A.T.B VLAANDEREN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.T.B VLAANDEREN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.131.416

Publication

02/06/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
17/06/2014
hhod Word 11 1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie Van c-rjetRGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

Ondernemingsnr : 08331314/6

Benarni;ri?

(volwU ; A.T.B VLAANDEREN

(verke..., "

0 5 JUN 2014

Iuiiiii~iumuuin

16 17958'

I i

fdeling Oostende De grit`elie

Gen

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel . RUDDERVOORDSESTRAAT 31 TE 8210 ZEDELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : MANDATEN ZAAKVOERDER

Tekst

Bij Bijzondere algemene vergadering van 01 oktober 2011 en 31 maart 2013 werd Dhr. Tordoir Jos benoemd tot bijkomende zaakvoerder,

Conform de notulen van deze Bijzondere Algemene Vergadering wensen wij te herinneren dat het mandaat van zaakvoerder van onbezoldigd was.

Daels Sander,

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laetsto biz van Luik B vermele.n . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van rit. perr.o(otrl=;?n t beavoe:gci <ie rechtspr:ar:,er,rs ten aanzien v,tn derden te verteJenvrn<srrJiters

Verso, Rtatalrr tr andtel.e t r1g"

29/11/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
26/11/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111

19 3257*

Ondernemingsnr : 0833131416

Benaming

(voluit) : A.T.B VLAANDEREN

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Ruddervoordsestraat 31 bus 1 8210 Zedelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING ZAAKVOERDER

Bil bijzondere alg_emeene vergadering van 31 augustus 2014 werden volgende beslissingen met nparigheid van stemmen genomen

Het ontslag van zaakvoerder Daels Sander, wonende te Ruddervoordsestraat 31 bus 101te 8210 Zedeigem wordt met nparigheid van stemmen aanvaard en dit vanaf 01 september 2014

Dhr Daels Stefaan geboren te Oostende op 14.101969 en wonende te Ruddervoordsestraat 31' bus 101 te 8210 Zedeigem, wordt unaniem benoemd tot nieuwe zaakvoerder en dit met ingang

van 01 september 2014 , dit mandaad is onbezoldigd

zaakvoerder

Daels Sander

N i~

Griffie Rechtbank Koophandel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/10/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
04/07/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 16.03.2013, NGL 23.05.2013 13137-0151-015
29/04/2013
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111 t II(I I U I lia i AI

*13066502*

Ondernemingsnr : 0833131416

Benaming

(voluit) : A.T.B VLAANDEREN

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : SLACHTHUISSTRAAT 35 B TE 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING ZAAKVOERDER, ADRESWIJZIGING ZETEL

Bij bijzondere algemene vergadeirng van 31 maart 2013 werden volgende beslissingen met nparigheid van stemmen genomen

Het ontslag van Mevr. Verliefden Anja, geboren te Oostende op 01.08.1974 en wonende te Ruddervoordsestraat 31 bus 101 te 8210 Zedelgem, wordt met nparigheid van stemmen aanvaard en dit vanaf 31 maart 2013.

Het ontslag van Dhr. Daels Stefaan, wonende te Ruddervoordsestraat 31 bus 101 te

8210 Zedelgem, wordt met nparigheid van stemmen aanvaard en dit vanaf 31 maart 2011

De benoeming van Dhr. Tordoir Jos, wonende te Joseph Berquinstraat 20 te 8210 Zedelgem tot zaakvoerder wordt unaniem goedgekeurd en dit met ingang vanaf 01 april 2013.

De maatschappelijke zetel wordt met ingang van 01 april 2013 verplaatst naar de Ruddervoordsestraat 31 te 8210 Zedelgem.

Daels Sander,

Zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/03/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
06/11/2012
Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbia

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 `I OK I. 2012

RECI 1' ' K VAN

KOOPHANDEL TE (*F.br

Ondernemingsnr : 0833131416

Benaming

(voluit) : A.T.B. VLAANDEREN

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Slachthuisstraat 35 B te 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bijkomende zaakvoerder

Bij Bijzondere Algemene Vergadering op datum van 01 juli 2012 wordt bij nparigheid van stemmen het ontslag van de Heer Tordoir Jos, wonende te Joseph Berquinstraat 20 te 8210 Zedelgem aanvaard en dit vanaf 01/07/2012.

fjfagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

*12180816*

Op de laatste Dlz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/07/2012
u

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffievr rrde-ek#eer-  ,: -=

NEERGE ,FG1()

..,.,~.._o:-- ~ i~~,t~f~~ ~

~

I~VII~III~VIIINInI~IIIIIMII

*iaiaia*

2 9 JUNI 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

be a B, StE

Ondernemingsnr : 0833.131.416

Benaming (voluit) : A.T.B VLAANDEREN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Slachthuisstraat 35 bus B

9000 Gent

Onderwerp akte : Naamswijziging - exploitatiezetel - statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint_; Andries), lid van de maatschap Notaris Michel Van Damme  Notaris Christian Van Damme , geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op achttien juni tweeduizend en' twaalf , waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de, neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone algemene; vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.T.B VLAANDEREN te 9000 Gent, Slachthuisstraat 35 bus B, waarbij volgende beslissingen; werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering besloot tot de wijziging van de tweede handelsnaam 'TAXI STEFAN' en van, wijziging van de derde handelsnaam 'TRANSPORT STEF.AN', in een nieuwe tweede handelsnaam in 'A 2 B Mobility'.

2. De vergadering besloot om de zetel van de vennootschap te behouden te 9000 Gent, Slachthuisstraat 35 bus B, doch een bijkomende exploitatiezetel te openen te 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat 31.

3. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met: de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de' statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, met volgende te publiceren; kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "A.T.B VLAANDEREN", met ais tweede handelsnaam 'A 2 B Mosxu-ry'.

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Slachthuisstraat 356 en met exploitatiezetel te 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat 31.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde,

die ieder n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van een voignummer.

5. Het boekjaar begint op n oktober en eindigt op dertig september van het; daaropvolgende jaar.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt n of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan, tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan t et' Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

7. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel, in Belgi en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING:

- uitbaten van een taxi-bedrijf; uitbaten van oproepcentrales voor taxi's;

- uitbaten van een onderneming voor bezoldigd personenvervoer;

- verhuur van allerhande voertuigen en ceremoniewagens, met of zonder chauffeur;

- het organiseren en uitvoeren van luchthavenvervoer;

- het nationaal als internationaal vervoer van personen, het nationaal vervoer van goederen en

dieren, met alle motorvoertuigen en andere vervoermiddelen, met of zonder aanhangwagens,

zowel te land, te water als in de lucht; de verhuring van deze motorvoertuigen met of zonder

aanhangwagens en alle activiteiten als expediteur, vervoerder, commissionair bevrachter en

makelaar in vervoer;

- het uitbaten van een koerier- en pakjesdienst in de meest ruime vorm, inhoudende aile

verrichtingen van vervoer en levering van documenten, pakketten en vracht alsmede van alle

verrichtingen die daarmee verband houden;

- groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, het opslaan van al deze

goederen;

- het verzekeren van distributiediensten, het nog verpakken van allerlei goederen, groot- en

kleinhandel in verpakkingsmateriaal (zoals laadborden en kisten);

- de aankoop, verkoop, beheer, huur, verhuur, verwerving, bewaring en valorisatie van roerende

en onroerende goederen.

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

A. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en cordineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen

B. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

C. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologien en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immaterile vaste activa;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden an h'et' Belgisch

StaatsbladD. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN:

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financile transacties en de financile markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand maart om elf uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van. besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

, r

s

Voor-

behouden

an ht`

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig' ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

4. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer WFrroucK Sven Harald Yves Simon, geboren te Brugge op vier april negentienhonderdeenenzeventig, wonende te 8490 Jabbeke, Cousseweg 6, evenals aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte statutenwijziging

Gecordineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/06/2012
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1111111111111111111111

*12102668*NEERGELEGD

3 0 MEI 2012

RECHTS -ye VAN

KOOPHAN i 'TE GENT

Ondernemingsar : 08331314/6

Benaming

(voluit) : A.T.B VLAANDEREN

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: SLACHTHUISSTRAAT 35 B 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

Bij bijzondere algemene vergadering van 02 april 2012 werd volgende beslissingen met nparigheid van stemmen genomen :

Mevr. Verliefden anja, geboren te Oostende op 01.08.74 en wonende te Ruddervoordsestraat 31 bus 101 te 8210 Zedelgem, wordt unaniem benoemd tot zaakvoerder en dit met ingang vanaf 02 april 2012.

Dhr. Daels Stefaan, geboren te Oostende op 14.10.69 en wonende te Ruddervoordsestraat 31 bus 101 te 8210 Zedelgem, wordt unaniem benoemd tot zaakvoerder en dit met ingang vanaf 02 april 2012.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

Zaakvoerder, Daels Stefaan.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

10/04/2012
f Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- III 1IIVNI NI~~IVIIII 111

behouden X12070653*

aan het

Belgisch

Staatsblad

NEERGELEGD

2 8 MAART 2012

RECHTBAN

KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0833131416

Benaming

(voluit) . A.T.B VLAANDEREN

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : SLACHTHUISSTRAAT 35B 9000 GENT

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

Bij bijzondere algemene vergadering van 28 februari 2012 werden volgende beslissingen met nparigheid van stemmen genomen :

Het ontslag van zaakvoerder Verliefden Anja, wonende te Ruddervoordsestraat 31 bus 101 te 8210 Zedelgem wordt met nparigheid van stemmen aanvaard en dit vanaf 01 maart 2012.

Zaakvoerder

Deels Sander

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanren van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/03/2012
Mad 2.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0833131416

Benaming

(voluit) . A.T.B VLAANDEREN

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : SLACHTHUISSTRAAT 35B 9000 GENT

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING ZAAKVOERDER

Bij bijzondere algemene vergadering van 28 december 2011 werden volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen :

Het ontslag van zaakvoerder Daels Stefaan, wonende te Ruddervoordsestraat 31 bus 101 te 8210 Zedelgem wordt met nparigheid van stemmen aanvaard en dit vanaf 01 januari 2012.

Mevr. Verliefden Anja, geboren te Oostende op 01.08.1974 en wonende te Ruddervoordsestraat 31 bus 101 te 8210 Zedelgem, wordt unaniem benoemd tot nieuwe zaakvoerder en dit met ingang vanaf 01 januari 2012.

Dhr.Daels Sander, geboren te Oostene op 28.07.1993 en wonende te Ruddervoordsestraat 31 bus 101 te 8210 Zedelgem, wordt unaniem benoemd tot nieuwe zaakvoerder en dit met ingang vanaf 01 januari 2012.

Dit mandaat is onbezoldigd.

Zaakvoerder

Daels Stefaan

ululIlIluhIIill llhIl IlIlllUII

*12063655*

V( bekt aar Bel f Staal

NEERGELEGD

15 MAARI 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

( ifft~

Op de laatste blz, van Luik 0 vermelden - Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa . Naam en handtekening.

29/11/2011
r Mod 2.1

x r aa xa

:x" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Yam hyz ?*

na neerlegging ter griffie van de akte

be i ifl

a

B St

*11179450*

N~ERG;<" _LE. CD

1 7 119li, ~91_1p

{ F:L~'Ti.^. ~I ^\ ~7i'Si9

,.r - - -r9 Griffie. - }, ^ ,Ti Ondememingsnr : 0833131416

Benaming

(voluit) : A.T.B. VLAANDEREN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Slachthuisstraat 35 B te 9000 Gent

Onderwerp akte : Benoeming bijkomende zaakvoerder

Bij bijzondere algemene vergadering op datum van 01 oktober 2011 wordt bij nparigheid van stemmen beslist om de heer Tordoir Jos, wonende te Joseph Berquinstraat 20 te 8210 Zedelgem (58.02.04-329-07) vanaf 03 october 2011 als bijkomende zaakvoerder te benoemen.

Gezien geen verdere agendapunten wordt de vergadering gesloten.

lDaels Stefaan

zaakvoerder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/01/2011
Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11300680*

Neergelegd

25-01-2011Griffie

0833131416

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : A.T.B VLAANDEREN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Slachthuisstraat 35 bus B

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap Notaris Michel Van Damme  Notaris Christian Van Damme , geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op vierentwintig januari tweeduizend en elf, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht. Zij draagt de benaming  A.T.B VLAANDEREN , met als tweede handelsnaam  TAXI STEF.AN en met als derde handelsnaam  TRANSPORT STEF.AN .

1 Identificatie der oprichters :

1/ De Heer DAELS Stefaan, geboren te Oostende op veertien oktober negentienhonderd negenenzestig, echtgenoot van Mevrouw VERLIEFDEN Anja, samenwonend te 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat 31 bus 101.

2/ Mevrouw VERLIEFDEN Anja Maria, geboren te Gent op n augustus negentienhonderd vierenzeventig, echtgenoot van de Heer DAELS Stefaan, samenwonend te 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat 31 bus 101.

De oprichters verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), volledig geplaatst is, het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro ( 6.200,00), waarbij elk aandeel werd onderschreven door inbrengen in geld als volgt :

1. De Heer DAELS Stefaan, voornoemd, ten belope van negenduizend driehonderd euro ( 9.300,00) in contanten, volgestort voor drieduizend honderd euro ( 3.100,00) in ruil waarvoor hij vijftig (50) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt.

2. Mevrouw VERLIEFDEN Anja, voornoemd, ten belope van negenduizend driehonderd euro (

9.300,00) in contanten, volgestort voor drieduizend honderd euro ( 3.100,00) in ruil

waarvoor hij vijftig (50) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt.

De oprichters verklaren en erkennen dat op ieder aandeel waarop zij in geld hebben ingeschreven

een bedrag als voormeld is gestort, zodat voor alle aandelen samen de som van zesduizend

tweehonderd euro ( 6.200,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.

Bewijs van deponering

Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in

oprichting bij ING bank. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op eenentwintig

januari tweeduizend en elf afgeleverd door genoemde financile instelling, is aan Ons Notaris

overhandigd om bewaard te worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van

vennootschappen. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende Notaris aan

genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

2 Doel :

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING:

- uitbaten van een taxi-bedrijf; uitbaten van oproepcentrales voor taxi s;

- uitbaten van een onderneming voor bezoldigd personenvervoer;

- verhuur van allerhande voertuigen en ceremoniewagens, met of zonder chauffeur;

- het organiseren en uitvoeren van luchthavenvervoer;

- het nationaal als internationaal vervoer van personen, het nationaal vervoer van goederen en

dieren, met alle motorvoertuigen en andere vervoermiddelen, met of zonder aanhangwagens,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

zowel te land, te water als in de lucht; de verhuring van deze motorvoertuigen met of zonder aanhangwagens en alle activiteiten als expediteur, vervoerder, commissionair bevrachter en makelaar in vervoer;

- het uitbaten van een koerier- en pakjesdienst in de meest ruime vorm, inhoudende alle verrichtingen van vervoer en levering van documenten, pakketten en vracht alsmede van alle verrichtingen die daarmee verband houden;

- groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, het opslaan van al deze goederen;

- het verzekeren van distributiediensten, het nog verpakken van allerlei goederen, groot- en kleinhandel in verpakkingsmateriaal (zoals laadborden en kisten);

- de aankoop, verkoop, beheer, huur, verhuur, verwerving, bewaring en valorisatie van roerende en onroerende goederen.

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

A. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en cordineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen

B. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

C. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologien en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immaterile vaste activa;

D. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN:

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financile transacties en de financile markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

3 De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Slachthuisstraat 35B.

4 Duur : De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

5 Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

6 boekjaar : Het boekjaar begint op n oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend en twaalf. (30/09/2012).

7 Jaarvergadering :

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maart om elf uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en dertien (2013).

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

8 Winstverdeling. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt n of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. 9 Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Bekrachtiging

De comparanten-oprichters bekrachtigen uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 4 van het Wetboek van vennootschappen, alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen.

Benoeming niet-statutaire zaakvoerders

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

de Heer DAELS Stefan, voornoemd, die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Commissaris

De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De vennoten bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Volmacht

De oprichters verlenen volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten, aan de Comm.V Wittouck & Co, te 8490 Jabbeke, Cousseweg 6, en alle bedienden en aangestelden.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd : Afschrift van de akte

Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap  Notaris Michel Van Damme  Notaris Christian Van Damme , geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/03/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
11/07/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A.T.B VLAANDEREN

Adresse
RUDDERVOORDSESTRAAT 31 8210 ZEDELGEM

Code postal : 8210
Localité : ZEDELGEM
Commune : ZEDELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande