2BUILD

Société en commandite simple


Dénomination : 2BUILD
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 551.928.911

Publication

15/05/2014
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Haam erniciditiheid van de instrumenterende notaris, hetz j van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-

Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a

, MOM

87

BELGIS

111J111,11j11)11,11111111

flutb_.1

Ondernenningsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm: Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp/en) akte: Oprichting

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de Oprichtingsakte van 18/04/2014

1. Oprichting

Op heden, 18/04/2014 te HEU LE

ZIJN BIJEENGEKOMEN:

1/ De heer VANDENHENDE Bruce, geboren te Kortrijk op 15 februari 1970, wonende te 8501

Heule, Stadelaan 23;

2/ Mevrouw VANDENBERGHE Sofie, geboren te Izegem op 25 februari 1989, wonende te 8501

Heule, Stadelaan 23.

Genoemden zijn bijeengekomen om een handelsvennootschap op te richten onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap, waarvan de statuten als volgt zijn:

Il. STATUTEN

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam - Identificatie

De vennootschap is een handeisvennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap.

Er wordt een gewone commanditaire vennootschap opgericht onder de benaming "2BUILD De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan of volgen door de melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven "gewone commanditaire vennootschap" ofwel de afkorting ''Comm. V.",

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8501 Heule, Stadelaan 23,

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar ieder

andere plaats in Belgi

De zaakvoerder(s) dient/dienen aan de stille vennoten bij brief melding te maken over de

zetelverplaatsing.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, vaste inrichtingen,

agentschappen en stapelhuizen in Belgi en in het buitenland mogen oprichten.

De zetel mag niet overgebracht worden naar een andere plaats zonder de toestemming van aile

vennoten. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, mag de maatschappelijke zetel verplaatst

worden naar om het even welk adres in Belgi.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi alsook in het buitenland, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende activiteiten:

551 5t8.. 544

2BUILD

Gewone commanditaire vennootschap

Stadelaan 23 - 8501 Heule

 ....

Bijlagen birlitirflich Staatifire---15/11572-0f4 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Lgih - vervolg

Mod PDF 11.1

% De aanneming en de uitvoering van alle priv- en openbare bouwwerken zowel ruwbouw ais de afwerkingswerken

% Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur (bv. appartementsgebouwen). Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen \fluor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enz.

Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van "sleutel op de deur". Het optrekken van andere residentile gebouwen en van kantoorgebouwen, Je bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"

Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,

Slopen van gebouwen en andere bouwwerken

Uitvoeren van metsel- en voegwerken, bouwen van funderingen, inclusief heien

Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting

Bouwen van schoorstenen en industrile ovens

" Het uitvoeren van algemene bouwwerken, alle dakwerken, schrijnwerk en houtwerk, grondwerken en rioleringswerken, voegwerken, metselwerken, restauratie- en gevelwerken

% Aanleggen van opritten en terrassen

- Plaatsen van poorten en afsluitingen

% Het verrichten van bouwpromotie in het algemeen, de verkoop van kant- en klaarwoningen, in de ruimste zin van het woord.

% De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw

% Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire

tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.

Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden

De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers

(inclusief het plaatsen van vangrails)

- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten

- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten

Grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven

en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven

Het ruimen van bouwterreinen

Proefboren en boren

Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen

Isolatiewerkzaamheden

" Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal

Isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen

Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen

- De isolatie van koelkamers en -pakhuizen

- De installatie van stores en zonneschermen

Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders

- Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden

Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.

Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken

Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden

Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms

Landschapsverzorging

Het snoeien van bomen en heggen

- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden

Het reinigen van nieuwe gebouwen na beindiging van de bouwwerkzaamheden

Algemene reiniging van gebouwen

Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei

commercile gebouwen, appartementsgebouwen, enz.

Lappen van ramen

- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale

verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen

Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.

" Alle roerende en onroerende verhandelingen, het aankopen, verkopen, verkavelen, huren, verhuren bouwen, verbouwen, binnenhuisinrichting en decoratie, aanleggen van wegen, afbraakwerken, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, zowel in Belgi ais in het buitenland.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de fabricage, de bewerking en de verdeling, de handel, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, dit alles in de ruimste zin van het woord, van alle bouwproducten en aanverwante producten.

- De vennootschap mag haar doei verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Bijlig-ifliirlilitisch-StaatiblicT -1370512-014 - Annexes clii IVIoniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

A

Let% a - vervolg

/d cd PDF 11.1

,.

- Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financile transacties verrichten en roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen bouwen, kopen en verkopen, huren en verhuren en in leasing nemen,

- Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffening

- De vennootschap mag zich tevens borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit

- De vennootschap mag allerhande activiteiten uitvoeren als klusjesman.

- Tussenpersoon in de handel in het algemeen.

- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

-1-let terbeschikking stellen van goederen in nature aan de zaakvoerders

- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te geide maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consuit, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

- De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

- De vennootschap zef bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

- ln het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

- De vennootschap kan bijgevolg aile roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal-of etfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin aile rechtsverhandelingen stellen om dit doel te realiseren.

- De vennootschap mag haar doei verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op die wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

- Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van net uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de statutaire regels betreffende statutenwijziging zijn gesteld.

Artikel 5, Kapitaal - Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeduizend vijfhonderd euro (2 500,00 EUR),

vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, volledig volstort. Het kapitaal wordt ingebracht als volgt:

Tlijlagen bi) het 11-rgish Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

, Voorbehouden

aan hot

Belgisch Staatsbiad

Op de laatste blz. van LijI___< B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

ketz a - vervolg

,

Md POP lia

Siaatib1ict-"e71J5/2-014 - Annexes du Moniteur belge

- door de heer Vandenhende Bruce, voor tweeduizend vierhonderdvijfenzeventig euro (2 475,00

EUR);

door Mevrouw Vandenberghe Sofie, voor vijfentwintig euro (25,00 EUR)

Als vergoeding voor hun respectievelijke inbreng, worden aan de volgende vennoten de volgende

aandelen toegekend:

- aan de heer Vandenhende Bruce: negenennegentig (99) aandelen

- aan mevrouw Vandenberghe Sofie: n (1) aandeel

5,1 - Het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeduizend vijfhonderd euro (2 600,00 EUR) en is

vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zOnder aanduiding van nominale waarde, die elk

n honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze aandelen is ingeschreven door de oprichters, en deze hebben zich onvoorwaardelijk

verbonden tot nagemelde inbreng, en wel als volgt:

de heer Vandenhende Bruce, voornoemd, schrijft in op negenennegentig (99) aandelen, dewelke

hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijfentwintig euro (25,00 EUR) per aandeel,

hetzij een globaal bedrag van tweeduizend vierhonderdvijfenzeventig euro (2 476,00 EUR).

- Mevrouw Vandenberghe Sofie, voornoemd, schrijft in op n (1) aandeel, dewelke hij volledig

volstort door inbreng van een bedrag van vijfentwintig euro (25,00 EUR) per aandeel, hetzij een

globaal bedrag van vijfentwintig euro (25,00 EUR).

Artikel 7. Vennoten

7.1 - Gecommanditeerde en commanditaire vennoten

Gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap,

De commanditaire of stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.

De commanditaire of stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap. De heer Vandenhende Bruce, voornoemd, treedt op als beherend vennoot voor de duur van de vennootschap. Hij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor aile verbintenissen van de vennootschap,

Mevrouw Vandenberghe Sofie, voornoemd, treedt op als stille vennoot. Zij staat slechts in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van haar inbreng (of van hetgeen zij beloofd heeft in de vennootschap in te brengen), op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur treft.

Artikel 8. Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, die gecommanditeerde of beherende vennoot moeten zijn.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Zijn mandaat kan niet zonder wettige reden herroepen worden zolang de vennootschap duurt, en enkel door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtname van de statutaire regels betreffende statutenwijziging.

Elke zaakvoerder afzonderlijk optredend, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Elke zaakvoerder afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens welke zij optreden.

De zaakvoerder kan voor het verwezenlijken van het doel beroep doen op derden.

Artikel 10, Algemene vergadering van de vennoten

10,3 - Plaats, dag en uur van de vergadering

De algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op

een andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand december

om 18.00 uur, Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag

op hetzelfde uur gehouden.

Artikel 11. Boekjaar

Hat eerste boekjaar gaat in vanaf datum van oprichting van de vennootschap en eindigt per 30 juni

2016.

Vanaf dan gaat elk boekjaar in op 1 juli en eindigt per 30 juni.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

,

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Staatifififf - 15/e/2014 - Annexes du Moniteur belge

III. VERKLARINGEN - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Aanvang werkzaamheden - Eerste boekjaar

De vennootschap begint te werken vanaf datum van neerlegging van de oprichtingsakte,

Het eerste boekjaar vangt aan vanaf datum van oprichting van de vennootschap en zal afgesloten

worden op 3010612015.

De eerste algemene vergadering wordt gehouden in 2015.

Benoemingen - aanvaardingen

De heer Vandenhende Bruce voornoemd, wordt benoemd tot zaakvoerder, voor een onbepaalde termijn ingaand op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Zijn mandaat zal pas bezoldigd uitgeoefend worden vanaf 1 mei 2014,

De heer Vandenhende Bruce, voornoemd, verklaart niet getroffen te zijn door enige beperking nopens de uitoefening van zijn mandaat.

Waarvan deze oprichtingsakte in onderhandse vorm is opgesteld, in 8 exemplaren, ieder partij erkennend n exemplaar ontvangen te hebben, de overige exemplaren dienende voor afgifte aan de bevoegde instantie&

Na voorlezing hebben de oprichters deze akte getekend te Heule op de datum als voormeld. Tegelijk neergelegd Oprichtingsakte dd 18/04/2014

VANDENHENDE Bruce

Zaakvoerder

Ert - vervolg

Mod PIDF 1t.1

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

20/11/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
12/03/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
2BUILD

Adresse
STADELAAN 23 8501 HEULE

Code postal : 8501
Localité : Heule
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande