2IM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2IM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 888.808.129

Publication

02/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.04.2014, NGL 29.08.2014 14500-0024-013
28/06/2013
Nod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IA aloi

*13098981"

veaergalise \mn gct; rechtbank ven koophandel Brugge  afdett

1U 1 g JuN 013

Griffie

+e pR{t7xe

Ondernemingsnr : 0888.808.129

Benaming

(uatuit) ' ADVIES & INVESTERING MAATSCHA

(verkort) .

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 8400 Oostende, Oud Vliegveld, 12

(volledig adres)

Onderwerp alite : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 14.06.2013, waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA ADVIES; & INVESTERING MAATSCHAPPIJ volgende beslissingen genomen heeft:

a) Wijziging maatschappelijke benaming

De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen om de maatschappelijke benaming van de

vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "21M".

De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen om artikel 1 te schrappen en te vervangen als volgt:

"Artikel 1. Vorm - naam

De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam 21M.".

b) Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te

voeren, met inbegrip van de cordinatie van de statuten.

c) Cordinatie van de statuten

De vergadering besluit de statuten te cordineren en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van

koophandel.

---- Voor eensluidend analytisch uittreksel

Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte - Gecordineerde Statuten (getekend

geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck

Op de taacste blz van vermelden Recto . Naam en noedarrgherd van de instrumenterende rotans. legij van.) de persoro)n(ert) bevoegd de rechtspersoon ten eanz!en van derden te vertegenwoordigen

Verso : Nam en handtekening.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/01/2013
Nod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nectergetegcti ter griffie van ots

rechtb " Y: n Ko0 del

Qe

2 8 DEC. 2411-iffi!e Ce grefer

Onriernemingsnr : 0888.808.129 Benaming

(voluit) . ADVIES & INVESTERING MAATSC (verkort) .

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8400 Oostende, Koninginnelaan, 31 bus 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - KAPITAALVERHOGING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 28.12.2012, waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA ADVIES & INVESTERING MAATSCHAPPIJ volgende beslissingen genomen heeft:

a) Wijziging maatschappelijke zetel

De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap

met ingang van heden over te brengen naar 8400 Oostende, Oud Vliegveld, 12.

De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen om artikel 2 te schrappen en te vervangen als volgt:

"Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Oud Vliegveld, 12.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebeld Brussel Hoofdstad of in

het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten krijgt

teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,

werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belge of in het buitenland.",

b) Kapitaalsverhoging door inbreng van specin

" De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen om over te gaan tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal door middel van een inbreng in specin waardoor het kapitaal wordt verhoogd met ZEVEN MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (7.700.000,00 EUR), met de uitgifte van DUIZEND VIERHONDERD ZESENZESTIG (1.466) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrengers worden toegekend; Zodoende wordt het kapitaal gebracht van vijf miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (5.250.000,00 EUR) op twaalf miljoen negenhonderd vijftigduizend euro (12.950.000,00 EUR).

De vergadering stelt vast dat alle vennoten aanwezig zijn, en dat de vennoten verklaren wat volgt:

- De Heer VANMOERKERKE Marc, voormeld, verklaart volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de statuten als van de financile toestand van de vennootschap.

De Heer VANMOERKERKE Marc, voormeld, verzaakt aan de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, en hij wenst zijn voorkeurrecht niet uit te oefenen, en aldus niet in te tekenen op voormelde kapitaalsverhoging.

Komt alhier tussen Mevrcuw VANMOERKERKE Olivia Anne, geboren te Oostende op 6 juni 1980, rijksregisternummer 800606 306-72, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Koninginnelaan, 31,

- Mevrouw VANMOERKERKE Olivia, voormeld, verklaart volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de statuten als van de financile toestand van de vennootschap.

Mevrouw VANMOERKERKE 011via, voormeld, verklaart op heden geen vennoot te zijn, en wenst in te tekenen op een bedrag van DRIE MILJOEN ACHTHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (3.850.000,00 EUR) van voormelde kapitaalsverhoging.

Mevrouw VANMOERKERKE Olivia, voormeld, overhandigt bij deze een attest van blokkering van specin, uitgegeven door de BNP Paribas Fortis Bank, gedateerd 27.12.2012, waaruit blijkt dat een bedrag van DRIE MILJOEN ACHTHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (3.850.000,00 EUR) op rekening BE39 0016 8696 7719 ter beschikking van de vennootschap staat.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorgaande, en stelt vast dat Mevrouw VAN MOERKERKE Olivia, voormeld, ingetekend heeft op de helft van de kapitaalverhoging, en dat haar aandeel volstort is ten belope van DRIE MILJOEN ACHTHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (3.850.000,00 EUR), zodat zij niets

----- meer zal dienen te volstorten.

Op de laatste blz. van Lue 133 vernielden : Recto Naam dar taoedantgtrerd van de instrurnencerende notasrs hetzq van de persoicsinren;i tsev ewd de rzchtr,gersoor ten aa,,zicn van derden 'rer:eger aoordigen

Vcmo N aem a:1 har'dtekenrng.

1111 II*130 6525*

Br . ge  afdeling te Que

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De Algemene Vergadering beslist niet unanimiteit van stemmen om deze inbreng te vergoeden met uitgifte van zevenhonderd driendertig (733) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger, zijnde Mevrouw VANMOERKERKE Olivia, voormeld, worden toegekend.

Mevrouw VANMOERKERKE Olivia, voormeld, verklaart dat deze specin niet het voorwerp uitmaken van enige betwisting, overdracht of inbeslagname

Komt alhier tussen de Heer VANMOERKERKE William Rudolf, geboren te Oostende op 7 december 1983, rijksregisternummer 831207 157-08, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Koninginnelaan, 31,

- de Heer VANMOERKERKE William, voormeld, verklaart volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de statuten ais van de financile toestand van de vennootschap,

De Heer VANMOERKERKE William, voormeld, verklaart op heden geen vennoot te zijn, en wenst in te tekenen op een bedrag van DRIE MILJOEN ACHTHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (3.850.000,00 EUR) van voormelde kapitaalsverhoging.

De Heer VANMOERKERKE William, voormeld, overhandigt bij deze een attest van blokkering van specin, uitgegeven door de BNP Paribas Fortis Bank, gedateerd 27,12.2012, waaruit blijkt dat een bedrag van DRIE MILJOEN ACHTHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (3.850.000,00 EUR) op rekening BE39 0016 8696 7719 ter beschikking van de vennootschap staat.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorgaande, en stelt vast dat de Heer VANMOERKERKE William, voormeld, ingetekend heeft op de helft van de kapitaalverhoging, en dat zijn aandeel volstort is ten belope van DRIE MILJOEN ACHTHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (3.850.000,00 EUR), zodat hij niets meer zal dienen te volstorten.

De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om deze inbreng te vergoeden met uitgifte van zevenhonderd driendertig (733) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger, zijnde de Heer VANMOERKERKE William, voormeld, worden toegekend.

De Heer VANMOERKERKE William, voormeld, verklaart dat deze specin niet het voorwerp uitmaken van enige betwisting, overdracht of inbeslagname,

De vergadering stelt vast dat op heden de totaliteit vande verhoging van het maatschappelijk kapitaal door middel van een inbreng in specin gerealiseerd is.

De aandeelhouders, allen voormeld, aanvaarden. uitdrukkelijk al hetgeen voorafgaat, en zij bevestigen de onderscheiden voormelde inbreng te verrichten en te aanvaarden. De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit der stemmen dat de voormelde inbreng gerealiseerd is.

De algemene vergadering stelt vast dat de voorgestelde kapitaalsverhoging volledig geplaatst is en volstort is ten belope van ZEVEN MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (7.700.000,00 EUR).

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te schrappen en te vervangen als volgt; ,

"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twaalf miljoen negenhonderd vijftigduizend euro (12.950.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd zesenzestig aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die elk n/tweeduizend vierhonderd zesenzestigste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.".

c) Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te

voeren, met inbegrip van de cordinatie van de statuten.

d) Cordinatie van de statuten

De vergadering besluit de statuten te coordineren en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van

koophandel.

---- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----

Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte; (getekend geassocieerd notaris Xavier De

Maesschalck

Op de Iar.tste b'x val uli. B uermeiaert " Recto " Naam en hoedanrgrtesd van de instrt.menters3s" de ntstar+a hem; van de pErlo{a}rs(n) ttevoCg de rect;tspereoon ter' aanzien ,aars o,:rden i+_ vcrteC'Jen4PUardigen

Verso tr:eam en handtekening

04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 31.08.2012 12494-0410-012
23/04/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,veuet gote jci ter 9t i eit

Ondernemingsnr : 0888.808.129 Benaming

(voluit) . ADVIES & INVESTERING MAATSCHAPPIJ

(ver-Kort).

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetei . 8400 Oostende, Koninginnelaan, 31 bus 2

(volledig adres)

Onderworp akte : KAPITAALVERHOGING INBRENG IN NATURA

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 05.04.2012, waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de Rechtbank vaal Koophandel te Brugge, afdeling Oostende, blijkt dat de buitengewone algemene evrgadering van de BVBA ADVIES & INVESTERING MAATSCHAPPIJ de volgende beslissingen genomen heeft:

a) Kapitaalverhoging door incorporatie van een gedeelte van de rekening-courant

De voorzitter leest de in agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders verklaren dat alhoewel zij minder dan vijftien dagen geleden in het bezit werden gesteld van de hiernavermelde verslagen, zij deze grondig hebben kunnen lezen, zij de inhoud ervan verstaan en ten volle begrijpen, en zij geen verdere vragen omtrent deze verslagen hebben. Het betreft volgende verslagen:

* het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de Heer Ludo Foqu, van FOQUE & PARTNERS, te 1853 Strombeek-Bever, J. Van Elewijckstraat, 103/9, op 28 maart 2012, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen;

* het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

Deze verslagen worden aangehecht om mee neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Elke aandeelhouder verklaart voorafgaandelijk aan dezer een kopij van deze verslagen ontvangen te hebben, en er op voldoende wijze kennis van genomen te hebben. Deze rapporten roepen geen enkele bemerking op vanwege de leden van de Algemene Vergadering, en zij verklaren de inhoud ervan, met inbegrip van de conclusies, zonder meer te aanvaarden.

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering met unanimiteit der stemmen om over te gaan tot verhoging van het kapitaal met 5.000.000,00 EUR door middel van incorporatie van een gedeelte van de rekening-courant ten aanzien van zijn aandeelhouder de Heer VANMOERKERKE Marc, voormeld, ten belope van 5.000.000,00 EUR. Zodoende wordt het kapitaal gebracht van 250.000,00 EUR op 5.250.000,00 EUR.

De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit der stemmen om deze inbreng te niet te vergoeden door middel van de uitgifte van nieuwe aandelen,

De Heer VANMOERKERKE Marc, voormeld, verklaart volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de statuten als van de financile toestand van de vennootschap, en hij verklaart te aanvaarden dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van de voormelde inbreng.

De Algemene Vergadering beslist vervolgens met unanimiteit der stemmen dat de voormelde inbreng gerealiseerd is.

VOORWAARDEN VAN DE INBRENGEN

De inbreng wordt door alle voormelde partijen gedaan onder alle rechten en verplichtingen vermeld in het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan en het verslag van de Bedrijfsrevisor, beiden uitvoeriger voormeld, naar dewelke de comparanten verwijzen.

b) Wijziging van artikel 5 van de statuten

Ingevolge voorgaande beslissing beslist de algemene vergadering unaniem artikel 5 van de statuten

integraal te schrappen en voortaan vast te stellen als volgt:

"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (5.250.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde,

die elk n/duizendste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.".

c) Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten

2

~~ii~11111131* o*1078

rechtbank van ko miel

Brugge -

p I

Op de laatste blz, van L~iElc B vermeiden Recto : Naam an ha~cariiyhe%d van (te insu umenterende notaris, hetzg ver oe Delsoioln(en)

bevaegd de ccri;soerstsw- ter aanmrer van cicrcten uertecennroxJeli

Verso ' Noem sn t}andtekeneng.

At la 4

Voeu',

; behouden

aan hot

Staatsblad

reolqisub

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan aile bevoegdheden om de voorgaande besluite ult te

voeren, me inbegrip van de cordinatie van de statuten.

d) Cordinatie van de statuten

De vergadering besluit de statuten te cordineren en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van

koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittrekset

Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte - Gecordineerde Statuten; (getekend

geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck

1.1

01

01

01

eq

eq

1.10

01

QpUematstemzvan B vertrwrden Recto Naam en Ineoaragha,d van Ge msrummnterendemrans.hetnj van de pero(o)nen

bz=vpwgwdvmnMleyvrsono ken aanzmm ven dm~n,*avc"eQenwon/d'Vo^

Verso Naam en handeenirg

02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.04.2011, NGL 31.08.2011 11476-0106-010
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.04.2010, NGL 22.07.2010 10321-0275-010
16/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.04.2009, NGL 15.10.2009 09810-0248-010
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.04.2016, NGL 31.08.2016 16517-0451-016

Coordonnées
2IM

Adresse
OUD VLIEGVELD 12 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande