Oude Tiensebaan 56.

4. Kapitaal : achttienduizend vijfhonderd vijftig euro ( 18.550,00).

5. Gestorte bedrag : volledig. ;j 6. Samenstelling van het maatschappeliik kapitaal : in geld.

8. Boekjaar : Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar;: eindigt op 31 december 2012.

9. Verdeling van de winst : Na eventuele voorafname voor de wettelijke reserve beslist de algemene; vergadering omtrent het saldo van de winst maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

10. Verdeling vereffeningsaldo : Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na; vereffening rekening houdend met hun volstorting.

11. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door n of meer personen, natuurlijke of rechtspersonen, al; dan niet vennoten, die zaakvoerder(s) genoemd worden. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt;; benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste:; vertegenwoordiger  natuurlijke persoon  aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht! van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet:, ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de;; vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en!: voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Wanneer de vennootschap slechts n vennoot telt en geen zaakvoerder!; benoemd is, heeft deze enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.;,

'' Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur en de vennootschap slechts n vennoot telt, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij'! hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor een onbepaalde duur mits opzegging. Iedere zaakvoerder kan;; alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap,;* behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene;, vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt;;

;l zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid tens; titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder elkaar,;

;i de uitoefening van de bevoegdheid. Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of;; kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet; tegenwerpelijk aan of door derden. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders,;;

Voor-

behoud2n

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of' er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

12. Statutaire zaakvoerder : voor onbepaalde termijn : juffrouw Van Torre Margot, sub 3.1) voornoemd.

13. Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :

De groot en kleinhandel onder al zijn vormen, alsook elektronisch en over het web, van

1.alle producten van textielwaren en kleding;

2.alle producten van de ledemijverheid;

3.alle luxeartikelen, fantasie, accessoires en modeartikelen in de ruimste zin van het woord, kunstvoorwerpen en juwelen;

4.het aanleveren van diensten als mode- en kleurenconsulent;

5.het organiseren van evenementen waarbij ondermeer begrepen wordt modeshows, home parties en andere. De vennootschap mag tot het verwezenlijken van dit doel importeren en exporteren. Het begrip handel wordt hier bedoeld in de ruimste zin.

Om dit doel te bereiken zal de vennootschap alle mogelijke overeenkomsten kunnen sluiten, met betrekking tot de aankoop, tot de bouw, tot de verbouwing of verhuur van lokalen noodzakelijk voor haar activiteit, tot het aannemen van personeel en het sluiten van een verstandhouding met eventuele medewerkers.

Zij zal alle commercile, roerende of onroerende verrichtingen kunnen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij zal door aile middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te ver-schaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

6.De vennootschap mag zowel in Belgi als in het buitenland alle industrile, handels-, roerende, onroerende en financile verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden. Deze opsomming is niet beperkend.

7.0e vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier, belangen verwerven in elke ondememing, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog aansluitend of gewoon nuttig is tot verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

8.De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen waarvan zij aandeelhouder, vennoot of lid is. Zij mag roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

9.De vennootschap mag zekerheden stellen voor aile rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland op alle wijzen en alle manieren die zij het best geschikt acht. De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financile en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

14. Jaarvergadering : De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op 15 januari om 11 uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2013. Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

15. Er werd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Johan Siongers met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel), Mollenveldwijk 22A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, ieder afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om aile nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het vertegenwoordigen van de vennootschap bij belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", Registratie en Domeinen, het sociaal verzekeringsfonds, het sociaal secretariaat, bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te tekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

16. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het volstorte kapitaal

overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door

KBC Bank te Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel).

Voor analytisch uittreksel, verleend voor inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte.

Notaris Mireille Vranckx

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
'T FRAUKE

Adresse
BASILIEKLAAN 14 3270 SCHERPENHEUVEL

Code postal : 3270
Localité : Scherpenheuvel
Commune : SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande