A EN J

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A EN J
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 426.480.096

Publication

08/06/2011
Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

ii 11111111111MEill! ii

Ondernemingsnr : 0426.480.096 " Benaming

(voluio : A EN J, in vereffening

Rechtsvorm : BVBA

" Zetel : Jan Breydellaan 38, 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Sluiting vereffening- einde mandaat vereffenaar

Op 20 april 2011 werd bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk de vereffening van BVBA A. EN J gesloten. Aan de vereffenaar werd volledige kwijting voor het beheer als vereffenaar verleend. De boeken. en bescheiden van de ontbonden vennootschap worden gedurende vijf jaar vanaf 20 april 2011 bewaard bij: meester Frieda D'Huyvetter, H.Consciencestraat 29, 8500 Kortrijk.

Getekend door

Frieda D'Huyvetter

advocaat-vereffenaar

Tegelijk wordt het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk neergelegd.

V beh

aa

Be Stat

NEERGELEGD

26. 05. 2011

NK KOOPHANDEL

vnR-TRUK

24/05/1991 : KO106729
07/01/1988 : KO106729
01/01/1986 : KO106729

Coordonnées
A EN J

Adresse
JAN BREYDELLAAN 38 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande