4 ALL SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4 ALL SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 465.898.720

Publication

03/02/2014 : KO146058
20/11/2013 : KO146058
29/10/2013 : KO146058
25/09/2012 : KO146058
29/09/2011 : KO146058
06/10/2010 : KO146058
07/10/2009 : KO146058
07/11/2008 : KO146058
04/05/2015
Mod Word 11.1

Luik B.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent,

2 1 APR. 2015

afd. GKPT2lJK

Ondernemingsnr Benaming Rechtsvorm Zetel" Onderwerp(en) akte : 0465.898.720

4 All Solutions

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Stationsstraat 23 - 8780 Oostrozebeke

Omvorming - Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 31 maart 2015, ter registratie, heeft

de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4 All Solutions

volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING

Kapitaalverhoging met tweenveertigduizend negenhonderd euro ( 42.900,00), om het kapitaal van

achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (

61.500,00).

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door incorporatie van een deel Van de beschikbare reserves.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

TWEEDE BESLUIT -- VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING

Vaststelling en aktename van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweenveertigduizend

negenhonderd euro ( 42.900,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk

gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro ( 61.500,00), vertegenwoordigd door honderd

zesentachtig (186) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT  VERLENGING BOEKJAAR

Verlenging van het huidig boekjaar van de vennootschap dat afloopt op 31 maart 2015, tot 31 december

2015,

Vanaf dan zal het boekjaar elk jaar, en voor het eerst op 1 januari 2016, aanvangen op 1 januari om te

eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

De jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand mei om 10 uur, en

voor eerstvolgende maal op de derde zaterdag van mei 2016 om 10 uur.

VIERDE BESLUIT- DOELWIJZIGING

Kennisname van het omstandig verslag van de zaakvoerders van 26 maart 2015 met bijgevoegde staat van

actief en passief van niet meer dan drie maanden oud, afgesloten op 31 december 2014, waarvoor wordt

verwezen naar navermeld bedrijfsrevisoraal verslag, betreffende de voorgenomen doelwijziging.

Aanpassing van het huidig maatschappelijk doel om het doel te laten aansluiten bij de voorgenomen

activiteiten, zodat aan het bestaande doel wordt toegevoegd hetgeen volgt:

"-Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's,

-Computerconsultancy-activiteiten,

-Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software),

-Beheer van computerfaciliteiten,

-Overige diensten op gebied van informatietechnologie en computer,

-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, ontwikkelen, beheren, uitbaten van

websites, commercile activiteiten allerhande zoals maar niet beperkt tot publiciteit, advies,

marketingdiensten, .. .

-AI dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma

van de klant; invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens,

-Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden,

-Webportalen,

-Managementsactviteiten van holdings; tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van

bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal,...

-Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie,

-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie,

-Reclamebureaus,

-Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media,

-Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en  panelen, lichtkranten en neonreclame,

aanbrengen van reclame op bussen,..,

-Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters),

-Ontwerpen van publicitaire films,

-Ontwerpen van publicitaire artikelen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

-Concipiren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct

marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen,...

-Luchtreclame, lichtreclame,

-Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media (advertentie-acquisitie),

-Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen,...

-Markt- en opinieonderzoekbureaus,

-Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van

producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten,

-Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek,

-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren,

-Fotokopiren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten

behoeve van kantoren,

-Overige zakelijke dienstverlening,

-Makelaarsactiviteiten,

-Projectontwikkeling en cordinatie ervan".

VIJFDE BESLUIT KENNISNAME EN BESPREKING VERSLAGEN

Kennisname van het verslag opgemaakt door de zaakvoerders op 26 maart 2015, dat het voorstel tot

omzetting van de vennootschap toelicht, en het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap met de

rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt - Roobrouck -

Christiaens Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a,

vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare,

Kwadestraat 151A bus 42, op 26 maart 2015, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap

werden samengevat, afgesloten per 31 december 2014.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden ais volgt:

"6, BESLUIT

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4 ALL SOLUTIONS" in een naamloze vennootschap zijn er

enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de

boekhoudkundige staat per 31 december 2014, heeft plaatsgehad.

De immaterile vaste activa omvatten kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een netto bedrag van

95.029,24 EUR. De activering van deze kosten is gerechtvaardigd inzoverre deze ontwikkelingskosten in de

toekomst zullen bijdragen in een positief rendement.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad, rekening houdende met de onzekerheden vermeld in voorgaande paragraaf.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 256.802,37 EUR, en is gorter dan het kapitaal van 18.600,00

EUR.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van

omzetting van de BVBA "4 ALL SOLUTIONS".

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beindigd.

Roeselare, 26 maart 2095'

ZESDE BESLUIT  OMZETTING

Besluit met eenparigheid van stemmen om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering

van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en  vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding

die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondememingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31

december 2014.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat

het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

ZEVENDE BESLUIT AANNAME VAN STATUTEN

Aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap, rekening houdend

met de wijzigingen die voorafgaan.

Deze bevatten onder meer hetgeen volgt:

1. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Stationsstraat 23.

2. De vennootschap heeft tot doel:

-De aankoop, de verkoop, de verhuring, de handel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de import, de export van:

*computers, add-on kaarten, barcodelezers, cad/cam systemen, digitalizers, modems, monitors, terminals, magnetische hulpmiddelen, rekenmachines, telecopieerapparaten, fotokopieermachines, elektronische schrijfmachines, printers en andere kantoormachines, randapparatuur, standaardsoftwarepakketten, software op maat, computertoebehoren, kantoorbenodigdheden, kantoormeubilair,

*alle goederen en diensten die met communicatie te maken hebben in de meest ruime zin van het woord,

-Het uitbaten van een publiciteits-, advies-, consulenten- en marketingbureel voor onder meer logistiek-, ontwikkelings-, markt- en productiebeleid en studies. Het geven van advies, opleidingen inzake commercile, bedrijfseconomische aangelegenheden, sociale vaardigheden en allerlei technische opleidingen. Het opstarten van organisatiesystemen en het in toepassing brengen ervan. Het aanbrengen van klanten, de voorbereidende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

prospectie en het vertegenwoordigen van de organisaties of onderdelen ervan, het uitgeven van publicitaire tijdschriften en folders,

-Koerierdienst in het algemeen, alle diensten die met vervoer van goederen en diensten aan personen te maken hebben, zoals pakjesdienst en boodschappendienst en alle daarmee samenhangende diensten,

-Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's,

-Computerconsultancy-activiteiten,

-Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de

toepassing van bijbehorende programmatuur (software),

-Beheer van computerfaciliteiten,

-Overige diensten op gebied van informatietechnologie en computer,

-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, ontwikkelen, beheren, uitbaten van

websites, commercile activiteiten allerhande zoals maar niet beperkt tot publiciteit, advies,

marketingdiensten,..

-Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma

van de klant; invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens,

-Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden,

-Webportalen,

-Managementsactviteiten van holdings; tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van

bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal,...

-Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie,

-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie,

-Reclamebureaus,

-Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden vla de verschillende media,

-Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en  panelen, lichtkranten en neonreclame,

aanbrengen van reclame op bussen,...

-Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters),

-Ontwerpen van publicitaire films,

-Ontwerpen van publicitaire artikelen,

-Concipiren van reciametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct

marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen,...

-Luchtreclame, lichtreclame,

-Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media (advertentie-acquisitie),

-Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen,...

-Markt- en opinieonderzoekbureaus,

-Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten, -Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek,

-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren,

-Fotokopiren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren,

-Overige zakelijke dienstverlening,

-Makelaarsactiviteiten,

-Projectontwikkeling en coordinatie ervan,

Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.

Te dien einde zal zij, zowel in Belgi als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in Belgi als in het buitenland, die hetzeifde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro ( 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder

n/honderd zesentachtigste (1/186) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort.

4. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule  krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welk reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot dat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomit samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comit en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gemachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan n of meer personen van hun keuze toekennen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder.

Een gedelegeerd bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

5. De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand mei om tien uur op plaats te vermelden in de oproepingen.

6. Het boekjaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van het Wetboek van vennootschappen

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijk reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ACHTSTE BESLUIT  ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Aanvaarding van het ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten:

-De heer Filip LAVRAUW

-De heer Karl DE CLERCK

NEGENDE BESLUIT -- BENOEMING BESTUURDERS

Benoeming ais bestuurders van de naamloze vennootschap:

-De heer Filip LAVRAUW te 8780 Oostrozebeke, Elshoutstraat 20,

-De heer Karl DE CLERCK te 8780 Oostrozebeke, Markt 8/0003,

-De heer Pascal VAN DER BIEST te 9401 Ninove, Steenberg 19.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering die gehouden wordt in jaar 2020.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TIENDE BESLUIT  BENOEMING COMMISSARIS

Aanstelling ais commissaris van de vennootschap: de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van het boekjaar 2015 tot en met boekjaar 2017. Zijn mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2018.

ELFDE BESLUIT  VOLMACHTEN

Bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht aan BVBA Deweer, Vandeginste en Leray te 8790 Waregem, Guido Gezellestraat 4, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle

Voorbehouden Luik B - Varvnln

aan het` nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, niet inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Or>Idernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Belgisch Staatsblad Volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecordineerde tekst der statuten.

VI. RAAD VAN BESTUUR

Aansluitend is bijeengekomen, de raad van bestuur van de vennootschap, samengesteld als volgt:

-De heer Filip LAVRAUW voornoemd,

-De heer Karl DE CLERCK voornoemd,

-De heer Pascal VAN DER BIEST voornoemd,

die verklaren de heer Filip LAVRAUW aan te stellen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad

van bestuur.

Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Voor eensluidend uittreksel,

Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke

tegelijk neergelegd:

-afschrift akte,

-bijzonder verslag bestuursorgaan,

-bijzonder verslag bedrijfsrevisor,

-gecordineerde tekst van de statuten.Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/11/2007 : KO146058
03/11/2006 : KO146058
12/07/2005 : KO146058
17/01/2005 : KO146058
05/01/2004 : KO146058
27/02/2003 : KO146058
08/10/2002 : KO146058
22/04/2002 : KO146058
27/11/2001 : KO146058
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.05.2016, NGL 21.06.2016 16206-0189-021

Coordonnées
4 ALL SOLUTIONS

Adresse
STATIONSSTRAAT 23 8780 OOSTROZEBEKE

Code postal : 8780
Localité : OOSTROZEBEKE
Commune : OOSTROZEBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande