A & E PROJECTS

Société en commandite simple


Dénomination : A & E PROJECTS
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 830.888.142

Publication

12/07/2012
Mod Word 11.1

iWl~.t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0830.888.142

Benaming

(voluit) : A & E Projects

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Den Akker 52  8730 Beernem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitbreiding van het maatschappelijk doel

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 06/06/2012 gehouden ten zetel blijkt uit het verslag dat met nparigheid van stemmen werd beslist om met ingang vanaf', 06/06/2012 het maatschappelijk doel van de vennootschap uitte breiden met:

- Klein- en groothandel in oud ijzer en schroot.

Vanaf heden ziet het doel er dus als volgt uit:

- Klein- en groothandel in oud ijzer en schroot.

- Verzakelijkte dienstverlening

- Adviesverlening aan bedrijven, planning

- Trading

- Ondersteunende activiteiten

- Handelsbemiddeling

- Consultancy

- Aan- en verkopen van grondstoffen en machines

- Verkopen meetapparatuur en accessoires

- Het waarnemen van functies en mandaten van zaakvoerder, bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;

- Het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel; vennoten, zaakvoerders als loutere derden en het intekenen op alle financile instrumenten bij wijze van geldbelegging;

- Het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in allee vennootschappen, onder-nemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi als in het buitenland, ongeacht hun doel, met inbegrip van het optreden voor eigen rekening als beleggingsvennootschap of holding.

- Het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder tel beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:

1, het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen;

2. zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op werderbelegging en opbrengst;

3 alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NtE=KGELEGD ter GRIFFIE der

ONITEUR BELGE

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL T

BRUGGE (Afdaling Brume,.op. Z~y.

0 5 -07- ~012 ~ 4012012

ISCH STAi,TSBLAI; Grif tie grene7

bc

E St

11

I u1i ii lila 1229 iiii74* iiiiiii

M

IDEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelsza-ken-en- handelingen van roerende,. onroerende en financile aar verrichten, zowel in Belgi als in het buitenland, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financile, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met het doel

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezelijken voor eigen rekening en voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijkt, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in Belgi ais in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in Belgi als in het buitenland oprichten. Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.

Voor zover de hierboven opgesomde activiteiten vergunningsplichtig zijn of onderworpen zijn aan bepaalde erkenningen, voorschriften of registratie, zullen deze activiteiten slechts mogen worden uitgeoefend nadat dergelijke vergunning, erkenning of registratie bekomen zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften voldaan zal zijn.

Getekend

Marcus-Nekludoff Pierre

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden ap,n het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
A & E PROJECTS

Adresse
DEN AKKER 52 8730 OEDELEM

Code postal : 8730
Localité : Oedelem
Commune : BEERNEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande