A.F.A.B.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.F.A.B.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 428.435.340

Publication

28/04/2014 : 8750 Wingene, Bremdreef 74
KAPITAALVERHOGING - CONVERSIE AANDELEN - OMZETTING

"ô3

s T5

O «N

O 00 «N

•M

'bl "S

bl es

HANDELSDOEL - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 14/3/2014, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten met unanimiteit de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeduizend vijfhonderd twintig euro nul cent (2.520,00 €), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 €) op eenentwintigduizend honderd twintig euro nul cent (21.120,00 €), door de uitgifte van tweehonderd tien (210) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en plichten als de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen, en delend in de resultaten van het lopende boekjaar, pro rata temporis.

TWEEDE BESLUIT

Elke vennoot verklaart voldoende en tijdig in kennis gesteld geweest te zijn van de mogelijkheid van intekening op de kapitaalsverhoging krachtens het wettelijk toegekende voorkeurrecht, alsook omtrent de mogelijkheid tôt verhandeling van dit voorkeurrecht; de voomoemde vennoten sub 2 en 3 verklaren uitdrukkelijk en afzonderlijk te verzaken aan dit wettelijk voorkeurrecht.De algemene vergadering beslist aidus unaniem om de nieuwe maatschappelijke aandelen niet bij voorkeur aan de oude vennoten aan te bieden in evenredigheid tôt het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, en dat daartoe geen andere wettelijk voorgeschreven formaliteiten dienen vervuld te worden.De nieuw gecreëerde aandelen van deze kapitaalsverhoging komen aidus integraal toe aan de voormelde comparanten sub 1.

DERDE BESLUIT

De Heer VANDEWEGHE Guido en Mevrouw TAECKENS Lena, beiden voomoemd sub 1, na lezing te; hebben gehoord van het voorgaande, verklaren een perfecte kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.F.A.B.*, en verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging voor de totale prijs van tweeduizend vijfhonderd twintig euro nul cent (2.520,00 €).De onderschrijvers verklaren en de leden van de vergadering erkennen dat op de: kapitaalverhoging aidus werd ingeschreven in geld, en dat zij werd volstort ten belope van tweeduizend vijfhonderd twintig euro nul cent (2.520,00 €) door een stortîng die werd uitgevoerd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 311 van het Wetboek Vennootschappen. Het bewijs van deze deponering, afgeleverd door de vcormelde bank op een datum die niet meer dan drie maanden de datum van onderhavige notulen voorafgaat, wordt door de instrumenterende notaris bewaard ïn zijn dossier. De leden van de vergadering erkennen dat de gelden die bij de voormelde bank werden geplaatst beschikbaar zijn.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging integraal werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd gebracht op eenentwintigduizend honderd twintig euro nul cent (21.120,00 €), vertegenwoordigd door negenhonderd zestig (960) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/negenhonderd zestigste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om driehonderd twintig (320) aandelen met stemrecht op naam van Mevrouw VANDEWEGHE Truï en de Heer VANDEWEGHE Jeroen, beiden voomoemd, te converteren naar driehonderd twintig (320) aandelen zonder stemrecht overeenkomstig artikel 240 en 241 van het Wetboek van Vennootschappen.

(...)

ZESDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


De algemene vergadering beslist om de vennootschap om te zetten van een vennootschap met een handelsvennootschap naar een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap de dato 25 februari 2014, omvattende de verantwoording van de voorgestelde doelwijziging, en van de staat van activa en passiva van de vennootschap in het kader van de doelwijziging afgesloten op 31 december 20l3.De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen samen met een afschrift van huidige akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het huidig doel van de vennootschap te vervangen door volgende teksfARTiKEL DRIE - DOELDe vennootschap heeft tôt doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van aile hiermee verenigbare activiteiten.Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuuriijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 § 1, 7°, derde alinéa van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tôt de boekhoudkundige en fiscale beroepen.Behoren met name tôt de activiteiten van de accountant:1° het nazien en corrigeren van aile boekhoudstukken;2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tôt de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt � van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;3* het organiseren van boekhoudkundige en administratieve ôJ diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve

B van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het S vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6" of waarin hij de

andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1" tôt 5" en waarvan de uitvoering hem bïj of krachtens de

v advies in aile belastingaangelegenheden;2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale y, verplichtingen;3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.Behoort onder meer tôt de verenigbare

g activiteiten:de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of

fi belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheîd of voor zover dit door zijn aard een

"� onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;het � verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve

•h aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering

® van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkennîng vereist is en/of die door de wet

� voorbehouden zijn aan andere beroepen;het verstrekken van advies over de sociale wetgeving,

H loonberekenîngen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde socïaalrechtelijke formaliteiten,

� voor zover deze een aanvullende en bïjkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een ■ afëonderlijke faduratie.De vennootschap mag tevens aile opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van

"§ vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op

de deellijst van de externe accountants.Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in

overeenstemming is met de plichtenleerdie geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tôt

rJa stand brengen.De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van ja accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en aile §*j handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de 3d opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd

«3 zijn met de déontologie van de accountant en belastingconsulentZij mag haar onroerende goederen in

S zowel în België als ïn het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake. fi Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen MO deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan: vennootschappen erkend door het Instituut van de 3_ Accountants en de Belastingconsulenten;rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of

ACHTSTE BESLUIT

organisatie bij ondernemingen;4* het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;5" het

verstrekken van advies in aile belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming

opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;6° het uftvoeren van

wet is voorbehouden.Behoren met name tôt de activiteiten van de belastingconsulent: 1° het verstrekken van

hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen

J} zowel voor haarzelf als voor aile derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met'

uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothécaire) waarborgen verlenen. Zij mag haar doel


De algemene vergadering gaat over tôt de aanpassing van de statuten aan de voorschriften van het instituut van de accountants en de belastingconsulenten en aan de hiervoor vermelde agendapunten en gaat over tôt de goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan de voorschriften van het instituut van de accountants en de belastingconsulenten, het Wetboek van vennootschappen, en aan de hiervoor vermelde agendapunten en aanvaardirvg van deze nieuwe statuten, waatvan een uittreksel luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap îs een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn verleend in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.Zij draagt de naam "A.F.A.B.".Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", afgekort BV ow BVBA.

ZETEL

8750 Wingene, Bremdreef74.

DOEL

De vennootschap heeft tôt doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van aile hiermee verenigbare actîvîteiten.Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuuriijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 § 1, 7°, derde alinéa van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met


M accountant:!" het nazien en corrigeren van aile boekhoudstukken;2° zowel privé- als gerechtelijke expertise,

_g met betrekking tôt de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met

boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun fi kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten 25 bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij

§ ondernemingen;4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;5° het verstrekken van advies in

aile belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale

verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van

■8 ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6* of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld ïn $ artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;6" het uitvoeren van andere opdrachten dan deze

g bedoeld in de nummers 1° tôt 5" en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is

fi voorbehouden.Behoren met name tôt de activiteiten van de belastingconsulent: 1 * het verstrekken van advies in

3 aile belastingaangelegenheden�" het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale

, verplichtingen�" het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.Behoort onder meer tôt de verenigbare «■t activiteiten:de juridische dienstverlening în verband met de werkzaamheden van accountant of © belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een C? onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;het o verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economïsche, financiële en administratieve

oë aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering � van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet

-� voorbehouden zijn aan andere beroepen;het verstrekken van advies over de sociale wetgeving,

et loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten,

-g voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het vporwerp uitmaakt van een -g afeonderlijke facturatie.De vennootschap mag tevens aile opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van B vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op

c/î de deellijst van de externe accountantsZij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke ■fi wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in .2 overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tôt ,2f stand brengen.De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van pq accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en aile

+- handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de

j« opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd

:z> zijn met de déontologie van de accountant en belastingconsulentZij mag haar onroerende goederen în ■**■* hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen

S - " zowel voor haarzelf als voor aile derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wïe ook, met ff uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothécaire) waarborgen verlenen.Zij mag haar doel

rfij zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter

S zake.Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen

deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsu!enten;rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fîscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van

erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoonZij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerderuitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het

voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenentwintigduizend honderd twintig euro nul cent (21.120,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd zestig (960) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/negenhonderd zestigste (1/960ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

ARTIKEL VIJF BIS - PREFERENTE AANDELEN (AANDELEN ZONDER STEMRECHT).

STEMRECHT.

De nieuwe preferente aandelen zullen slechts stemrecht hebben overeenkomstig de bestaande aandelen, en onder meer in de volgende gevallen:- in de door de wet bepaalde gevallen;- bij een kapitaalvermindering;- bij de wijziging van het maatschappelijk doel;- bij de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm;- bij een fusie, splitsing of ontbinding van de vennootschap;- bij de toepassing van de alarmbelprocedure voorzien in het wetboek van vennootschappen.

DIVIDENDEN.

Ieder dividend uitgekeerd door de Vennootschap zal bij voorrang worden toegewezen aan de houders van preferente aandelen, ten belope van een bedrag per préfèrent aandeel dat, op jaarlijkse basis, overeenstemt met 8% van het bedrag van de boekwaarde van dat aandeel. Het eventuele saldo wordt vervolgens toegewezen aan de gewone aandelen ten belope van het bedrag uitgekeerd aan de preferente aandelen en, boven dit bedrag, part passu aan beide categorieën van aandelen.

VEREFFENINGSUPPLEMENT.

Het eventuele verschil, per préfèrent aandeel, tussen het bedrag dat overeenkomt met 8% van het bedrag o> van de boekwaarde van dat aandeel betaald vcor dat aandeel en het bedrag van de werkelijke jaarlijkse

BP dividenduitkering zal niet worden overgedragen naar de volgende boekjaren, maar zal in voorkomend geval,

Si samen met eventuele verschillen van andere jaren, een vereffeningsupplement (het "Vereffeningsupplement") h vormen waarop, volgens de modaliteiten die hieronder zijn voorzien, de houders van preferente aandelen bij o> voorrang recht zullen hebben.

•JS VEREFFENINGSUITKERINGEN.

5 In geval van een vereffening van de Vennootschap zullen de vereffeningsuttkeringen bij voorrang worden

toegewezen aan de houders van preferente aandelen ten belope van een bedrag per préfèrent aandeel dat ,§ overeenkomt met de boekwaarde van dat aandeel, in voorkomend geval vermeerderd met het

n Vereffeningsupplement en in voorkomend geval na aftrek van de bedragen die reeds zijn terugbetaald in de

$ vorm van een kapitaalvermindering. Het eventuele saldo zal vervolgens worden toegewezen aan de houders g van gewone aandelen ten belope van het bedrag dat hun recht op terugbetaling van kapitaal verbonden met

fi hun aandelen vertegenwoordigt, en, vervolgens, ten belope van het bedrag per gewoon aandeel dat


' aandelen.

g KAPITAALVERMINDERINGEN IN GELD, INKOOP VAN EIGEN AANDELEN.

«n De opbrengst van een toekomstige kapitaalvermindering van de Vennootschap door terugbetaling aan de

g vennoten bij voorrang toegerekend worden op het deel van het maatschappelijk kapitaal dat vertegenwoordigd jg wordt door de preferente aandelen en zal bij voorrang toegewezen worden aan de houders daarvan ten belope

«n van een bedrag per préfèrent aandeel dat overeenstemt met de inschrijvtngsprijs betaald voor dat aandeel, en

3 worden op de preferente aandelen overeenkomstig artikel 331 van het wetboek van vennootschappen.Geen B enkele verrichting van kapitaalvermindering of van inkoop met betrekking tôt de gewone aandelen zal kunnen

et worden uitgevoerd zonder de voorafgaandelijke goedkeuring van ten minste 75% van de stemmen verbonden

(5$ aan de preferente aandelen.

Si KAPITAALVERMINDERINGEN MET HET OOG OP DE AANZUIVERING VAN VERLIEZEN EN DE

v VORMING VAN RESERVES.

,SP Toekomstige verrichtingen van kapitaalverminderingen zullen met het oog op de aanzuivertng van verliezen

pq of op de vormtng van reserves bij voorrang worden toegerekend op de gewone aandelen, in de zin dat het recht

•m op terugbetaling van kapitaal verbonden aan ïeder gewoon aandeel verminderd zal worden met hetzelfde s* bedrag. Dergelijke verrichtingen van kapitaalverminderingen zullen echter van zodanige aard zijn dat het gehele :-» bedrag van de rechten op terugbetaling van kapitaal van het geheel van de aandelen van een bepaalde -° catégorie strikt positïef zal blijven. Voor het overige zullen de rechten verbonden aan de aandelen niet worden

g aangetast.'F- ■<■•» •• ,,«,.■ ;-... . §P Algemene vergadering

•3 Behoudens hetgeen bepaald îs in hoofdstuk V van de statuten in geval de vennootschap slechts één PQ vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.De

jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand mei om 14.00 uur.lndïen deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.lndien wordt geopteerd voor de procédure van schriftelijke besluttvorming zoals uiteengezet in artikel 22 van deze statuten, client de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens aïs het belang van de vennootschap zulks vereist.De algemene vergaderingen van vennoten

in voorkomend geval na aftrek van de bedragen die reeds zijn terugbetaald in de vorm van een

S kapitaalvermindering.Een toekomstige inkoop van eïgen aandelen door de Vennootschap bij voorrang gericht


mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissaris, worden vijftien dagen vôôr de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelîngen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het andere communicatiemiddel vermeldt de agenda.De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatîg opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepîngsbrief.Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.Indien wordt geopteerd voor de procédure van schriftelijke besluitvormîng zoals uiteengezet in artikel 22 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake în voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering der vennoten laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (desgevallend een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinéa 2 van het Burgerlijk Wetboek).De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enîg ander

&q middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

■g vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden -o neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen

ÉTj worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.Alvorens aan de vergadering deel te

v nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, 'S de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten 5 en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.De algemene vergaderingen van

S vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van

fi afwezigheïd van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste � aangeduid. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en

$ de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Het

g bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel

S 11 van deze statuten met betrekking tôt de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze •� verdagîng doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de ' algemene vergadering hieromtrent.Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnîeuw bijeenroepen,

? met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste � vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan

«5- worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.De verdaging kan slechts één keer 5 gebeuren. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in

� de vergadering aile vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen

wordt besloten.De algemene vergadering der vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal "fi aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald

Si aanwezigheidsquorum vereisLEIk aandeel geeft recht op één stem.Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit

v *j

si wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of

•FF

"53 vergadering der vennoten moet beslissen over:- een fusie of splitsing van de vennootschap;- een verhoging of

•M

fi vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet


B aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts

geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt

de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tôt de wjjziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig

S geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de

g vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.Behalve in de bij

«■> vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt

'©jrj deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Wanneer de algemene

M vermîndering van het maatschappelijk kapitaal;- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;- de

«u afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tôt inschrijving;- de ontbinding van de vennootschap;- enige

wijziging van de statuten.dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de

oproepîngen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal

gjj een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantàt van de

deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit ailes zonder afbreuk te doen aan


Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brîef, fax, e-mail of enige andere

informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na onfvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats în het rondschrijven vermeld.Is binnen deze période de goedkeuring van aile vennoten met betrekking tôt aile agendapunten en de schriftelijke procédure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen

te zijn.De houders van certificaten op naam die' met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,

hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden

ondertekend door één of meer zaakvoerders.

Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk V van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuuriijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een collège, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadstagende vergadering.De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.Indien er minstens drie zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tôt zaakvoerders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerkîng komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof Si, hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervulleaWanneer het collège van zaakvoerders ôj slechts uît twee leden bestaat, heeft minstens één van hen de hoedanigheid van accountant of accountant en

5 die în het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardïg wordt erkend met die van accountant en/of B belastîngconsulent;een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;een wettelijke auditor of een

S auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut

van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuuriijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de

Vi uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een k rechtspersoon.Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, moet minstens één lid van het

collège van zaakvoerders de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens één lid van het collège

van zaakvoerders de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.Wanneer er maar één zaakvoerder is, die "� (noodzakelijkerwijze) aile handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het doel,

� behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene g vergadering bevoegd is, moet deze zaakvoerder de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent

c* hebben. De zaakvoerders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene

� vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet worden aangenomen, met uitsluiting van de zaakvoerder § zelf, indien deze tevens vennoot is.EIke zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele

«n kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelîjkerwijze in zijn ■ opvolging kan worden voorzîeaUittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar.De algemene vergadering mag het « mandaat van zaakvoerder bezoldigen.Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de zaakvoerders 3 het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de B rechtbank van koophandel.Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, gelden de

§ hiernavolgende regels.Het collège van zaakvoerders kiest bij gewone meerderheid onder haar leden die de 55 hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en die ingeschreven zijn op deellijst van de

si externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, een voorzitter. Het collège van & zaakvoerders bepaalt tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de voorzitter.De voorzitter

|3o zit het collège van zaakvoerders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter, wordt zijn functie "3 voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige zaakvoerder in leeftijd, tenzij de

Jrj zaakvoerders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één zaakvoerder

.� hïerom verzoekLHet collège van zaakvoerders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap 3 of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt minstens

.fi acht dagen vôôr het collège van zaakvoerders opgestuurd. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan

Sd slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien aile zaakvoerders aanwezig dan wel vertegenwoordigd B_ zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen.ledere zaakvoerder kan door middel

1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het collège van zaakvoerders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zïjn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenvee) stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.Behalve in geval van overmacht, kan het collège van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zïjn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien

belastingconsulent; de andere mag:een belastingconsulent zijn;een natuuriijke persoon of rechtspersoon zijn

van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevïsor;een lid zijn

voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige zaakvoerders.Het collège van

van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel


tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.Het collège van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.Elke beslissing van het collège van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders,' en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders.Bij stakîng van stemmen is de stem van degene die de vergadering vootzit doorslaggevend.ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het collège van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de zaakvoerders.Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.[Het collège van zaakvoerders kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meerdere directeurs) binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent. Meer in het bijzonder mogen de directeurs aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent, of met het voeren van de titel van accountant en van belastingconsulent.Het is het collège van zaakvoerders die de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die verbonden zijn aan deze functie, bepaaltBinnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tegenover derden in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directeurs), afzonderlijk handelend.Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regeis.Het collège van zaakvoerders bezit de meest uîtgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap en mag aile handelingen verrichten dîe nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of

� belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van 22 april 1999 en haar uitvoeringsbesluiten. De

■g zaakvoerder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) -o meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen dîe, direct of indirect, een inmenging

&*j zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en/of de

« belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 met betrekking tôt de 'S boekhoudkundige en fiscale beroepen. Deze beperking is niet van toepassing op de zaakvoerder(s) die een � hoedanigheid heeft (hebben) dîe vermeld is onder artikel [24, 6de alinéa] van deze statuten dîe ze toelaat om

deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.Zonder afbreuk aan het voorgaande, ligt ailes wat niet

Zi voorbehouden, bijgevolg în de bevoegdheid van de het collège van zaakvoerders.De enige zaakvoerder % vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.Wanneer er minstens g twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door

A twee zaakvoerders die van geen volmacht blijk moeten geven, zonder afbreuk aan artikel 26 en afgezîen van

•=*! bijzondere delegaties. 4 BOEKJAAR

g Het boekjaar begint ieder jaar op 1 januari en eindigt op 31 december.


� Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

25 vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming îs niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

<� één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.Op voorstel van het bestuursorgaan

ja dividenden toegekend door de algemene vergadering geschîedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald 3 door haar of door het bestuursorgaan.Nîet geï'nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.Het •g bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar een înterim-dividend uit te keren.

« Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd in met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves

■fi die volgens een wettelijke of statutaire bepalïng zijn of moeten worden gevormd. Daarenboven mag tôt deze .2 uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en _5f passiva die door de commissaris îs nagezien, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het PQ tweede lid, voldoende îs om een Interim-dividend uit te keren. Het verîficatîeverslag van de commîssaris wordt 4- gevoegd bij zijn jaarlijks verslag. Het besluit van het bestuursorgaan om een interim-dividend uit te keren, mag

jjj niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is opgesteld.

:-s Tôt uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar -° en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste înterim-dividend mag tôt een nieuwe

§ Uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend. Indien de

w> interîm-dividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestetde

rfi, jaardivîdend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

S BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tôt zaakvoerder benoemd worden, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten en mits naleving van de wet. De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit dîe aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden

uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt

beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowînst.De uitkering van de


r 'Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

•FF

«N «-r o 00 «N

•FF

•M

nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten

niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder om aile handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.De algemene vergadering delegeert aile machten aan de vereniging zonder winstoogmerk "ACERTA" te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Groenenborgerlaan 16, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsioket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belastïng over de Toegevoegde Waarde, voor zover aïs nodig, en te dien einde aile administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

TIENDË BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoôrdineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van het PV, verslagen, staat van actief en passief, waardeing aandelen en

coôrdinatie

Op de laatste bl2- van Luik B vermelden - Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening
21/08/2014
1

Mod Warel tt,t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va . e

"

EERGELEE

Griffie Rechtbank Koopruani1~

u

II

1111!Inill

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

0 7 AUG 2014

Gent Afdeling Brugge prarijfl ler

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0428435340

Benaming

(voluit) : A.F.A.B.

(verkort)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bremdreef 74, 8750 Wingene

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging maatschappelijk zetel

De algemene vergadering van 27/05/2014 beslist om met ingang van 01/07/2014 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Kruisstraat 3, 8750 Zwevezele.

Getekend

Guido Vandeweghe

zaakvoerder

Op de laatste blz. van E.ulc BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 18.08.2014 14434-0078-011
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 16.08.2012 12432-0466-011
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 03.06.2011 11145-0048-011
04/03/2011
(1,

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

EERGELEGD ter GR ' er

ECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

RUGGE (Afdeling Brugge)

p: 1 8 FEB. 2011

De griffier,

Griffie

25-02

20;1

GrSCI-,I ST gT.SB ~ SESrut'in

*11035231+ sE

111Ondememingsnr : 0428435340

Benaming

(voluit) : A.F.A.B.

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8750 Wingene, Bremdreef 74

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 1212/2011, voor registratie heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.F.A.B." in buitengewone algemene vergadering unaniem volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag van de statutaire zaakvoerder te aanvaarden, te rekenen vanaf heden. De kwijting van de voomoemde statutaire zaakvoerder wordt uitgesteld tot na de goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering benoemt tot extrastatutair zaakvoerder de Heer Vandeweghe Guido, voornoemd. De Heer Vandeweghe Guido, voornoemd, beslist het mandaat van extrastatutair zaakvoerder te aanvaarden en bevestigen dat hij niet getroffen werd door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet:

DERDE BESLUIT

De vergadering keurt de nieuwe tekst van de statuten, na integrale herwerking en hemummering, goed, om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen, de "corporate governance" Wet en de hiervoor vermelde agendapunten en in het bijzonder de integrale herwerking en hemummering van de statuten, inhoudende onder meer de herwerking van het desbetreffend artikel inhoudende het stemrecht op de algemene vergadering, het invoeren van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming, en invoering van de clausule dat het stemrecht uitsluitend toekomt aan de vruchtgebruiker, de aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten inzake de statutaire zaakvoerder en het bestuur van de vennootschap. Deze tekst zal eveneens gelden als gecordineerde tekst van de statuten. De vergadering aanvaardt deze nieuwe statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, legt de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast, waarvan een uittreksel luidt als volgt:

NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "A.F.A.B.",

ZETEL.

8750 Wingen, Bremdreef 74,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel: Voor eigen rekening, voor rekening van derden; zowel in binnen- als in buitenland, aan particulieren zowel als aan ondernemingen: - bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid: - het verschaffen van bijstand, adviesverlening, training en opleiding en consultancy in verband met computers en computersystemen, zowel wat soft- en hardware betreft; - de organisatie en het voeren van boekhouding van derden, evenals de verificatie en correctie van alle boekhoudingstukken; - het verstrekken van advies en het verlenen van bijstand op bed rijfsorganisatorisch, management-, consultancy-, boekhoudkundig en sociaalrechtelijk vlak; - het verstrekken van advies in belastingszaken; - het uitvoeren van alle secretariaatswerk; - de aan- en verkoop en de bemiddeling inzake de overname van ondernemingen en handelszaken; - de oprichting en uitbating van een bedrijvencentrum voor de begeleiding van jonge ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen; - het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; - zij mag verder alle verrichtingen doen welke nodig of nuttig kunnen zijn ter bevordering van haar maatschappelijk doel. De vennootschap zal ook alle roerende en onroerende werkzaamheden mogen verrichten, welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

uitbreiding of de uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land dan ook. De vennootschap kan tevens participeren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderzijds, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die van belang zijn voor dat der vennootschap. De vennootschap kan tevens mandaten opnemen in andere vennootschappen en leningen en waarborgen verstrekken voor derden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

KAPITAAL

Hel kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR). Het is volledig geplaatst en verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van n/zevenhonderd vijftigste (1/750ste).

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur. De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering. Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. In geval er slechts n vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden. iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

MACHTEN.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op. Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.

VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

BIJZONDERE VOLMACHTEN.

De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Jaarlijks op de laatste dinsdag van de maand mei om 14.00 uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of In de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag. De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts houder mag zijn van n enkele volmacht. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd. hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende aile punten van de aangekondigde agenda. De

zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten

behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op n stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT is.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING.

De vennootschap is niet ontbonden door de onbekwaamverklaring, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financile toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het wetboek van vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan nfvierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding van de vennootschap plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

WIJZE VAN ONTBINDING EN VEREFFENING.

Behoudens de bij de wet voorziene redenen, wordt de vennootschap ontbonden tengevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten en overeenkomstig artikel 181 en volgende van het wetboek van vennootschappen. Het voorstel tot ontbinding van een vennootschap wordt voorafgegaan door een verslag van de zaakvoerder(s), waarbij een staat van activa en passiva van ten hoogste drie maanden oud wordt gevoegd. Deze staat wordt door een bedrijfsrevisor of een externe accountant gecontroleerd. De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen, dit overeenkomstig de procedure voorzien in het wetboek van vennootschappen. Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Tenzij de algemene vergadering, overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Vennootschappen, er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien in deze statuten.

VIERDE BESLUIT

b_."1 Vooi' behouden aan het Belgisch Staatsblad

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering. De algemene vergadering delegeert alle machten aan de vereniging zonder winstoogmerk "ACERTA" te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Groenenborgerlaan 16, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondememingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecordineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Pierre LESAGE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte, gecordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/06/2010 : BG063439
28/08/2009 : BG063439
07/07/2008 : BG063439
07/09/2007 : BG063439
08/09/2006 : BG063439
23/08/2005 : BG063439
27/09/2004 : BG063439
21/10/2003 : BG063439
15/10/2002 : BG063439
07/11/2001 : BG063439
01/01/1992 : BG63439
05/06/1991 : BG63439
01/01/1989 : BG63439
01/01/1988 : BG63439

Coordonnées
A.F.A.B.

Adresse
BREMDREEF 74 8750 WINGENE

Code postal : 8750
Localité : WINGENE
Commune : WINGENE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande