A. ALPHA CAR & VAN RENTAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A. ALPHA CAR & VAN RENTAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 436.127.539

Publication

28/07/2011
Mul 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendte maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

+11116627*

Nt t ELEf:,O ter ( ,f=FIE der

RECHTBANK W.N KCOPi-ANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

1.,5 JULI 2011

e griffier,

Griffie

op:

? Ondernemingsnr : 4436.127.539

Benaming

(voluit) : A ALPHA CAR & VAN RENTAL IN VEREFFENING

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KONINGSLAAN 156 BUS 21 - 8300 KNOKKE-HEIST

Onderwerp akte : SLUITING VEREFFENING

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN

TE KNOKKE-HEIST OP 30/06/2011 HOUDENDE SLUITING VAN DE VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP.

I. BUREAU.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van haar vereffenaar mijnheer Detruyer Eddy, woonachtig te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 462 bus 23.

De voorzitter duidt aan als secretaris en als stemopnemer mevrouw Michiels Nancy, woonachtig te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 462 bus 23, die verklaart te aanvaarden.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, titularis van het na hun naam vermelde aantal aandelen:

1. De BVBA Detruyer E. gelegen te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 462 bus 23, titularis van tweeduizendzevenhonderdzeventig (2.770) aandelen,

2. Mijnheer Detruyer Eddy, woonachtig te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 462 bus 23, titularis van honderdvijftig (150) aandelen.

TOTAAL : tweeduizendnegenhondertwintig (2.920) aandelen of de totaliteit van de bestaande aandelen.

Een aanwezigheidslijst wordt aan deze notulen gehecht, vermeldend de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat ze bezitten. Deze aanwezigheidslijst wordt door de aandeelhouders getekend en maakt het voorwerp uit van een bijlage van onderhavige notulen.

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt vast te stellen :

A. dat ingevolge de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, gehouden op 6 december 2010, voor Notaris Luc Van Eeckhoudt, met standplaats te Halle, ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de naamloze vennootschap vervroegd werd ontbonden en in vereffening gesteld;

B. dat blijkens besluit van dezelfde buitengewone algemene vergadering n vereffenaar werd aangesteld,. met name mijnheer Detruyer Eddy, woonachtig te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 462 bus 23, hier aanwezig. zoals gemeld;

C. dat blijkens de beslissing van de Rechtbank van Koophandel te Brugge van 9 december 2010 de benoeming tot vereffenaar van mijnheer Detruyer Eddy werd bevestigd;

D. dat het voorgelegde plan voor de verdeling van de activa onder de schuldeisers werd goedgekeurd door' een beslissing van de Rechtbank van Koophandel te Brugge op 4 mei 2011

E. dat huidige vergadering bijeenkomt om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda :

1. Goedkeuring van de rekeningen en het verslag van de vereffenaar;

2. Kwijting aan de vereffenaar;'

3. Vaststelling van de definitieve sluiting van de vereffening van de vennootschap;

4. Aanduiding van de plaats waar de boeken en bescheiden worden bewaard de komende 5 jaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

F.dat het kpitaal van de vennootschap in vereffening tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd driennegentig euro tweenvijftig eurocent (247.893,52 ) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizendnegenhondertwintig aandelen.

G.dat er tweeduizendnegenhondertwintig (2.920) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde zijn;

H.uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders, titularissen van alle aandelen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, zodat de huidige vergadering regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over alle punten van de agenda, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is nopens de bijeenroeping of de agenda.

IV. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Na verificatie bevestigt de vergadering de juistheid van de uiteenzetting door de voorzitter en stelt zij vast dat zij geldig is samengesteld en bijgevolg geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de agenda.

V. VOORAFGAANDELIJKE VERKLARING

De vereffenaar, voornoemd, brengt aan de vergadering verslag uit over het gebruik van de waarden van de

vennootschap en legt zijn rekeningen met de stukken tot staving voor.

De vereffenaar stelt vast :

1. dat de activa-bestanddelen werden gerealiseerd voor zoveel als nodig en eerst aangewend werden tot aanzuivering van de passiva;

2. dat alle bestaande en gekende schulden werden aangezuiverd met uitzondering van de roerende voorheffing van 10% op liquidatieboni, en de kosten mbt de sluiting van de vereffening (publicatie sluiting in Belgisch Staatsblad).

3. dat het te verdelen vermogen er als volgt uit ziet:

ACTIVA:

- Vooruitbetalingen 240.000,00

- Zichtrekening KBC 24.806,09

- Totaal activa 264.806,09

PASSIVA:

- Gestort kapitaal in specin 30.986,69

- Kapitaal door inbreng in natura 216.906,83

- Wettelijke reserve 13.498,13

- Beschikbare reserve 794,61

- Voorziening voor liquidatiekosten 2.512,26

- Te betalen BTW 107,57

- Totaal passiva 264.806,09

Rekening houdend met een liquidatiebelasting van 10% zal het te verdelen vermogen als volgt zijn samengesteld:

- netto-actief per 30/06/2011 262.186, 26

- gestort kapitaal 30.986, 69

- kapitaal door inbreng in natura 216.906, 83

--------

- bruto liquidatiebonus 14.292,74

Berekening RV van 10% op liquidatiebonus aan natuurlijke personen-aandeelhouders:

Liquidatiebonus: 14.292,74 x 150 12.920 = 734,22

RV 10% 73,42

Het netto te verdelen vermogen bedraagt bijgevolg:

netto-actief per 30/06/2011 262.186,26

RV 10% - 73,42

Te verdelen vermogen 262.112,84

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011 " - Annexes du Moniteur belge

VI. BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging neemt de vergadering,' de volgende besluiten:

Eerste besluit

De vergadering treedt de besluiten en de voorstellen door de vereffenaar gedaan bij en keurt het verslag

van de vereffenaar en de rekeningen van de liquidatie goed.

De vergadering verzaakt uitdrukkelijk aan de termijn en de controle door de commissaris zoals voorzien in

artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tweede besluit

De vergadring besluit de vereffenaar algehele en volledige kwijting te verlenen en dit zonder enig

voorbehoud, voor zijn beheer als vereffenaar.

De aandeelhouders verklaren dat de vennootschap in vereffening "Alpha Car & Van Rental NV" geen

onroerende goederen bezit. "

Het netto uit te betalen bedrag aan elk van de aandeelhouders bedraagt:

- aandeelhouder Detruyer E. BVBA

Liquidatiebonus 14.292,74 x (2.770 aandelen/2.920 aandelen) _ 13.558, 52

kapitaal 247.893,52 x (2.770 aandelen/2.920 aandelen) = 235.159, 26

- uit te betalen aan Detruyer E. BVBA 248.717,78

- aandeelhouder Detruyer Eddy

Liquidatiebonus 14.292,74 x (150 aandelen/2.920 aandelen) = 734,22

Liquidatiebelasting 10% - 73,42

kapitaal 247.893,52 x (150 aandelen/2.920 aandelen) 12.734,26

- uit te betalen aan Detruyer Eddy 13.395,06

De aandeelhouders erkennen dat zij na betaling van voorgaand saldo in het bezit zullen gesteld zijn van de hen respectievelijk toekomende sommen en uit dien hoofde voldaan te zijn in af hun rechten zodat zij niets meer zullen te eisen hebben, noch vanwege de vennootschap noch vanwege de andere aandeelhouders noch vanwege de vereffenaars.

WAARVAN KWIJTING.

De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk volmacht te geven aan de heer Detruyer Eddy, woonachtig te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 462 bus 23, om in naam en voor rekening van de vereffende vennootschap enerzijds alle nog te komen passiva ten laste van deze vennootschap te betalen anderzijds alle bedragen in ontvangst te nemen uit hoofde van belastingkredieten, teruggaven van belastingen en eventueel andere tegoeden nog toekomende aan de vereffende vennootschap,'alsook om daartoe alle hoegenaamde stukken en documenten te ondertekenen, daarover kwijting te geven en al het nodige t doen onder meer voor de uitkering aan de aandeelhouders pro rata hun participatie in het kapitaal van de vennootschap.

De heer Detruyer Eddy, woonachtig te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 462 bus 23, verklaart bovenstaande volmacht te aanvaarden en voldoende geprovisioneerd te zullen zijn om de nog te verwachten passiva voor rekening van de vereffende vennootschap te voldoen.

Derde besluit

De vergadering verklaart de vereffening voor gesloten en stelt dienaangaande vast dat de naamloze vennootschap in vereffening "Alpha ar & Van Rental" definitief opgehouden heeft te bestaan.

De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de CVBA A. Schets & Partners, met zetel te 1651 Lot, Bergensesteenweg 163, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten einde de vervulling van alle formaliteiten te verzekeren bij het rechtspersonenregister en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, daartoe alle vereiste stukken en documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn.

Vierde besluit

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaar bewaard worden bij

de heer Detruyer Eddy, woonachtig te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 462 bus 23.

Voor- Y

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Vil. EINDE VAN DE VERGADERING

Vermits er geen punten meer op de agenda staan, wordt de vergadering geheven.

Na voorlezing hebben de vennoten tegenwoordig zoals gezegd, alsook de leden van het bureau, en de

uittredende vereffenaar in hun respectieve hoedanigheid, onderhavige notulen ondertekend.De leden van het bureau: De secretaris en stemopnemer Michiels Nancy

De voorzitter

Detruyer Eddy

De aandeelhouders:

Detruyer E. BVBA Detruyer Eddy

De uittredende vereffenaar:

Detruyer Eddy

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.12.2010, NGL 12.07.2011 11278-0403-009
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 12.07.2010 10287-0169-011
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 03.07.2009 09349-0256-012
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 12.07.2008 08394-0231-012
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 09.07.2007 07361-0399-012
19/07/2006 : BL513213
06/07/2006 : BL513213
06/07/2005 : BL513213
05/07/2004 : BL513213
28/01/2004 : BL513213
01/08/2003 : BL513213
17/07/2002 : BL513213
12/01/2002 : BL513213
20/07/2001 : BL513213
11/07/2000 : BL513213
15/07/1999 : BL513213
29/08/1997 : BL513213
06/11/1992 : BL513213
06/11/1992 : BL513213
09/01/1990 : BL513213
07/01/1989 : BL513213

Coordonnées
A. ALPHA CAR & VAN RENTAL

Adresse
KONINGSLAAN 156, BUS 21 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande