2B-GREEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2B-GREEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.831.659

Publication

05/03/2014
Mod Wrd

(TME 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

i*lA 56214*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoude aan het Belgiscl StaatsblE

r

r

Ondernemingsnr : Q St j l5 , 23'i " 651

Benaming

(voluit) : 2B-GREEN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8400 Oostende, Kuipweg 13

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - MACHTEN

Uit een akte verleden voor Charlotte Lesage, plaatsvervangend notaris Bruno Gerin te Brugge/Sint-Kruis op 21 februari 2014 blijkt dat :

1.De Heer Seyed Yahya HASHEMI, geboren te Dubai (UAE) op 9 december 1986, van ]ranese nationaliteit, paspoortnummer L95278917, wonende te The Springs 1, road, villa n , DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten;

2.De Heer Seyed Mohammad Sadegh HASHEMI, geboren te Dubai (UAE) op 15 januari 1994, van (ranese nationaliteit, paspoortnummer T17986751, wonende The Springs 1, villa n , DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten;

S.De Heer Seyed Hossein HASHEMI, geboren te Dubai (UAE) op 3 oktober 1994, van Iranese nationaliteit, paspoortnummer R17559725, wonende te The Springs 1, villa n , DUBAI , Verenigde Arabische Emiraten; Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht.

Benaming : 2B-GREEN

Zetel : 8400 Oostende, Kuipweg 13

Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen  als in buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden

De verkoop en aankoop, groot- en kleinhandel van:

a) alle producten gerelateerd aan hernieuwbare energie

b) alle installaties van producten gerelateerd aan hernieuwbare energie

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

1) De werving van coperatief kapitaal voor de oprichting, en ontwikkeling, in samenwerking met de oprichters, van ondernemingen werkzaam in de sector van de hernieuwbare energie zoals windenergie, zonneenergie, waterkracht en andere vormen,

2) Het verenigen van verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.

3) De bevordering, de studie, de sensibilisatie, de promotie en de animatie van de

hernieuwbare energie in zijn diverse toepassingen.

Daartoe kan ze werkingsmiddelen, onder welke vorm ook (in de vorm van eigen

vermogen dan wel van vreemd kapitaal) maar binnen de grenzen van wat wettelijk mogelijk is, ter beschikking stellen van de BVBA 2BGREEN.

Daartoe kan de vennootschap eveneens samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk

welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen aile commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezen !ijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken

De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bv het inrichten van symposiums, theater, optredens, discobar, concerten, karaok en allerlei klank-geluid- en lichtspelen, alsmede de verhuur van alle materialen, tentoonstellingsruimte en/of zalen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin;

Het uitvoeren van studies, het geven van advies en het organiseren van allerhande opleidingen, cursussen, seminaries, excursies, het organiseren van allerhande workshops, groepslessen, enz; het verzorgen en het geven van energie advies eventueel voor de consumenten of B2B, het houden van toezicht tijdens opleidingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4

en excursies en andere ondersteunende diensten i.v.m. de energiesector bv het ter beschikking stellen van de nodige lokalen/zalen, dit alles opnieuw in de ruimste zin, het schrijven en uitgeven van cursussen en handboeken al dan niet verwant aan de energiesector, dit alles geenszins beperkend maar slechts aanhalend.

De groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling, vervaardiging, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en diensten

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap zal ook alle algemene handelingen kunnen uitvoeren die direct of indirect verband houden met de handel, de productie, het verhuur, de aankoop, de verkoop in groot of kleinhandel, vertegenwoordiging, distributie, diensten, verpakkingen, franchising, import en export, voor eigen rekening of voor rekening van derden, internationaal transport van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Over het algemeen mag de vennootschap, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, overal en op alle wijze die haar het meest geschikt lijkten aile handelingen van commercile, industrile, financile, roerende en onroerend aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doet of die de verwezenlijking van dat maatschappelijk doel kunnen bevorderen of ontwikkelen.

Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financile bijdrage of op elke andere belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in Belgi of in het buitenland, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en ontwikkeling van te bevorderen.

De vennootschap heeft tevens tot doel alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin en namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden en in samenwerking met derden;

De vennootschap heeft verder tot doel het beheer van onroerend vermogen alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financile aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

Zij mag alle commercile, industrile en financile activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of deze activiteiten

e die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling; de vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoe-'fenen over, en advies verschaffen aan ondernemingen; de vennootschap mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financile tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in Belgi of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen; zij mag tevens rechtsreeks als onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

N Duur : onbeperkt vanaf oprichting

Kapitaal : Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd ( 18.600) euro, vertegenwoordigd

o door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, die elk n/honderd zesentachtigste van ere 0

het kapitaal vertegenwoordigen,

Op deze honderd zesentachtig (186) aandelen, die de algeheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen, wordt a pari in geld ingeschreven als volgt, tegen de prijs per aandeel van n/honderd zesentachtigste van 18.600,00 EUR, door:

- de Heer Seyed Yahya HASHEMI, voornoemd: honderd zesentachtig (180) aandelen, voor een totaal bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.000,00 EUR).

- de Heer Seyed Mohammed Sadegh HASHEMI, voornoemd : drie (3) aandelen, voor een totaal bedrag

" =1 van driehonderd euro (300,00 EUR)

- de Heer Seyed Hossein HASHEMI, voornoemd : drie (3) aandelen, voor een totaal bedrag van

driehonderd euro (300,00 EUR)

Samen : honderd zesentachtig (186) aandelen, die de algeheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen.

De comparanten verklaren en erkennen dat de totaliteit van aandelen, waarop aldus werd ingeschreven, in

,s1 geld volgestort werden ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 ), zodat de vennootschap thans uit dien hoofde, over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 ) beschikt.

Bestuur en controle : De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts n zaakvoerder wordt benoemd,

pq oefent hij aile bevoegdheden alleen uit.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Jaarvergadering : De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag vande maand juni om veertien uur. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan worde de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

Boekjaar : Het boekjaar vangt aan op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling : Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds nitiende van het geplaatst kapitaal bereikt

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de

zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s). OVERGANGSBEPALINGEN:

1)Afsluiting eerste boekjaar Eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend en vijftien. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg de tweede zaterdag van de maand juni tweeduizend en zestien gehouden worden.

2) Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

De algemene vergadering stelt aan tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:

De Heer Seyed Yahya HASHEMI, voornoemd.

Hier aanwezig en aanvaardend.

Zijn opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende "beslissing van de algemene

vergadering.

3) Overname van verbintenissen.

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem dat alle

verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten gevoerd in naam van de

vennootschap in oprichting, overgenomen zijn door de huidig opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid

heeft.

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde

rechtbank, van het uittreksel van de statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Getekend ; Charlotte Lesage, plaatsvervangend notaris Bruno Gerin

Hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

BjTagen bij fitilelgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

i

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/06/2015
(NI

Voor-

Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

26MF 2015

Griffie

Gent Afdeling Oosten

D

Ondernemingsnr : 0546.831.659

Benaming

(voluit) : 2B-GREEN

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 8400 OOSTENDE, KUIPWEG 13

Onderwerp akte : ONTSLAG en BENOEMING BESTUURDER, OVERDRACHT AANDELEN ,WIJZIGING ZETEL

De algemene vergadering van 21/05/2015 heeft beslist :

- Het ontslag te aanvaarden van de heer Seyed Hossein Hashemi wonende te The Springs 1 villa n Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

- De heer Maxence Vanderwilt wonende te Rekolletenstraat 5 bus 21, 8500 Kortrijk te benoemen tot zaakvoerder.

- De zetel te verplaatsen naar Rue des Colonies 11,1000 Bruxelles.

- De overdracht te aanvaarden van de 3 aandelen van de heer Seyed Hossein Hashemi aan de heer Maxence Vanderwilt die deze 3 aandelen aanvaardt.

Seyed Yahya Hashemi

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
2B-GREEN

Adresse
KUIPWEG 13 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande