2B DELIGHTED

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 2B DELIGHTED
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 891.731.886

Publication

14/12/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
09/12/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
14/09/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
18/07/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
15/04/2011
wd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11~5~, 0,"

LNEERGEL

05. 04. z011

ri L;eriffiet,+-'HANDEi.

ECD

Kar~li

Ondernemingsnr : 0891.731.886

Benaming

(voluit} : 2B Delighted

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Beversesteenweg 565, 8800 Beveren (Roeselare)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - taakverdeling

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

De bijzondere algemene vergadering dd. 26 oktober 2010 heeft kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de heer Jan Alexander met ingang van 14 oktober 2010.

De bijzondere algemene vergadering dd. 26 oktober 2010 heeft de benoeming tot bestuurder bekrachtigd van de heer Fions Vansina, wonende te Lucionplein 8, GV09, 8670 Koksijde, met ingang van 14 oktober 2010.

De bijzondere algemene vergadering dd. 26 oktober 2010 heeft benoemd tot bestuurder, voor een termijn van 6 jaar, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Novocaine", gevestigd te Vliegplein 43, 9991 Adegem (Maldegem) met RPR Nummer 0895.393.340, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mamick Smessaert, wonende te Veldemeersdreef 25, 9880 Aalter.

De Raad van Bestuur heeft op 18 oktober 2010 de volgende delegaties aan het management team van de. onderneming vastgelegd. Het management team bestaat uit drie personen:

" de heer Koen Verscheure, Populierstraat 257, 8800 Roeselare

" de heer Koen Porr, Eugeen Bosteelsstraat 18, 9300 Aalst

" LCS bvba,Kervijnstraat 45, 8531 Bavikhove, BE 0810.501.217, vertegenwoordigd door Dhr. Femand Vermeulen

1.Aangaan van nieuwe verbintenissen ! raamcontracten / uitgaven

ti Aangaan van nieuwe verbintenissen / raamcontracten luitgaven, kaderend binnen het budget dat werd goedgekeurd door de raad van bestuur

o Waarde < 5.000: elke lid van het management team kan individueel de vennootschap verbinden

o Waarde > 5.000: gezamenlijke handtekening van 1 lid van het management team en een tweede lid van het management team of een bestuurder

o Capex: gezamenlijke handtekening van 1 lid van het management team en een bestuurder voor elke uitgave boven 20.000

D Aangaan van nieuwe verbintenissen / uitgaven buiten budget

o Stap 1: Voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur

o Stap 2: Uitwerking van de aldus door raad van bestuur goedgekeurde beslissing:

- Waarde < 5.000: elke lid van het management team kan individueel de vennootschap verbinden

Waarde > 5.000: gezamenlijke handtekening van 1 lid van het management team en een tweede lid van het management team of een bestuurder

- Capex: gezamenlijke handtekening van 1 lid van het management team en een bestuurder voor elke uitgave boven 20.000

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- 2.Uitvoering van betalingen en bestellingen kaderend binnen reeds goedgekeurde raamcontracten en verbintenissen (vb contracten met leveranciers, banken)

Sehfluden

aan liet

.Belgisch

Staatsblad

Binnen het dagelijks bestuur en kaderend binnen reeds goedgekeurde raamcontracten en verbintenissen kan elk lid van het management team binnen de bevoegdheid waarover hij individueel beschikt, een beperkte delegatie naar managers van niveau N-1 geven, en dit onder meer voor de volgende taken/opdrachten:

Q' Plaatsen van nieuwe bestellingen

D Betalingen aan banken

D ...

Specifiek voor de uitvoering van bancaire betalingen gelden volgende regels:

D Principe : een betaling is de uitvoering van een goedgekeurde transactie.

Aan leden van het management team, en specifieke personeelsleden van het financile departement wordt een Isabel kaart toegekend. Elke Isabel-kaart mag enkel worden gebruikt door de persoon aan wie deze kaart werd toegekend.

D Voor de concrete uitvoering van betalingen gelden volgende regels (voor alle groepsvennootschappen):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge _Kaart voor klaarmaken opdrachten : aan boekhouders.

Kaart voor goedkeuren betalingen : tot 100.000 aan Vincent De Meyer (binnen rol 'treasuy)

Kaart voor goedkeuren betalingen : tot 500.000 @ aan Koen Porr, Koen Verscheure en Fernand Vermeulen (Koen Verscheure en Femand Vermeulen dienen deze kaart enkel te gebruiken bij afwezigheid van Koen Porr).

- Voor betalingen (exceptionele) betalingen > 500.000 is een voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring nodig van 2 leden van de RvB

- Voor betalingen bij buitenlandse vennootschappen kunnen in samenspraak met de CFO specifieke regels uitgewerkt worden

3. HR

C Wijziging in de vergoeding, ontslag van een lid van het management team: beslissing raad van bestuur

C Aanwerving, ontslag en wijziging in de vergoeding van N-1:

o Voorafgaandelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur

o Handtekening van 2 leden van het management team

L Aanwerving, ontslag en wijziging in de vergoeding N-2 en lager:

o Handtekening van 1 lid van het management team (Koen Verscheure) mits deze beslissingen binnen budget gebeuren, zoniet voorafgaandelijke goedkeuring van de raad van bestuur.

de heer Gert Van Huffel de heer Gerd Smeets

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

01/03/2011
J- "

Mpd 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGEtn.E(1D

17. 02. 201

RECHWag_KOOPHANDE1

RIJK

L..--

j

Ondernemingsnr : 0891731886

Benaming

(voluit) : 2 B delighted

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel 8800 Roeselare, Beversesteenweg 565

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend en tien, door Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met

handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,

Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende

registratiemelding draagt:

"Geregistreerd twee bladen drie renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 11 januari 2011.

Boek 61 blad 16 vak 06. Ontvangen vijfentwintig euro (25 ) (getekend) MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "2 B

delighted", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 565,

volgende beslissingen genomen heeft:

1 Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op n juli en af te sluiten op dertig juni

van het daaropvolgend jaar.

Vervanging van de eerste zin van artikel 37 van de statuten door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar"

2 Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de

maand november om veertien uur.

Vervanging van de eerste zin van artikel 22 van de statuten door de volgende tekst:

"De Algemene Vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand november om

veertien uur"

OVERGANGSBEPALINGEN

1/ De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op n januari

tweeduizend en tien te verlengen tot dertig juni tweeduizend en elf

2/ De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening

afgesloten per dertig juni tweeduizend en elf zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand

november tweeduizend en elf.

VOLMACHTEN:

Waren vertegenwoordigd de hierna vernielde aandeelhouders:

1. De naamloze vennootschap 'KBC PRIVATE EQUITY, met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, vertegenwoordigd door de heer Jan Alexander, wonende te 1860 Meise, Kapellelaan, 69, ingevolge n onderhandse volmacht

2. De naamloze vennootschap'DARK INVEST, met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Vliegplein, 43, vertegenwoordigd door de heer Delaere Johan Marcel, wonende te Beukenpark 16, 9880 Aalter, ingevolge n onderhandse volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecordineerde tekst der statuten).

IVNA~nNIInNR~tl~I

j!!

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/09/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 08.09.2010 10539-0233-041
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 13.07.2010 10308-0554-041
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.07.2009, NGL 24.07.2009 09464-0181-040

Coordonnées
2B DELIGHTED

Adresse
BEVERSESTEENWEG 565 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande