7F

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 7F
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.613.397

Publication

30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.08.2013, NGL 26.08.2013 13470-0176-012
22/11/2012
Mod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte1111111',11'2111.1111j11111111

131 E -

St

Nedergelegd ter griffie van ae rechtbank van koophandel Brugge  afdelirvi te Oostende

T r

n

Griffie

cie_cer.ffic.

Ondememingsnr 0461.613.397

Benaming (voluit): 7F

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : METSELAARSTRAAT 71-73, 8400 Oostende, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming zaakvoerder; Uittreksel uit akte ontslag

zaakvoerder

Tekst:

De algemene vergadering op datum van 24 oktober 2012 nam volgende beslissingen:

- het ontslag haar aangeboden door de Heer DE WAELE Joe als zaakvoerder werd aanvaard met ingang vanaf 25 oktober 2012. Tevens wordt hem kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat;

- de benoeming van Mevrouw VIEREN Maria als onbezoldigd zaakvoerder voor onbepaalde duur met inganag vanaf 25 oktober 2012.

VIEREN Maria,

zaakvoerder

Op de iaatsto blz. van Lulkirelirieleri-: Fte-CfriNifiiiilidailleisid van delristrumentererid notaris, hetilfvan -de perso(o)tilrtY --

bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 14.08.2012 12413-0309-012
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.08.2011, NGL 05.08.2011 11386-0122-012
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.08.2010, NGL 30.08.2010 10495-0210-013
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.09.2009, NGL 30.09.2009 09791-0115-014
11/12/2008 : OO055094
01/09/2008 : OO055094
27/08/2007 : OO055094
12/09/2005 : OO055094
10/11/2004 : OO055094
20/08/2003 : OO055094
31/01/2003 : OO055094
05/02/2002 : OO055094
17/05/2001 : OO055094
17/05/2001 : OO055094
16/10/1997 : OO55094
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 23.06.2016 16209-0521-010

Coordonnées
7F

Adresse
METSELAARSSTRAAT 71-73 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande