1001 BOEKEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 1001 BOEKEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.938.097

Publication

14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 10.02.2014 14031-0590-014
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 12.12.2012 12661-0591-015
18/10/2012
111

*izs1as1s*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUf

11 -W0. 2012

BI LG1SCH S-AAT :;.ID

C,KOFT~iJ ~i`~A~lf3Et:

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8510 Kortrijk (Bellegem), Sint-Pietersweg 61

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL

i r blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 24 september

2012, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.

Pat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

- Verslag: De vergadering ontslaat de zaakvoerder van het voorlezen van het verslag de dato zes september tweeduizend en twaalf ter verantwoording van de wijziging van het maatschappelijk doel; de aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen alsook van de samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig juni tweeduizend en twaalf en er kennis van te hebben genomen.

Wijziging en uitbreiding van het doel van de vennootschap :

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden door aan artikel 3 van de statuten het volgende toe te voegen als eerste alinea:

"De aankoop, distributie, verkoop en verhuur van boeken, literaire uitgaven en audiovisuele media zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als tussenpersoon, zowel in het groot als in het klein.

Het propageren van literatuur en boekenliefde in het algemeen, het organiseren van allerhande culturele activiteiten die het voormelde doel ondersteunen."

TWEEDE BESLUIT : machtiging

De vergadering verleent aan de zaakvoerder machtiging tot het uitvoeren van het besluit die aangaande bovenvermeld punt genomen wordt en tot cordinatie van de statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd ;

-Expeditie van de akte dd. 24 september 2012

-Gecordineerde statuten met lijst publicatiedata.

Ondernemingsnr : 0887.938.097

Benaming

(voluit) : 1001 Boeken

NEERGELEGD

2 6. 09. 2012 Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/08/2012
Mod Word 11.1

t,

Voo behou

aan

Belgio Staatst

Luik B

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BELGE NEERGELEGD

2012 23. 07. 2012

AATSBLAD RECIj~IK KOOPKHANDEL

rI t~RTRlJiN I 111111111 1111 Illl 1111111111 lI I 1111 (MONITEUF

~iaiassaa* 1 4 -08- LGISCH ST

Ondernemingsnr : 0887.938.097

Benaming

(voluit) : E-KLIPS

(verkort) :

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Pietersweg 61 - 8510 Kortrijk (Bellegem)

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 19 juli 2012,

inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.

Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in 1001 Boeken".

De vergadering besluit dienovereenkomstig om de tweede zin van artikel 1 van de statuten te vervangen als

volgt : "De maatschappelijke benaming luidt : "1001 Boeken".

TWEEDE BESLUIT ; machtiging

De vergadering verleent aan de zaakvoerder machtiging tot het uitvoeren van het besluit die aangaande

bovenvermeld punt genomen wordt en tot cordinatie van de statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte dd. 19/07/2012;

- Gecordineerde statuten met lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 27.01.2012 12016-0336-010
15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 11.02.2011 11028-0459-010
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.12.2009, NGL 29.03.2010 10076-0249-009
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 19.12.2008, NGL 15.01.2009 09011-0001-008

Coordonnées
1001 BOEKEN

Adresse
SINT-PIETERSWEG 61 8510 BELLEGEM

Code postal : 8510
Localité : Bellegem
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande