2B IMMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2B IMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 630.739.530

Publication

22/05/2015
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd

20-05-2015

Griffie

*15308501*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0630739530

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

2B IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge.

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op 19 mei 2015, dat:

1. Rechtsvorm naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft met als naam:  2B IMMO .

2. Zetel: De zetel is gevestigd te Knokke-Heist, Zwinlaan 24.

3. Oprichter:

1/ De heer VERBRAEKEN Bart Elza Leon, geboren te Sint-Niklaas op 16 april 1967, wonende te

8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 24;

2/ De heer CANTENS Bob Wim Bob Mine Yan Luc Arnold, geboren te Sint-Niklaas op 18 februari

1986, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 98.

4. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro ( 18.550,00).

5. Gestorte bedrag: 6.200,00 euro.

6. Nog niet volgestorte inbrengen: Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de verschijners bedraagt in totaal twaalfduizend driehonderdvijftig euro ( 12.350,00), hetzij: - zesduizend honderdvijfenzeventig euro ( 6.175,00) nog te volstorten door sub 3.1; - zesduizend honderdvijfenzeventig euro ( 6.175,00) nog te volstorten door sub 3.2.

7. Samenstelling: In geld.

8. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2016.

9. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

10. Verdeling vereffeningsaldo: Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

11. Externe vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen. Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

12. Niet-statutaire zaakvoerder: De oprichters stelden aan als niet statutaire zaakvoerders voor

Onderwerp akte :

Zwinlaan 24

8300 Knokke-Heist

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar:

1/ de heer VERBRAEKEN Bart, voornoemd;

2/ de heer CANTENS Bob, voornoemd.

13. Commissarissen: Geen.

14. Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, het uitbaten van een algemeen bedrijf inzake onroerend goed en projectontwikkeling in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;

- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de cordinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene cordinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;

- administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening, alle dienstverlening van economische aard en overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, daaronder mede begrepen het verstrekken van advies, consulting en diensten in de ruimste zin van het woord op het gebied van administratie, management, financin, marketing, vertalingen, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken; - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financile handelingen verrichten, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen; - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de cordinatie van de

ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financile operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag alle voorgaande verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen, maar ook voor rekening van derden inzonderheid in hoedanigheid van commissionair, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan alle handels-, nijverheids-, financile, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de realisatie van haar doel te bevorderen.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financile tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in Belgi of in het buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

15. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur dertig; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. De eerste wordt gehouden in het jaar 2017.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

16. Volmachten: Nihil.

17. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ING.

18. Bijzondere volmacht: Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  ACCOUNTANTSKANTOOR ILSE VAN HOUT , rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0543.988.371, met zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in- t-Goor), Zandgroefweg 6A, en aan haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de  B.T.W. , alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Coordonnées
2B IMMO

Adresse
ZWINLAAN 24 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande