2BEVISIBLE

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : 2BEVISIBLE
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 537.359.709

Publication

19/08/2013
Med Word 11.1

:4.,corggl1 .0 In de bijlagen hij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tLt.1>, NEERGELEGD

2013

,ATSBLAD

-1. 08. 2013

_

afft-JBANK KOOPHANDEL KC5ATAIJK

11,11,111911.11

MONITEUR

0 9 -08-BELGISCH ST

r

if

1111

" " Bijlagen. bij. het Belgisch Staatsblad -19108120.13 " - " Annexes" du " Moniteur belge... " " " " " " " " " " " " " " " " "

~ ~ . .. . .. . .... . .... . .... . . .. . .... . .... . .... . .. . . .... . .... . .... . . .. . .... . ..

~ Ondernemingsnr : 0537 , 3sg , 703

Benaming

(voluit) : 2BeVisible

(verkort) :

Rechtsvorm : VOF

Zetei : Stientjesstraat 58, 8570 Anzegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichtingsakte 2BeVisible

Op heden 31107x2013 zijn de partijen:

1.Andries Bossuytgeboren te Kortrijk op 24/08/1984, wonende te Hollendries 8, 8573 Tiegem,.:

identiteitskaartnummer 591-6624956-64, rijksregistemumrner 840824-191-36

2.Frederik Beunnens geboren te Kortrijk op 02/08/1984, wonende te Stientjesstraat 58, 8570 Anzegern,

identiteitskaartnu m mer 591-6381256-19, rijksregistemummer 840802-267-38

Overeengekomen een handelsvennootschap op te richten onder de vorm van een vennootschap onder:

firma , waarvan statuten aldus bepalen: "

Naam en zetel: De vennootschap is een handelsvennootschapiburgerlijke vennootschap onder de vorm van; : een vennootschap onder firma, met als naam 2BeVisible. De zetel van de vennootschap is gevestigd te; Stientjesstraat 58, 8570 Anzegem

Duur, De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden,

Doel: ontwerpen en onderhouden van websites, ontwerpen van grafische producten, ontwerpen van: grafische videoproducties, ontwerpen en ondersteunen van internet gerelateerde projecten, ontwerpen en

" ondersteunen van IT gerelateerde projecten, online advertentieruimte verkopen, adviesverlening en;

consultancy, organiseren van cursussen en opleidingen, Dit alles in de meest ruime zin. Hiernaast heeft de vennootschap de mogelijkheid om aile bovengenoemde producten en diensten te exploiteren voor eigen: rekening of voor rekening van derden. Zij kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze,

belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, aile verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde doel of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Aansprakelijkheid: De vennoten Andries Bossuyt en Frederik Beunnens zijn onbeperkt en hoofdelijk:

aansprakelijk voor alle vennootschapsschulden.

"

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 4000,00 euro. Het kapitaal

4000,00 euro werd volstort door inbreng in specien, te weten door Andries Bossuyt, voormeld, 2000,00 euro en : Frederik Beunnens, voormeld, 2000,00 euro.De oprichters verklaren dat voormelde bedragen werden: gedeponeerd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij BNP; Panbas Fortis onder nummer 001-7035273-36.

Aandelen: Het kapitaal is vertegenwoordigd door 40 aandelen zonder nominale waarde, maar wel met een: :: fractiewaarde 1/40 per aandeel van het kapitaal.

Zaakvoerders: De vennootschap wordt bestuurd door Andries Bossuyt en Frederik Beunnens benoemd voor: onbepaalde duur.Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist '.

Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook de jaarvergadering genoemd zal jaarlijks: bijeengeroepen worden op de laatste vrijdag van de maand maart, om 18 uur, op de maatschappelijke zetel;

" behoudens afwijkende vermelding in de uitnodiging. De vergadering zal op de eerstvolgende werkdag: gehouden worden, indien die dag een wettelijke feestdag is,

Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap loopt van n januari tot nenderti g december van ieder jaar.; In afwijking hiervan neemt het eerste boekjaar een aanvang op de datum van neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie en eindigt het op 3111212014,

Jaarrekening en winstbestemming: De rekeningen van de vennootschap zullen jaarlijks opgesteld worden; overeenkomstig de wetsbepalingen. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de zaakvoerder de jaarrekening op, Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering welke: bestemming er gegeven zal worden aan het resultaat.

Op de laatste bb. van Lee, e vermelden : Eed: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" " " "

"

"

"

" " " "

Ontbinding: Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien zat de `. vereffening gedaan worden door n of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering met unanimiteit van de stemmen, De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186-190 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen anders besluit. Het nettovermogen zal warden toebedeeld aan de vennoten rato van het aantal aandelen;''

4

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Andries Bossuyt Zaakvoerder

Frederik Beunnens Zaakvoerder

Op de laatste blz. van LuLi vermelden : Reto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Coordonnées
2BEVISIBLE

Adresse
STIENTJESSTRAAT 58 8570 ANZEGEM

Code postal : 8570
Localité : ANZEGEM
Commune : ANZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande