A POPPY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A POPPY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 432.474.005

Publication

02/05/2014 : NV: statutenwijziging
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT, te Brugge op 31 maart 2014 blijkt dat de; buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamioze vennootschap! "AUDIOSCOPE" te 8000 Brugge.Dweersstraat 13.

Volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1.a) De algemene vergadering beslist de benaming van de naamioze vennootschap

"AUDIOSCOPE" te vervangen door "A POPPY",

b) De algemene vergadering beslist de tekst van het oude artikel één tntegraal te schrappen en te

vervangen door:

"ARTIKEL EEN

De vennootschap is een naamioze vennootschap en draagt de naam "A POPPY',

Deze naam moet voorkomen in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de, vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden " naamioze vennootschap" of door de afkorting "NV", gevolgd door het ondernemingsnummer, het woordl "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de vermelding van de zetel van de rechtbank van

het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van ten minste, één rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling" 2.a) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur van drie;

maart tweeduizend veertien met de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per|

éénendertig december tweeduizend dertien en verleent daaraan haar goedkeuring.

b)Vervolgens beslist de algemene het maatschappelijk doel uit te breiden door toevoeging van1

volgende activiteiten:

"-De deelname onder welke vorm ook aan de oprichttng, de uitbreiding, de omvorming en de kartelvorming van ondememingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven In allerhande ondememingen en vennootschappen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop ofop welke wijze ook.

-Het verwerven en het aanhouden van participaties in vennootschappen onder meer door deel te nemen aan het bestuur van ondememingen waarin zij participeert te stimuleren te plannen en te

coôrdineren.

-Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondememingen; het: management en het bestuur van om het even welke ondememingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar.

-Hettoestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om

het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothécaire of andere zekerheden verschaffen. Zij kan aile handels- en financiëte operaties verrichten uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunnlngen ontbreken.

- Aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, Zij mag onder meer,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


, Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

S T5

O ri

î?î


■£S

mod11.1

"onroerende goederen aanwerven, îaten bbuwen laten opschikken, laien uitrusten, ombouwen, in]

huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten. Zij mag onroerende goederen vervreemden en ruilen ■ met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in aile l

roerende goederen en waarden, zij mag landbouwgronden verpachten of zelf uitbaten. Dit zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

ofin samenwerking met derden. De vennootschap mag zich ook toeleggen op aile administratieve, l

industriële, technische, commerciële, financiëte, roerende of onroerende verrichtingen die van aard [

zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen." 3.a) De algemene vergadering heeft kennis genomen van de Wet van veertïen december! tweeduizend en vijf, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december daarna en ;

na erratum op zes februari tweeduizend en zes, houdende de afschaffing van de effecten aan j

toonder.

Gelet op voorgaande wetgeving werden op één januari tweeduizend veertien de aandelen aan i

toonder van rechtswege omgezet in aandelen op naam en ingeschreven in het;

aandeelhoudersregister.

Ondergetekende notaris heeft de partijen erop gewezen dat er thans een omzettingstaks

verschuldigd is bij de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de oude artikelen 6,7, 7 ter,7 j

quater en 18 van de statuten te wjjzigen als volgt: - schrappîng van de tekst van alinéa 1,2,3,4 en van de zin: "De aandelen aan toonder kunnen vrij i worden overgedragen, zonder enige beperking" van het oude artikel 6 en vervanging door volgende : nieuwe tekst: ; " De aandelen van de vennootschap zijn op naam"; : -schrapping van de zin " Voor de aandelen aan toonder zullen de modaliteiten van dit'.

voorkeurrecht bepaald worden door de Raad van Bestuur overeenkomstig de wet."

- schrapping van de tekst van het oude artikel 7 ter en vervanging door volgende nieuwe tekst: "Aile effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer. j

Op de vennootschapszetel wordt voor elke catégorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tôt zijn effecten."

- schrapping van de woorden 'obligaties aan toonder' in de laatste zin van artikel 7 quater. - schrapping van de laatste zin van artikel 18. i c) De algemene vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur het voorgaand besluit inzake de i

afschaffing van de aandelen aan toonder tôt uitvoering heeft gebracht voor zover dit nog niet zou j

gebeurd zijn. i 4.De algemene vergadering beslist het nieuwe artikel 8 bis inzake de vertegenwoordiging via ; vaste vertegenwoordiger toe te voegen aan de statuten als volgt: ; "Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van

bestuur, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tôt bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere rechtspersoon, onder zijn bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor

rekening van de vennootschap. :

Deze vertegenwoordiger moet aan dezetfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijki

aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsofhij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en '. voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aanspraketijkheid van de

rechtspersoon die hij vertegenwoordigL Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan j zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden j dezelfde regels van openbaarmaking alsofhij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening ; zou vervullen." i 5.De algemene vergadering beslist de huidige artikels 25,26 en 27 van de statuten inzake; ontbinding en vereffening te schrappen en te vervangen door : i

"ARTIKEL 25 "

Ingeval van ontbinding zal de vereffening geschieden in de tijd en op de manier vastgesteld door ]

de Buitengewone Algemene Vergadering die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden, en die hun macht en bezoldiging zal vaststellen. :

De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank i van koophandel. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de

verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding

in functie zijn van rechtswege vereffenaars.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto- i

opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


,, Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

O ri

•m

mod 11.1

aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort toidat ze op gelijke voet staan met de aandelen die

in mindere mate werden volgestort ofdoen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Ingeval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notifies en zelfs voiiedig afschrift van aile inschrijvingen

en bescheiden te nemen.

Als aan de wettelijke vereisten voldaan is, kan de ontbinding- invereffeningstelling in één akte

gedaan worden."

6.De algemene vergadering heeft aan de bestuurders/ de notaris de opdracht gegeven de coôrdinatie van de statuten op te (laten) maken en deze neer te (laten) leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL Notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;

- verslag bestuurders en balans inzake doelswijzigtng;

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
26/09/2014 : BG066197
26/08/2013 : BG066197
03/07/2012 : BG066197
21/06/2011 : BG066197
14/07/2010 : BG066197
04/09/2009 : BG066197
26/05/2008 : BG066197
21/11/2007 : BG066197
27/06/2007 : BG066197
21/05/2007 : BG066197
01/08/2006 : BG066197
11/07/2006 : BG066197
27/05/2005 : BG066197
26/05/2004 : BG066197
05/06/2003 : BG066197
02/06/2001 : BG066197
03/12/1998 : BG66197
13/03/1998 : BG66197
13/03/1998 : BG66197
01/01/1992 : BG66197
09/05/1989 : BG66197
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 25.07.2016 16356-0473-010

Coordonnées
A POPPY

Adresse
SINT-JORISSTRAAT 52 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande