3-DEMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3-DEMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.433.748

Publication

05/05/2014 : KAPITAALVERHOGING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op ZEVENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN VEERTIEN, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 3-DEMO, met zetel te 8840 Staden (Westrozebeke), Westrozebeke->straat 85. RPR leper. B.T.W.-nummer: BE 0472.433.748. Ondernemingsnummer : 0472.433.748, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft

genomen :

EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING

1/ De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat nu vastgesteld is op NEGENTIENDUIZEND EURO (19.000 EUR), bij wijze van inbreng in geld, te verhogen met een bedrag van EENENTACHTIGDUIZEND EURO (81.000 EUR), om het te brengen van NEGENTIENDUIZEND EURO

(19.000 EUR) tot HONDERDDUIZEND EURO (100.000 EUR), zonder nieuwe aandelen te creëren. Het kapitaal blijft verdeeld in 760 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk

1/760ste van het kapitaal.

2/ Aile aandeelhouders verzaken, elk individueel, wat deze kapitaalsverhoging betreft, aan de uitoefening

van elk mogelijk voorkeurrecht

3/ De heer Geert Demonie en mevrouw Martine Rêverez, beiden voornoemd, verklaren beïden afzonderlijk, na de voorlezing te hebben gekregen van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en als volgt in geld in te schrijven op deze kapitaalsverhoging : - de heer Geert Demonie voornoemd : voor een bedrag van EENENZESTIGDUIZEND

HONDERDZESENZEVENTIG KOMMA TWEEENDERTIG EURO (61.176,32 EUR) ;

- mevrouw Martine Rêverez voornoemd : voor een bedrag van NEGENTIENDUIZEND

ACHTHONDERDDRIEENTWINTIG KOMMA ACHTENZESTIG EURO (19.823,68 EUR).

Samen voor een totaal bedrag van EENENTACHTIGDUIZEND EURO (81.000 EUR). Deze som vertegenwoordigt het volledige bedrag van huidige kapitaalsverhoging, waarop dus volledig werd ingeschreven. Er wordt uitdrukkelijk verklaard dat dit bedrag van EENENTACHTIGDUIZEND EURO (81.000 EUR) afkomstig ïs van de onderhandse beslissing van de algemene vergadering van 24 maart 2014 om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, T Hd WIB92.

Overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen, werd dit bedrag van EENENTACHTIGDUIZEND EURO (81.000 EUR) gestort op een bijzondere rekening, en wel als volgt :

- door de heer Geert Demonie voornoemd : EENENZESTIGDUIZEND HONDERDZESENZEVENTIG

KOMMA TWEEENDERTIG EURO (61.176,32 EUR) ;

- door mevrouw Martine Rêverez voornoemd : NEGENTIENDUIZEND ACHTHONDERDDRIEENTWINTIG

KOMMA ACHTENZESTIG EURO (19.823,68 EUR).

De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en nadat de

optredende notaris het bericht heeft gegeven van het veriijden van de onderhavige akte.

Het totale bedrag der stortingen, hetzij EENENTACHTIGDUIZEND EURO (81.000 EUR) is van nu af ter

beschikking van de vennootschap, zoals comparanten verklaren en erkennen.

Al De vergadering stelt vast dat op de kapitaalsverhoging volledig ingeschreven werd, en deze volledig : volstort is, zodat het maatschappelijk kapitaal gebracht is op HONDERDDUIZEND EURO (100.000 EUR), vertegenwoordigd door 760 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/760ste van het

: maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLISSING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STA�TUTEN

Op &c i«alste blz. «an Luik B vermelden . Rgcto : Naam en hoedamgheid yen c't n�t'urnentefende notaris netzi) var de oei&o.omisr)

bevoegd de rsçhispc-isoû'i tc-i .î«P2icn van acrdt":o te vfiricgeruAoorfugfin

Verso ■ Naam en. handtekening


âsn tac

îïigischi

lie ibiao"

. 4>

' -Sf

' eu : ■*->

, =5 ; G

• 2

•FF

•M

M ei

De vergadering besluit tengevolge van de beslissingen hierboven en tengevolge van de aanpassingen onlangs doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen, de volledige statuten van de vennootschap te coôrdineren, bij te werken, aan te passen, en taalkundig op punt te stellen, en aldus een nieuwe tekst tot stand te brengen, onder meer op volgende punten:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (100.000 EUR). Het is verdeeld in 760 gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/760ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLËDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditîe van de akte buitengewone algemene vergadering (afgeleverd vôôr registratie)

Op de Ssaîsîe blz vsn Luik B vermelden ' Rccïo : Naam en ftoedamtoe-d van os nietruTisntefande notaris, hefâj ven de p<-.>rso{o)n.ep

bevoegd de rnchlâpcsoon (fin pôr-?ic-n van derden tû ve�ogcnv/ooidigen

V�rso : Naam en nùriciteheiirg
10/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.11.2013, NGL 31.01.2014 14026-0451-010
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 24.11.2012, NGL 31.01.2013 13026-0056-010
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.03.2012, NGL 30.03.2012 12078-0207-009
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.11.2010, NGL 30.03.2011 11074-0358-009
08/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.11.2009, NGL 25.02.2010 10058-0530-009
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.12.2008, NGL 12.12.2008 08834-0344-012
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 01.12.2007, NGL 28.02.2008 08052-0197-011
18/10/2007 : KO148685
09/01/2007 : KO148685
14/12/2005 : KO148685
14/01/2005 : KO148685
12/12/2003 : KO148685
03/02/2003 : KO148685
29/07/2000 : KOA019342
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 12.12.2015, NGL 15.01.2016 16021-0377-010

Coordonnées
3-DEMO

Adresse
WESTROZEBEKESTRAAT 85 8840 STADEN

Code postal : 8840
Localité : Westrozebeke
Commune : STADEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande