A & D RENTAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & D RENTAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.542.746

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 31.05.2014, NGL 25.06.2014 14206-0206-015
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 25.05.2013, NGL 20.06.2013 13189-0507-015
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 31.05.2012, NGL 25.07.2012 12330-0476-015
26/01/2011
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffi

MONITEI~R B~~ _I Lt(D fE}~ GRIFFE I{~AN DE

DrRECT10N fcCi-1 _ BANK VAN KOOPHANDEL TELuik B11111!!111.11111.1t1111101111

BR JGGE (AFDELING BRUGGE)

ELGESCH STA 4TSBLAD 3 JAN. 2011

BEs-i1C R Griffie De griffier.

1 8 _C

Ondernemingsnr : 0890.542.746

Benaming

(voluit) : A & D Rental

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8850 Ardooie, Veldstraat 20

Onderwerp akte : Verlenging boekjaar - statutenwijziging

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A & D Rental", met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Veldstraat 20, opgemaakt door meester Joseph THIERY-VANDER HEYDE, notaris te Rumbeke/Roeselare op tweentwintig december, geregistreerd twee bladen, geen verzendingen op 23 DEC. 2010 te Roeselare, Boek 528, Blad 79, Vak 10. Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 ) De Inspecteur bij delegatie (getekend) F. Allossery, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met nparigheid van stemmen genomen werden:

1. Verlenging van het boekjaar tot dertig november tweeduizend en elf.

2. Schrapping van de eerste zin van artikel 19 van de statuten en vervanging door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op n december en eindigt op dertig november van het

daaropvolgend jaar."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Joseph Thiery-Vander Heyde

Hierbij neergelegd:

-expeditie proces-verbaal dd. 22.12.2010.

-cordinatie dd. 22.12.2010.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.05.2010, NGL 13.07.2010 10296-0299-010
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 01.07.2009 09370-0129-010

Coordonnées
A & D RENTAL

Adresse
VELDSTRAAT 20 8850 ARDOOIE

Code postal : 8850
Localité : ARDOOIE
Commune : ARDOOIE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande