2GO2

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2GO2
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 873.430.956

Publication

26/02/2014
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte" 1,51934

V beh aa Bel Staa

Ondernemingsnr : 0873.430.956

Benaming (voluit) : 2G02

ii(verkort) :

iY Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Flateriestraat 13

8210 Zedelgem

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BVBA "2GO2", met zetel te 8210 Zedelgem, Flateriestraat 13, gehouden voor Geassocieerd Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 13 februari 2014, eerstdaags te registreren, dat met nparigheid van stem:: men de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT : VASTSTELLING BESLUIT TOT TUSSENTIJDSE DIVIDENDUITKERING De enige vennoot stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat :

- op de bijzondere algemene vergadering de dato 20 december 2013 beslist werd tot een

tussentijdse dividenduitkering ten bedrage van honderd en vijfduizend euro ( 105.000,-); ;

i - op deze bijzondere algemene vergadering voorgesteld werd het verkregen bedrag voortkomende

van het toegekende dividend afkomstig van de belaste reserves aan te wenden voor de volstorting "van een inbreng in kapitaal die zal worden verricht in het kader van artikel 537 van het Wetboek van

de inkomstenbelasting 1992 en de vennoten die intentie hebben geuit;

- voormelde dividenduitkering betrekking had op belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 door de algemene vergadering zijn goedgekeurd en thans uitkeerbaar zijn en dat de vennootschap sinds het desbetreffend boekjaar geen verliezen heeft geboekt;

- het tussentijds dividend integraal voor honderd en vijfduizend euro ( 105.000,00) toegekend werd : aan de enige vennoot, de heer Joachim Verplancke.

- het verkregen bedrag ingevolge voormelde dividenduitkering, na inhouding van tien ten honderd

i (10 %) roerende voorheffing, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal zoals hierna uiteengezet. II TWEEDE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING

De enige vennoot beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro ( 18.550,00) euro, te verhogen met vierennegentig duizend vijfhonderd euro ( 94.500,00) om het te brengen op honderd dertienduizend en vijftig euro ( 113.050,00), zonder

i uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT : INBRENG - VERGOEDING

ii De voornoemde vennoot verklaart volledig op de hoogte te zijn van de vennootschap en van haar

ii financile toestand en verklaart overeenkomstig artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen

ii op de kapitaalverhoging in te schrijven door inbreng van vierennegentigduizend vijfhonderd euro ( :i 94.500,00) in geld en volgestort, afkomstig van voormelde dividenduitkering, na afhouding van de

roerende voorheffing van tien ten honderd (10%), met evenredige verhoging van de waarde van de k bestaande aandelen.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, werd het gestort gedeelte van de kapitaalverhoging gedeponeerd bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening nummer BE72 0882 3258 8716 bij Belfius Bank op naam van van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2G02 zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voornoemde

--------------------------------------------------------------------------------------=

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor. , r

behouden

" aan het

Belgisch

Staatsblad

instelling op 10 februari 2014 dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd, om door hem te worden bewaard.

Deze bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over deze rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden nadat ondergetekende Notaris aan de bank het bericht heeft gegeven van het verlijden van onderhavige akte.

VIERDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE REALISATIE VAN DE KAPITAALVERHOGING De enige vennoot stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de kapitaalverhoging ten bedrage van vierennegentig duizend vijfhonderd euro ( 94.500,00) volledig werd onderschreven en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot honderd dertienduizend en vijftig euro ( 113.050,00) verdeeld in honderd tachtig (180) aandelen, zonder vermelding van waarde. VIJFDE BESLUIT : STATUTENWI]ZING  GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

De enige vennoot beslist, na artikelsgewijze overweging, ten gevolge van de voormelde kapitaalverhoging en in aanpassing aan de actuele vennootschapswetging, volgende nieuwe statuten goed te keuren :

1.NAAM en VORM :"2G02", BVBA;

2.ZETEL: 8210 Zedelgem (Veldegem), Flateriestraat 13

3.DOEL: De vennootschap heeft tot doel :

Verkoop van advertentieruimte en verkoop van producten en diensten via het internet op commissiebasis.

Dienstverlening en verkoop en/of verhuur van domeinnamen, internet hosting en webservers. Het verwerken van gegevens, invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens.

Het ontwerpen van en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media.

Binnen dit kader zal zij dus alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties mogen aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen.

Zij zal evenzeer  bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze  mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven of die zonder meer kunnen bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het hierboven omschreven maatschappelijk doel. Bijgevolg al zij aile commercile, industrile en financile, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, voor zover zij  rechtstreeks of onrechtstreeks en zowel geheel als gedeeltelijk  verband houden met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking van dit doel kunnen vergemakkelijken, in de hand werken of bevorderen.

De uiteindelijke bevoegdheid tot het omschrijven van dit maatschappelijk doel berust bij de algemene vergadering.

4.DUUR: onbepaald, te rekenen vanaf de neerlegging van de stukken op de Rechtbank van Koophandel; zij begint te werken vanaf inschrijving in het Handelsregister.

5.MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : 113.050,-, volstort en verdeeld in 180 gelijke aandelen met stemrecht zonder nominale waarde

6.BESTUUR : Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht ook kan herroepen en hernieuwen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

7.JAARVERGADERING : ieder jaar op 10 juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

8.JAARREKENING : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

ZESDE BESLUIT : VOLMACHTBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De algemene vergadering verleent volmacht aan notarissen Paul Lomme en Virginie Daems te Zedelgem voor de uitvoering van de genomen besluiten, om over te gaan tot de bijwerking en de cordinatie van de statuten en het nodige te doen voor de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte met het oog op de publicatie.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Geassocieerd Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd: het afschrift der akte dd. 13 februari 2014, PV van de bijzondere algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

w Voo behouden aan het Belgisch 5taatslSlad

\F

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.07.2013, NGL 29.08.2013 13499-0470-011
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.07.2011, NGL 02.08.2011 11376-0051-011
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 14.06.2010 10176-0124-011
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 27.06.2009 09307-0231-011
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 09.07.2008 08391-0212-012
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.07.2007, NGL 19.07.2007 07432-0112-011
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.07.2006, NGL 27.07.2006 06534-5170-012
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.07.2015, NGL 27.08.2015 15484-0204-010
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.08.2016, NGL 29.08.2016 16505-0294-010

Coordonnées
2GO2

Adresse
FLATERIESTRAAT 13 8210 ZEDELGEM

Code postal : 8210
Localité : ZEDELGEM
Commune : ZEDELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande