A LITTLE CONVERSATION

Société en commandite simple


Dénomination : A LITTLE CONVERSATION
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 842.322.561

Publication

13/01/2012
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

'RHIN 1N111

*12011349*

Ondememingsnr : OS 4 2 3 2 5 6

Benaming

(voluit) : A LITTLE CONVERSATION

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Gapaardstraat 37, 8850 Ardooie

Onderwerp akte : oprichting

Op heden, 9 december 2011 om 11.00 uur.

ZIJN BIJEENGEKOMEN:

1.De heer DEMEYERE CHRIS, geboren te Roeselare op 7 november 1980, wonende te 8850

Ardooie, Gapaardstraat 37 met als rijksregistemummer 80.11.07-077.15

2.Mevrouw WATTEEL MILDRED, geboren te Roeselare op 21 september 1949, wonende te 8850 Ardooie,

Gapaardstraat 37 met als rijksregisternummer 49.09.21-192.76

I. OPRICHTING

De ondergetekenden zijn onder elkaar overeengekomen om een handelsvennootschap op te richten onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap met als benaming "A Little Conversation" en waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8850 Ardooie, Gapaardstraat 37.

De heer Demeyere Chris, voornoemd, neemt deel aan de oprichting als gecommanditeerde of beherende vennoot voor de duur van de vennootschap. Hij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap.

Mevrouw Watteel Mildred, voornoemd, treedt op als commanditaire of stille vennoot. Zij staat slechts in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van haar inbreng (of van hetgeen zij beloofd heeft in de vennootschap in te brengen), op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur treft.

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt duizend euro ( 1000.00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op deze aandelen is ingeschreven door de oprichters, en deze hebben zich onvoorwaardelijk verbonden tot na gemelde inbreng, en wel als volgt:

1.De heer Demeyere Chris, voornoemd, schrijft in op negenennegentig (99) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tien euro ( 10,00) per aandeel, hetzij een globaal bedrag van negenhonderdnegentig euro ( 990.00) in geld;

2.Mevrouw Watteel Mildred, voornoemd, schrijft in op n (1) aandeel, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tien euro ( 10,00) per aandeel, hetzij een globaal bedrag van tien euro ( 10,00) in geld.

De heer Demeyere Chris verklaart dat de door zijn ingebrachte som geld hem persoonlijk toebehoort, afkomstig van eigen gelden en verklaart deze inbreng te doen als wederbelegging van eigen vermogen.

Mevrouw Watteel Mildred verklaart dat de door haar ingebrachte som geld haar persoonlijk toebehoort, afkomstig van eigen gelden en verklaart deze inbreng te doen als wederbelegging van eigen vermogen.

Als vergoeding voor hun respectieve inbreng worden aan de vennoten volgende aandelen toegekend:

1.aan De heer Demeyere Chris, voornoemd, die aanvaardt: negenennegentig (99) aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde, uitgegeven aan de prijs van tien euro ( 10,00) per aandeel;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

BEt+G &t RGELEGD ter GRIFFIE de{

TroN

TBANK VAN KOOPHANDEL TE

209_ BR GGE(Afdelirtg Brugge) lpfi 2 7 DEC, 2011

Griffie Dpnriffier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

2.aan Mevrouw Watteel Mildred, voornoemd, die aanvaardt: n (1) aandeel zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven aan de prijs van tien euro ( 10,00) per aandeel.

Vervolgens verklaren de oprichters de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt:

ll. STATUTEN

Artikel 1 Rechtsvorm Naam Identificatie

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt "A Little Conversation".

De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan of volgen door de melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven "gewone commanditaire vennootschap" ofwel de afkorting 'Comm. V.

Artikel 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8850 Ardooie, Gapaardstraat 37.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest.

De zaakvoerder(s) dient /dienen aan de stille vennoten bij brief melding te maken over de zetelverplaatsing.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, vaste inrichtingen, agentschappen en stapelhuizen in Belgi en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel in Belgi en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:

-Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op het vlak van software en hardware;

-Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

-Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

-Advies verlenen over soorten computers (hardware) en hun configuratie en over de toepassing van de bijhorende programmatuur (software), alsook het analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;

-Telecommunicatie;

-Analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden gentegreerd;

-Het ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van softwaresystemen, informaticatoepassingen, data bestanden en webpagina's;

-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten. Dit omvat de volledige verwerking van gegevens voor rekening van derden en het maken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd worden door de klant;

-Het voeren van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.

De activiteiten van een holdingvennootschap, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen: het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering: het verlenen van adviezen van financile, technische, commercile of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financin, verkoop, productie en algemeen bestuur; het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de meest ruime betekenis;

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan inzonderheid onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de vennoten en/of bestuurders.

Artikel 4 Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van hei uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de statutaire regels betreffende statutenwijzigingen.

Cd) Artikel 5 Kapitaal

_,., 5.1 Het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt duizend euro ( 1000,00) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk n/honderste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst.

e

5.2 Kapitaalverhoging

Mits in achtneming van de statutaire regels betreffende statutenwijziging, kan het kapitaal verhoogd worden

wanneer:

-het resultaat van het boekjaar geheel of ten dele bij het kapitaal wordt gevoegd;

-de vennoten nieuwe inbrengen verrichten;

N-nieuwe vennoten toetreden en intekenen op n of meerdere aandelen.

eq

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden

aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Oefenen bestaande vennoten hun recht van voorkeur niet of slechts ten dele uit, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan deze van vennoten die wel wensen in te

eizt tekenen.

eizt De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de eizt

vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd ineen bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijven uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alln onderschrijft komen hem toe in volle

eizt eigendom.

Het voorkeurrecht is onder geen beding verhandelbaar.

5.3 Kapitaalvermindering

Mits in achtneming van de statutaire regels inzake statutenwijziging, kan het kapitaal verminderd worden

wanneer:

-het resultaat van het boekjaar geheel of ten dele op het kapitaal wordt aangerekend;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

-de vennoten de door hen gestorte inbrengen geheel of ten dele terugnemen;

-vennoten uittreden of uitgesloten worden zonder dat een nieuwe of andere vennoot in de plaats treedt.

5.4 Volstorting

De zaakvoerder(s) beslist /beslissen soeverein over het opvragen van stortingen op de geplaatste maar niet volledig afbetaalde aandelen. Het besluit wordt aan de vennoot ter kennis gebracht bij aangetekende brief, waarbij de wijze en het tijdstip van betaling worden opgegeven.

Elke storting wordt in het aandelenregister aangetekend met vermelding van de datum van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na de tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste n maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven kan de zaakvoerder de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten en kan de betrokken aandelen op de meest aangepast wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding dan de vennoot te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt in de eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de verkoop- en /of goedkeuringsregeling zoals hierna voorzien in de statuten.

Artikel 6 Aandelen

6.1 Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister.

Het aandelenregister wordt op de zetel van de vennootschap bewaard en is daar ter inzage van de vennoten en van eenieder die daartoe een rechtmatig belang kan doen gelden. Alle overdrachten van aandelen worden tevens ingeschreven in het aandelenregister.

6.2 Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot dat n enkel persoon en aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

De mede-eigenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap hiervan te berichten.

Ingeval van vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens betreffende het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

6.3 Overdracht bij leven

Een stille vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder levenden aan een

medevennoot of aan een derde, zonder het voorafgaand en geschreven akkoord van de zaakvoerder(s).

Een beherende vennoot kan zijn aandeel in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medebeherende vennoot of aan een derde, na vooraf aan alle beherende vennoten de mogelijkheid te hebben geboden om zijn aandeel in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord, of bij gebreke van akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige, aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Indien verscheidene beherende vennoten de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

De overnemer verkrijgt het bezit van de overgedragen aandelen ten opzichte van derden eerst na de vervulling van de pleegvormen voorzien bij artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De overdracht van aandelen, toebehorend aan een beherende vennoot, zullen het voorwerp uitmaken van een publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

6.4 Overdracht bij overlijden

Het overlijden van een stille en of beherend vennoot geeft geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap, behoudens in het geval bepaald in artikel 7.3 ( c) hierna.

Behoudens andersluidende beslissing van de vennoten, genomen met eenparigheid van stemmen van de gecommanditeerde vennoten en een gewone meerderheid van de stille vennoten, gaat Jgaan het aandeel of de aandelen van een overleden vennoot niet over op zijn erfgenaam of rechtverkrijgenden.

Zij hebben recht op een vergoeding zoals bepaald in artikel 7.3.(c) hierna.

6.5 Verbod de aandelen te verpanden

Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de zaakvoerder(s).

Artikel 7 Vennoten

7.1 Gecommanditeerde en commanditaire vennoten

Gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de

vennootschap.

De commanditaire of stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.

De commanditaire of stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap.

7.2 Aanvaarding als vennoot

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de kandidaat aangenomen worden door de algemene vergadering bij besluit genomen met eenparigheid van stemmen van de gecommanditeerde vennoten en een gewone meerderheid van de stille vennoten.

De afwijzing van een kandidaat moet niet worden aanvaard en de betrokkene kan tegen dit besluit niet opkomen.

7.3 Verlies van rechten als vennoot

Elke vennoot kan vrijwillig uittreden binnen de perken opgelegd door de wet en de statuten.

De algemene vergadering kan een vennoot uitsluiten. Aan de lidmaatschapsrechten van een vennoot komt van rechtswege een einde door overlijden, faillissement of kennelijk onvermogen.

(a)vrijwillige uittreding

Een gecommanditeerde vennoot kan slechts vrijwillig uittreden wanneer wordt voorgesteld om de vennootschap om te zetten in een andere rechtsvorm of wanneer hem (haar nieuwe verplichtingen worden opgelegd waartoe hij/ zij zich niet wenst te verbinden.

Een stille vennoot mag slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar. Een verzoek tot uittreding tijdens de laatste zes maanden van het boekjaar heeft pas uitwerking in het volgende boekjaar.

Het verzoek wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de vennootschap. Het kan slechts worden ingewilligd mits er steeds minstens n gecommanditeerde en stille vennoot overblijven.

Aan de vrijwillig uitgetreden vennoot wordt de waarde van zijn aandelen toegekend, overeenkomstig hetgeen hierna is bepaald.

(b) uitsluiting

De uitsluiting van een vennoot geschiedt op voorstel van de algemene vergadering bij besluit genomen met

een 213de meerderheid van de op de vergadering vertegenwoordigde stemmen.

De vennoot wiens uitsluiting voorgesteld wordt, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen aan de algemene vergadering, binnen de maand nadat het uitsluitingsvoorstel hem bij aangetekende brief is toegezonden en waarin opgave wordt gedaan van de oorzaak of de redenen van de uitsluiting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien hij daarom verzoekt, moet de vennoot worden gehoord.

Het besluit, dat met redenen moet omkleed zijn en de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gegrond, wordt

vastgesteld in een proces-verbaal van de algemene vergadering, mede-ondertekend door de zaakvoerder(s).

De uitsluiting wordt aangetekend in het aandelenregister en een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen bij aangetekende brief toegezonden aan de uitgesloten vennoot.

(c)uittreding van rechtswege ingevolge overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement of kennelijk onvermogen

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een gecommanditeerde vennoot of in geval van ontbinding van een rechtspersoon gecommanditeerde, verliest de betrokken persoon zijn hoedanigheid van vennoot van rechtswege binnen de twee maanden nadat deze feiten zich hebben voorgedaan of ter kennis werden gebracht van de vennootschap, tenzij het aandeel of aandelenpakket van de betrokken vennoot vr het verstrijken van die termijn is overgenomen.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de uittreding van rechtswege, tenzij er niet langer minstens n gecommanditeerde en n stille vennoot zouden overblijven. ln dat geval heeft /hebben de overblijvende vennoot/ vennoten het recht de vennootschap voort te zetten met om het even welke derde die zij als nieuwe vennoot laten toetreden door intekening op n of meerdere nieuwe aandelen, of aan wie zij het aandeel of aandeelpakket van de overledene, gefailleerde of onbekwame kunnen overlaten, binnen de twee maanden na het feit dat leidde tot het ontslag van rechtswege.

De vermelding van een uittreding van rechtswege wordt door de zaakvoerder of de overblijvende gecommanditeerde in het aandelenregister aangetekend. De van rechtswege uitgetreden vennoot of zijn rechtverkrijgenden hebben recht om de waarde van de aandelen.

7.4 Waarde van de aandelen

De voor een of meerdere aandelen uittredende vennoot, de uitgesloten vennoot, de erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot, de vertegenwoordigers) van een van rechtswege uittredende vennoot hebben recht op de waarde van het aandeel /aantal aandelen van de betrokken vennoot.

Bij gebrek aan akkoord op dat gebied, wordt de waarde vastgesteld door een deskundige die in gemeen overleg tussen de vennootschap enerzijds en de uitgetreden of uitgesloten vennoot of de betrokken erfgenamen of rechtverkrijgenden anderzijds wordt aangeduid. Indien deze deskundige niet kan worden aangeduid bij gebrek aan overeenstemming, zal deze, op verzoek van de meest gerede partij, worden benoemd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft.

Het rapport van de deskundige moet uiterlijk twee maanden na zijn aanstelling aan de betrokken partijen worden betekend.

De uitbetaling van het aandeel zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden binnen de maand na het akkoord over de vaststelling van de waarden van de aandelen, of desgevallend na de betekening van het rapport van de deskundige.

7.5 -- Aansprakelijkheid

Uittredende of uitgesloten gecommanditeerden evenals de rechtsopvolgers van een overleden vennoot blijven, in overeenstemming met de wet, gedurende vijf jaar persoonlijk aansprakelijk voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan tot op het einde van het boekjaar tijdens hetwelk het overlijden /de uittreding of de uitsluiting plaatsvond.

Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk en onbeperkt.

7.6 Verbod van inmenging in de vennootschap

De erfgenamen en legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot, minderjarigen en onbekwamen inbegrepen, zullen, onder geen enkel voorwendsel, het leggen van zegels kunnen eisen op de goederen en waarden van de vennootschap of om inventaris verzoeken, noch er de verdeling of licitatie van vorderen, noch zich op enige wijze mengen in het bestuur van de vennootschap.

Artikel 8 Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, die gecommanditeerde of beherende vennoot moeten zijn.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Zijn mandaat kan niet zonder wettige reden herroepen worden zolang de vennootschap duurt, en enkel door een besluit van de algemene vergadering genomen met in achtname van de statutaire regels betreffende statutenwijziging.

Elke zaakvoerder afzonderlijk optredend, heeft de meest uigebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Een zaakvoerder afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

1n al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens welke zij optreden.

De zaakvoerder kan voor het verwezenlijken van het doel beroep doen op derden. Artikel 9 Controle

Indien niet alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn, dan wordt de controle op de vennootschap uitgeoefend door n of meerdere commissarissen, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

tedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht worden vastgesteld. Zijkan worden gewijzigd met instemming van partijen. Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoel in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkele voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Er is geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot, zowel gecommanditeerde of stille vennoot, individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich daarbij laten bijstaan of vertegenwoordigen door een erkend boekhouder-fiscalist of extern accountant.

Artikel 10 Algemene vergadering van de vennoten

10.1 - Algemene beginselen

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de wettelijke en statutaire preken te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap. Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om tot geldige besluiten te komen, zijn nageleefd.

10.2 Onderscheiden vergaderingen

a) de gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering is deze die jaarlijks moet worden bijeengeroepen om de hierna bepaalde dag en uur in de plaats aangewezen in de oproeping en die zich onder meer dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

b) de buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De algemene vergadering waarin de vennoten bijeenkomen is al naar gelang het geval een buitengewone algemene vergadering indien het een aangelegenheid betreft waarbij de statuten van de vennootschap gewijzigd worden, of een bijzondere algemene vergadering indien het enige andere aangelegenheid betreft die tot haar bevoegdheid behoort.

10.3 Plaats, dag en uur van de vergadering

De algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk

welke andere plaats vermeldt in de oproepingsbrieven.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden telkens op de tweede vrijdag van december. 10.4 - Bijeenroeping

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), de commissaris of een gecommanditeerde vennoot.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste vijftien dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dit In het aandelenregister is genoteerd. Deze oproeping vermeldt de volledige identiteit van de vennootschap en van de perso(o)n(en) door wie de uitnodiging is ondertekend met vermelding van de hoedanigheid waarin hij /zij optreedt /optreden. Zij preciseert de plaats, dag en uur van de bijeenkomst en geeft de agendapunten weer die zullen worden behandeld, met verwijzing naar de verslagen en bescheiden desgevallend die ter inzage liggen van de vennoten en lof bijgevoegd worden bij de schriftelijke uitnodiging.

10.5 Samenstelling van de vergadering voorzitter stemrecht verloop

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moeten de vennoten bij aangetekende brief, uiterlijk vijf dagen vr de vergadering, de zaakvoerder inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij volmachtdrager deel te nemen aan de vergadering, doch enkel in zoverre dit in de oproepingen is vereist.

De vergadering zal worden voorgezeten door de zaakvoerder of door de oudste der zaakvoerders indien er meerdere zijn.

De stemming gebeurt openbaar. Tot een geheime stemming wordt slechts overgegaan wanneer de algemene vergadering daar met eenparigheid om verzoekt.

Iedere vennoot, zowel stille als beherende vennoot, beschikt over evenveel stemmen ais dat hij aandelen

bezit.

Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De algemene vergadering mag in de regel besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige vennoten of het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, tenzij tot wijziging van de statuten wordt overgegaan, in welk geval ten minste de helft van het totale aantal uitgegeven aandelen in de vennootschap op de vergadering vertegenwoordigd moeten worden.

Een beslissing van de gewone of de bijzondere algemene vergadering vereist de meerderheid der stemmen, tenzij anders bepaald werd in onderhavige statuten. De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten van de vennootschap warden gewijzigd, worden slechts goedgekeurd mits een bijzondere meerderheid van 3/4de van de uitgebrachte stemmen.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber op voorwaarde dat deze zelf

vennoot is.

Niemand mag op de vergadering meer dan n vennoot vertegenwoordigen als gevolmachtigde.

Van het verloop van de algemene vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag opgemaakt.

Deze notulen warden ondertekend door de voorzitter en de vennoten die het vragen.

Zij worden bijgehouden in een speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register.

Afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste n zaakvoerder.

10.6 Bevoegdheid van de algemene vergadering

De algemene vergadering treft besluiten in verband met alle onderwerpen die krachtens de wet en de statuten tot haar exclusieve bevoegdheid behoren en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen in de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van andere organen wanneer deze niet tot een besluit kunnen komen.

Tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering behoren onder meer de macht om:

-zaakvoerders te benoemen en te ontslaan, alsmede hun bezoldiging en/of vergoeding vast te stellen, hen

kwijting te verlenen of desgevallend hun verantwoordelijkheid jegens de vennootschap te (doen) bepalen;

-de jaarrekening goed te keuren en te beslissen over de bestemming van de winst;

-de statuten van de vennootschap te wijzigen.

Artikel 11 Boekjaar

Het boekjaar gaat in op n juli en eindigt op dertig juni van eik jaar.

Artikel 12 Inventaris jaarrekening Winstverdeling

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zo de wet dit vereist, dient door de zaakvoerder(s) tevens een jaarrekening en/of jaarverslag opgemaakt te worden.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt n geheel. Deze stukken worden opgemaakt conform de wettelijke bepalingen terzake.

In het jaarverslag wordt rekenschap gegeven van het gevoerde beleid. Het verslag omvat tevens een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap.

De zuivere winst blijkt uit de boekhoudkundige bescheiden, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.

Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Indien overgegaan wordt tot winstverdeling zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ieder bezit.

De vennoten mogen echter bij eenvoudige meerderheid beslissen een reservefonds te vormen, geheel of gedeeltelijk voorafgenomen op de winsten. Zij zullen eveneens bij eenvoudige meerderheid mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren, geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld, hetzij boven op de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.

Artikel 13 Ontbinding Vereffening

In geval van ontbinding, benoemt de algemene vergadering bij gewone meerderheid de vereffenaar(s) die al dan niet vennoten kan/kunnen zijn. Zij bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening.

Worden er geen vereffenaars benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is/zijn, van rechtswege vereffenaar(s). Hij/Zij heeft/hebben de bevoegdheden die het Wetboek van vennootschappen aan vereffenaars toekent, tenzij de algemene vergadering daar bij gewone meerderheid anders over beslist.

Het saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten volgend de verhouding van ieders aandelenbezit.

III. VERKLARINGEN OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN Aanvang werkzaamheden eerste boekjaar

De vennootschap begint te werken op de datum van oprichting.

Het eerste boekjaar vangt aan bij de oprichting van de vennootschap en zal afgesloten worden op

30/06/2013.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van december tweeduizend en dertien.

Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze overeenkomst verklaren de ondergetekenden keuze van woonplaats te doen op hun respectieve woonplaats en/of zetel.

Overname verbintenissen

De compararit verklaart dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 wetboek vennootschappen, de volgende verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 oktober 2011 : alle inkomende en uitgaande facturen vanaf gemelde datum.

Benoemingen aanvaardingen

De heer Demeyere Chris, voornoemd, wonende te 8850 Ardooie, Gapaardstraat 37, die aanvaardt, wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder, voor een onbepaalde termijn ingaand op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Mevrouw Mildred Watteel, voornoemd, verklaart niet getroffen te zijn door enige beperking nopens de uitoefening van zijn mandaat.

IV. VOLMACHTEN

De ondergetekenden en de aldus benoemde zaakvoerder stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de toegevoegde waarde te vervullen en ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de Fiduciaire KMO & advies bvba, H. Horriestraat 42, 8800 Roeselare met ondememingsnummer: 0433.459.643

Waarvan deze oprichtingsakte in onderhandse vorm is opgesteld, in drie exemplaren, ieder partij erkennend n exemplaar ontvangen te hebben, de overige exemplaren dienende voor afgifte aan de bevoegde instanties.

Na voorlezing hebben de oprichters deze akte getekend te Roeselare op de datum als voormeld.

De oprichter:

Chris Demeyere

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizit van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
A LITTLE CONVERSATION

Adresse
GAPAARDSTRAAT 37 8850 ARDOOIE

Code postal : 8850
Localité : ARDOOIE
Commune : ARDOOIE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande