@SEVEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : @SEVEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 883.374.545

Publication

27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 26.09.2012 12574-0408-011
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 31.08.2011 11475-0433-010
22/04/2011
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B

1111

IIIIIIJJiiosaase*

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

EERGELEGD ter GRIFFIE der

ECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

RUGGE (Afdeling Brugge)

p: 0 7. APR. 2011

Griffi@e geer,

MONITEUR BI DI1 tECTIO

BLAD

1 5 -04- 20

ELGI: CH STAAT eE IUUA

r

Ondernemingsnr : 0883374545

Benaming : Lasersenses

(voluit)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Pierre Debbautstraat 6 gelijkvloers

8200 Brugge (Sint-Andries)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING DOEL NAAMSVERANDERING - AANPASSING VAN DE STATUTEN :

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge op 26 maart 2011,

geregistreerd te Brugge, tweede kantoor op 29 maart 2011, boek 263 blad 19 vak 17, dat de enige vennoot, de

: Heer Stevens Sven Roger, handelende als buitengewone algemene vergadering van "LASERSENSES",

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht bij akte verleden voor notaris Hildegard

BRACKE te Wichelen op 5 september 2006, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 15

september 2006, onder nummer 06143214 navolgende beslissingen genomen heeft:

- Beslissing het verslag opgemaakt door de zaakvoerder met verantwoording nopens de uitbreiding van het

maatschappelijk doel en van de bijgevoegde staat van actief en passief der vennootschap die niet meer dan

drie (3) maand voordien werd opgemaakt, niet voor te lezen.

- Beslissing tot uitbreiding van het maatschappelijk doel met volgende activiteiten:

- de uitbating, oprichting en bestuur van sport-, ontspannings-, en vrijetijdsinfrastructuur, in de meest ruime zin,

waaronder tennis, squash, badminton, ping-pong, petanque, aerobic, fitness;

- het beheren en verhuren van tennisterreinen, zowel binnen als buiten;

- het beheren en verhuren van squashterreinen;

- het organiseren en inrichten van sportactiviteiten in de meest uitgebreide zin van het woord.

- het inrichten van sporttomooien, nationaal en internationaal;

- het inrichten van sportontmoetingen, nationaal en internationaal;

- het organiseren van sportstages, sportkampen en sportvakanties in het binnen- en het buitenland;

- het organiseren en geven van opleidingen en seminaries, persoonlijke begeleiding, lessen en stages,

bijscholingen;

- de kleinhandel in sportartikelen, -toebehoren, -kleding, -pantoffels, -schoenen, -onderhoudsproducten,-voeding

en diens meer, alsmede de herstelling ervan;

- de kleinhandel in sportgeschenkartikelen;

- het begeleiden, het bijstaan en het vertegenwoordigen van sportlui bij de sportfederaties in binnen-en

buitenland; "

-uitbating van een restaurant en taverne waarbij wordt voorzien in het vervaardigen van voedingsmiddelen en

dranken;

- het organiseren van feesten;

- het aantrekken van sponsors ten behoeve van de vennootschap;

- Het verhuren van ruimtes van de eigen infrastructuur aan derden voor diverse doeleinden.

- Beslissing tot schrapping van artikel drie (3) van de statuten en vervanging door volgende tekst :

De vennootschap heeft tot doel in Belgi en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

- het uitbaten van een centrum voor lasertherapie en lichaamsverzorging, alsook de verkoop van producten die

hiermee verband houden.

- de uitbating, oprichting en bestuur van sport-, ontspannings-, en vrijetijdsinfrastructuur, in de meest ruime zin,

waaronder tennis, squash, badminton, ping-pong, petanque, aerobic, fitness;

- het beheren en verhuren van tennisterreinen, zowel binnen als buiten;

- het beheren en verhuren van squashterreinen;

- het organiseren en inrichten van sportactiviteiten in de meest uitgebreide zin van het woord.

- het inrichten van sporttomooien, nationaal en internationaal;

het inrichten van sportontmoetingen, nationaal en internationaal;

- het organiseren van sportstages, sportkampen en sportvakanties in het binnen- en het buitenland;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voor-

bh*uden

aan het- het organiseren en geven van opleidingen en seminaries, persoonlijke begeleiding, lessen en stages,

bijscholingen;

- de kleinhandel in sportartikelen, -toebehoren, -kleding, -pantoffels, -schoenen, -onderhoudsproducten,-voeding

en diens meer, alsmede de herstelling ervan;

- de kleinhandel in sportgeschenkartikelen;

- het begeleiden, het bijstaan en het vertegenwoordigen van sportlui bij de sportfederaties in binnen-en

buitenland;

-uitbating van een restaurant en taverne waarbij wordt voorzien in het vervaardigen van voedingsmiddelen en

dranken;

- het organiseren van feesten;

- het aantrekken van sponsors ten behoeve van de vennootschap;

- Het verhuren van ruimtes van de eigen infrastructuur aan derden voor diverse doeleinden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere

vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

- Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen in "OSEVEN".

- Beslissing om artikel n (1) van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar

naam luidt "@SEVEN"

Steeds client de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA te worden

toegevoegd."

- Beslissing de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder om de voormelde besluiten ten uitvoer te

brengen en aan de notaris om de statuten te cordineren in overeenstemming met het genomen besluit.

Belgisch StaatsbladBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegeliik hiermee neeraelead.

Een uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 28 maart 2011.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/02/2011
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te jagista.kapie na neerlegging ter griffe

" iiaaa~~a

Ondernemingsnr: 0883374545

Benaming

(voluit) : LASERSENSES

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : P. Debbautstraat 6 8200 BRUGGE

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Met eenparigheid van stemmen werd op de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2010 het

ontslag als zaakvoerder aanvaard van mevr. Jamie CHRISTIAENS (rijksregisternummer: 87041909229) en van

dhr; Erwin BREUGELMANS (rijksregisternummer: 62062541780).

Er wordt kwijting verleend voor het gevoerde beleid.

Als nieuwe zaakvoerder wordt aangesteld dhr; Luc STEVENS (rijksregisternummer 58063002742)

Stevens luc

zaakvoerder

? 10.20 De griiiier,

Griffie

r

LcGD ~CP .sPjCCi

CHTsNive :/AN ~cOUt':,aNDEt PE BRUGGE. (AFDELING dRGGE) "

28 -01- 2)1

BELGISCH STAAj-S BESTUUR

Ce* iketeetkg" tvL41flkOfflronoieeer:: **Os: Mme tiIttststsioneteWme9itietltFrglRereeekerRRiiitip,ikeejlfflirsierpergeefflr?)

tilmeee rrasrtteenestsw ttsm etioiffl altsiegii teVt4taiulitirlf4titrdleffl

Vtem:: riketarnewataiuttstteaest

02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 30.08.2010 10462-0589-010
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 05.08.2009 09537-0244-010
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 22.08.2008 08589-0371-010
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 30.09.2015 15637-0351-013
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 31.08.2016 16514-0203-013

Coordonnées
@SEVEN

Adresse
PIERRE DEBBAUTSTRAAT 6 8200 BRUGGE

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande