3P-PERFECT PROPERE PLAATS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3P-PERFECT PROPERE PLAATS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 884.834.493

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 20.06.2014 14202-0421-012
15/01/2014
~1

.IIIHIJI1',!4t1.1j0,11,1,11111

Ondernemingsnr : 0884.834.493

Benaming (voluit) : 3P-PERFECT PROPERE PLAATS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Maurice De Craenestraat 8

8553 Zwevegem (Otegem)

Onderwerp akte :VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING - KAPITAALVERHOGING  WIJZIGING VEREFFENINGSPROCEDURE

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Wim TAELMAN, geassocieerd notaris te Deerlijk, op 19 december 2013, neergelegd vbr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "3P-PERFECT PROPERE; PLAATS", onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de maatschappelijke zetel is verplaatst naar huidig adres, ingevolge beslissing van de zaakvoerder op 25 december 2008, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 februari 2009 onder nummer 2009-02-0610020097,

Artikel 2, eerste zin van de statuten wordt aangepast als volgt : 'De zetel is gevestigd te 8553 Zwevegem (Otegem), Maurice De Craenestraat 8."

DERDE BESLUIT

VERSLAGEN

Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng van de schuldvordering in rekening-courant werd overeenkomstig artikel 313 W.Venn. een verslag opgemaakt:

- door de zaakvoerder daterend van 28 november 2013, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng als de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgern, Kortrijkstraat 12, BTW BE0446.426,860, RPR Kortrijk, daterend van 5 december 2013, waarin verslag uitgebracht wordt over de hierna vermelde inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging bij de BVBA 3P-PERFECT PROPERE PLAATS door inbreng in natura van een vordering die zal warden toegekend aan de huwgemeenschap tussen de heer George LiTVINOV en mevrouw Olga KUPRIYANOVA naar aanleiding van de voorgenomen dividenduitkering hij de inbrenggenietende vennootschap, kan ik besluiten dat

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.

beschrijving _van de inbreng aan de normale vereisten - van nauwkeurigheid en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEi

0 $ -0 ELGISCH

'RBELGE

f-2014

: TAATSBLAD

i\j..E..~`~iGELF-7b#

31. 17. 2013

REChl7 n UCIPFiANEL ~I~IJK

mod 11.1duidelijkheid voldoet.

De voorbeschreven inbreng in natura betreft een inbreng onder de opschortende voorwaarde van het voorafgaandelijk bekomen van een formele goedkeuring van de voorgenomen dividenduitkering door de algemene vergadering van de inbrenggenietende vennootschap.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden

van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn onder voorbehoud van de waarderingsmethode toegepast voor de bepaling van de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding, dewelke gesteund is op de eigenvermogenswaarde van de vennootschap en geen rekening houdt met mogelijke meerwaarden op de vaste activa van de vennootschap. Aangezien de dividenduitkering, die aan de grondslag ligt van de in te brengen vordering, pro rata het aandeelhouderschap gebeurt en de aldus ontstane netto vordering, integraal en onmiddellijk in kapitaal worden gencorporeerd, loopt de eigendom van de inbreng gelijk met de eigendom van de aandelen n is er bijgevolg geen sprake van enige benadeling.

ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningsrisico op de vennootschap naar aanleiding van eventuele bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

De waardebepalingen waartoe de toegepaste methoden" van waardering leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen, te verhogen met een uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.118 nieuw uit te geven aandelen van de BVBA 3P-PERFECT PROPERE PLAATS met een waarde van 76,8305 EUR per aandeel.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld

Wevelgem op 5 december 2013

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

Vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,

Vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor.

(getekend)

Beide verslagen worden hier voorgelegd.

De enige vennoot verklaart een exemplaar van de verslagen ontvangen te hebben en hij

ontslaat de voorzitter er hier voorlezing van te geven. Beide verslagen worden goedgekeurd.

Het origineel van deze verslagen zal samen met een expeditie van deze akte worden

neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

VIERDE BESLUIT

KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit, onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de

toekenning en betaalbaarstelling van het tussentijds dividend zoals opgenomen in agendapunt 2., dit

alles in het kader van de wetgeving "overgangsbepalingen liquidatiebelasting", het kapitaal van de

vennootschap te verhogen met vijfentachtigduizend negenhonderdvijftig euro ( 85.950,00) om het te

brengen van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) op honderdenvierduizend vijfhonderdvijftig

euro ( 104.550,00), met creatie van nieuwe duizend honderdachttien (1.118) aandelen door inbreng in

natura van een schuldvordering in rekening courant voor een totaal bedrag van vijfentachtigduizend

negenhonderdvijftig euro ( 85.950,00). De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,~ Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winst delen vanaf de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig is geplaatst en volgestort door inbreng in natura.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal hierdoor gebracht werd op honderdenvierduizend vijfhonderdvijftig euro ( 104.550,00) vertegenwoordigd door duizend driehonderdenvier (1.304) aandelen die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering besluit artikel 5, eerste alinea van de statuten als volgt aan te passen: "Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdenvierduizend vijfhonderdvijftig euro ( 104.550,00), vertegenwoordigd door duizend driehonderdenvier (1.304) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van n/duizend driehonderdenvierde van het kapitaal."

De heer LITVINOV George, voornoemd, bevestigt zijn akkoord dat de lidmaatschapsrechten worden toebedeeld aan mevrouw KUPR1YANOVA Olga, voornoemd.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om de statutaire bepalingen inzake de ontbinding en de vereffening van de vennootschap te actualiseren en te herformuleren,

De vergadering besluit artikel 24 van de statuten als volgt aan te passen:

"Artikel 24: ontbinding  vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in n akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zai/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zef eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in n akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1 er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2' er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3 alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf"

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de cordinatie van de statuten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUMINAD", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hoge Voetweg 14, BTW BE822.321.062, RPR Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-nummer, te verzekeren.

Geassocieerd notaris Wim Taelman

Hiermee tegelijk neergelegd, voor registratie overeenkomstig artikel 173 W.Reg.

Afschrift van de akte

Verslagen van de zaakvoerder en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 W, Venn,

Gecordineerde statuten

Op de laatste blz van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 29.07.2013 13368-0085-012
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 27.06.2012 12234-0415-014
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 27.06.2011 11214-0253-013
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.03.2010, NGL 22.03.2010 10074-0178-013
17/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.03.2008, NGL 10.04.2008 08104-0239-013
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 28.07.2016 16392-0358-012

Coordonnées
3P-PERFECT PROPERE PLAATS

Adresse
MAURICE DE CRAENESTRAAT 8 8553 OTEGEM

Code postal : 8553
Localité : Otegem
Commune : ZWEVEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande