3D ULTRA SURFACES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3D ULTRA SURFACES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 475.892.688

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 17.07.2014 14309-0277-018
20/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 12.08.2013 13424-0039-016
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 07.06.2012 12165-0125-015
11/07/2011
mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0475.892.688

Benaming : 3D ULT SURFACES

(voluit)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Torhoutbaan 122

8480 Ichtegem

Onderwerp akte :FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR DE BVBA 3D ULTRA SURFACES VAN DE BVBA AQUA-ZONE

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge Sint-Kruis op 24 juni 2011 : Met betrekking tot de formaliteiten die voor de fusie moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van.: de vergadering van beide vennootschappen vooraf het volgende vast:

VASTSTELLINGEN

a) De respectieve bestuursorganen van beide vennootschappen hebben op 30 juni 2010 een fusievoorstel opgemaakt. Dit fusievoorstel werd door het bestuursorgaan van elk van beide vennootschappen op 2 februari 2011 neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te. Brugge (Aqua-Zone) en Oostende (3D Ultra Surfaces), zijnde meer dan zes weken voor de huidige algemene vergaderingen en bij mededeling gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad`: van 14 februari 2011 (griffie Oostende) onder nummer 11024298 voor 3D ULTRA SURFACES en.: op 23 februari 2011 (griffie Brugge) onder nummer 11029544 voor AQUA-ZONE.

b) Het bestuursorgaan van ieder van de betrokken vennootschappen heeft er zich van vergewist, dat E sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering, zich in de activa en passiva van de respectieve vermogens van beide vennootschappen geen:; belangrijke wiizigingen hebben voorgedaan.

B" ERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De vergadering van de overnemende en de over te nemen vennootschap bekrachtigt de:'

uiteenzetting van de voorzitter van de respectieve vennootschappen. '

N" a beraadslaging, worden met nparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

E" ERSTE BESLUIT

1. De voorzitter van ieder vennootschap geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `AQUA-ZONE'' door fusie overgenomen wordt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '3D' ULTRA SURFACES'.

2. De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'AQUA-ZONE' besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde" . fusie met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '3D ULTRA SURFACES'. TWEEDE BESLUIT

1. De algemene vergadering van de vennootschap '3D ULTRA SURFACES' besluit tot fusie door overneming van het vermogen van de vennootschap 'AQUA-ZONE' over te gaan.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap 'AQUA-ZONE' met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap '3D ULTRA SURFACES'.

Vermits de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '3D ULTRA SURFACES' houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap 'AQUA-ZONE' worden de aandelen van de overgenomen vennootschap 'AQUA-ZON E' vernietigd.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2010, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap '3D ULTRA SURFACES'. Tengevolge van de fusie door overneming, zoals voorzegd, het ganse vermogen van de besloten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

II1 1I 11 1111111 Ifl II

*11104904*

beha aai Bel! Staa

M

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

.

mod 2.1

Voor-behoudtn 'aan hei Belgisch Staatsblad

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'AQUA-Z-ONE, over op de overnemende vennootschap '3D ULTRA SURFACES'.

a. Omschrijving van de overgegane activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `AQUA-ZONE op basis van een vermogenstoestand opgemaakt per 31 december 2009:

Gelet op het omvangrijk karakter van de cijfers opgenomen in de staat van actief en passief wordt deze aan onderhavige akte gehecht, na "ne varietur" ondertekening van partijen en ondergetekende notaris.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap bevat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar klintele, kortom alle immaterile bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden aan haar handelszaak.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene

" titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het; fusiebesluit om deze overgang aan nieder tegenstelbaar te maken.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvat alle wettelijke boeken en bescheiden en wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

b. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap. De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap als hiervoor omschreven worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

c. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

De voorzitter van de algemene vergadering van beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, alsmede de algemene vergadering van de overnemende vennootschap machtigen het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, dit alles in de mate dit niet zou geschieden door de instrumenterende notaris.

VIERDE BESLUIT

Bij afzonderlijke stemming besluit de vergadering van de overnemende vennootschap kwiitinq te verlenen aan de zaakvoerder !Serge Ulrich, geboren te Antwerpen op 27 april 1968. wonende te lchtegem, Torhoutbaan 122) van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van zijn : mandaat tot op heden.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering met nparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het ; voorlezen van het verslas van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva per 31 maart 2011, aangezien iedere aanwezige of vertegenwoordigde vennoot erkent een afschrift ervan ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering besluit met nparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wiizigen door toevoeging van volgende tekst :

"De groot- en kleinhandel van :

" Designartikelen; cadeauartikelen; kaarsen; olielampen; produkten in glas; textiel; keramiek/porselein; watervallen; kleding; spellen en speelgoed; parfumerie, reukwaren en cosmetica; juwelen en sieraden; muziek; gifts & gadgets; electronische apparatuur; decoratie en artikelen voor woninginrichting; meubilair; keukengerief; verzamelitems; bloemen en vazen; souvenir artikelen; Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industrile, financile, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door n of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven."

Bilgevolg luidt artikel 3 der statuten thans als volgt:

Artikel 3

- de ontwikkeling van en handel in software en het voeren van een IT-servicebureau, met onder andere de installatie en het onderhoud van software;

- de ontwikkeling, de aankoop en verkoop van hardware;

- de uitbating van een kantoor voor mechanografische werken;

- tussenpersoon in de handel, uitgezonderd de geregelde werkzaamheden waartoe machtiging ontbreekt, er worden geen activiteiten van kleinhandel uitgeoefend;

- ontwerpbureau en het ontwikkelen van en de service in prototypes;

- groothandel in kantoormachines en kantoormateriaal;

- groothandel in telecommunicatiesystemen en apparaten.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag onder andere all reoerende en onroerenden goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten en doen oprichten.

De groot- en kleinhandel van :

Designartikelen; cadeauartikelen; kaarsen; olielampen; produkten in glas; textiel; keramiek/porselein; watervallen; kleding; spellen en speelgoed; parfumerie, reukwaren en cosmetica; juwelen en sieraden; muziek; gifts & gadgets; electronische apparatuur; decoratie en artikelen voor woninginrichting; meubilair; keukengerief; verzamelitems; bloemen en vazen; souvenir artikelen; Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industrile, financile, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het

" maatschappelijk doel, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheet of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door n of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen " belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van " die attesten.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven,

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit met unanimiteit de notaris te gelasten met het opstellen van de gecordineerde statuten, aangepast aan de hierboven genomen beslissingen.

STEMMING

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens genomen met nparipheid van stemmen.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad,

Notaris Els Van Tuyckom,

Neergelegd :

- expeditie van de fusie door overneming

" - verslag van de zaakvoerder

- gecordineerde statuten

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

taan he;

Belgisch

Staatsblad

a

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.05.2011, NGL 23.06.2011 11210-0440-015
14/02/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ZveC7ergeielou Vcie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111

~iioaaase*

rechtbank van koophandel Brugge  a mg te taos

op D FEB. 2011

De grlf; ler

GriffieOndernemingsnr : 0475.892.688 Benaming

(voluit) : 3D Ultra Surfaces

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Torhoutbaan 122, 8480 Ichtegem

Onderwerp akte : Fusievoorstel

FUSIEVOORSTEL BIJ FUSIE MET 100%-DOCHTERVENNOOTSCHAP

Het bestuurorgaan van onderstaande vennootschappen heeft op 30 juni 2010 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan zijn buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurorganen van hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschap die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig artikel 682 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen:

-De overnemende vennootschap 3D Ultra Surfaces BVBA, met maatschappelijke zetel te Torhoutsebaan 122  8480 Ichtegem, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW BE) 0475.892.688 (Brugge);

-De overgenomen vennootschap Aqua-Zone BVBA, met maatschappelijke zetel te Molenstraat 1C  8370 Blankenberge, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW BE) 0864.099.655 (Brugge).

Voornoemde bestuurorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen.

1.Wettelijke vermeldingen

1.1 Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719 1 W.Venn.)

1.1.1. identificatie van de overnemende vennootschap

Oprichting

30 Ultra Surfaces BVBA, werd opgericht op 16 oktober 2001 bij akte verleden voor notaris Louis Steenackers, kantoor houdend te Antwerpen en word hierna de overnemende vennootschap genoemd. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2001 onder het nummer 20011030-760.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Torhoutsebaan 122  8480 Ichtegem.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Nam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt sinds de oprichting 18 600,00 E. Het is verdeeld in 100 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, die ieder een gelijke waarde vertegenwoordigen. Het kapitaal werd tot op heden volgestort tot 18 600,00 .

Doel

Het doel van de vennootschap is:

-de ontwikkeling van en handel in software en het voeren van een IT-servicebureau, met onder andere de installatie en het onderhoud van software;

-de ontwikkeling, de aankoop en verkoop van hardware;

-de uitbating van een kantoor voor mechanografische werken;

-tussenpersoon in de handel, uitgezonderd de geregelde werkzaamheden waartoe machtiging ontbreekt, er worden geen activiteiten van kleinhandel uitgeoefend;

-ontwerpbureau en het ontwikkelen van en de service in prototypes;

-groothandel in kantoormachines en kantoormateriaal;

-groothandel in telecommunicatiesystemen en apparaten.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.

De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten en doen oprichten.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door Dhr. Ulrich Serge, zaakvoerder.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het register te Brugge onder het nummer 0475.892.688.

1.1.2.1dentificatie van de overgenomen vennootschap

Oprichting

Aqua-Zone BVBA werd opgericht op 8 maart 2004 bij akte verleden voor notaris Els van Tuyckom, kantoor houdend te Brugge Sint Kruis en wordt hierna de overgenomen vennootschap genoemd. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2004 onder het nummer 20040325-0048747.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Molenstraat 1C  8370 Blankenberge.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt sinds de oprichting 18 600,00 E. Het is verdeeld in 100 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, die ieder een gelijke waarde vertegenwoordigen. Het kapitaal werd tot op heden volgestort tot 6 200,00 .

Doel

Het doel van de vennootschap is:

Designartikelen, cadeauartikelen, kaarsen, olielampen, producten in glas, textiel, keramiekporselein, watervallen, kleding, spellen en speelgoed, parfumerie, reukwaren en cosmetica, juwelen en sieraden, muziek, gifts & gadgets, elektronische apparatuur, decoratie en artikelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

voor woninginrichting, meubilair, keukengerief, verzamelitems, bloemen en vazen, souvenir artikelen;

Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland aile daden van industrile, financile, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen n over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door n of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door Dhr. Ulrich Serge, zaakvoerder.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen register te Brugge onder het ondememingsnummer 0864.099.655.

1.2.Boekhoudkundige datum (art. 719 2 W.Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2010.

1.3.Bijzondere rechten (art 719 3 W.Venn.)

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

1.4.Bijzondere voordelen (art. 719 4 W.Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap, noch aan de zaakvoerder van de overnemende vennootschap.

1.5.Overdracht onroerend goed

De overgenomen vennootschap is geen eigenaar maar huurder van een onroerend goed. Dit betekent dat een bodemattest van OVAM niet vereist is.

2.Motivering van de fusie

De kernactiviteiten van Aqua-Zone BVBA werden stopgezet eind 2009. Deze activiteiten kunnen eventueel verdervloeien in 3D Ultra Surfaces BVBA. De economische en organisatorische werkelijkheid verantwoorden niet langer het bestaan van twee afzonderlijke entiteiten. Door deze geruisloze fusie is de juridische realiteit een weerspiegeling van de economische.

A

+

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

3.Bijkomende vermeldingen

3.1.Samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap zit in bijlage ingesloten en maakt integraal deel uit van dit fusievoorstel.

3.2.Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen de statuten van de overnemende vennootschap enkel gewijzigd te worden, het doel uitgebreid te worden met het doel van de overgenomen vennootschap.

3.3.Kosten van de fusieverrichting

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt:

-ln de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de overnemende vennootschap,

-In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend

uit de fusie worden gedragen door d overnemende vennootschap.

4. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

5.Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgesteld aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onderhavige tekst werd voorgesteld op 30 juni 2010, te Ichtegem, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brugge overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor de overnemende vennootschap Voor de overgenomen vennootschap

Ulrich Serge, zaakvoerder Ulrich Serge, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.07.2010 10365-0227-015
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 25.06.2009 09328-0199-016
09/03/2009 : BG096668
21/05/2008 : BG096668
10/07/2007 : BG096668
31/05/2005 : BG096668
03/08/2004 : BG096668
25/09/2003 : BG096668
20/11/2002 : AN347383
05/07/2002 : AN347383
30/10/2001 : ANA069339

Coordonnées
3D ULTRA SURFACES

Adresse
TORHOUTSEBAAN 122 8480 ICHTEGEM

Code postal : 8480
Localité : ICHTEGEM
Commune : ICHTEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande