4 LIFE CONSTRUCT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4 LIFE CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.670.095

Publication

28/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 28.12.2013, NGL 23.01.2014 14013-0328-010
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 20.12.2014, NGL 05.01.2015 15002-0574-010
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 10.01.2013 13006-0600-010
03/04/2012
tbui (Rte

" iaoEez1

Mod z.o

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter.GRtFFIE dE+

R BEL 8 ANKVANKOOPHANDELI BRUGGE (Afdeling Brugre,

- 2012 op' 15 IAMR Zola

ne Wie.

TAATSBLAD Griffie

MONITEL

2 8 -03

BELGISCH S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894.670.095

Benaming

(voluit) : BG CONSULT

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Zevenbergenlaan 8 - 8000 Sint-Michiels

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uit de notulen van de bijeenkomst van het bestuursorgaan van de BVBA BG Consult d.d. 10 maart 2012 gehouden om 18H00 op de zetel van de vennootschap, blijkt dat het volgende werd beslist:

BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Het bestuursorgaan bekrachtigt het ontslag van mevrouw Matthys Martine Marguerite K. als zaakvoerder en dit met ingang vanaf 1 april 2012. Er wordt haar dcharge verleend voor haar uitgeoefende mandaat.

Gezien alle agendapunten zijn behandeld, wordt de vergadering opgeheven om 18H30, na goedkeuring van de notulen,

Het bestuursorgaan,

De heer Guida Blomme

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 17.12.2011, NGL 12.01.2012 12007-0548-010
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 18.12.2010, NGL 21.12.2010 10639-0187-011
19/03/2015
Mod Word 11.1

r 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van_ de akte

NEERGELECD

Griffie Rechtbank Koophandel 0 9 MRT 2015

Ondernemingsar : 0894.670.095

Benaming

(voluit) : BG CONSULT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8200 Brugge (Sint-Michiels), Zevenbergen laan 8

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waters, te Brugge (Assebroek), op 6 maart 2015, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BG CONSULT, met zetel te Brugge (Sint-Michiels), Zevenbergenlaan 8, geldig beraadslagend, vastgesteld en beslist:

1. de maatschappelijke naam te wijzigen in "4 Life Construct".

2. om na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerder en van een situatie van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna:

I. Algemeen

De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen

rekening of voor rekening van derden:

" Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen onder de kap brengen alsmede de cordinatie van de andere aan onderaannemers; toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;

" Metsel- en vloerwerken;

" Restauratiewerken van gebouwen en monumenten;

" Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen kunstwerken;

" Het leggen van klinkers en kasseien;

" Leggen van kabels en diverse leidingen;

" Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen;

" Grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie;

" Het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;

" Waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;

" Het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;

" Leggen van tegelvloeren en mozaek, warmte en geluidsisolering;

" Plafonneer-, cementeer-, en andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekleding;

" Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;

" Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;

" Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

1111111111111 I 11111 III 11111111111111 1111

<15041592*

ins

i

Gent Mens Brugge

A griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

" Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;

" Onderneming voor het schilderen van gebouwen; voor het behangen en garneren; plaatsen van tuiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;

" Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen;

" Groot- en kleinhandel in aile bouwmaterialen, cement en betonproducten;

" Industrile pijpleidingen en kanalisaties. Elektronische installaties. Speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, aanleggen van moerriolen;

" Industrile schilderwerken;

" Het slopen van gebouwen; het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; bouwen van individuele huizen; het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen; de bouw van individuele huizen volgens de formule sleutel op de deur; het optrekken van andere residentile gebouwen en kantoorgebouwen;

" Dakbedekking en bouw van dakconstructies; de bouw van daken; het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; het waterdicht maken van daken en dakterrassen;

" Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;

" Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;

" Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industrile ovens; het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen;

" Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;

" Stukadoorswerken; het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerken aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken; het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;

" Schrijnwerk van hout of van kunststof; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort;

" De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof;

" Plaatsen van vloer- en wandtegels;

" De handel in eigen onroerend goed; flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;

" De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

" De verhuur van niet-residentile gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, enzovoort;

" Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatie;

" Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;

" Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen;

" Projectontwikkeling voor de bouw of aanleg van commercile en industrile centra;

" Projectontwikkeling voor aanleg of renovatie van stadswijken;

" Grondverkavelingen.

In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industrile, financile, roerende en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doe! van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel zowel in Belgi als in het buitenland uitoefenen en nastreven; zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van derden.

Zij zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

i!. Voor eipen rekening

a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;

aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

c) De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commercile of financile handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de eigendommen die er betrekking op hebben.

d) Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks nog onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel,

e) De vennootschap kan alle rechtshandefingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in Belgi en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

O Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden gegeven.

g) Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, In het algemeen za! de vennootschap alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening van om het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke naam. Zij mag ook tussenkomen in financile transacties met derden, zich ermee associren, inbrengen doen participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, en er waarborgen, zowel persoonlijke als zakelijke, voor verstrekken.

Ill. Voor eipen rekeninca. voor rekening van derden

a) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financile operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) Het verlenen van adviezen van financile, technische, commercile of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financin, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) Het ontwikkelen, kopen, verkopen , In licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immaterile duurzame activa;

O Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;

h) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe

producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financile, roerende of onroerende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften za! zijn voldaan."

3. kennis te nemen van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BG CONSULT, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

Het besluit van dit verslag gedateerd op 3 maart 2015 luidt letterlijk als volgt

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA BG CONSULT, bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant, door de heer Guido BLOMME, voor een inbrengwaarde van 30.000,00 EUR.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continu"rteit en het herstel van de financile toestand van de vennootschap, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut

van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden

van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de

tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 300 aandelen van de BVBA BG CONSULT, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA BG CONSULT en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 3 maart 2015

(volgt de handtekening)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven, CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

Verslag zaakvoerder

De vergadering heeft tevens kennis genomen van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 3 maart 2015.

Kapitaalverhoging

De vergadering besloot vervolgens de kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van dertigduizend euro ( 30.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) op achtenveertigduizend zeshonderd euro ( 48.600,00) door de hierna beschreven inbreng in natura van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant die de heer Guido BLOMME bezit ten laste van de vennootschap, mits creatie en uitgifte van driehonderd (300) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de prijs van honderd euro ( 100,00) per aandeel

De heer BLOMME Guido Marc Luc, geboren te Brugge op zestien mei negentienhonderdtweenveertig, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Zevenbergenlaan 8, vertegenwoordigd door de heer LESCROART Steve, boekhouder-fiscalist, wonende te 8000 Brugge (Koolkerke), Potagierstraat 14, krachtens de machten hem verleend bij onderhandse volmacht de dato 5 maart 2015, verklaarde in de vennootschap een inbreng te doen van een gedeelte van zijn rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap, met name ten belope van dertigduizend euro ( 30.000,00).

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, werd gewaardeerd op dertigduizend euro ( 30.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

x ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, besliste dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrenger ervan, van driehond,rd (300) nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de prijs van honderd euro ., ( 100,00), per aandeel aan voornoemde heer Guido BLOMME,

4. kennis te nemen van het ontslag van voornoemde heer Guido BLOMME alsstatufair zaakvoerder van de vennootschap en besliste voornoemde heer Guido BLOMME te benoemen als gewoon zaakvoerder met ingang vanaf 6 maart 2015,

5. artikel 27 der statuten aan te passen door vervanging van de huidige tekst door de tekst hierna: "De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, af dan niet te kiezen tussen de vennoten, die warden aangesteld voor de duur van de vennootschap. Indien er meer dan n zaakvoerder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Een zaakvoerder kan nochtans ontslag nemen.

Het aantal zaakvoerders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de algemene vergadering, die de vormen niet moet eerbiedigen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten, tenzij een statutair zaakvoerder wordt aangesteld."

6. het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op n oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar. De vergadering besliste dat het lopende boekjaar zal worden afgesloten op 30 september 2015.

7. de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de laatste zaterdag van de maand maart, om tien uur.

8. volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering en hernummering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek en de Vennootschappenwet.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Bernard Waters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, inclusief gecordineerde tekst der statuten, volmacht, verslag zaakvoerder met staat van actief en passief inzake doeiswijziging, verslag zaakvoerder inzake kapitaalverhoging, verslag revisor

Dit uittreksel is opgemaakt vr registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.

25/03/2015
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de ef NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

13 MRT 2015

Gant Afdeling Brugge GrifjW griffier

silwait

MAM

i

i

II

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*1509445

Ondernemingsnr : 0894.670.095

Benaming

(voluit) : 4 Life Construct

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Zevenbergenlaan 8 - 8200 Brugge

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING - ADRESWIJZIGING

Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 4 Life Construct BVBA d.d. 6 maart 2015 gehouden om 18 uur, blijkt dat het volgende werd beslist (uittreksel):

Eerste beslissing.

De algemene vergadering ontslaat de zaakvoerder:

- De heer Blomme Guido, NN 42.05.16-207.36;

Met ingang van heden 6 maart 2015. Er wordt hem kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat tot op heden.

Deze eerste beslissing wordt aangenomen met nparigheid van stemmen.

Tweede beslissing,

De algemene vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder:

- De heer Steve Ovyn, NN 75.07.07-161-89;

Met ingang van heden 6 maart 2015.

Deze tweede beslissing wordt aangenomen met nparigheid van stemmen,

Derde beslissing.

De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap met onmiddellijke ingang word aangepast naar het volgende adres:

Akkerstraat 108B

8730 eeernem,

De algemene vergadering gelast het bestuursorgaan met de nodige formaliteiten hieromtrent. Deze derde beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen,

Het bestuursorgaan,

Steve Ovyn

Op de laatste blz. van Luik eB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 19.12.2009, NGL 22.12.2009 09902-0225-011

Coordonnées
4 LIFE CONSTRUCT

Adresse
ZEVENBERGENLAAN 8 8200 BRUGGE

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande