AAA FINANCE PROTECT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AAA FINANCE PROTECT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.810.793

Publication

24/06/2014
MOI) WORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge gprs dpt de l'acte au greffe

4

ed.

Rserv

au

Maniteui

belge

11111111!III.1!)1111111111

N d'entreprise : 0878.810.

Dnomination

(en entier) DEMEULENAERE & CIE

Tribunal de Commerce de Tournai

"

_ dkos` au greite ie

 

Greffe

13 JUIN 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrg):

; Forme juridique : Socit prive responsabilit limite

Sige Rue de Wytschaete 27, 7781 Comines - Wameton (Houthem) (adresse complte)

Objet(s) de l'acte :DEPOT D'UN PROJET DE FUSION

Les grants de la SPRL DEMEULENAERE & CIE, socit de droit belge dont le sige social est tabli 7781 Comines-Warneton (Houthem), rue de Wytschaete 27, numro d'entreprise 0878.810.973, RPM Mons - Charleroi (division Tournai), d'une part, et ceux de la SPRL MAERTENS.PYPE SERVICE, socit de droit belge dont le sige social est tabli 8940 Geluwe (Wenfik), Beselarestraat 128, numro d'entreprise 0861.331.888, RPM Gand (division Ypres), d'autre part, ont l'intention de prsenter leurs assembles gnrales respectives un projet de fusion par absorption de la SPRL MAERTENS.PYPE SERVICE par la SPRL DEMEULENAERE & CIE, dans le cadre de l'article 693 du Code des socits.

La socit absorbante :

FORME JURI DIIUE, DNOMINATION, SIGE ET OBJET DES SOCITS FUSIONNER

Les socits peuvent tre identifies comme suit :

La socit absorbante

La SPRL DEMEULENAERE & CIE, socit de droit belge dont le sige social est tabli 7781 Comines; Warneton (Houthem), rue de Wytschaete 27, numro d'entreprise 0878.810.973, RPM Mons - Charleroi (division Tournai), a t constitue sous la forme d'une socit en nom collectif selon l'acte sous seing priv du 11 janvier 2006, publi dans les annexes du Moniteur belge du 2 fvrier 2006 sous le numro 06022555.

Les statuts de la SPRL DEMEULENAERE & CIE ont t modifis en dernier lieu par acte du 29 septembre 2011, pass devant Matre Jean-Marc VANSTAEN, notaire de rsidence Comines, portant transformation en la forme socitaire actuelle, publi dans les annexes du Moniteur belge du 14 octobre 2011 sous le numro 11155631.

Le capital de la socit s'lve E 18.600,00 EUR reprsent par 186 parts, sans dsignation de valeur nominale, reprsentant chacune 1/1861me du capital social.

, Pralablement la fusion, il est dcid de scinder les parts de la SPRL DEMEULENAERE & CIE en 4 parts ! par part. Par consquent, le capital de la SPRL DEMEULENAERE & CIE est reprsent par 744 parts sans ! valeur nominale, reprsentant chacune 1/744ime du capital social.

La socit absorbe:

, La SPRL MAERTENS.PYPE SERVICE, dont le sige social est tabli 8940 Wervik, Beseiarestraat 128, inscrite dans le registre des personnes morales de Gand (division Ypres) sous le numro d'entreprise 0861.331.888, a t constitue par acte pass devant matre Dirk Dewaele, notaire de rsidence VVervik fe 17 octobre 2003, publi dans l'Annexe du Moniteur belge du 4 novembre 2003, sous fe numro 031'15577.

Les statuts de la SPRL IVIAERTENS.PYPE SERVICE n'ont pas t modifis depuis la constitution.

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rserv

au

Moniteur

belge

9

Volet B - suite

.r, --a.- " , J ...... ry y ----- --a-- J y - - N.,- y

Le capital social de la socit s'lve 18.600,00 EUR et est divis en 186 parts gales, sans dsignation de valeur nominale, reprsentant chacune 1/186ime de l'avoir social.

Pralablement la fusion, il est dcid de scinder les parts de la SPRL MAERTENS.PYPE SERVICE en 5 parts par [part. Par consquent, le capital de la SARL MAERTENS.PYPE SERVICE est reprsent par 930 parts sans valeur nominale, reprsentant chacune 1/930ime du capital social.

RAPPORT D'CHANGE DES PARTS

Pour l'apport de l'ensemble de l'actif et du passif de la SPRL MAERTENS.PYPE SERVICE, les dtenteurs de parts de la SPRL MAERTENS.PYPE SERVICE recevront pour leurs 930 parts, 465 nouvelles parts crer de la SPRL DEMEULENAERE & CIE Aucune soulte n'est prvue.

Pris globalement le rapportd 'change s'lve ainsi 1 nouvelle part crer de la SPRL DEMEULENAERE & CIE pour 2 parts de la SPRL MAERTENS.PYPE SERVICE

MODALITS D'OCTROI DES PARTS DANS LA SOCIT ABSORBANTE

Le grant de la SPRL DEMEULENAERE & CIE, crera immdiatement aprs l'acte notari de fusion, 465 nouvelles parts de la SPRL DEMEULENAERE & CIE (de la manire prcise ci-aprs) qui reviendront aux dtenteurs de parts de la socit absorbe au prorata leur dtention de parts dans la socit absorbe, le rapportd 'change suivant tantr espect:

1 nouvelle part crer de la SPRL DEMEULENAERE & CIE pour 2 parts de la SPRL MAERTENS.PYPE SERVICE.

Moyennant la prsentation de preuve de proprit des parts de la SPRL MAERTENS.PYPE SERVICE, une inscription sera faite dans le registre des parts au nom de la SPRL DEMEULENAERE & CIE concurrence du rapportd 'change prcit,

PARTIbIPATION AUX BNFICES

Les nouvelles parts aie cres donneront droit des quotits des bnfices de la SPRL DEMEULENAERE & CIE raliss partir du ler janvier 2014.

Concernant ce droit, a ucun rgime particulier n'est par ailleurs adopt.

DATE PARTIR DE LAQUELLE LES OPRATIONS DE LA SOCIT ABSORBER SONT ; CONSIDRES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA ' SOCIT ABSORBANTE

Toutes les oprations effectues partir du ler janvier 2014 par la SPRL MAERTENS.PYPE SERVICE sonts ur le plan comptable, rputes tre effectues pour le compte de la SPRL DEMEULENAERE & CIE.

DROITS PARTICULIERS ATTRIBUER AUX DTENTEURS DE PARTS DE LA SOCIT ABSORBER

li n'y a pas de dtenteurs d'autres valeurs mobilires que les parts, ni de dtenteurs de parts greves de droits particuliers.

AVANTAGES PARTICULIERS

Aucun avantage particulier n'est accord aux membres des organes de gestion des deux socits fusionner.

Charlotte Demeulenaere

Grant

Dpos en mme temps:p rojetd e fusion 28 mai 2014

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso: Nom et signature

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.06.2014, DPT 22.07.2014 14335-0335-015
06/10/2014
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11111111

*14181239*

Ondernemingsnr : 0878.810.793

Benaming (voluit) : DEMEULENAERE & Cie

(verkort) :

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Molenstraat 121

8940 Wervik

Onderwerp akte :fusie door overneming - statutenwijziging - naamswijziging - benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op

!l drie september tweeduizend veertien die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd warden dat de; buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksels weergegeven:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot splitsing van de aandelen van de vennootschap ;? in vier, waardoor het aantal aandelen verhoogd wordt van honderdzesentachtig (186) tot; zevenhonderdvierenveertig (744); aan de enige vennoot worden per aandeel dat hij bezit drie; bijkomende aandelen toegekend,

TWEEDE BESLUIT

!: De voorzitter wordt ervan vrijgesteld het fusievoorstel voor te lezen; aile vennoten verklaren er; omstandig kennis van genomen te hebben en er geen opmerkingen over te hebben.

Over het fusievoorstel werd overeenkomstig de wet een verslag opgemaakt door de BVBA; Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door de BVBA Dujardin & Co, zelf il vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, met kantoor te Wevelgem, Kortrijkstraat 12, in datum vans

02/09/2014 "

De besluiten van de revisor luiden als volgt:

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de fusie door overneming van de BVBA MAERTENS.PYPE: SERVICE door de BVBA DEMEULENAERE & CIE uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kan ik besluiten dat:

1. Op basis van een substantile waardering van de BVBA MAERTENS.PYPE SERVICE en vang de BVBA DEMEULENAERE & CiE op basis van de staat van actief en passief per 31 december 2013; voor beide bij de fusie betrokken vennootschappen, een waarde per aandeel bekomen van; respectievelijk 135,00 EUR en 270,00 EUR. Op basis van de voormelde waarden wordt navolgende, ruilverhouding voorgesteld: 2 aandelen van de BVBA MAERTENS.PYPE SERVICE voor 1 aandeel: van de BVBA DEMEULENAERE & CiE. De gehanteerde waarden voor de bestaande aandelens gesteund zijn op bedrijfseconomische aanvaardbare waarderingsmethoden, ik dien een principieel; voorbehoud te formuleren voor financile gevolgen van eventuele fiscale controles.

2. Er zijn geen bijzondere problemen geweest bij de waardering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

3. De overige inlichtingen die het fusievoorstel bevat, werden bevestigd door de ingewonnen

inlichtingen.

(" " )

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het besluit genomen door de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap MAERTENS.PYPE SERVICE, KBO 0861.331.888, in datum van heden, waarbij het voorstel tot ontbinding zonder vereffening en fusie door overneming door de overnemende vennootschap werd goedgekeurd, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van het fusiebesluit door de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist eenparig om de overnemende vennootschap DEMEULENAERE & Cie, KBO 0878.810.793 te laten fuseren met de overgenomen vennootschap, namelijk de MAERTENS.PYPE SERVICE, KBO 0861.331.888.

Door deze fusie vindt een overgang ten algemene titel plaats van het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel actief als passief, zoals dit vermogen blijkt uit de boekhouding van de overgenomen vennootschap, zoals deze afgesloten werd op 31/12/2013.

De fusie vindt plaats met uitwerking op 01/01/2014, zodat alle verrichtingen die sinds die datum binnen de overgenomen vennootschap hebben plaatsgevonden zowel juridisch als boekhoudkundig geacht zullen worden verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, en dit zowel wat betreft het actief als het passief, en zowel wat betreft rechten en plichten van de overgenomen vennootschap ten aanzien van derden in de ruimste zin.

Ingevolge dit fusiebesluit wordt het kapitaal van de vennootschap DEMEULENAERE & Cie verhoogd met achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) tot zevenendertigduizend tweehonderd euro ( 37.200,00); hiervoor worden onmiddellijk vierhonderdvijfenzestig (465) nieuwe aandelen van de vennootschap DEMEULENAERE & Cie gecreerd, die onmiddellijk toegekend en toebedeeld worden aan de vennoot van de overgenomen vennootschap, a rato van n nieuw aandeel van de vennootschap DEMEULENAERE & Cie voor twee aandelen van de overgenomen vennootschap MAERTENS.PYPE SERVICE,

Deze aandelen zullen deelnemen in de winst met ingang van 0110112014.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde waaraan de fusie onderworpen was ingevolge het besluit genomen door de overgenomen vennootschap MAERTENS.PYPE SERVICE vervuld is, ingevolge de fusiebeslissing die zopas door de overnemende vennootschap onder het derde besluit werd genomen ; bijgevolg is de fusie voltrokken met uitwerking op de onder het derde besluit vermelde datum.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar tevens kwijting za! inhouden aan het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap voor de periode tot en met heden.

Alle boeken en bescheiden van de overgenomen vennootschap zullen conform de toepasselijke wetgeving bewaard worden op de zetel van de overnemende vennootschap, te Wervik, Molenstraat 121.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het fusiebesluit de overnemende vennootschap DEMEULENAERE & Cie eigenares wordt van de hierna vermelde onroerende rechten toebehorend aan de overgenomen vennootschap MAERTENS.PYPE SERVICE, KBO 0861.331.888:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

(" .)

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in AAA FINANCE PROTECT,

NEGENDE BESLUIT

Teneinde de voorgaande beslissingen te verwerken in de statuten, en de statuten tevens aan te passen aan de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, beslist de algemene vergadering eenparig om een nieuwe gecordineerde tekst van de statuten goed te keuren, die volledig ter vervanging komt van de bestaande statuten, als volgt:

Artikel 1. VORM - BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De maatschappelijke benaming luidt; AAA FINANCE PROTECT.

( " )

Artikel 2 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8940 Wervik, Molenstraat 121.

(. " -

Artikel3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel

De activiteit van tussenpersoon als agent of makelaar in verzekeringen in de ruimste zin van het woord De activiteit van tussenpersoon in beleggingen, leningen en financieringen en bankverrichtingen. De activiteit van makelaar en tussenpersoon inzake onroerend goed.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle plaatsen, op de manieren en mits de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken, met inbegrip van vertegenwoordiging, import en export.

De vennootschap mag alle commercile, industrile, financile, burgerlijke roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel. Zij mag onder meer, zonder dat deze opsomming limitatief is, alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, in huur nemen of geven, alle beleggingen doen in roerende of onroerende waarden, deelnemingen nemen in andere vennootschappen. Zij mag ook persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ontbonden worden door beslissing van de

algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden.

TITEL Il.- MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Artikel5. KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenendertigduizend tweehonderd euro ( 37.200,00),

vertegenwoordigd door duizend tweehonderden negen (1.209) aandelen zonder nominale waarde.

(..,)

Artikel 12. BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die voor onbepaalde tijd door de

algemene vergadering benoemd worden.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende stilzwijgende of uitdrukkelijke beslissing van

de algemene vergadering,

(" )

Artikel 15, EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Indien er slechts n zaakvoerder is, heeft deze de meest uitgebreide externe

vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, gelden volgende regels.

1, "

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermerden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

i

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

,

mod 11.1

Behoudens bijzondere en beperkte door het college van zaakvoerders toegekend, is de

vennootschap slechts verbonden door akten en documenten die door alle zaakvoerders ondertekend zijn. De zaakvoerders hoeven ten aanzien van derden, niet te bewijzen gemachtigd te zijn door een voorafgaande beraadslaging van het college van zaakvoerders, zelfs ten aanzien van openbare of ministerile ambtenaren en hypotheekbewaarders.

Elk der zaakvoerders beschikt echter over de bevoegdheid om individueel aile handelingen van dagelijks bestuur te verrichten.

De vennootschap wordt in rechte vertegenwoordigd door n zaakvoerder.

De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders kunnen aan derden bijzondere en beperkte volmachten verlenen; in het bijzonder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meer derden, die al dan niet samen handelen, toevertrouwd worden, Deze delegatie van dagelijks bestuur wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen gepubliceerd.

Zaakvoerders-rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

(. .

Artikel 19, BIJEENKOMST.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de derde zaterdag van juni op

de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproeping aangeduid wordt.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag

gehouden.

Artikel 23, AANTAL STEMMEN.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten binnen de beperkingen van de wet. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 26, JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op eenendertig december.

Op het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten, en maakt de zaakvoerder of het

college van zaakvoerders de jaarrekening en het jaarverslag op, dit laatste voor zover wettelijk vereist,

overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 27, BESTEMMING VAN DE WINST.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 30. -- VEREFFENING.

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in n akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening,

De algemene vergadering die tot ontbinding besluit benoemt n of meer vereffenaars.

De aangestelde vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden vermeld in de artikels 186 en 987 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voor elke handeling bijzondere machtiging van de algemene vergadering te moeten bekomen.

Wanneer er meerdere vereffenaars zijn handelen zij als college, en worden de beslissingen binnen het college van vereffenaars genomen bij gewone meerderheid. Het college van vereffenaars wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door minstens twee van zijn leden.

De algemene vergadering kan echter te alten tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(eri) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

(-)

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat van zaakvoerder van Mevrouw DEMEULENAERE Charlotte Thrse Isabelle, geboren te Menen op vijfentwintig april negentienhonderddrientachtig (rijksregister nummer 83.04.25-250.92), ongehuwd, wonende te 8980 Zonnebeke (Zandvoorde), Zandvoordeplaats 18.

Wordt eveneens ais zaakvoerder benoemd, voor onbepaalde duur:

De Heer MAERTENS Bruno Jean Maurice, geboren te Mouscron op zeventien maart negentienhonderddrienzestig (rijksregister nummer 63.03.17-403.43), wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Beselarestraat 928.

Die verklaart te aanvaarden.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent tenslotte voor zoveel als nodig alle bevoegdheden aan de zaakvoerders vo&rr de uitvoering van deze besluiten, en indien nodig aan de notaris voor de opmaak van de gecordineerde tekst van de statuten.

De zaakvoerder verleent hierbij tevens bijzondere volmacht aan de BVBA SPRL LUMINAD, Hoge Voetweg 14 te 8560 Gullegem, in de persoon van haar zaakvoerster, Mevrouw Sabine HOLVOET, evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten.

Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecordineerde statuten, verslagen van het bestuursorgaan en van de revisor

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jean-Marc Vanstaen, Notaris

. a p

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

02/09/2014
Man WORD 11.t

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffer `a

4jel.1111111mu~~wnu~~aui~~m1

1 16 630*

N d'entreprise : 0878.810.793

Dnomination

(en entier) : Demeulenaere & Cie

R:

Mo b.

Tribunal de Commerce de Tournai

dpos au ree le

L~ ~e

-

~~,~.C~IAV~.

G r ~ 14' x c~1sS G~ff

11 aj 2014

Bijlagen bij bet BelgisctSlaatsblad - 02L119I2.014 _Annaexes duMan.ite,ur belge

(en abrg) :

Forme juridique : Socit Prive Responsabilit Limite

Sige : 7781 Houthem (Comines), rue de Wytschaete 27

(adresse complte)

Objet(s) de l'acte : sige social

Extrait du rapport du grant du 18 aut 2014.

Par dcision du grant te sige social est tranfr dater de ce jour l'adresse suivante :

Molenstraat 121, 8940 Wervik

Charlotte Demeulenaere

Grant

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto " Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 19.06.2013 13192-0199-013
14/10/2011
Mod 2.5

` Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

N' d'entreprise : 0878.810.793

Vu~.~~ZdA c." .U~1-..u>av"

II

u

iu

ni

*11155631*

Tribunal de Commerce de Tournai

dpos au greffe le

Greff.-

nT~

e~.:- 1 u_

,~

.

Dnomination : DEMEULENAERE & Cie (en entier)

Forme juridique : SNC

Sige : Rue de Wytschaete 27

7781 Comines-Warneton (Houthem)

Obiet de l'acte : Transformation - dmissions - nomination

L'an deux mille onze,

le vingt-neuf septembre,

Par devant Matre Jean-Marc Vanstaen, Notaire associ la rsidence de COMINES,

s'est runie l'assemble gnrale extraordinaire de

"DEMEULENAERE & CIE", socit en nom collectif, constitue par acte sous seing priv en date du onze janvier deux mille six, publi par extrait l'annexe du Moniteur belge du deux fvrier deux mille six sous le numro 06025555.

Socit ayant son sige social 7781 Comines-Warneton (Houthem), Rue de Wytschaete 27, RPM Tournai 0878.810.793.

Bureau

La sance est ouverte neuf heures sous la prsidence de Monsieur Marc Demeulenaere, ci-aprs  qualifi.

Il n'est pas nomm de secrtaire ni de scrutateur.

Composition de l'assemble

Sont prsents ou reprsents, les associs ci-aprs cits, qui nous dclarent tre titulaires du nombre ci-aprs nonc de parts sociales: Monsieur DEMEULENAERE Marc Henri Georges Joseph, n Comines le cinq avril mil neuf cent quarante-neuf, demeurant 7781 Comines-Warneton (Houthem), Rue de Wytschaete 27. Madame VERMEERSCH Annie Julia Madeleine, ne Comines le onze juin mil neuf cent cinquante et un, demeurant 7781 Comines-Wameton (Houthem), Rue de Wytschaete 27. Madame DEMEULENAERE Charlotte Thrse Isabelle, ne Menin le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-trois, demeurant 8940 Wervik, Koestraat 29 bte 6. Total : soixante-deux (62) parts sociales:

'! Le tout rsultant des mentions portes au registre des associs.

Prsence des grants.

Sont prsents en qualit de grants, en application du Code des Socits.

- Monsieur Marc Demeulenaere,

- Madame Charlotte Demeulenaere,

Tous deux prcits et dsigns cette fonction dans l'acte constitutif.

Expos

Le prsident expose et requiert le notaire soussign d'acter ce qui suit :

'" A. La prsente assemble a l'ordre du jour suivant:

1. Proposition d'augmentation du capital de la socit concurrence d'un montant de douze mille' quatre cents euros ( 12.400,00) pour le porter de six mille deux cents euros ( 6.200,00) dix-huit mille six cents euros ( 18.600,00), par cration de cent vingt-quatre (124) parts sociales nouvelles

2. Renonciation au droit de souscription prfrentiel

3. Ralisation de l'augmentation du capital conformment la proposition (point 1 de l'ordre du jour)

4. Transformation de la socit en une socit prive responsabilit limite  rapports pralables  i dcision  rpartition des parts de la socit transforme.

5. Adoption des statuts de la socit transforme.

6. Dmission des grants - dsignation d'un grant.

62

60

1

1

--- ----

Mentionner sur !a dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter !a personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

7. Pouvoirs confrer pour excuter les rsolutions prises.

B. Convocation des administrateurs

Tous les associs et grants dclarent renoncer aux dlais et aux formalits de convocation tels que prvus par le Code des socits et renoncent toute action en nullit ventuelle du chef d'une irrgularit de forme, conformment l'article 64, 1 du Code des socits.

C. Validit de l'assemble  malorits

Le prsident expose :

1/ que les grants sont prsents.

2/ qu'il y a actuellement soixante-deux (62) parts mises et qu'il n'existe pas d'autres titres sociaux.

3/ qu'il y a aujourd'hui trois associs prsents ou reprsents, possdant ensemble soixante-deux (62)

actions, de sorte que l'intgralit du capital est reprsent et que la prsente assemble peut ds lors

valablement dlibrer et dcider des points figurant l'ordre du jour sans qu'aucune justification ne soit

ncessaire quant aux convocations.

41 Majorits : la dcision relative la transformation doit recueillir quatre cinquimes des voix ; les autres

points de l'ordre du jour portant modification des statuts, doivent obtenir trois quarts des voix pour tre

adopts ; les points de l'ordre du jour qui ne porteraient pas modification des statuts doivent obtenir une

majorit simple.

5/ Chaque action donne droit une voix

D. Intervention du notaire.

Le notaire soussign a attir l'attention des personnes faisant partie de l'organe de gestion de la responsabilit spciale et solidaire qui dcoule de l'application ventuelle de l'article 785 du Code des Socits.

Constatation de la validit de l'assemble

L'expos du prsident est reconnu exact par l'assemble. L'assemble constate qu'elle est valablement

compose pour dlibrer et dcider des points mis l'ordre du jour.

TRAITEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

L'assemble traite l'ordre du jour et, aprs dlibration, elle adopte par vote spar sur chaque rsolution,

l'unanimit des voix, les rsolutions suivantes:

Premire rsolution.

L'assemble approuve le principe d'une augmentation du capital de la socit concurrence d'un montant de douze mille quatre cents euros ( 12.400,00) pour le porter de six mille deux cents euros ( 6.200,00) dix-huit mille six cents euros ( 18.600,00), par cration de cent vingt-quatre (124) parts sociales nouvelles

Deuxime rsolution.

Monsieur Marc Demeulenaere et Madame Annie Vermeersch dclarent renoncer tout droit de

souscription prfrentiel l'augmentation de capital.

Troisime rsolution.

L'assemble dcide d'augmenter le capital concurrence de douze mille quatre cents euros (

12.400,00) pour le porter de six mille deux cents euros ( 6.200,00) dix-huit mille six cents euros ( 18.600,00), par cration de cent vingt-quatre (124) parts sociales nouvelles du mme type que les parts existantes, ayant les mmes droits et obligations et participant aux rsultats sociaux partir du premier janvier deux mille onze.

Immdiatement, Madame Charlotte Demeulenaere, prcite, dclare souscrire les cent vingt-quatre (124) parts sociales nouvelles, au prix de douze mille quatre cent euros.

Le montant de la souscription a t libr concurrence de six mille deux cents euros ( 6.200,00) par le souscripteur, par un versement effectu pralablement ce jour au compte de la socit.

En rmunration de cet apport, il est donc attribu Madame Charlotte Demeulenaere cent vingt-quatre (124) parts sociales.

L'assemble est donc poursuivie immdiatement, Madame Charlotte Demeulenaere y participant ds cet instant au moyen des cent vingt-cinq (125) parts sociales dont elle est dornavant titulaire.

Quatrime rsolution.

A. Rapports.

En application des articles 777 et 778 du Code des Socits, et en vue de la transformation de la

prsente socit en socit prive responsabilit limite, les documents et rapports suivants ont t

tablis :

- un tat rsumant la situation active et passive de la socit arrt au trente juin deux mille onze.

-.unrapport.justifiant justificatif tabli-par les grants en date.du.trente.et.un niai deux. mille onze.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rserv

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1- un rapport tabli par Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, ayant son sige social 8560 WVELGEK/1,1. Kortrijkstraat, 12, reprsente par la socit prive responsabilit limite Dujardin en Co , reprsente elle-mme par Monsieur Piet DUJARDIN, rviseur d'entreprises 8560 WEVELGEM, Kortrijkstraat, 12, en date du vingt-six aot deux mille onze.

Les membres de l'assemble dclarent avoir pris connaissance de ces rapports et documents depuis plus

de quinze jours, et dispensent le prsident d'en donner lecture.

Pour autant que de besoin, ces rapports sont approuvs.

Un original de chaque rapport a t remis au notaire soussign ; un exemplaire du rapport du rviseur

d'entreprises sera dpos conformment au Code des Socits.

Les conclusions du rapport du reviseur d'entreprises sont les suivantes :

Mes travaux de contrle visent seulement vrifier s'il a eu la moindre surestimation de l'actif net, tel que cela ressort de l'tat rsumant la situation active et passive au 30 juin 2011 qui a t tabli par l'organe de gestion de la socit comportant un total de bilan de 67.521, 80 EUR et un actif net de 31.460, 37 EUR avant l'augmentation de capital envisage. Au terme de mes travaux de contrle, effectus conformment aux normes en matire de transformation de la Socit en Nom Collective en une Socit Prive

i Responsabilit Limite, ii apparat qu'il n'y a pas de surestimation de l'actif ni de sous-estimation du passif l'exemption des amortissements non enregistrs sur les immobilisations incorporelles et corporelles pour un montant total de 6.387,31 EUR.

Le capital actuel de la socit (6.200,00 EUR) est infrieur au capital minimum lgalement requis pour une SPRL (18.550,00 EUR). Pralablement la transformation, le capital est augment par un apport en espces par madame Charlotte DEMEULENAERE d'un montant de 12.400, 00 EUR. Cette augmentation de capital sera libre directement d'un montant de 6.200, 00 EUR. L'augmentation de capital donnera lieu la cration de 124 parts nouvelles.

Tenant compte de l'augmentation de capital concurrence d'un montant de 12.400, 00 EUR, le capital social aprs 1' augmentation s'lvera 18.600,00 EUR et l'actif net ajust s'lvera aprs l'augmentation 31.273, 06 EUR.

L'actif net ajust aprs l'augmentation est suprieur au capital aprs l'augmentation.

Le capital aprs l'augmentation est suffisant compte tenu du capital minimum lgalement requis pour une S.P.R.L., en conformit avec l'article 214 du Code des Socits.

B. Dcision de transformation de la socit.

L'assemble gnrale dcide l'unanimit de transformer la socit en nom collectif DEMEULENAERE & Cie en socit prive responsabilit limite DEMEULENAERE & Cie, au capital social inchang de dix huit mille six cents euros ( 18.600,00), reprsent par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, ayant le mme objet, une dure illimite, et conservant sans modifications le patrimoine de la socit.

Ni le bilan ni la comptabilit de la socit ne sont modifis, de sorte que la socit prive responsabilit limite DEMEULENAERE & Cie poursuivra sans modifications la comptabilit de la socit en nom collectif ainsi transforme.

La transformation prend effet ce jour mais sans discontinuit, toutes les oprations faites depuis le dbut de l'exercice social en cours par la socit en nom collectif DEMEULENAERE & Cie tant rputes ralises par la socit prive responsabilit limite DEMEULENAERE & Cie.

La socit ainsi transforme conservera galement le numro d'inscription la Banque Carrefour des Entreprises, au Registre des Personnes Morales et la TVA, ainsi que toutes autres immatriculations administratives et lgales de quelque nature qu'elles soient.

La transformation s'opre sur base de l'tat rsumant la situation active et passive de la socit arrt au trente juin deux mille onze, dont question ci-avant, mais en incluant bien entendu toutes oprations comptables effectues jusqu' ce jour.

C. Attributions des parts sociales de la socit transforme.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts de la socit prive responsabilit limite DEMEULENAERE & Cie

sont attribues comme suit aux associs oraualiifis :

1. Marc Demeulenaere : soixante (60) parts 60

2. Annie Vermeersch : une (1) part 1

3. Charlotte Demeulenaere : cent vingt-cinq (125) parts 125

Total : cent quatre-vingt-six (186) parts 186

Soit cent quatre-vingt-six (186) parts, reprsentant l'intgralit du capital.

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Cinquime rsolution.

L'assemble dcide l'unanimit d'arrter comme suit le texte des statuts de la socit prive

"

responsabilit limite DEMEULENAERE & Cie issue de la prsente transformation :

Extrait des statuts

DENOMINATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rserv

au

Moniteur

belge

Mod 2.1

La socit prive responsabilit limite prend la dnomination de DEMEULENAER & Cie

SIEGE SOCIAL

Le sige social est tabli 7781 Houthem, Rue de Wytschaete 27.

OBJET

La socit a pour objet l'activit d'intermdiaire titre d'agent ou de courtier en rapport avec les assurances au sens le plus large.

L'activit d'intermdiaire pour des placements, prts et financements et autres oprations bancaires. L'activit de courtier et intermdiaire en matire immobilire. La socit peut raliser son objet pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes manires et suivant les modalits qui lui paratront les mieux appropries, y compris la reprsentation, l'importation et l'exportation.

La socit peut faire toutes oprations commerciales, industrielles, financires, civiles mobilires et immobilires, se rapportant directement ou indirectement en tout ou partie l'objet social. Elle peut notamment, sans que cette numration soit limitative, acheter, vendre, changer, prendre ou donner en location, tous biens meubles et immeubles, effectuer tous placements en valeurs, mobilires et immobilires. Prendre des participations dans d'autres socits. La socit peut galement fournir une caution personnelle ou relle en faveur de tiers.

DUREE

La socit est constitue pour une dure illimite.

CAPITAL

Le capital social est fix la somme de dix-huit mille six cents euros ( 18.600,00) reprsent par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans dsignation de valeur nominale.

NOMINATION DU OU DES GERANTS

La socit est administre par un ou plusieurs grants, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. POUVOIRS DU OU DES GERANTS

Conformment l'article 257 du Code des Socits, le grant unique peut accomplir tous les actes ncessaires ou utiles l'accomplissement de l'objet social de la socit, sauf ceux que la loi rserve l'assemble gnrale, et il reprsente la socit l'gard des tiers et en justice, soit en demandant ou dfendant.

Le grant dispose des pouvoirs les plus tendus pour accomplir tous actes de disposition, d'administration, de gestion et de reprsentation intressant la socit, dans le cadre de l'objet social.

S'il y a plus d'un grant, chaque grant, agissant seul, reprsente la socit dans les actes et en justice, et est entre autres charg de la gestion journalire de la socit et dispose cet effet de la signature sociale.

REPRESENTATION DES GERANTS

Les grants peuvent confrer des tiers de leur choix, et, sous leur responsabilit, des mandats spciaux et limits ; la gestion journalire de la socit peut en particulier tre dlgue un ou plusieurs mandataires, agissant ensemble ou sparment. Toute dlgation de gestion journalire doit tre publie conformment aux dispositions lgales.

Tout pouvoir gnral et permanent qui sera confr par les grant pourra en tout temps tre rvoqu par dcision des associs prise en assemble gnrale.

ASSEMBLEE ANNUELLE

L'assemble gnrale ordinaire des associs aura lieu de plein droit chaque anne le troisime samedi de

juin soit au sige social soit en tout autre local dsign dans la convocation.

Si ce jour est fri, l'assemble est remise au plus prochain jour ouvrable la mme heure.

INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS

L'anne sociale commence le premier janvier et finit le trente et un dcembre.

A la fin de chaque anne sociale, la grance tablira les comptes annuels, le compte des rsultats et le

rapport de gestion.

REPARTITION DU BENEFICE

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rserv

au

Moniteur

belge

Rserv

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

L'excdent favorable des comptes annuels, dduction faite des frais gnraux, chargs sociales, intrts ventuels aux associs cranciers, rmunrations des grants et commissaires et amortissements ncessaires, constitue le bnfice net de l'exercice.

Sur ce bnfice, il sera fait un prlvement de CINQ (5) pour cent au moins, destin la formation du fonds de rserve lgale. Ce prlvement cessera d'tre obligatoire lorsque la rserve aura atteint le dixime du capital social.

L'affectation du rsultat disponible est dcide par l'assemble gnrale, dans le respect du Code des Socits, sur proposition de la grance.

De mme, l'assemble annuelle dtermine le mode et la date de paiement des dividendes ventuels.

LIQUIDATION ET PARTAGE

En cas de liquidation par ralisation des actifs, le produit de la ralisation servira d'abord couvrir le passif de la socit, dans le respect de l'galit des cranciers, et les frais de la liquidation.

Le solde bnficiaire sera partag entre les associs en proportion du nombre de parts qu'ils possdent, chaque part confrant un droit gal.

Les pertes ventuelles seront supportes par les associs dans la mme proportion, sans toutefois qu'un associ puisse tre tenu d'effectuer aucun versement au-del de son apport en socit.

Sixime rsolution. - Dmission de grants -- Nomination d'un arant

Les grants dsigns lors de la constitution, savoir :

- Monsieur Marc Demeulenaere

- Madame Charlotte Demeulenaere,

Dclarent l'instant dmissionner de leur fonction de grant de la socit telle qu'elle existait sous forme

de socit en nom collectif.

L'assemble accepte cette dmission.

La dcharge aux grants sortants sera mise l'ordre du jour de l'assemble gnrale ordinaire appele

statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours.

L'assemble dcide l'unanimit de fixer le nombre de grants un et d'appeler cette fonction:

1. Madame Charlotte Demeulenaere, prcite, .

Qui accepte.

Le mandat est confr pour une dure indtermine, jusqu' rvocation ou dmission ventuelle.

Le mandat sera rmunr.

L'assemble dcide ensuite de ne pas nommer de commissaire, n'y tant pas tenue eu gard aux critres fixs dans le Code des Socits.

Septime rsolution  pouvoirs et procurations.

L'assemble donne pouvoir au grant l'effet de prendre toutes les mesures et de faire toutes les dmarches ncessaires l'excution des rsolutions qui prcdent.

Le grant prcit confre tous pouvoirs la SPRL FIDUCO, Boulevard Industriel lA 7780 COMINES, ou l'un de ses employs, avec facult de substitution, aux fins d'effectuer toutes les formalits requises suite la prsente transformation, et ce tant auprs de la Banque Carrefour des Entreprises, qu'auprs de toutes administrations fiscales et sociales.

Pour extrait analytique

J.M. VANSTAEN

Notaire associ

Dpos en mme temps : expdition  rapport du reviseur d'entreprises  statuts coordonns

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recta : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter fa personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 31.08.2015 15561-0037-013

Coordonnées
AAA FINANCE PROTECT

Adresse
MOLENSTRAAT 121 8940 WERVIK

Code postal : 8940
Localité : WERVIK
Commune : WERVIK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande