4VELD

Association sans but lucratif


Dénomination : 4VELD
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 450.230.448

Publication

16/10/2013
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

MOD 2.2

i

I

Ondernemingsnr : 0450.230.448 Benaming

(voluit) : 4veld

(verkort) :

Rechtsvorm : VZW

Zetel : Stationsstraat 127, 8730 Beernem, Belgi

Onderwerp akte : I. Wijziging statuten Il. Ontslag lid algemene vergadering en bestuuder - benoeming bestuurder W. Benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de 'buitengewone algemene vergadering vzw 4 Veld Gehouden op 9 september 2013 in Stationsstraat 127, 8730 Beenrem

Aanwezigheden

Aanwezig:

Dhr. Marc Berkers, Dhr. Jan Claeys, Dhr, Herman Himpens, Dhr. Patrick Penders, dhr. Geert Braems

Verontschuldigd zonder volmacht:

Dhr. Wim Crommelinck, Dr, Johan Baeke, Br, Roger Houck

Verontschuldigd met volmacht:

Dhr. Koen Oosterlinck, Dhr. Rik Ouvry, Dhr. Thierry Deirue

(.Wijziging statuten

De leden van de Algemene Vergadering aanvaarden unaniem volgende statutenwijziging:

Artikel 6 - De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden. Ieder lid beschikt over n stem met uitzondering van de VZW Provinciaiaat-der Broeders Van Liefde die beschikt over een aantal stemmen gelijk aan 115 van het totaal aantal leden van de algemene vergadering. Indien dit niet leidt tot een volledige eenheid wordt er afgerond naar de hogere eenheid.

Goedkeuring gecordineerde statuten.

Na aanvaarding van deze statutenwijziging keurt de algemene vergadering unaniem de nieuwe

gecordineerde statuten goed.

I1. Ontslag lid algemene vergadering en bestuurder - benoeming bestuurder

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van Broeder Roger Houck, als lid van de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de 'vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

13 57A45*

NEERGELEGD tir GRIFFIE cet

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Tr

BRUGGE (Afdeling Brume)

07 OKT. 2

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Wim Crommelinck als lid van de Raad van Bestuur en lid van de Algemene Vergadering.

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Koen Oosterlinck als lid van de Raad van Bestuur.

De algemene vergadering benoemt de vzw Provincialaat der Broeders Van Liefde met ingang van 01-102013 tot bestuurder.

Voor-

t b, eden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering benoemt de heer Stefan Van Sevecotte tot bestuurder.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur vzw 4Veld

Gehouden op 9 september 2013 in Stationsstraat 127, 8730 Beernem

Aanwezigheden

Aanwezig:

Dhr. Marc Berkers, Dhr. Patrick Penders, Dhr. Jan Claeys, Dhr. Herman Himpens

Verontschuldigd zonder volmacht:

Dr. Johan Baeke, Dhr, Wim Crommelinck

Verontschuldigd met volmacht:

Dhr. Koen Oosterlinck, Dhr. Rik Ouvry

III. Benoeming gedelegeerd bestuurder

Teneinde te kunnen toetreden tot de BTW eenheid FINETCO beslist de raad van bestuur het volgende:

De raad van bestuur beslist, op voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergadering,

met ingang van 01-10-2013 de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde te benoemen tot gedelegeerd

bestuurder.

Het mandaat van vaste vertegenwoordiger wordt uitgeoefend door de heer Bram Verheye

conform art15 3 van de statuten, die het dagelijks bestuur uitoefent en op die manier alle handelingen kan

stellen om de VZW te vertegenwoordigen en conform de beslissing van de raad van bestuur van de vzw

Provincialaat der Broeders van liefde dd, 2810812013,

Oosterlinck K. Penders P.

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de verenlg,ing, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/02/2013
M0D 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

llllflLJI I~IIN~II1 I~NII30285 IAA

NEERGELEGD ter GRIFFIE dei

RECHTBAM VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 0 4 FEB: 2013

Griffu-.- ."

Ondernemingsnr : 0450.230448

Benaming

(voluit) : Beschut Wonen Beernem

(verkort) :

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Stationsstraat 127, 8730 Beernem

Onderwerp akte : Statutenwijziging -Wijziging van benaming - Wijziging Raad van Bestuur

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van de V.Z.W. Beschut Wonen Beemem van maandag 22 oktober 2012

Aanwezig: Dhr, Geert Braems, Dhr. Jan Claeys, Dhr. Koen Oosterlinck, Dr. Johan Baeke, Dhr. Marc

E3erckers, Br. Roger Houck, Dhr. Rik Ouvry, Dhr. Patrick Penders

Verontschuldigd: Dhr, Thierry Delrue, Dhr. Wim Crommelinck, Dhr, Herman Himpens

Verslaggever: Steven Ingelbrecht

Voorste! aanpassing van de statuten van de vzw

a.ln functie van VDAB-project

De Algemene Vergadering stemt in met het aanpassen van de statuten van de vzw en stelt voor volgende

element toe te voegen:

"De vereniging kan activiteiten ondernemen op vlak van arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding en:

competentieontwikkeling.

De dienstverlening aangeboden in het kader van de overeenkomst met VDAB is kosteloos voor de'

betrokken werkzoekende."

b.Naamwijziging

De leden van de Algemene Vergadering weerhouden het eerste voorstel, "4veld".

Deze wijziging zal mee opgenomen worden in de wijziging van de statuten,

c.Opdrachtverklaring

De Algemene Vergadering stelt voor de eerste alinea van de opdrachtverklaring over te nemen in de

omschrijving van de opdracht van de vzw in de statuten.

Uittreksel uit verslag van de Raad van Bestuur van de V.Z.W. Beschut Wonen Beemem / 4veld van maandag 10 december 2012

Aansluitend bij de beslissing van de algemene vergadering van 22,10.12 inzake de samenstelling van de raad van bestuur bevestigt de raad van bestuur de mandaatsverdeling ingegaan op 22 oktober 2012

Voorzitter : Dhr. Koen Oosterlinck

Afgevaardigd bestuurder en secretaris : Dhr. Patrick Penders

Penningmeester ; Dhr, Wim Crommelinck

Bestuurders: Dhr. Dhr. Jan Claeys, Dr. Johan Baeke, Dhr, Marc Berckers, Dhr. Rik Ouvry, Dhr. Herman

Himpens

Koen Oosterlinck

Bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
4VELD

Adresse
STATIONSSTRAAT 127 8730 BEERNEM

Code postal : 8730
Localité : BEERNEM
Commune : BEERNEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande