2ENJOY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2ENJOY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.980.955

Publication

01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.05.2014, NGL 22.09.2014 14603-0530-011
05/04/2012
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12302025*

Neergelegd

03-04-2012

Griffie

Ondernemingsnr :

0844980955

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): 2enjoy

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Meensesteenweg 356 bus B

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Bij akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op drie april tweeduizend twaalf. IS OPGERICHT DOOR:

1. De Heer NOTTEBAERE Jan Germain, geboren te Wevelgem op vijf juli duizend negenhonderdzevenenzestig, wonende te 8460 Oudenburg, Rozenlaan 14

2. Mevrouw DE JAEGER Katrien Thrse Grard, geboren te Gent op vijftien januari duizend negenhonderdvierenzestig, wonende te 8460 Oudenburg, Rozenlaan 14

De partijen sub 1. en 2. zijn met elkaar gehuwd onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden, zo zij verklaren.

* Een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij op heden hebben opgericht onder de naam "2enjoy", met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 356 bus B.

* De vennootschap heeft tot doel:

- informatie verstrekken over, het uittesten en verkopen van gezondheidsbevorderende methodes en artikelen, alsook diensten en begeleiding zowel intern als extern, zowel individueel als in groep van en voor mensen; - Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een schoonheidssalon in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend pedicure en manicure, het plaatsen van kunstnagels, lichaams- en gelaatsverzorging, thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, gelaatsverzorging, massages, evenals de verkoop en aankoop van alle producten die betrekking hebben op deze uitbating;

- De import en export van, de groot- en kleinhandel in cosmetische en schoonheidsproducten, geschenkartikelen, parfums, accessoires en fantasiejuwelen en aanverwante toestellen, producten en goederen.

- Het uitbaten van een wellnesscentrum, omvattende alle verzorging, massage, baden enzovoort evenals de verkoop en aankoop van alle producten die betrekking hebben op deze uitbating.

- verhuur van alle toestellen zoals zonnebank, zwembad en alle toestellen welke gebruikt worden in de wellness en in schoonheidsinstituten;

- De organisatie van seminaries, cursussen, conferenties, beurzen en tentoonstellingen over en met betrekking tot deze uitbatingen.

- het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:

a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen;

b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;

c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van de

eigen roerende en onroerende goederen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en financile

aard verrichten, zowel in Belgi als in het buitenland, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel

aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving, financile

tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse maatschappijen of

ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of aanverwant doel hebben, die

rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het doel van de vennootschap kan bevorderen.

Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in Belgi als in het buitenland oprichten.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

* De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

* Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De partijen verklaren het maatschappelijk kapitaal als volgt te onderschrijven:

1) De Heer NOTTEBAERE Jan, voornoemd, vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde of negenduizend driehonderd euro ( 9.300);

2) Mevrouw DE JAEGER Katrien, voornoemd, vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde of negenduizend

driehonderd euro ( 9.300)

SAMEN: honderd (100) aandelen zonder nominale waarde of achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600)

De inschrijvers verklaren:

1) dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) volledig geplaatst is; het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk n/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.

2) dat op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld tenminste n/vijfde (1/5de) gestort is.

3) dat het maatschappelijk kapitaal op heden volledig is volgestort in de verhoudingen zoals hierboven aangegeven.

Bankattest

Het genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening.

* Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht ook kan herroepen en hernieuwen. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

* Overeenkomstig artikel 61, 2 van het Wetboek van vennootschappen, moeten de zaakvoerders, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit in een andere rechtspersoon, onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

* De vennootschap is niet verplicht n of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen door de wet bepaald. De commissarissen worden aangesteld door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke bepalingen in Wetboek van vennootschappen. Iedere vennoot mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

* Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op vijfentwintig mei om negentien uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid, ongeacht of deze datum al dan niet op een wettelijke feestdag of zondag valt.

* Het maatschappelijk boekjaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

* Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris, evenals de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi. De zaakvoerders stellen jaarlijks een verslag op conform de desbetreffende wettelijke bepalingen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van het Wetboek van vennootschappen. * Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financile, uitzonderlijke en belastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

Het overige staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om te beslissen dat er een bepaalde vergoeding aan de belegde kapitalen zal uitgekeerd worden. * In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden op het ogenblik en op de manier vastgesteld door de algemene vergadering, die tevens n of meer vereffenaars zal aanduiden.

De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel.

Zolang er geen vereffenaars zijn benoemd of deze niet in functie zijn getreden worden de zaakvoerders ten aanzien van derden beschouwd als vereffenaars.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering duidt in haar benoemingsbesluit van de vereffenaar, ook een bijzondere gemachtigde aan met de bevoegdheid om het verzoekschrift in te dienen bij de Rechtbank van Koophandel ter homologatie of bevestiging van de benoeming van de vereffenaar.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

In geval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen. VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID - VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

De vennootschap zal in toepassing van artikel twee paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel achtenzestig van het Wetboek van vennootschappen.

De comparant verklaart dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting sedert n januari tweeduizend en twaalf onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.

De ondergetekende notaris heeft erop gewezen dat voormelde verbintenissen door de vennootschap dienen bekrachtigd te worden binnen de twee maanden na de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte ter griffie van de rechtbank van koophandel.

BENOEMING VAN DE EERSTE GEWONE ZAAKVOERDER

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

De Heer NOTTEBAERE Jan, wonende te 8460 Oudenburg, Rozenlaan 14;

voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaren dat hij niet getroffen is door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDERS

De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de oprichters en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar loopt vanaf drie april tweeduizend twaalf tot eenendertig december tweeduizend twaalf.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op vijfentwintig mei mei tweeduizend en dertien om negentien uur.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hiermede neergelegd :

- Afschrift van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/03/2015
,Lc`` :S't Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD

I o liMARI 2i;15

Rechtbank van KOUvliANDEL

GentGpfffadCORTRfJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 8E0844 980 955

Benaming

(voluit) : 2enjoy

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Meensesteenweg 356 b 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging statuten:

Op datum van 15/02/2015 werd in de algemene vergadering besloten om de bvba over te plaatsen naar Rozenlaan 14 te 8460 Oudenburg. Dit in goedkeuring van voltallig bestuur. Eveneens werd hierin besloten om een extra omschrijving te geven van het actieveld als 'ontwikkeling en verkoop van medische en paramedische materialen'.

Jan Nottebaere en Katrien De Jaeger (beiden zaakvoerders)

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.05.2015, NGL 22.09.2015 15596-0128-012

Coordonnées
2ENJOY

Adresse
ROZENLAAN 14 8460 OUDENBURG

Code postal : 8460
Localité : OUDENBURG
Commune : OUDENBURG
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande