A & J FASHION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & J FASHION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.781.289

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 17.07.2014 14312-0551-007
07/06/2013
mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

f _' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

uuiiiiuumiiiui

*13086295*

Vc behc aan Bek Staat

u

II

R BELGE -

21i13.

T/~,~l~l"S;;LqD

NEERGELEGD

_.

2 4. 05. 2013

RECj-1TB~14~i~FHNDEI_ trhr~~rni ~~r

M4NITE~

31 -0~ E_LGISCH S

Ortdernemingsnr : 531.~ "ni .W-3

Benaming (voluit) :A & J FASHION

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rijselsestraat 14 bus 001

8500 Kortrijk

Onderwerp akte :OPRICHTING

Tekst : Uittreksel uit een akte (KB/2130383) verleden voor Dirk VAN HAESEBROUCK, geassocieerde notaris te KORTRIJK, op 16 mei 2013.

1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "A &J FASHION".

De vennootschap zal als handelsnaam aannemen : "Jess'Mode",

2. Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Rijselsestraat 14 bus 001.

3. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichters - Noq niet volgestorte bedragen

1, De heer BOMB1NI Angelo, van Italiaanse nationaliteit, geboren te Gent op 5 februari 1975 (rijksregister 75.02.05-133.45), thans ongehuwd, wonende te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 146 - 6.200,00.

2. Mevrouw DAUCHY Jessica Jolle, van Franse nationaliteit, geboren te Roubaix (Frankrijk) op 11 maart 1979 (rijksregister 79.0311-392.85), thans ongehuwd, wonende te 8530 Harelbeke, Over-leiestraat 146 - 6.200,00.

5.A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : 18.600,00.

5.B, Gestorte bedrag : 6.200,00.

6. Samenstelling van het kapitaal : volledig in geld.

7. Begin en einde van het boekiaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar,

Het eerste boekjaar loopt vanaf 16 mei tot en met 31 december 2013.

Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten

vennootschap hebben plaatsgehad.

8. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst

Van de netto-winst, zoals deze blijkt uit de jaarrekening, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5

%) afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het

mod 11.1

wettelijk reservefonds nitiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantimes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ;

2, behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling,

B. de verdeling van het na vereffening overbliivende saldo :

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten,

In geval van ontbinding en vereffening in n akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de vennoten zelf.

9.A. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden : Zijn benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap

1. de heer Angelo BOMBINI, en

2. mevrouw Jessica DAUCHY, beiden voornoemd, die hun opdracht hebben aanvaard.

De opdracht van de heer Angelo BOMBINI, voornoemd, is onbezoldigd.

De opdracht van mevrouw Jessica DAUCHY, voornoemd, wordt vergoed.

9.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zii deze uitoefenen

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

leder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

leder zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

10. Aanwiizinq van de commissaris(sen) :

Er wordt geen commissaris benoemd daar de vennootschap er niet toe gehouden is.

11. Doel

De vennootschap heeft tot doel

- de kleinhandel in dameskledij;

- de kleinhandel in schoenen;

- de kleinhandel in accessoires en allerlei benodigdheden voor dames.

Ter verwezenlijking van haar doel zal de vennootschap zich mogen inlaten met alle commercile

activiteiten zowel in het groot als in het klein, van roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of

onrechtstreeks verband houden met dat doel of van aard zijn dit te begunstigen door onder andere

ook het inrichten van demonstraties, tentoonstellingen en feestelijkheden en het verstrekken van

ermee samenhangende prestaties,

-De -vennootschap--mag--daarenboven - belangen - nemen,- hetzij--door--deelneming,--inbreng _of elke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vo r-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

andere wijze in aile vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in Belgi als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De algemene vergadering van vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in Belgi ais in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.

12.A. Plaats, dag en uur van de iaarvergadering van de vennoten

De gewone algemene vergadering van de vennoten, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar

gehouden de eerste maandag van de maand mei om 17,00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag

gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke

andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

12.B. Voorwaarden van toelating : geen.

12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht

Indien n of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat n enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden,

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

13. De essentile persoonsgegevens en de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde

gegevens alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en):

geen volmacht(en).

14. Deponering van het gestorte kapitaal :

De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van zesduizend tweehonderd euro ( 6.200,00) voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 363-1198454-59, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap "ING Belgi", zoals blijkt uit een door voormelde financile instelling op 6 mei 2013 afgeleverd bankattest, dat hem werd overhandigd.

15. Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Patrick Herman, accountant-belastingconsulent, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, 't Hoge 19, bevoegd om alleen te handelen en met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij n of meer erkende ondernemingsloketten, bij de btw-administratie, enzovoort.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd : een expeditie van de akte oprichting.

Dirk Van Haesebrouck

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

iiehauden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
A & J FASHION

Adresse
RIJSELSESTRAAT 14, BUS 001 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande