A & K MODE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A & K MODE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 870.512.246

Publication

16/01/2014
Most Won4 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

e~~es~ ~~~2

(-70. 1d,4 ~

Ondememingsnr : 0870.512.246

Benaming

(voluit) : A & K MODE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8900 leper, Arsenaalstraat 2C

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Michal Mertens te leper op 23 december 2013, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap A & K MODE, met zetel te 8900 leper, Arsenaalstraat 2C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper onder nummer BTW BE-0870.512.246 onder meer volgende beslissingen hebben genomen:

1/ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "BDO Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153 bus 5 betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV A & K MODE, bestaat uit de inbreng van de; dividendvordering die de aandeelhouders van de NV A & K MODE zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 1.179.516,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 1.179.360,00 EUR.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarden van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto bedrag in het credit van en schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder van oordeel

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 43.160 aandelen van de NV A & K MODE, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV A & K MODE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 29 november 2013.

Getekend

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE"

Verslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ta vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van 345.280,00 om

het kapitaal te brengen van 67.200,00 op 412.480,00 door inbreng in natura (inbreng vordering in rekening-

courant), mits creatie en uitgifte van 43.160 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en

in te schrijven tegen de globale prijs van 1.179.360,00, inbegrepen een uitgiftepremie van 834.080,00 welke

geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies'.

Vergoeding

De vergadering, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrenger

ervan, van 43.160 nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale prijs van 1.179.360,00 inbegrepen

een globale uitgiftepremie van 834.080,00 welke geboekt zal worden op de onbeschikbare rekening

"uitgiftepremies".

Deze 43.160 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in

de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

2/ KAPITAALVERHOGING INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van 834.080,00 om het

kapitaal te brengen van 412.480,00 op 1.246.560,00 en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare

rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe

aandelen.

31 VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het

kapitaal van de vennootschap thans 1.246.560,00 bedraagt, vertegenwoordigd door 51.561 aandelen, zonder

aanduiding van nominale waarde.

4/ AANPASSING ARTIKEL 5 STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als

volgt:

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt n miljoen tweehonderd zesenveertigduizend vijfhonderd zestig

euro ( 1,246.560,00), vertegenwoordigd door eenenvijftigduizend vijfhonderd eenenzestig (51.561) aandelen

zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen en die allen

dezelfde rechten en voordelen hebben."

5! OPDRACHT COORDINATIE

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecordineerde statuten op

te stellen en neer te leggen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte van 23 december 2013;

- de gecordineerde tekst van de statuten;

- verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor.

Notaris Michal Mertens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 29.06.2013, NGL 16.07.2013 13311-0376-016
10/01/2013
Motl Waal 11,1

Y

Ondernemingsnr : 0870.512.246

Benaming

(voluit) : A & K MODE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8900 leper, Arsenaalstraat 2C

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Michal Mertens te leper op 20 december 2012,

geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap A & K MODE, niet zetel te 8900 laper, Arsenaalstraat 2C onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om de modaliteiten met betrekking kapitaalverhoging door inbreng in natura te

herformuleren teneinde deze in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wetgeving, dit alles zoals

bepaald in het zevende besluit hierna

TWEEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de eerste zin van artikel negen van de statuten, welk luidt als volgt:

"De aandelen zijn aan toonder."

De vergadering en de aanwezige bestuurders bevestigen dat de aandelen van de vennootschap nooit

werden gedrukt en dat de aandelen bijgevolg altijd op naam bleven en dat de inschrijving in het

aandelenregister gebeurde op 30 november 2004,

Het aandelenregister werd geregistreerd te leper op 20 december 2011,

De vergadering besluit dienovereenkomstig de statutaire aard van de aandelen te herformuleren in die zin

dat de aandelen statutair op naam zijn, zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de formaliteiten voor de oproeping tot een algemene vergadering te wijzigen zoals

bepaald in het zevende besluit hierna.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de modaliteiten met betrekking tot de deponering van effecten te wijzigen, dit,

alles zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit om de modaliteiten inzake het vraagrecht te wijzigen dit alles zoals bepaald in het:

zevende besluit hierna,

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de modaliteiten met betrekking tot de ontbinding en de vereffening te wijzigen

teneinde deze aan te passen aan de gewijzigde wetgeving, dit alles zoals bepaald in het zevende besluit hierna,

ZEVENDE BESLUIT

Als gevolg van de hiervoor genomen beslissing, besluit de vergadering om de statuten van de vennootschap;

als volgt aan te passen:

-Artikel 7 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Conform artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen kan het kapitaal verhoogd worden door

inbreng in natura.

Bij afwijking van artikel 586, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen moeten de aandelen die

geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura dadelijk warden volgestort."

-artikel 9 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen,

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de:

vennootschap.

De vorm van de overige effecten zijn eveneens op naam.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

III1i11~u~u937*ii~uWm1

06

A

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

2 D DEC. 2012Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.9De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is warden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

-artikel 21 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst;

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit."

-de vierde zin van artikel 22 van de statuten wordt geschrapt.

-artikel 23 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geist, zich minstens vijf volle werkdagen vr de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

-artikel 27 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden,

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak."

-artikel 41 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. De voorzitter van de rechtbank van koophandel gaat pas over tot bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

Indien de benoeming van de vereffenaar(s) dient te worden gehomologeerd zal/zullen de vereffenaars pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is gehomologeerd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient/dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van , stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel In de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

-artikel 44 van de statuten wordt geschrapt,

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecordineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van de akte de dato 20 december 2012;

- de gecordineerde tekst van de statuten.

Michal Mertens, notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behou ten

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 30.06.2012, NGL 03.07.2012 12258-0168-015
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 25.06.2011, NGL 05.07.2011 11262-0097-014
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 26.06.2010, NGL 19.07.2010 10320-0398-014
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 27.06.2009, NGL 14.08.2009 09580-0174-014
30/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2008, GGK 28.06.2008, NGL 25.09.2008 08746-0326-014
29/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.01.2007, GGK 30.06.2007, NGL 22.10.2007 07779-0382-014
06/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.01.2006, GGK 24.06.2006, NGL 31.10.2006 06852-0144-015
18/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.01.2005, GGK 25.06.2005, NGL 15.11.2005 05859-0060-014
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 27.06.2015, NGL 20.07.2015 15331-0216-017
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.01.2016, GGK 25.06.2016, NGL 26.08.2016 16489-0034-017

Coordonnées
A & K MODE

Adresse
ARSENAALSTRAAT 2C 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande