4ELEMENTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4ELEMENTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 826.325.380

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 26.06.2014 14225-0349-013
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 02.07.2013 13278-0204-013
29/04/2011
~

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0826.325.380

Benaming

(voluit) : 4ELEMENTS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vlam ingstraat 8, 8560 Wevelgem

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING  STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 14 april 2011, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1.Besluit tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van achthonderd drientachtigduizend Euro (883.000,00 EUR) om het te brengen op een bedrag van twee miljoen driendertigduizend Euro (2.033.000,00 EUR) door inbreng in geld, door creatie van achtduizend achthonderd dertig (8.830) nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde. Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven tegen pari voor een totaal bedrag van achthonderd drientachtigduizend Euro (883.000,00 EUR), volledig volgestort.

2.Verzaking voorkeurinschrijving voorzien door artikel 309-310 van het wetboek van vennootschappen en hernomen door artikel 7 van de statuten.

3.Inschrijving op en volstorting van nieuwe aandelen en toekenning van de aandelen aan de inbrenger. Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van. het Wetboek van vennootschappen, bij de ING te Wevelgem

4.Vaststelling van de realisatie tan de kapitaalverhoging. Het kapitaal bedraagt thans twee miljoen driendertigduizend Euro (2.033.000,00 EUR).

5.Aanpassing van de statuten.:

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL " "

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

-expeditie van de akte dd. 14/4/2011

-gecordineerde statuten met lijst publicatiedata.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

" iiossssa*

NEERGELEGD

18. 04. 1011

RECHTBANK KOOPHANDEL

Kf K

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 24.06.2015 15211-0067-013

Coordonnées
4ELEMENTS

Adresse
VLAMINGSTRAAT 8 8560 WEVELGEM

Code postal : 8560
Localité : WEVELGEM
Commune : WEVELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande