3S

Société en commandite simple


Dénomination : 3S
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 842.486.174

Publication

17/01/2012
Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Abdis Agnesstraat 29, 8510 Marke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit onderhandse akte opgericht dd. 12/12/20111e Marke blijkt dat er tussen:

1. De heer Dries Lampo, wonende te Abdis Agnesstraat 29 te 8510 Marke;

2. Mevrouw Julie Vandenhende, wonende te Abdis Agnesstraat 29 te 8510 Marke.

een gewone commanditaire vennootschap werd opgericht onder de benaming "3S"

I. OPRICHTING

De ondergetekenden zijn onder elkaar overeengekomen om een handelsvennootschap op te richten onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap met als benaming 35 en waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8510 Marke, Abdis Agnesstraat 29 met startdatum 1 januari 2012.

De heer Dries Lampo, voornoemd, neemt deel aan de oprichting als gecommanditeerde of beherende vennoot voor de duur van de vennootschap. Hij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle' verbintenissen van de vennootschap.

Mevrouw Julie Vandenhende, voornoemd, treedt op als commanditaire of stille vennoot. Zij staat slechts in' voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van haar inbreng (of van hetgeen zij beloofd: heeft in de vennootschap in te brengen), op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur treft.

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt tweeduizend euro ( 2000,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op deze aandelen is ingeschreven door de oprichters, en deze hebben zich onvoorwaardelijk verbonden tot' nagemelde inbreng, en wel als volgt:

1.De heer Dries Lampo, voornoemd, schrijft in op vijvennegentig (95) aandelen, dewelke hij volledig volstort: door inbreng van een bedrag van twintig euro ( 20,00) per aandeel, hetzij een globaal bedrag van duizend negenhonderd euro ( 1900,00) in geld;

2.Mevrouw Julie Vandenhende, voornoemd, schrijft in op vijf (5) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van twintig euro ( 20,00) per aandeel, hetzij een globaal bedrag van honderd euro ( 100,00) in geld.

De heer Dries Lampo verklaart dat de door hem ingebrachte som geld hem persoonlijk toebehoort,

afkomstig van eigen gelden en verklaart deze inbreng te doen als wederbelegging van eigen vermogen. Mevrouw Julie Vandenhende verklaart dat de door haar ingebrachte som geld haar persoonlijk toebehoort,

afkomstig van eigen gelden en verklaart deze inbreng te doen als wederbelegging van eigen vermogen. Vervolgens verklaren de oprichters de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt:

Il. STATUTEN

Artikel 1 Rechtsvorm Naam Identificatie

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire

vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt "35".

De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan of volgen door de

melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven "gewone commanditaire vennootschap" ofwel de

afkorting "Comm. V.".

Artikel 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Marke, Abdis Agnesstraat 29.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

naad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerleggin : e .e akte

orrtr r~, ~B6r.E

lllI 1II 1il flIl Il Ili II1( Ilili Illi (III

" 12015040*

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort) :

4 .

3S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest.

De zaakvoerder(s) dient/dienen aan de stille vennoten bij brief melding te maken over de zetelverplaatsing. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, vaste inrichtingen, agentschappen en stapelhuizen in Belgi en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:

A. De klein- en groothandel, handelsbemiddeling, verhuur of leasing, als eveneens het onderhoud en reparatie van goederen en diensten in het algemeen; waaronder schoonmaaksystemen, schoonmaakproducten, publiciteitsartikelen, drukwerk, vrijetijdsartikelen, meubelen; decoratie- en fantasieartikelen; imitatiesieraden; textielproducten; kleding; computermateriaal en standaardprogrammatuur; kantoormateriaal; audio- en videomaterialen en andere elektronische materialen; wijnen, likeuren en andere dranken alsook bijhorende materialen alsook vaatwerk zoals bv glazen, wijnopeners, enz.. Deze opsomming is geenszins beperkend slechts aanhalend.

B. Het verlenen van alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst, met in het bijzonder als dj alsook het verhuren van alle instrumenten, audio-, video- en lichtapparatuur en installatie; het terbeschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden; het verzorgen van klank-en lichtspelen, het bieden van allerhande vormen van amusement en overige activiteiten ivm de recreatie.

G. Het organiseren, het verlenen van aanverwante dienstverlening, het leiden, het verlenen van advies, het werken als moderator en promoten van alle feesten, fuiven, evenementen, concerten, optredens, tentoonstellingen, toneel-, dans- en theatervoorstellingen, bals, seminaries, congressen, beurzen, vergaderingen, lezingen, bijeenkomsten, soupers, enz.

D. Alle dienstverlening in het algemeen; waaronder consultancy, communicatie en het promoten van allerhande zaken; enz.; de activiteiten van een reclamebureau, marktonderzoekbureau en publiciteitsagentschap, dit in de meest ruimste zin. Waaronder opleidingen, workshops, voordrachten, administratie in het algemeen alsook het uitvoeren van studies en het ontwikkelen van nieuwe producten.

E. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, priv-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon aile hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarne-'men of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de clint. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4 Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de statutaire regels betreffende statutenwijziging zijn gesteld.

Artikel 5 Kapitaal

5.1 Het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeduizend euro ( 2000,00) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een honderste (1/100 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst.

5.2 Kapitaalverhoging

Mits inachtneming van de statutaire regels betreffende statutenwijziging, kan het kapitaal verhoogd worden wanneer:

- het resultaat van het boekjaar geheel of ten dele bij het kapitaal wordt gevoegd;

- de vennoten nieuwe inbrengen verrichten;

- nieuwe vennoten toetreden en intekenen op n of meerdere aandelen.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Oefenen bestaande vennoten hun recht van voorkeur niet of slechts ten dele uit, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan deze van vennoten die wel wensen in te tekenen.

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Is een aandeel niet vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijven uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alln onderschrijft komen hem toe in volle eigendom.

Het voorkeurrecht is onder geen beding verhandelbaar.

5.3 Kapitaalvermindering

Mits inachtneming van de statutaire regels inzake statutenwijziging, kan het kapitaal verminderd worden wanneer:

- het resultaat van het boekjaar geheel of ten dele op het kapitaal wordt aangerekend;

- de vennoten de door hen gestorte inbrengen geheel of ten dele terugnemen;

- vennoten uittreden of uitgesloten worden zonder dat een nieuwe of andere vennoot in de plaats treedt.

5.4 Volstorting

De zaakvoerder(s) beslist/beslissen soeverein over het opvragen van stortingen op de geplaatste maar niet volledig afbetaalde aandelen. Het besluit wordt aan de vennoot ter kennis gebracht bij aangetekende brief, waarbij de wijze en het tijdstip van betaling worden opgegeven.

Elke storting wordt in het aandelenregister aangetekend met vermelding van de datum van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze votstortingsverplichtiing, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste n maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de zaakvoerder de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten en kan de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt in de eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en/of goedkeuringsregeling zoals hierna voorzien in de statuten.

Artikel 6 Aandelen

6.1 Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en warden ingeschreven in het aandelenregister.

Het aandelenregister wordt op de zetel van de vennootschap bewaard en is daar ten inzage van de vennoten en van eenieder die daartoe een rechtmatig belang kan doen gelden.

Alle overdrachten van aandelen worden tevens ingeschreven in het aandelenregister.

6.2 Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot dat n enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

De mede-eigenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap hiervan te berichten.

Ingeval van vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens betreffende het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

6.3 Overdracht bij leven

Een stille vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan een derde, zander het voorafgaand en geschreven akkoord van de zaakvoerder(s).

Een beherende vennoot kan zijn aandeel in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medebeherende vennoot of aan een derde, na vooraf aan alle beherende vennoten de mogelijkheid te hebben geboden om zijn aandeel in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord, of bij gebreke van akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige, aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien verscheidene beherende vennoten de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen

uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

De overnemer verkrijgt het bezit van de overgedragen aandelen ten opzichte van derden eerst na de

vervulling van de pleegvormen voorzien bij artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

De overdracht van aandelen, toebehorend aan een beherende vennoot, zullen het voorwerp uitmaken van

een publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

6.4 Overdracht bij overlijden

Het overlijden van een stille of beherend vennoot geeft geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap,

behoudens in het geval bepaald in artikel 7.3 (c), hierna.

Behoudens andersluidende beslissing van de vennoten, genomen met eenparigheid van stemmen van de

gecommanditeerde vennoten en een gewone meerderheid van de stille vennoten, gaat/gaan het aandeel of de

aandelen van een overleden vennoot niet over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden.

Zij hebben recht op een vergoeding zoals bepaald in artikel 7.3.(c) hierna

6.5 Verbod de aandelen te verpanden

Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de zaakvoerder(s).

Artikel 7 Vennoten

7.1 Gecommanditeerde en commanditaire vennoten

Gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de

vennootschap.

De commanditaire of stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot

beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens

een volmacht.

De commanditaire of stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap.

7.2 Aanvaarding als vennoot

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de kandidaat aangenomen worden door de algemene

vergadering bij besluit genomen met eenparigheid van stemmen van de gecommanditeerde vennoten en een

gewone meerderheid van de stille vennoten.

De afwijzing van een kandidaat moet niet worden aanvaard en de betrokkene kan tegen dit besluit niet

opkomen.

7.3 Verlies van rechten als vennoot

Elke vennoot kan vrijwillig uittreden binnen de perken opgelegd door de wet en de statuten.

De algemene vergadering kan een vennoot uitsluiten. Aan de lidmaatschapsrechten van een vennoot komt

van rechtswege een einde door overlijden, faillissement of kennelijk onvermogen.

(a) vrijwillige uittreding

Een gecommanditeerde vennoot kan slechts vrijwillig uittreden wanneer wordt voorgesteld om de vennootschap om te zetten in een andere rechtsvorm of wanneer hem/haar nieuwe verplichtingen worden opgelegd waartoe hij/zij zich niet wenst te verbinden.

Een stille vennoot mag slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar. Een verzoek tot uittreding tijdens de laatste zes maanden van het boekjaar heeft pas uitwerking in het volgende boekjaar.

Het verzoek wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de vennootschap. Het kan slechts worden ingewilligd mits er steeds minstens n gecommanditeerde en stille vennoot overblijven.

Aan de vrijwillig uitgetreden vennoot wordt de waarde van zijn aandelen toegekend, overeenkomstig hetgeen hierna is bepaald.

(b) uitsluiting

De uitsluiting van een vennoot geschiedt op voorstel van de algemene vergadering bij besluit genomen met een 2/3de meerderheid van de op de vergadering vertegenwoordigde stemmen.

De vennoot wiens uitsluiting voorgesteld wordt, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen aan de algemene vergadering, binnen de maand nadat het uitsluitingsvoorstel hem bij aangetekende brief is toegezonden en waarin opgave wordt gedaan van de oorzaak of de redenen van de uitsluiting.

Indien hij daarom verzoekt, moet de vennoot worden gehoord.

Het besluit, dat met redenen moet omkleed zijn en de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gegrond, wordt vastgesteld in een proces-verbaal van de algemene vergadering, mede-ondertekend door de zaakvoerder(s).

De uitsluiting wordt aangetekend in het aandelenregister en een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen bij aangetekende brief toegezonden aan de uitgesloten vennoot.

(c) uittreding van rechtswege ingevolge overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement of kennelijk onvermogen

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een gecommanditeerde vennoot of in geval van ontbinding van een rechtspersoon-gecommanditeerde, verliest de betrokken persoon zijn hoedanigheid van vennoot van rechtswege binnen de twee maanden nadat deze feiten zich hebben voorgedaan of ter kennis werden gebracht van de vennootschap, tenzij het aandeel of aandelenpakket van de betrokken vennoot vr het verstrijken van die termijn is overgenomen.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de uittreding van rechtswege, tenzij er niet langer minstens n gecommanditeerde en n stille vennoot zouden overblijven. In dat geval heeft/hebben de overblijvende vennootivennoten het recht de vennootschap voort te zetten met om het even welke derde die zij als nieuwe vennoot laten toetreden door intekening op n of meerdere nieuwe aandelen, of aan wie zij het aandeel of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

aandelenpakket van de overledene, gefailleerde of onbekwame kunnen overlaten, binnen de twee maanden na het feit dat leidde tot het ontslag van rechtswege.

De vermelding van een uittreding van rechtswege wordt door de zaakvoerder of de overblijvende gecommanditeerde in het aandelenregister aangetekend. De van rechtswege uitgetreden vennoot of zijn rechtverkrijgenden hebben recht op de waarde van de aandelen.

7.4 Waarde van de aandelen

De voor een of meerdere aandelen uittredende vennoot, de uitgesloten vennoot, de erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot, de vertegenwoordiger(s) van een van rechtswege uittredende vennoot hebben recht op de waarde van het aandeel/aantal aandelen van de betrokken vennoot.

Bij gebrek aan akkoord op dat gebied, wordt de waarde vastgesteld door een deskundige die in gemeen overleg tussen de vennootschap enerzijds en de uitgetreden of uitgesloten vennoot of de betrokken erfgenamen of rechtverkrijgenden anderzijds wordt aangeduid. Indien deze deskundige niet kan worden aangeduid bij gebrek aan overeenstemming, zal deze, op verzoek van de meest gerede partij, worden benoemd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft.

Het rapport van de deskundige moet uiterlijk twee maanden na zijn aanstelling aan de betrokken partijen worden betekend.

De uitbetaling van het aandeel zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden binnen de maand na het akkoord over de vaststelling van de waarde van de aandelen, of desgevallend na de betekening van het rapport van de deskundige.

7.5 Aansprakelijkheid

Uittredende of uitgesloten gecommanditeerden evenals de rechtsopvolgers van een overleden vennoot blijven, in overeenstemming met de wet, gedurende vijf jaar persoonlijk aansprakelijk voor aile verbintenissen door de vennootschap aangegaan tot op het einde van het boekjaar tijdens hetwelk het overlijden/de uittreding of de uitsluiting plaatsvond.

Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk en onbeperkt.

7.6 Verbod van inmenging in de vennootschap

De erfgenamen en legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot, minderjarigen en onbekwamen inbegrepen, zullen, onder geen enkel voorwendsel, het leggen van zegels kunnen eisen op de goederen en waarden van de vennootschap of om inventaris verzoeken, noch er de verdeling of licitatie van vorderen, noch zich op enige wijze mengen in het bestuur van de vennootschap.

Artikel 8 Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, die gecommanditeerde of beherende vennoot moeten zijn.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Zijn mandaat kan niet zonder wettige reden herroepen worden zolang de vennootschap duurt, en enkel door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtname van de statutaire regels betreffende statutenwijziging.

Elke zaakvoerder afzonderlijk optredend, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Elke zaakvoerder afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens welke zij optreden.

De zaakvoerder kan voor het verwezenlijken van het doel beroep doen op derden.

Artikel 9 Controle

Indien niet alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn, dan wordt de controle op de vennootschap uitgeoefend door n of meerdere commissarissen, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Is er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot, zowel gecommanditeerde of stille vennoot, individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich daarbij laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern IAB-accountant.

Artikel 10 Algemene vergadering van de vennoten

10.1 Algemene beginselen

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de wettelijke en statutaire perken te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap. Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten

opgelegde voorwaarden om tot geldige besluiten te komen, zijn nageleefd.

10.2 Onderscheiden vergaderingen

a) de gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering is deze die jaarlijks moet worden bijeengeroepen op de hierna bepaalde dag en uur in de plaats aangewezen in de oproeping en die zich onder meer dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

b) de buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De algemene vergadering waarin de vennoten bijeenkomen is al naar gelang het geval een buitengewone algemene vergadering indien het een aangelegenheid betreft waarbij de statuten van de vennootschap gewijzigd worden, of een bijzondere algemene vergadering indien het enige andere aangelegenheid betreft die tot haar bevoegdheid behoort.

10.3 Plaats, dag en uur van de vergadering

De algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om 9 uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

10.4 Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), de commissaris of een gecommanditeerde vennoot.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste vijftien dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dit in het aandelenregister is genoteerd. Deze oproeping vermeldt de volledige identiteit van de vennootschap en van de perso(o)n(en) door wie de uitnodiging is ondertekend met vermelding van de hoedanigheid waarin hij/zij optreedt/optreden. Zij preciseert de plaats, dag en uur van de bijeenkomst en geeft de agendapunten weer die zullen worden behandeld, met verwijzing naar de verslagen en bescheiden desgevallend die ter inzage liggen van de vennoten en/of bijgevoegd worden bij de schriftelijke uitnodiging.

10.5 Samenstelling van de vergadering voorzitter stemrecht verloop

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moeten de vennoten bij aangetekende brief, uiterlijk vijf dagen vr de vergadering, de zaakvoerder inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij volmachtdrager deel te nemen aan de vergadering, doch enkel in zoverre dit in de oproepingen is vereist.

De vergadering zal worden voorgezeten door de zaakvoerder of door de oudste der zaakvoerders indien er meerdere zijn.

De stemming gebeurt openbaar. Tot een geheime stemming wordt slechts overgegaan wanneer de algemene vergadering daar met eenparigheid om verzoekt.

Iedere vennoot, zowel stille als beherende vennoot, beschikt over evenveel stemmen als dat hij aandelen bezit.

Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De algemene vergadering mag in de regel besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige vennoten of het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, tenzij tot wijziging van de statuten wordt overgegaan, in welk geval ten minste de helft van het totale aantal uitgegeven aandelen in de vennootschap op de vergadering vertegenwoordigd moeten zijn.

Een beslissing van de gewone of de bijzondere algemene vergadering vereist de meerderheid der stemmen, tenzij anders bepaald werd in onderhavige statuten.

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten van de vennootschap worden gewijzigd, worden slechts goedgekeurd mits een bijzondere meerderheid van 3/4de van de uitgebrachte stemmen.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber op voorwaarde dat deze zelf vennoot is.

Niemand mag op de vergadering meer dan n vennoot vertegenwoordigen als gevolmachtigde.

Van het verloop van de algemene vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag opgemaakt.

Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de vennoten die het vragen. Zij worden bijgehouden in een speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register.

Afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste n zaakvoerder.

10.6 Bevoegdheid van de algemene vergadering

De algemene vergadering treft besluiten in verband met alle onderwerpen die krachtens de wet en de statuten tot haar exclusieve bevoegdheid behoren en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen in die aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van andere organen wanneer deze niet tot een besluit kunnen komen.

Tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering behoren onder meer de macht om:

- zaakvoerders te benoemen en te ontslaan, alsmede hun bezoldiging en/of vergoeding vast te stellen, hen kwijting te verlenen of desgevallend hun verantwoordelijkheid jegens de vennootschap te (doen) bepalen; - de jaarrekening goed te keuren en te beslissen over de bestemming van de winst;

- de statuten van de vennootschap te wijzigen.

Artikel 11 Boekjaar

Het boekjaar gaat in op 01/01 en eindigt op 31/12 van elk jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Het eerste boekjaar zal lopen vanaf 01/01/2012 tot en met 31/12/2012.

Artikel 12 Inventaris Jaarrekening Winstverdeling

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld.

Zo de wet dit vereist, dient door de zaakvoerder(s) tevens een jaarrekening en/of jaarverslag opgemaakt te worden.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt n geheel. Deze stukken worden opgemaakt conform de wettelijke bepalingen terzake.

In het jaarverslag wordt rekenschap gegeven van het gevoerde beleid. Het verslag omvat tevens een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap.

De zuivere winst blijkt uit de boekhoudkundige bescheiden, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.

Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Indien overgegaan wordt tot winstverdeling zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ieder bezit.

De vergadering van de vennoten kan evenwel een tantime toekennen aan de beherende vennoten.

De vennoten mogen echter bij eenvoudige meerderheid beslissen een reservefonds te vormen, geheel of gedeeltelijk voorafgenomen op de winsten. Zij zullen eveneens bij eenvoudige meerderheid mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren, geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld, hetzij boven op de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.

Artikel 13 Ontbinding Vereffening

In geval van ontbinding, benoemt de algemene vergadering bij gewone meerderheid de vereffenaar(s) die al dan niet vennoten kan/kunnen zijn. Zij bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening.

Worden er geen vereffenaars benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is/zijn, van rechtswege vereffenaar(s). Hij/zij heeft/hebben de bevoegdheden die het Wetboek van vennootschappen aan vereffenaars toekent, tenzij de algemene vergadering daar bij gewone meerderheid anders over beslist.

Het saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten volgens de verhouding van ieders aandelenbezit.

Ill. VERKLARINGEN OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Aanvang werkzaamheden Eerste boekjaar

De vennootschap begint te werken op de datum van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

H- et eerste boekjaar vangt aan bij start van de vennootschap op 1 januari 2012 en zal afgesloten worden op 31 december tweeduizend en twaalf.

D- e eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand juni van het jaar tweeduizend en dertien.

Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze overeenkomst verklaren de ondergetekenden keuze van woonplaats te doen op hun respectieve woonplaats en/of zetel.

Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

B- enoemingen aanvaardingen

De heer Dries Lampo, voornoemd, wonende te 8510 Marke, Abdis Agnesstraat 29 die aanvaardt, wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder, voor een onbepaalde termijn ingaand op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Aldus opgemaakt te Marke op 12 december 2011, in evenveel exemplaren als er partijen zijn, te vermeerderen met n exemplaar, aan te bieden ter registratie.

Dries Lampo

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
3S

Adresse
ABDIS AGNESSTRAAT 29 8510 MARKE

Code postal : 8510
Localité : Marke
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande