2COMPOSIT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2COMPOSIT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 432.269.711

Publication

12/06/2014
MctlNasS {4,{

[L_ ,s ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MO NITEUR RELGE

11I1'I1IRwui111ewvi ,

NEERGELEGD

19 MEI 20111

Rechtbank van KOOPHANDEL AD Gent, afd. KORTRIJK

Griffic

GlSCN STAATSDL

0 4 -05 U14

Ondememingsnr : 0432.269.711 Benaming

(voluit) : 2COMPOSIT (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vliegveld 17A, 8560 Wevelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; FUSIEVOORSTEL

Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 13 mei 2014 houdende voorstel tot fusie van de NV C.T.S., vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Vliegveld 31, met ondernemingsnummer 0434.585.041, RPR Gent (afdeling Kortrijk), door overneming van de BVBA 2COMPOSIT, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Vliegveld 17A, met ondernemingsnummer 0432.269.711, RPR Gent (afdeling Kortrijk), in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen:

De fusie betreft een verrichting als bedoeld in artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen, aangezien de NV C.T.S. houdster is van alle aandelen van de BVBA 2COMPOSIT, ais gevolg waarvan het gehele vermogen van de BVBA 2COMPOSIT, zowel de rechten ais de verplichtingen, zal overgaan naar de NV C.T.S.

RECHTSVORM, NAAM, ZETEL EN DOEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

De vennootschappen kunnen als volgt gedentificeerd worden:

De overnemende vennootschap;

De NV C.T.S., met maatschappelijke zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Vliegveld 31, met ondernemingsnummer 0434.585.041, RPR Gent (afdeling Kortrijk), werd opgericht onder de vorm de vorm van een coperatieve vennootschap onder de benaming "BELEGGING EN BEHEER IN ROEREND EN ONROEREND GOED" blijkens akte verleden voor meester Jan De Mey, destijds notaris met standplaats te Brugge op 13 juni 1988, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna onder het nummer 880708-23.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd, houdende o.a. wijziging doel, blijkens akte verleden voor meester Dirk Vanhaesebrouck, destijds notaris met standplaats te Kortrijk op 31 maart 2010, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 2010 onder het nummer 10059431.

De vennootschap heeft blijkens haar statuten volgend maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft tot doel:

-aan- en verkoop, mengen, afvullen, stockage en distributie van chemicalin in allerlei vormen;

-het installeren, commercialiseren, vertegenwoordigen en produceren van reinigingsinstallaties; het reinigen

van roerende en onroerende goederen; groothandel in reinigingsproducten;

-de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, de huur en verhuur van roerende en

onroerende goederen, dit alles in eigen beheer;

-het besturen van commercile, industrile en financile vennootschappen, hetzij als lasthebber of:

bestuurder;

-het verlenen van diensten en adviezen op het vlak van administratie, informatica en als tussenpersoon bij

handel;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso,: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

-de aan- en verkoop van paarden en alle hieraan verwante activiteiten;

-het fokken van paarden en alle hieraan verwante activiteiten;

-het telen en verkopen van planten en alle hieraan verwante activiteiten;

-houtbewerking;

-vervaardigen en verhandelen van meubilair;

-het verstrekken van adviezen met betrekking tot voorgaande activiteiten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband

staan met haar doel.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere

vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of

vereffenaar.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen

of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi of in het buitenland, voor eigen rekening of

voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 76.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 1.514 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, eik met een fractiewaarde van 1)1.514ste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volstort,

De overgenomen vennootschap:

De BVBA 2COMPOSIT, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Vliegveld 17A, met ondernemingsnummer 0432.269.711, RPR Gent (afdeling Kortrijk), werd opgericht blijkens akte verleden voor meester Arienne Van Nieuwenhuysse, destijds notaris met standplaats te Schellebelle op 16 oktober 1987, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 november 1987 onder het nummer 871113-85,

De statuten werden voor het laatst gewijzigd, houdende o.a, wijziging doel, naamswijziging, omzetting kapitaal in euro, blijkens akte verleden meester Dirk Vanhaesebrouck, destijds notaris met standplaats te Kortrijk op 31 maart 2010, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 2010 onder het nummer 110059430.

De vennootschap heeft blijkens haar statuten volgend maatschappelijk doel;

"De vennootschap heeft tot doel:

-De vervaardiging, de vertegenwoordiging en de handel van alle producten uit synthetische materialen. Alsmede alle toebehoren hiervoor gebruikt bij de oprichting, renovatie, de bekleding en versiering van gebouwen en artikelen voor nijverheid en industrie, dit in zijn ruimste betekening;

-Uitvoeren van scanopdrachten en freeswerk in zijn ruimste zin.

-Productie, aan-en verkoop en verhuur van goederen voor feestelijkheden;

-Aan- en verkoop, mengen, afvullen, stockage en distributie van chemicalin in zijn ruimste zin;

-Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;

-Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord en het oordeelkundig uit te breiden, aile beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende ais in onroerende goederen, eveneens zakelijke rechten met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaar. Binnen dit kaden

oOvergaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

oOvergaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

-Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren ln bestaande of nog op te richten vennootschappen;

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financile operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

Y~

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshndelingn'vrrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag ai deze verrichtingen uitvoeren in Belgi of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 123.946,76 EUR en wordt vertegenwoordigd door 5.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 115.000ste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volstort.

DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VEN-NOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Alle handelingen verricht vanaf 1 januari 2014 door de BVBA 2COMPOSIT worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de NV C.T.S..

TOE TE KENNEN BIJZONDERE-RECHTEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen, er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten.

BIJZONDERE VOORDELEN

Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Aldus getekend voor NV C.T.S.

NV C,T.S.

Zaakvoerder

vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger

de heer Louis ISEBAERT

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel dd. 13 mei 2014

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.05.2014, NGL 01.07.2014 14264-0198-015
04/12/2014
Annexes du Moniteur belge

04/12/2014

V

i

*142176 '

N

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

2 6 -11- 2014 NEERGELEGD i

-- 3 nr. 2014

Rechtbank van KORTRIJK EL

GISCH STAATSBLAD G4 U

B

Ondernemingsnr : 0432.269111

Benaming (voluit) : 2COMPOSIT

(verkort) :

Rechtsvorm ; BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetei : VLIEGVELD 17 A

8560 WEVELGEM

Onderwerp akte :ONTBINDING INGEVOLGE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING.

Tekst : Uit twee processen-verbaal (D.2140343) opgemaakt door Liesbet DEGROOTE, notaris te Kortrijk, op 23 september 2014, blijkt :

1) dat de naamloze vennootschap "C.T,S.", met zetel te 8560 Wevelgem, Vliegveld 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0434.585.041 en met btw-nummer BE 0434.585.041, enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte', aansprakelijkheid "2composit", deze vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting heeft overgenomen.

2) dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, onder algemene titel is overgegaan op de overnemende vennootschap.

3) dat, vermits zowel de enige vennoot van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap, de fusie hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap,. heeft opgehouden te bestaan op 23 september 2014.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd : een expeditie van het proces-verbaal van ontbinding ingevolge een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Liesbet Degroote.

Notaris

Op de laatste blz_ van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 17.06.2013 13194-0505-013
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 22.05.2012 12126-0034-015
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 31.08.2011 11518-0382-014
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 26.08.2010 10468-0078-013
10/12/2009 : KO116482
15/07/2009 : KO116482
19/05/2009 : KO116482
03/06/2008 : KO116482
07/06/2007 : KO116482
13/06/2005 : KO116482
15/06/2004 : KO116482
27/05/2003 : KO116482
11/06/2002 : KO116482

Coordonnées
2COMPOSIT

Adresse
VLIEGVELD 17A 8560 WEVELGEM

Code postal : 8560
Localité : WEVELGEM
Commune : WEVELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande