7ENERGY

CVBA


Dénomination : 7ENERGY
Forme juridique : CVBA
N° entreprise : 811.062.134

Publication

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 28.07.2014 14356-0491-028
19/08/2013
,4

Mod Word 11.1

1 iiiii..

w

..

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

0811.062.134

7ENERGY

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0 9 -08- 2013

ELGISCH STAATSB

Q 5, 08, 2013

H3B AK~K. K~ L

PHANPE

,MONITELR BEL EN EER

IuhIi

*13129221*

Zetel : TER REIGERIE 5, 8800 ROESELARE (volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 5 april 2013, blijkt dat BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 Blok K, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Veerle Catry, herbenoemd wordt als commissaris voor een nieuwe periode van drie jaar, die ingaat onmiddellijk na deze algemene vergadering tot aan de algemene vergadering over het boekjaar 2015, te houden in 2016.

Christophe Desimpel Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 28.05.2013 13135-0452-028
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.04.2012, NGL 22.08.2012 12436-0224-026
11/10/2011
Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteRECHTBANK KOOPHANDEL

u 11111111111111111IIIII 111

*11153223*

Ondememingsnr : 0811.062.134

Benaming

(voluit) : 7energy (voorheen Enfinity 7)

Rechtsvorm : COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : TER REIGERIE 5, 8800 ROESELARE

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 17 februari 2011, blijkt dat de algemene vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, met zetel te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 7 te benoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar. Het mandaat vangt aan met het' boekjaar van 2010 en vervalt op de algemene vergadering van 2013 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar 2012. BDO Bedrijfsrevisoren stelt Mevrouw Veerle Catry aan als permanente vertegenwoordiger.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 29 juni 2011 blijkt dat de algemene. vergadering het ontslag aanvaardt van de bestuurders Patrick Decuyper, Gustaaf Vanden Meerschestraat 36,: 9000 Gent en Gino Van Neer, Issegemstraat 8a, 9860 Oosterzele, en dit met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering benoemt in hun plaats volgende bestuurders :

- Aludaeys Invest NV, Ter Reigerie 5, 8800 Roeselare, RPR 0443.597.232, vast vertegenwoordigd door,

Anne-Sophie Desimpel, Aelmeerschstraat 5, 9070 Neusden.

- Ge-Wa-Construct NV, Koninginnelaan 2/3, 9031 Drongen, RPR 0870.675.463, vaste vertegenwoordigd,

door Stephan Bostoen, Aelmeerschstraat 5, 9070 Heusden.

Christophe Desimpel

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vol

behoi

aan Belg Staat:

=LGfSCI-I STAATSBLAD

BESTUUR

~~- --~- "i7 FiEL:

0 3 -10- 2011

21, Cla 2011 ~ gi'f14TRIJK

20/09/2011
Me 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

+iiiaaois

Ondernenmingsnr : 811.062.134

Benaming

(voluit): ENFINITY 7

Rechtsvoren : coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare,Ter Reigerie 5

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - NAAMWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgsteld door Meester BENEDICTE STROBBE, notaris te Waregem, vervangende haar anbtgenoot ELISABETH DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thrse Dufaux - Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, wettelijk belet, in datum van tweentwintig augustus tweeduizend en elf. Dat de vennoten van de naamloze vennootschap `ENFINITY 7' waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 5, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "ENFINITY 7"

in "7energy", en dit met ingang vanaf n september tweeduizend en elf.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist tot het toevoegen in artikel 1 van de statuten van de navolgende

bepaling :

`Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Bndicte Strobbe te Waregem,

vervangende haar ambtgenoot geassocieerde notaris Elisabeth Desimpel te Waregem op

tweentwintig augustus tweeduizend en elf, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in

"7energy" `.

DERDE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan de raad van bestuur om de genomen

besluiten ten uitvoer te brengen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de gecordineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bndicte Strobbe.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering dd. 22/08/2011

- cordinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011- Annexes du Moniteur belge

v7ON1TEU

D1REC

24, 88. 2811

_GfSCH ~-S ~~~5~~ p ~

~~ST'U t 1R"

HtCHT~~ ~" KGUPI-IANDEL

~ i FalJK

BE

NEERGELEGD

01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.07.2011 11341-0393-026

Coordonnées
7ENERGY

Adresse
TER REIGERIE 5 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande