A & B

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & B
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.925.509

Publication

28/07/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerleggIng ter griffie van de akte

Voor-

behoude aan het Belgiscl

Staatsbla

1

111111111111111111111 718:

*14144915*

T-GiscH s

,BELGE NEERGELEGD

" 2014 3 0 JUNI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL

AATSBLADGegffei KORTRIJKOndernemingsnr : 0846.925.509 "

Benaming

(voluit) : A ik B

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Grote Markt 16, 8930 Menen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag zaakvoerder, benoeming zaakvoerder en wijziging maatschappelijke zetel

Bij Bijzondere Algemene Vergadering van 17 maart 2014 wordt bij algemeenheid van stemmen het volgende beslist

- De heer HAKOBYAN Hrant wordt ontslagen als zaakvoerder vanaf 17/03/2014 en krijgt dcharge voor zijn bestuur

- De heer ZEKEINININ Brahim wordt ontslagen ais zaakvoerder vanaf 17/03/2014 en krijgt dcharge voor zijn bestuur.

- De heer TURP1JN Dieter wordt benoemd tot onbezoldigd zaakvoerder voor de duur van zes jaren en dit vanaf 17/03/2014.

- Tevens wordt beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Zandstraat 2, 8890 Moorslede en dit eveneens vanaf 17/03/2014.

Dieter TURPIJN

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

07/12/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteN E E R C t w L.,::(11)

77.#1,71e,12

REGId~.~

r~ffi (.,01=HANDEL

. ___ e:o1,1I1ar,

Wilt1111111

b+

E SI

Ondernerningsnr : 0846.925.509

Benaming

(voluit) A & B

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grote Markt 16 - 8930 Menen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 25/8/2012 werd het volgende beslist :

- het ontslag als zaakvoerder van mevrouw Sewnarian Anakoemarie wordt aanvaardt en dit per 251812012.

- tot nieuwe zakvoerder wordt benoemd met onbezoldigd mandaat en dit vanaf 25/8/2012 de heer Zekhninin Brahim, wonende Louise Wanbeecgstraat 7 te 2100 Antwerpen, die aanvaardt.

Hakobyan Hrant

Zaakvoerder

Tekst

Bilagen bijliet Blgise-h Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/07/2012
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

~

s

MON ITEU

17 -07 ELGISCH S

? BEI GE NEERGELEGD

- 2012 -5. 07, 2017

FAATSEL " RECHTBANK KOOPHANDEL

_ . Griffle/1TRl,li<IlI UlllhI 111111 I~IIII~ I~

*iaisoasa"

Ondernemingsnr : 0846.925.509

Benaming

(voluit) : A&B

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grote Markt 16 - 8930 Menen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 2/712012 werd het volgende beslist :

- tot bijkomende zaakvoerder wordt vanaf 217/2012 benoemd mevrouw Sewnarian Anakoemarie wonende Grote Markt 16 te 8930 Menen die aanvaardt.

Hakobyan Hrant

Zaakvoerder

Tekst

Bijlagen bij bit Blgisci Staatsblad - 24/0712012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen '

Verso : Naam en handtekening.

06/07/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a

MOM

Dil

2 9

BELGiSCo-,

BE

11111111,11.1111.111111111 ICI

EUR $ELGx< ~ECiraN NEERGE. ."7.:GEDQ6- 2012 25, 06. 2012

~ r .

3Tt.,. ---/RE~Hri~~~1NK

KOOPHAN,

ROR7RIJK

Undernerriingsnr : t).846, 95 , 5b5

Benaming

t+l4iit) : A & B

ti'eliiort) ,

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8930 Menen, Grote Markt 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING ZAAKVOERDER

Uittreksel uit een oprichtingsakte van een BVBA verleden voor notaris Jacqueline Helderweirt, te Antwerpen, district Berchem op 13 juni 2012, "Geregistreerd vier bladen geen renvooien, te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 14 juni 2012 boek 232 blad 06 vak 02 ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR) De eerstaanwezend inspecteur (getekend) C. VAN ELSEN " bevattende:

1 Q' Rechtsvorm en Naam: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ais naam " A & B " 20 Zetel: 8930 Menen, Grote Markt 16,

30 Duur; de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

40 Identiteit van de oprichter(s) en de vennoten die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort met het bedrag van hun nog niet volgestorte inbrengen:

De heer HAKOBYAN Hrant, geboren in de USSR op 28 april 1958, wonende te Wuustwezel, Kerhofstraat

23.

Het bedrag van zijn nog niet volgestorte inbreng bedraagt zesduizend tweehonderd euro.

50 Bedrag Kapitaal; het gestorte bedrag: het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro,

volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris"

overhandigde bankattest uitgaande van KBC Bank gedateerd op 6 juni 2012.

60 Samenstelling Kapitaal volledig door inbreng in geld.

70 Boekjaar: ieder boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.

Uitzonderlijk loopt het eerste boekjaar vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de

oprichtingsakte tot 31 december 2013,

80 Bepalingen inzake het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na

vereffening:

na eventuele voorafname voor het wettelijk reservefonds besluit de jaarvergadering soeverein betreft het

overschot onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in het wetboek van vennootschappen. leder batig saldo

der vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend,

90 Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden, de

omvang en wijze van uitoefening van de bevoegdheid, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, hetzij als college:

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten,

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in aile omstandigheden namens de vennootschap

op te treden en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens

die waarvoor, volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte,

Indien er verschillende zaakvoerders zouden worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder

afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Iedere zaakvoerder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden of

machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.

Werd als statutair-zaakvoerder voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer HAKOBYAN Hrant,

wonende te Wuustwezel, Kerhofstraat 23,

100 Aanwijzing van de commissarissen: er werd geen commissaris benoemd.

11 Q' Doel: De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening

of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan

wettelijke bepalingen of reglementeringen:

- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafs, tavernes, clubs,

bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de

Op de laatste blz. ven Lulle B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. tietzq van de parlo(e)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordlgen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme

gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs, rookwaren en alle aanverwante artikelen,

- Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht,

Koerier- en verhuisdienst

De verhuur van alle roerend materieel waaronder vracht- en bestelwagens, en andere (bedrijfs-)voertuigen.

De op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.

Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen

voor het clinteel.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, ais tussenpersoon of als vertegenwoordiger,

Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen,

120 Plaats, dag en uur van de jaarvergadering, alsmede de voorwaarden voor toelating en voor de

uitoefening van het stemrecht

Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de

vennootschap

De jaarvergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van juni om achttien uur, of op de eerstvolgende

, werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de jaarvergadering en voor de uitoefening van het stemrecht,

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid toebehoren aan meerdere eigenaars, kan de

uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden

door n enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze aanwijzing

niet gedaan is, blijven alle aan dit effect verbonden rechten geschorst.

Is een effect gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, zal, behoudens andersluidende overeenkomst

tussen betrokkenen, steeds de vruchtgebruiker, als eigenaar optreden tegenover de vennootschap.

Als bijzondere aangestelde, met recht van indeplaatsstelling, wordt aangeduid: de heer Ballon Dirk te 2600

Antwerpen-Berchem, Bourcetstraat 20 om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van

ondernemingen, het ondernemingsloket, en de diensten van de B.T.W. teneinde alle aanvragen, inschrijvingen

en wijzigingen te vorderen.

Voor Ontledend Uittreksel,

De Notaris, Jacqueline HELDERWEIRT

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de oprichtingsakte.tir)

L

A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

~-!`~~,~,~,

`~ \\\d" ir., _ a%Y ~ ~_~

Op de laatste Islz. van tAiiK B vermelden : Recta : Naam en hoedanigherld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

22/06/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A & B

Adresse
ZANDSTRAAT 2 8890 MOORSLEDE

Code postal : 8890
Localité : MOORSLEDE
Commune : MOORSLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande