2B CONCEPTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2B CONCEPTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.585.584

Publication

21/02/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
10/01/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 12.09.2013 13581-0405-018
20/06/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.09.2012, NGL 09.11.2012 12637-0395-018
17/09/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
15/05/2012
RechtavonO: Besloten vennootschap met beperkte aa 'khaid

Zetel Diksmuidestraat 183 - 8840 Staden

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming zaakvoerders.

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd. 27.04.2012 blijkt dat met algemeenheid van stemmen wordt beslist:

Te ontslaan ais zaakvoerder : BVBA Eibar, Speltstraat 10. 8600 Oikomuide, met als vaste vertegenwoordiger Vanhaorne Bernard, ljslandplein 12 bus 604,8$70Ooxtduinkd.

Te benoemen als zaakvoerder: GCV Bernard Vanhoorne, Speltstraat 16. 8600 Diksmuide, met als vaste vertegenwoordiger Vanhoome Bernard, Ijslandplein 12 bus 604, 8670 Oostduinkerke. Deze zaakwerder kan de vennootschap slechts verbinden tegenover derden voor een maximum van 10.000,00

Beeuwsaert Tony

Zaakvoerder

 ' _' ...... --'-_ ..... .--..... ' '--' '_...... --' --'---' --' ..... --_....... ---..........

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0481~85.684

Benaming

(voluit) 2B CONCEPTS

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/11/2011
144:1 2.1

Ondernerningsnr : 0461.585,584

Benaming

(voluit) : 2B CONCEPTS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Damstraat 6 - 9230 Wetteren

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel.

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd. 30.09.2011 blijkt dat met algemeenheid van stemmen wordt beslist, met ingang van heden, de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Diksmuldestraat 183 - 8840 Steden.

Beeuwseert Tony

Zaakvoerder

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie-van-de-akte

GRIFFIE RECHTBANK

VAN rCUUPt-{NEDEL

1111

" 11165565*

2 0 OKT 2011 DENDERMONDE

Grattle

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 30.03.2011, NGL 10.06.2011 11156-0095-018
04/02/2011


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktei

*11019489"

GRIFFIE

VAN KOOPHANDEL lK

2 5. 01. 2011

DENDER Ivelffi E

Ondernemingsnr : 0461.585.584

Benaming

(voluit) : 2B Concepts

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Damstraat 6 9230 Wetteren

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden op twaalf januari tweeduizend en elf door Notaris Antoon DUSSELIER, te, Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2B Concepts", waarvan de zetel gevestigd is te 9230 Wetteren, Damstraat nr 6;, B.T.W. nr BE 0461.585.584 RPR Dendermonde; dat de volgende beslissingen werden genomen met; nparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:

1/ De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op ZESHONDERD TACHTIG DUIZEND euro (E 680.000,00), te verhogen met ZESHONDERD TWINTIG DUIZEND euro (E 620.000,00) en het aldus op EEN MILJOEN DRIEHONDERD DUIZEND euro ( 1.300.000,00) te brengen door creatie van afgerond zestienduizend zeshonderd drienzeventig (16.673) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van n/vierendertigduizendnegenhonderdzestigste van het kapitaal, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf heden.

2/ De vergadering doet afstand met betrekking tot deze kapitaalverhoging van de uitoefening van het voorkeurrecht bepaald in de wet.

3/ De vergadering beslist, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, de tekst van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 5. - Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERD DUIZEND euro (E 1.300.000,00), verdeeld in vierendertigduizend negenhonderd zestig (34.960) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van n/vierendertigduizendnegenhonderdzestigste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort."

4/ En terstond wordt op de nieuwe aandelen volledig ingeschreven door de aanwezige inschrijver: door VENTURA CAPITAL NV voornoemd op zestien duizend zeshonderd drienzeventig (16.673) aandelen, hetzij voor ZESHONDERD TWINTIG DUIZEND euro ( 620.000,00).

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van ZESHONDERD TWINTIG DUIZEND euro (E 620.000,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nr 380 0207702 96 bij ING Belgi NV, zoals. blijkt uit een door voormelde financile instelling op elf januari laatst afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

5/ Heer Beeuwsaert, Tony Danny, rijksregister nr 70.09.29 233-42, identiteitskaart nr 590-8106900-54, geboren te Tielt op achtentwintig januari negentienhonderd vierenzeventig, wonend te 8210 Zedelgem, Dr. Adriaensstraat nr 16, zaakvoerder, stelt vast en verzocht mij notaris bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig werd afbetaald, en dat het kapitaal werd verhoogd tot EEN MILJOEN DRIEHONDERD DUIZEND euro ( 1.300.000,00), gesplitst in vierendertigduizend negenhonderd zestig (34.960) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,` met een fractiewaarde van n/vierendertigduizendnegenhonderdzestigste van het kapitaal.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van artikel 5 der statuten definitief wordt.

6/ De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecordineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2011- Annexes du Moniteur belge

11/01/2011 : VE037125
06/12/2010 : VE037125
12/11/2010 : VE037125
07/01/2010 : VE037125
27/07/2009 : VE037125
01/04/2009 : VE037125
23/10/2008 : VE037125
16/07/2008 : VE037125
20/07/2007 : VE037125
17/07/2006 : VE037125
30/03/2006 : VE037125
10/01/2006 : VE037125
13/07/2005 : VE037125
23/02/2005 : VE037125
20/08/2004 : VE037125
17/03/2004 : VE037125
12/09/2003 : VE037125
27/09/2002 : VE037125
09/09/2000 : VE037125
15/10/1999 : VE037125
26/08/1998 : VE37125
14/10/1997 : VE37125

Coordonnées
2B CONCEPTS

Adresse
DIKSMUIDESTRAAT 183 8840 STADEN

Code postal : 8840
Localité : STADEN
Commune : STADEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande