A. & M. MATTON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A. & M. MATTON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 417.430.887

Publication

11/09/2014
...

Mod Wotd 11.1

r. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MON

111111.111.1UjI111111111Ondememingsnr : 0417.430.887

Benaming

V heb

ad

Bel Staa

04

BELG1S

TEUR BELG:

-09- 2014 'H STAATSBL,

NEERGELEGD

2 4 JULI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL

D Gomel. KORTRIJK

(voluit) : A. 84 Ni. MATTON

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Beukendreef 36, 8870 Izegem

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING  STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 15 juli 2014, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1.Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor, omtrent de inbreng in natura, over de wijze van gevolgde waardering en over de vergoeding toegekend als tegenprestatie. Kennisname van het verslag van de zaakvoerder over de inbreng in natura.

2.1-let verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"De inbreng in natura ten belope van 108.000,00 naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de BVBA A. & M. MATTON bestaat uit een vorderingsrecht ten gevolge van de uitkering van belaste niet betaalde reserves aan de heer Marc Matton.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a)De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap. uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels, met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10'

Deze 10% roerende voorheffing werd reeds betaald per 19/12/2013, zonder dat de akte verleden werd. Dit verslag betreft dus de rechtzetting van deze materile fout.

b)onder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering van 19/12/2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van het ingebrachte vorderingsrecht op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering en voor er zover geen kapitaalvermindering tot stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in nature:

a.de beschrijving van elke inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b.de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.102 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van de vennootschap BVBA A. & M. MATTON en worden toegekend aan de heer Marc' Matton.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Aalst,

Op 8 juli 2014

Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor

vertegenwoordigd door Burg. BVBA J. DEGRYSE - bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse  zaakvoerder"

3.Besluit tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderd en achtduizend euro (108.000,00 EUR) om het te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) op een bedrag van honderd achtentwintigduizend euro (128.000,00 EUR) door inbreng in natura, door creatie van drieduizend honderd en twee (3,102) nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde. Op deze nieuwe aandelen zal ingeschreven worden ten bedrage van honderd en acht duizend euro (108.000,00 EUR). Deze drieduizend honderd en twee (3;102)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

tv.

e,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelkie -re-cht.e- "" en voorcielen bieden als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf 15 juli 2014. Zij zijn volledig volgestort bij hun inschrijving. 4.Verwezenlijking van de inbreng in natura - vergoeding voor de inbreng in nature.

5.Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging en aanpassing van artikel 5 van de statuten. 6.Schrapping in artikel 13 van de woorden 'natuurlijke personen.

7.1Vlachtiging aan de zaakvoerder om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te cordineren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

-expeditie van de akte dd. 15/07/2014

-verslag van de zaakvoerder omtrent de inbreng in natura

-verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura

-gecordineerde statuten met lijst publicatiedata.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.07.2014, NGL 20.08.2014 14441-0435-011
30/05/2013 : KO093531
23/08/2012 : KO093531
08/06/2011 : KO093531
04/06/2010 : KO093531
06/07/2009 : KO093531
27/06/2008 : KO093531
25/07/2007 : KO093531
28/07/2006 : KO093531
26/09/2005 : KO093531
26/08/2004 : KO093531
23/07/2004 : KO093531
11/07/2003 : KO093531
15/10/2002 : KO093531
09/09/2000 : KO093531
15/09/1999 : KO093531
11/06/1991 : KO93531
08/09/1989 : KO93531

Coordonnées
A. & M. MATTON

Adresse
BEUKENDREEF 36 8870 IZEGEM

Code postal : 8870
Localité : IZEGEM
Commune : IZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande