@FINANCE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : @FINANCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.232.948

Publication

06/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 29.11.2013, NGL 30.12.2013 13703-0518-014
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.05.2014, GGK 28.11.2014, NGL 23.12.2014 14708-0323-016
03/07/2012
Mod wad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iaF7; (3ELEGE)

22. 06. 2012

R~~~~HTBANK KOOPHANDELGriffie KORTRIJK111110

*12116942*

bel ai Be Sta

Ondernemingsnr : 0846232948

Benaming

(voluit) : @finance

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Begoniastraat 7, 8560 Wevelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit verslag van de zaakvoerder dd 15 Juni 2012 blijkt dat de maatschappelijke zetel met directe ingang

wordt verplaatst naar

Evolis 102, 8530 Harelbeke

Getekend,

Kathleen Delporte

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/06/2012
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12302960*

Neergelegd

30-05-2012Griffie

Ondernemingsnr :

0846232948

Benaming (voluit): @finance

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8560 Wevelgem, Begoniastraat 7

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem op dertig mei tweeduizend en twaalf, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt :

Dat navermelde personen, volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht :

1. De heer ENGELEN Didier, geboren te Binga (Zare) op vierentwintig augustus negentienhonderd tweenzeventig, echtgenoot van mevrouw Rigole Hannelore, met woonplaats te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Hoogstraat 24 B.

Gehuwd te Kortrijk op vijfentwintig januari negentienhonderd zevenennegentig onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Pascal Denys te Zwevegem op twintig januari negentienhonderd zevenennegentig.

2. Mevrouw DELPORTE Kathleen, geboren te Menen op zes maart negentienhonderd tweenzeventig, echtgenote van de heer Top Ortwin, met woonplaats te 8560 Wevelgem, Begoniastraat 7.

Gehuwd te Wervik op vijftien november negentienhonderd zesennegentig onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan huwelijkscontract.

Naam : De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "@finance".

Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem, Begoniastraat 7.

Doel : De vennootschap heeft tot doel, in Belgi en in het buitenland :

Bedrijfsvoering en management, waaronder ondermeer begrepen wordt:

- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van

planning, organisatie, efficintie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;

- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van

planning, organisatie en efficintie;

- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere

bedrijven uit verscheidene economische sectoren;

- Overige zakelijke dienstverlening;

- Algemeen bedrijfsadvies, strategische en financile analyses, haalbaarheids-studies,

administratieve processen, financieel advies, organisatie, productiviteitsverbetering, interne

controles, procedures, administratie;

- Advies in verband met de financin van een onderneming;

- Change en crisis management;

- Advies en ondersteuning in verband met het opzetten, voeren en wijzigen van de

bedrijfsadministratie;

- Advies en begeleiding in verband met fusies, aankopen, afstoten, reorganisatie, afslanking.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag tevens alle industrile, handels- en financile, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan zowel in Belgi als in het buitenland alle industrile, commercile en financile, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijkingn en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.

In zoverre de wet dit niet verbiedt; om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur , hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.

De vennootschap mag eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de clinten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de clinten, leningen toestaan en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

Zij mag haar deel zowel in Belgi als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal - Samenstelling van het kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal werd bij de oprichting volgestort, ten belope van zesduizend tweehonderd euro.

De ondergetekende notaris bevestigt dat het kapitaal werd volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) op een bijzondere rekening onder nummer BE17 7380 3564 7421 bij de KBC BANK te Harelbeke, geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  @finance .

Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid :

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, vertegenwoordigd

door n zaakvoerder.

Winstverdeling-reserves-vereffening :

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, en voor zover de wetgeving niets anders voorziet, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

Boekjaar : Het boekjaar begint op n juni en eindigt op nendertig mei van het daaropvolgende jaar.

Jaarvergadering :

De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden de laatste vrijdag van de maand november

om negen uur.

Beraadslagingen :

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Elk aandeel geeft recht op n stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten.

Overgangsbepalingen :

1/ Het eerste maatschappelijk boekjaar van de vennootschap vangt aan vanaf de neerlegging

van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, om

te eindigen op nendertig mei tweeduizend en dertien.

2/ De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en dertien.

3/ Er wordt thans geen commissaris benoemd.

4/ Tot niet-statutaire zaakvoerder werd benoemd voor onbepaalde duur :

- Mevrouw DELPORTE Kathleen, geboren te Menen op zes maart negentienhonderd

tweenzeventig, echtgenote van de heer Top Ortwin, met woonplaats te 8560 Wevelgem,

Begoniastraat 7.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

VOOR DE VENNOOTSCHAP

Tegelijk hiermee neergelegde stukken : - afschrift van de oprichtingsakte

NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.05.2015, GGK 27.11.2015, NGL 02.12.2015 15680-0378-016

Coordonnées
@FINANCE

Adresse
EVOLIS 102 8530 HARELBEKE

Code postal : 8530
Localité : HARELBEKE
Commune : HARELBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande