4 A +

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4 A +
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 884.062.057

Publication

09/05/2014
mod 11.1

,In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

R BEL

'NEERGELEGD

- 2014

AATS

16, 04, 2014

TpANI( KOOPHANDEL KOR1'81~'" .

~

MONiTEU

3 0 -04

B.=LGISCH SIVIi! Ondernemingsnr ; 0884.062.057

i; Benaming (voluit) :4 A +

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

:: Zetel : Waregemstraat 45

8570 Anzegem (Vichte)

; Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, geassocieerd notaris te Evergem,; li Ertvelde, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 14/04/2014 : de Buitengewone Algemene Vergadering; der vennoten van BVBA 4 A + met maatschappelijke zetel te 8570 ANZEGEM (VICHTE), Waregemstraat 45,; RPR Kortrijk 8E0884,062.057 dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met:

I! eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen: '

ii Eerste beslissing

- Beslissing tot vermindering van het geplaatst maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 317 van; het Wetboek van Vennootschappen met honderd twintigduizend euro ( 120.000,00), om het te brengen van; honderd achtendertigduizend zeshonderd euro ( 136.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro ( ; 18.600,00), en dit door terugbetaling in specin aan de enige aandeelhouder. De kapitaalvermindering gebeurt; Il zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. - Beslissing deze kapitaalvermindering toe te rekenen op het, zowel in natura als in specin, werkelijk; :; volstort geplaatst maatschappelijk kapitaal en bij voorrang op het fiscaal werkelijk volgestort geplaatst; maatschappelijk kapitaal.

- Deze kapitaalvermindering heeft tot doel overbodige financile middelen vrij te maken.

Tweede beslissing '

' Ingevolge voormelde beslissingen, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming te: brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zodat artikel 5 der statuten voortaan zal luiden: 1. ais volgt:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro ( ;i 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen, ieder aandeel; vertegenwoordigend n/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal en genummerd van n (1) tot en met honderd zesentachtig (186)"

Derde beslissing

l: De zaakvoerder wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen,

1' Vierde beslissing

ii De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met; il beperkte aansprakelijkheid "Vandermander  Vanden Broecke, geassocieerde notarissen", te Evergem,; : Ertvelde, alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, tel ,; ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de; ;; wettelijke bepalingen ter zake

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL '

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal + volmacht

- historiek der vennootschap en cordinatie der statuten

i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2014
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo" behou

aan t

Sole Staats

E NEERGELEGD

30 MI 20111

Rechtbank van KOOPHANDEL

AD Gent, afd.. KORTRIJK

Crffi

MONITE

18 _e

3EI_GISCH

UR BELG

7- 2014

111111111111,11111,161111111111

Ondernemingsnr : 0884.062.057

Benaming (voluit) :4 A +

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Waregemstraat 46

i; 8570 Anzegem (Vichte)

Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging

!! Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, geassocieerd notaris te Evergem, Ertvelde, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 26/06/2014 de Buitengewone Algemene Vergadering! der vennoten van BVBA 4 A met maatschappelijke zetel te 8670 ANZEGEM (VICHTE), Waregemstraat 45,! !! RPR Kortrijk BE0884.062.057 dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met! eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

1. Voorafgaandelijk stelt de vergadering vast dat bij materile misslag in de notulen van de buitengewone! i! algemene vergadering de dato 14 april 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op! i! 09/05/2014 onder nummer 14096676 het bedrag van het kapitaal in cijfers verkeerdelijk staat aangegeven ais! "( 136.000,00)" wijl dit "( 138.600,00)" dient te zijn, zodat de zinsnede in gemelde notulen, welke luidde ais: volgt:

om het te brengen van honderd achtendertigduizend zeshonderd euro ( 136.000,00) op achttiendurzen

" d'

izeshonderd euro ( 18.600,00)"

dient te zijn:

.1

"om het te brengen van honderd achtendertigduizend zeshonderd euro ( 138.600,00) op achttienduizend

zeshonderd euro ( 18.600,00)"

2. Beslissing tot verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van tweehonderdfl achtenzestigduizend tweehonderd euro ( 268.200,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro! ( 18.600,00) op tweehonderd zesentachtigduizend achthonderd euro ( 286.800,00), door middel van inbreng i! in specin van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van toepassing van artikel 637: Wetboek Inkomstenbelasting, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Voormelde ingebrachte gelden werden ten bedrage van tweehonderd achtenzestigduizend tweehonderd euro! !: ( 268.200,00) vr heden gestort op de bijzondere rekening BE71 0689 0024 1869 bij de Naamloze! !! Vennootschap Belfius Bank op naam van de vennootschap, waarvan het bewijs van storting werd afgeleverd en; door ons, notaris, zal bewaard worden, zodat de som van tweehonderd achtenzestigduizend tweehonderd euro ( 268.200,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.

De enige vennoot beslist dat gemelde kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch! met stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Gemeld bedrag van tweehonderd achtenzestigduizend tweehonderd euro ( 268.200,00) zal integraal als kapitaal worden geboekt. Dien ten gevolge, stelt de enige vennoot vast en verzoekt hij mij, notaris, bij akte vast

!! te leggen dat het kapitaal werd verhoogd van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) tot tweehonderd !! zesentachtigduizend achthonderd euro (E 286.800,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met stijging !! van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

I! 3. De vergadering beslist vervolgens om de bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen, allen op naam'

zonder aanduiding van nominale waarde en vertegenwoordigend een gelijk deel in het kapitaal, te vervangen, door honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen, eveneens allen op naam zonder aanduiding van nominale waarde en vertegenwoordigend een gelijk deel in het kapitaal.

4. Ingevolge voormelde kapitaalverhoging en omruiling der aandelen, aanpassing van artikel vijf der statuten! om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het nieuwi aantal aandelen, zodat artikel vijf der statuten voortaan zal luiden als volgt;

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zesentachtigduizend achthonderd euro ( 286.800,00).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

'-'behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) gelijke aandelen, ieder aandeel' vertegenwoordigend n/honderdduizendste (1/100.000ste) van het maatschappelijk kapitaal en genummerd van n (1) tot en met honderdduizend (100.000).

Gemeld maatschappelijk kapitaal werd ten belope van tweehonderd achtenzestigduizend tweehonderd euro ( 268.200,00) gevormd door inbreng van de netto-dividenden, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting."

5. Beslissing om de heer DEMEULEMEESTER Wim Marcel, wonende te 8670 Anzegem, Waregemstraat 45, welke op heden niet-statutair zaakvoerder is, te benoemen tot statutair zaakvoerder, echter zonder onderbreking van zijn bestuursmandaat.

6. Beslissing om de bestuursregeling opgenomen in artikel 12 der statuten te wijzigen door schrapping van de bestaande tekst en invoeging van een nieuwe tekst, welke luidt als volgt:

"Net bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meer personen al dan niet vennoot

De heer DEMEULEMEESTER Wim Marcel, wonende te 8570 Anzegem, Waregemstraat 45 wordt voor onbeperkte duur als statutair zaakvoerder van de vennootschap aangesteld.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. In de mate de zaakvoerders benoemd worden door de vennoten zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten."

7. Beslissing om de interne bestuursbevoegdheid opgenomen in artikel 13 der statuten te wijzigen door schrapping van de bestaande tekst en invoeging van een nieuwe tekst, welke luidt als volgt:

"Algemene regel

Behoudens navermelde afwijkende regeling, is iedere zaakvoerder bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Afwijkende regel

In afwijking van voorgaande algemene regel, dienen navenneicie beslissingen genomen te worden door de zaakvoerders handelend als college, zo er meer dan n zaakvoerder is:

a) aankoop en verkoop, verwerven en vervreemden van onroerende activa

b) aangaan leningen en kredieten

c) hypothecaire aanwending van onroerende goederen of rechten

d) aile handelingen die de vennootschap verbinden voor meer dan vijftigduizend euro 50,000,00)

Elke beslissing van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen, is de stem van de statutair zaakvoerder doorslaggevend. Indien er geen statutair zaakvoerder is, is bij staking van stemmen het voorstel vetworpen.

8. Beslissing om de externe bestuursbevoegdheid opgenomen in artikel 16 der statuten te wijzigen door schrapping van de bestaande tekst en invoeging van een nieuwe tekst, welke luidt als volgt

'Behoudens navermelde afwijkende regeling, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, geldig vertegenwoordigd, door n zaakvoerder.

Indien er echter meer dan n zaakvoerder is, wordt in afwijking met het voorgaande, de vennootschap geldig vertegenwoordigd in het kader van het stellen van navermelde handelingen, door n statutair zaakvoerder, zo deze er is ofwel door twee niet-statutaire zaakvoerders:

a) aankoop en verkoop, verwerven en vervreemden van onroerende activa

b) aangaan leningen en kredieten

c) hypothecaire aanwending van onroerende goederen of rechten

d) aile handelingen die de vennootschap verbinden voor meer dan vijftigduizend euro ( 50.000,00) Bovengemelde beperking van de vertegenvvoordigingsbevoegheid kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking openbaar gemaakt."

9. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

10. De enige vennoot, vertegenwoordigd als gemeld, verleent aan kantoor "Vandemnander  Vanden Broecke, geassocieerde notarissen, te Evergem, Ertvelde, elle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden BroeckeTegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal A- volmacht

- historiek der vennootschap en cordinatie der statutenOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Rego: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 17.11.2013, NGL 31.01.2014 14019-0317-014
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.11.2012, NGL 28.01.2013 13014-0568-011
10/10/2012
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod waan 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iais~s9i*

Ondernemingsnr : 0884.062.057

Benaming

(voluit) : 4 A +

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8570 Anzegem (Vichte), Waregemstraat 45

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, geassocieerd notaris te Evergem, Ertvelde, op 31 augustus 2012, dragende de melding " Geregistreerd te Gent 6 de 04109/2012 boek 196, blad 64, vak 06, drie rollen, geen verzendingen. Ontvangen: vijfentwintig euro ( 25,00), De Eerstaanwezend Inspecteur, ai. (get.), L.Maesschalck", blijkt dat is verschenen de heer DEMEULEMEESTER Wim Marcel, geboren te Waregem op 10 februari 1965, wonende te 8570 Anzegem, Waregemstraat 45, eigenaar, volgens zijn verklaring, van alle honderd zesentachtig (186) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '4 A 4', met zetel te Anzegem (Vichte), Waregemstraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer 0884.062.057, en dat onder meer, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

1.A. De voorzitter verklaart dat in het kader van de doelswijziging volgende verslagen werden opgemaakt

- het verslag van de zaakvoerder in datum van 24 augustus 2012 waarin de voorgestelde doelwijziging omstandig wordt verantwoord

- staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten in datum van 30 juni 2012.

1.B. De voorzitter verklaart dat in het kader van de inbreng in natura volgende verslagen werden opgemaakt:

- voormeld verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 313, eerste en tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", te Wevelgem, Kortrijkstraat 12, RPR Kortrijk 446.426.860, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, in datum van 23 augustus 2012, met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methcden van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging door inbreng in natura van een schuldvordering t.b.v. 120.000,00 EUR bij de BVBA 4A+, kan ik besluiten dat:

1, de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

2.de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet. 3.de voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

4.de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomst met het aantal en de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is; de inbrengwaarde is slechts gerechtvaardigd voor zover de vordering op datum van de akte niet is gedaald beneden de inbrengwaarde van 120.000,00 EUR;

5.de tegenprestatie voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen t.b.v. 120.000,00 EUR.

Ik wil er ten slotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting,

Wevelgem, 23 augustus 2012

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

Vattegenwoordigd (ex idtimo)-door_dhr_.P.iaLDujardin,_bedrijfsremise'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

EUR BELGE

10- 2012 STAATS;LAD

NEEFGEL.:::-GD

1 4" 09. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL GriffiORTRIJIK

MONITE

-

BELGISCH

is

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Verslag opgemaakt in datum van 30 augustus 2012 overeenkomstig artikel 313, 1, derde alinea van het Wetboek van vennootschappen door het bestuursorgaan over het belang van de inbreng in natura voor de vennootschap, alsook over het verslag van de bedrijfsrevisor. Bij gemeld verslag van de zaakvoerder werd het verslag van de zaakvoerder de dato 10/10/2011 inhoudende de reservering van gemelde vordering van 120.000 euro voor de voorgenomen kapitaalverhoging, gevoegd.

Tweede beslissing

Uitbreiding van het maatschappelijk doel met volgende In vetdruk aangeduide activiteiten, en

dienovereenkomstig wijziging van artikel 3 der statuten om voortaan te luiden ais volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, in Belgi of in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor

eigen rekening of voor rekening van derden:

- het leveren van bouwkundige, financile en juridische adviezen aan derden met betrekking tot (residentile en niet-residentile) nieuwbouw en renovatie-werkzaamheden van onroerende goederen; het tekenen en ontwerpen van gebouwen (met inbegrip van interieur- en tuinontwerpen), het uitwerken van de uitvoeringsplannen met inbegrip van de lastenboeken, het toezien op en het cordineren van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van herstellings werkzaamheden, interieurdecoratie en tuinaanleg), het uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige plannen, interieurplannen, tuinplannen, en dergelijke meer, en dit alles met uitsluiting van activiteiten die behoren tot een beschermd of gereglementeerd beroep;

- de (project)ontwikkeling van residentile en niet-residentile bouwprojecten;

- mandaten aanvaarden als lid van de raad van bestuur bij andere vennootschappen welke ook hun doel moge zijn;

- het management waarnemen van andere vennootschappen, welke ook hun doel is. Dit management kan betrekking hebben, zonder dat deze opsomming beperkend is, op zowel het operationele, het commercile als het financile beheer van de vennootschap;

- de aankoop, verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing, de concessie en de uitbating, onder gelijk welke vorm van alle roerende en onroerende goederen, machines, installaties, materieel, bedrijfswagens en personenwagens, die betrekking hebben op de bedrijvigheden van de vennootschap;

- het beleggen, beheren en exploiteren van vermogenswaarden; de vennootschap kan een onroerend patrimonium uitbouwen en alle nodige handelingen stellen om onroerende goederen aan te kopen, te huren, te (laten) bouwen, te (laten) verbouwen, te renoveren, in stand te houden, te verhuren, te verkopen, in leasing te geven, uit te baten of te laten uitbaten en dit zowel in volle eigendom, in vruchtgebruik of in blote eigendom, dan wel op basis van een recht van opstal of een recht van erfpacht;

- het verwerven van belangen bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, het oprichten van en het samenwerken met, het beheer van deelnemingen of aandelen, in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend is met de doelstelling hierboven bepaald of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen; de financiering van zulke vennootschappen, verenigingen of ondernemingen of onder gelijk welke andere vorm en onder andere door leningen, borgstellingen, het verlenen van aval, het toestaan van voorschotten en kredieten, het verstrekken van hypothecaire of andere waarborgen, en dergelijke meer;

- de uitvoering van alle werken, studies en management diensten van administratieve, technische, commercile en financile aard, voor rekening van ondernemingen waar zij aandeelhouder is of voor rekening van derden.

De vennootschap mag in Belgi en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle industrile, handels- en financile verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen bevorderen of uitbreiden."

Derde beslissing

Verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van honderd twintigduizend euro ( 120.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) op honderd achtendertigduizend zeshonderd euro ( 138.600,00), door inbreng in natura, als navermeld.

- Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch als tegenprestatie voor inbreng, stijgt de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

- Gemeld bedrag van honderd twintigduizend euro ( 120.000,00) zal integraal als kapitaal worden geboekt, zodat tengevolge van het voorgaande het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) tot honderd achtendertigduizend zeshonderd euro ( 138.600,00).

Vierde beslissing

ingevolge voormelde kapitaalverhogingen, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal en met het nieuw aantal aandelen, zodat artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtendertigduizend zeshonderd euro ( 138.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend n/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal en genummerd van n (1) tot en met honderd zesentachtig (186)."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

.behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Vijfde beslissing

De zaakvoerder wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Zesde beslissing

De verschijner verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandermander  Vanden Broecke, geassocieerde notarissen", te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal

- historiek der vennootschap + cordinatie der statuten

- het verslag van de zaakvoerder waarin de voorgestelde doelwijziging omstandig wordt verantwoord

- staat van activa en passiva van de vennootschap.

- verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor met betrekking tct de beschrijving van de inbreng in natura.

- Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan over het belang van de inbreng in natura

Op de laatste blz. van Lui cf_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.02.2012, NGL 01.03.2012 12050-0269-012
12/05/2011
Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11303191*

Neergelegd

10-05-2011Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

DOEL

Het doel wordt uitgebreid door artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

 De Vennootschap heeft tot doel, in Belgi of in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor

eigen rekening of voor rekening van derden:

" Het leveren van bouwkundige, financile en juridische adviezen aan derden met betrekking tot (residentile en niet-residentile) nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden van onroerende goederen; het tekenen en ontwerpen van gebouwen (met inbegrip van interieur- en tuinontwerpen), het uitwerken van de uitvoeringsplannen met inbegrip van de lastenboeken, het toezien op en het cordineren van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van herstellingswerkzaamheden, interieurdecoratie en tuinaanleg), het uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige plannen, interieurplannen, tuinplannen, ... en dit alles met uitsluiting van activiteiten die behoren tot een beschermd of gereglementeerd beroep;

" De (project)ontwikkeling van residentile en niet-residentile bouwprojecten;

" Mandaten aanvaarden als lid van de raad van bestuur bij andere vennootschappen welke ook hun doel mogen zijn;

" Het management waarnemen van andere vennootschappen, welke ook hun doel is. Dit management kan betrekking hebben, zonder dat deze opsomming beperkend is op zowel het operationele, het commercile als het financile beheer van de vennootschap;

" De aankoop, verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing, de concessie en de uitbating, onder gelijk welke vorm van alle roerende en onroerende goederen, machines, installaties, materieel, bedrijfswagens en personenwagens, die betrekking hebben op de bedrijvigheden van de Vennootschap;

" Het beleggen, beheren en exploiteren van vermogenswaarden; De Vennootschap kan een onroerend patrimonium uitbouwen en alle nodige handelingen stellen om onroerende goederen aan te kopen, te

huren, te (laten) bouwen, te (laten)

verbouwen, te renoveren, in stand te houden, te verhuren, te verkopen, in leasing te geven, uit te baten of te laten uitbaten en dit zowel in volle eigendom, in vruchtgebruik of in blote eigendom;

" Het verwerven van belangen bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, het oprichten van en het samenwerken met, het beheer van deelnemingen of aandelen, in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend is met de doelstelling hierboven bepaald of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen; de financiering van zulke vennootschappen, verenigingen of ondernemingen of onder gelijk welke andere vorm en o.a. door leningen, borgstellingen, het verlenen van aval, het toestaan van voorschotten en kredieten, het verstrekken van hypothecaire of andere waarborgen, ...;

Ondernemingsnr : 0884.062.057

Benaming

(voluit) : 4 A +

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8570 Anzegem, Waregemstraat 45

Onderwerp akte: Modificatie  wijziging doel

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 5 mei 2011, neergelegd ter registratie te Kortrijk I,

Houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4 A +", met zetel te 8570 Anzegem, Waregemstraat 45; ondernemingsnummer 0884.062.057, en onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0884.062.057.

Ondermeer wat volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

" De uitvoering van alle werken, studies en management diensten van administratieve, technische, commercile en financile aard, voor rekening van ondernemingen waar zij aandeelhouder is of voor rekening van derden.

De Vennootschap mag in Belgi en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle industrile, handels- en financile verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen bevorderen of uitbreiden.

Samen neergelegde stukken: Uitgifte proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering dd. 5 mei 2011; Gecordineerde statuten per 5 mei 2011; Bijzonder verslag zaakvoerder met staat aktief-passief per 31/03/2011.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL. Notaris Bob Bultereys

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/04/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.11.2010, NGL 12.04.2011 11082-0005-015
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.11.2010, NGL 31.01.2011 11018-0512-014
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 21.11.2009, NGL 27.11.2009 09863-0224-010
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 02.02.2009, NGL 16.02.2009 09044-0294-009
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 21.11.2015, NGL 15.01.2016 16015-0013-015

Coordonnées
4 A +

Adresse
WAREGEMSTRAAT 45 8570 ANZEGEM

Code postal : 8570
Localité : ANZEGEM
Commune : ANZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande