2FRIENDS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2FRIENDS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.164.018

Publication

01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 31.07.2014 14369-0038-016
18/09/2013
NITEUR BE

bel

a

Be

Sta

Ondernemingsnr : 0872.164.018

Benaming

(voluit) : 2FR1ENDS

(verkort) -

1 -09- 20 iSCH STAR-

O tdt

LG ~t~N V~N KOOP ANDe%

~j

-~s t~'~E ,q~telin Brtie~f)

~ ~4 SE~6 ~t

SBLAD Griffie

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~10

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 8370 Blankenberge, Groendijk 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Ce

11

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 07.08.2013, dragende

de melding "Geboekt te Brugge Registratie 4, bevoegd voor registratie op 9 augustus 2013, drie bladen, twee

verzendingen, boek 232, blad 44, vak 18. Ontvangen: vijftig Euro ( 50,00). De eerstaanwezend inspecteur al

CI; (getekend) Kurt Van Loo" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten

'e vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2friends" volgende beslissingen heeft genomen:

c 1) Om de statutetn aan te passen aan de beslissing vande algemene vergadering d,d. 23 juni 2010 om de

X maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8370 Blankenberge, Groendijk 3 en bijgevolg de eerste zin van

,e artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt: "De zetel is gevestigd te 8370 Blankenberge, Groendijk 3". rs

rm 2) Om een aantal activiteiten in het doel aan te vullen en bijgevolg artikel 3 van de statuten aan te passen:

wl-De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, het uitbaten van restaurant, caf,

e taverne, traiteur, tea-room, de uitbating van bar, met verkoop van aile soorten dranken, patisserie, kleine eeetwaren en maaltijden. Het uitbaten van een traiteur-feestzaal en aanverwante aktiviteiten, groot- en kleinhandel in voedingswaren, en al wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt zowel voor

I eigen rekening als voor rekening van derden, Deze opsomming is niet beperkend.

-Het uitoefenen van het beroep van priv-detective, detectivebureau;

N -Opsporings- en beveiligingsdienst, en het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan

particulieren, het bedrijfsleven en aan de overheid.

co

o -Genealogisch opzoekingswerk, het opzoeken van informatie op verzoek: het verrichten van

^' opsporingswerk, zowel voor private als voor rechtspersonen.

I

-Handelsbemiddeling in, aan- en verkoop van audio - en videoapparatuur, fotografische en

c cinematografische apparaten en optische artikelen,

.9 -Schade- en risico-expert, hulpbedrijf in verband met het verzekeringswezen.

cc -Incassobureau en onderzoek naar de kredietwaardigheid van particulieren of bedrijven

cc

-Markt- en opinieonderzoekbureau: het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van de producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten. De statistische analyse van de resultaten van het onderzoek.

I " -Advies en bijstand aan de bedrijfswereld: rechtskundige dienstverlening, het verlenen van bijstand en hulp

Tij onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of

P: eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie, het

verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software: het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-nijverheids- , of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige

" ~ beperking.

P: -Alle mogelijke activiteiten, in de brede zin van het woord betreffende de activiteiten van vastgoedmakelaar,

vastgoedhandelaar, vastgoedexpert, vastgoedpromotor en vastgoedschatter, waarvan wij een beperkte

opsomming hierna geven

-De studie en/of uitvoering van onroerende markten, van welke aard ook, onder andere de aankoop,

verkoop, huur, verhuur, het bouwen en verbouwen, ruiling, valorisatie, leasing, inrichting, verkaveling, en

uitbating;

-Bouwpromotie;

-Consultancy met betrekking tot onroerende goederen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

- Syndicus;

-Het afsluiten van verzekeringscontracten, en het beheer van een verzekeringsportefeuille; -Het beleggen van haar eigen middelen in allerlei, onder welke naam en in welke vorm ook;

-Waarnemen van veiligheidscordinatie;

-Energiedeskundige;

-Schatten van onroerende goederen;

-Intereurvormgeving en architectuur;

-Renovatiewerkzaamheden;

-Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding;

-ln het algemeen alle commercile, industrile en financile verrichtingen, roerend en onroerend, die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgenoemd.

-Alle mogelijke activiteiten, in de brede zin van het woord van de activiteiten als juwelier-goudsmid, zowel groothandel ais kleinhandel.

-Alle werkzaamheden, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord van de activiteiten die te maken hebben in de sector van uurwerken en van de juwelen, zowel kleinhandel als groothandel .

Dit doel mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financile tussenkomst in de andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.

ln algemene regel mag de vennootschap alle handels- en financile of nijverheidsverhandelingen zo roerende als onroerende stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of nog aan" andere voorschriften moeten worden voldaan, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte alsmede de gecordineerde tekst van de statuten

Notaris Jean-Louis Sabbe

, I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voot-lacticiltidere aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(eny bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 31.07.2013 13369-0170-016
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 06.08.2012 12382-0363-016
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 24.08.2011 11425-0290-015
23/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 22.03.2011 11061-0397-015
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 05.08.2009 09537-0246-016
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 27.06.2008 08293-0321-016
23/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.05.2007, NGL 22.08.2007 07582-0136-016
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.05.2006, NGL 03.07.2006 06392-5195-016

Coordonnées
2FRIENDS

Adresse
GROENDIJK 3 8370 BLANKENBERGE

Code postal : 8370
Localité : BLANKENBERGE
Commune : BLANKENBERGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande