AANNEMINGEN ROMAR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AANNEMINGEN ROMAR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.768.690

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 23.06.2014 14195-0323-014
30/07/2013
MO ITEUR BE GE N5EFZGE!_EGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOO

FHAND

EL T

1111C11101 " gE-G2IC`~7-A2at~ ~~5 JULI

fdeng BuQe)

H CTATS~

r

Griff> Me"

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

;1~t~~S~'

i

-a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0882,768.690

Benaming (voluit):AANNEMINGEN ROMAR

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Monnikenwerve 191

8000 Brugge

Onderwerp akte :Verlenging boekjaar - statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-; Andries), lid van de maatschap Notaris Michel Van Damme -- Notaris Christian Van Damme Notaris Sophie Delaere , geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op zevenentwintig juni tweeduizend dertien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor; registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er; een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met! beperkte aansprakelijkheid AANNEMINGEN ROMAR te 8000 Brugge, Monnikenwerve 191,E waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering besloo het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op n; januari en af te sluiten op eenendertig december van elk jaar.

2. De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te? houden op de laatste dinsdag van de maand mei om 11.00 uur.

3. 1 De vergadering besloot het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op n juli; tweeduizend en twaalf (1/07/2012) te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig december; tweeduizend dertien (31/12/2013).

2 De vergadering besloot dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de;

"

jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en dertien, zal gehouden worden; op de laatste dinsdag van de maand mei tweeduizend en veertien om 11.00 uur.

4. De vergadering besloot de artikelen 11 en 29 van cie statuten aan te passen aan voorgaand; besluit en te hernummeren, om voortaan te luiden zoals verder vermeld onder het zesde besluit.

5. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de; statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, met volgende te publiceren; kenmerken :

; 1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte. aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "AANNEMINGEN ROMAR".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Monnikenwerve 191,

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

;; 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfenzeventigduizend tweehonderdtachtig

euro ( 275.280,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderdtachtig (1.480) aandelen op naam, zonder;

nominale waarde, die ieder n/duizend vierhonderdtachtigste (1/1.480ste) van het kapitaal,

vertegenwoordigen.

;:5. Het boekjaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de; wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van; het saldo van de nettowinst.

j~ De algemene vergadering benoemt n of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan= tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

3i mod 11.1Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

7. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

1/ Indien de vennootschap slechts n zaakvoerder in functie heeft, geldt de volgende regeling:

" Deze zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

" Deze zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als

eiser of verweerder.

2/ Indien de vennootschap meerdere zaakvoerders in functie heeft, geldt de volgende regeling:

" Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

" Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder(s) worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel:

- de aanleg en het onderhoud van tuinen, velden, sportvelden en alle mogelijke terreinen voor

particulieren, bedrijven, openbare besturen,... met inbegrip van alle aanplantingen;

- de handel in planten, zaden, meststoffen en alle mogelijke tuinaannemingsbenodigdheden; het voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt, snoeien van bomen en heggen, aanleggen en onderhouden van diverse terreinen;

- het plaatsen van omheiningen, afsluitingen, hekkens en alle mogelijke scheidingsmaterialen; de bouw en aanleg van speel- en sportterreinen, zwembaden, vijvers,...;

- het uitvoeren van alle mogelijke grondwerken;

het uitvoeren van alle mogelijke werken inzake houtteelt en bossen: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en Instandhouden van bossen en andere houtbestanden;Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

het uitvoeren van alle mogelijke aannemingswerken inzake het optrekken, het bouwen,

verbouwen, voltooien en restaureren van gebouwen en alle mogelijke werken van inrichting

inzake gebouwen en alle mogelijke bouwwerkzaamheden;

het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;

het uitvoeren van metsel en voegwerken;

het bedekken van gebouwen met pannen en soortgelijke;

het ruimen van bouwterreinen;

het uitvoeren van alle mogelijke waterbouwkundige werken, de aanleg van

waterdistributienetten en rioleringen;

- het ruimen en bouwrijpmaken van bouwterreinen, het uitvoeren van baggerwerken; het ruimen van waterlopen en sloten;

- het opkuisen van gebouwen dit zowel van binnen ais van buiten;

het leegmaken van gebouwen, het ontmantelen van gebouwen, het verwijderen van aile

mogelijke inrichtingen en inboedels van gebouwen;

het isoleren en alle mogelijke isolatiewerken;

- het uitvoeren van alle mogelijke werken inzake het grondwaterpeil en alle hiermee verbonden grondwerken;

het uitvoeren van alle mogelijke draineringswerken en aile mogelijke onderhoud aan rivieren, vijvers en waterlopen;

alle grondverzet: het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en alle andere grondverzet;

- het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;

- het uitoefenen van schoonmaakactiviteiten;

- het leggen van kabels, pijpen en diverse leidingen inzake water, gas- en elektriciteitsvoorzieningen;

- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,

plafonds, enzoverder in hout of kunststof of metaal;

het stellen van handelingen inzake sanitair, centrale verwarming en alle lood- en

zinkwerken;

het leggen van alle mogelijke vloeren en bedekken van muren;

het uitvoeren van stukadoors- en pleisterwerken, schilderwerken en behangwerken;

- het uitvoeren van alle mogelijke timmerwerken en schrijnwerken met in het bijzonder: de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal en andere materialen: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzoverder;

- de bouw en montage van serres, veranda's en andere constructies in hout, kunststof of metaal;

het optrekken van alle mogelijke metaalconstructies;

het nationaal en internationaal vervoer langs de weg van goederen, zowel in aanneming als in onderaanneming als in deelneming met derden van goederen. Alsmede de Alsmede de aan-en verkoop, en verhuur van rollend materieel en het onderhoud ervan;

- Het laden, lossen en de expeditie van alle goederen en producten;

De handel zowel in aanneming als in onderaanneming van bouwmaterialen en gelijkaardige

producten;

- Het vervoer, de levering en productie van deze producten.

- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van materialen, van welk aard ook, bijhorigheden, onderdelen van nevenproducten, evenals het presteren van alle mogelijke diensten, die kunnen verband houden met wat voorafgaat. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van recuperatiematerialen en gelijkaardige materialen van welke aard ook;

het huren en verhuren van alle mogelijke materialen en roerende goederen, alsook alle gelijkaardige handelingen zowel in aanneming als in onderaanneming.

Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende zakelijke rechten;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van lle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industrile, commercile, financile landbouw of immobilinvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en de cordinatie van de ontwikkeling van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

?' Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

tx e

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en Financile bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van een gelijkwaardige handel niet aantasten;

Deze opsomming mag aile commercile, industrile, financile roerende en onroerende daden stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar best schijnen;

Zij kan onder meer zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financile of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkwaardig of aanverwant is of die voor haar een bron van afzetgebied zouden kunnen zijn.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;

Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand mei om elf uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissarissen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

R 4. mod 11.1De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

7, De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SINNAEVE ACCOUNTING & CONSULTING, kantoor houdende te 8210 Zedelgem, Groenestraat 92, evenals aan haar bedienden, aangestelden eng lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd

Afschrift van de akte statutenwijziging

Gecordineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme  Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

V

13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.01.2015, NGL 09.01.2015 15005-0133-014
07/03/2013
1= 111.1In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akter~~de`

N00 PN~~L~~

V A qe)

~~ N eA~~ t,Ptdp ir%9 grua

BRUGG

2 5 ~~~e

ber VI

aa

Be

Sta,

Ondernemingsnr : 0882.768.690

Benaming (voluit) : AANNEMINGEN ROMAR

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Monnikenwerve 191

8000 Brugge

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgesteld door Sophie Delaere, geassocieerd notaris te Brugge (Sint Andries), lid van de maatschap Notaris Michel Van Damme - Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere, geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op elf; februari tweeduizend en dertien , waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een! b"

uitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met; beperkte aansprakelijkheid Aannemingen Romar te 8000 Brugge, Monnikenwerve 191, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig; of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te; hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door BDO BEDRIJFSREVISOREN Burgerlijke Vennootschap onder de vorm; van een CVBA, kantoorhoudende te 8800 Roesetare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5,! vertegenwoordigd door haar de Heer POUSEELE Bruno, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel; 1! 313 van het Wetboek van vennootschappen door zaakvoerder aangesteld. ; De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden; hierna letterlijk weergegeven:

I"5. Besluit

3; De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA AANNEMINGEN ROMAR, bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de achtergestelde lening op meer dan n jaar, door de heer Pieter; ;3 ROTSAERT, voor een inbrengwaarde v an 54.870,00 EUR.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de; continuteit en het herstel van de financile toestand van de vennootschap, van oordeel

!a/ dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut;

van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan v an de: 3; vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebracht bestanddelen en voor de

bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de! ; inbreng in natura;

b/ dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van; nauwkeurigheid en duidelijkheid; c/ dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering ;; bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van: waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen dei ,; inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 295 aandelen van de BVBA AANNEMINGEN! ROMAR, zonder vermelding van nominale waarde.

33 Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in; het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA; AANNEMINGEN ROMAR en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 6 februari 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan ht Belgisch Staatsblad- het verslag opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

2. En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

3. BESLISSING

Vervolgens hebben alle hierna vernoemde inschrijvers verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financile toestand van de vennootschap "AANNEMINGEN ROMAR" en in te schrijven op de duizend driehonderdtachtig (1.380) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap.

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met tweehonderdzesenvijftigduizend zeshonderdtachtig euro ( 256.680,00) te verhogen om het van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) te brengen op tweehonderdvijfenzeventigduizend tweehonderdtachtig euro ( 275.280,00) door inbreng:

a/ Door de heer ROTSAERT Pieter, voornoemd, van:

" Inbreng van de rekening courant ten voordele van de heer ROTSAERT Pieter, voornoemd, zoals gewaardeerd en beschreven in het verslag opgesteld door voornoemde revisor, voor een bedrag van vierenvijftigduizend achthonderdzeventig euro ( 54.870,00);

" Een geldelijke inbreng voor een bedrag van vijfendertigduizend achthonderdachtennegentig euro ( 35.898,00), volledig volstort, door de heer ROTSAERT Pieter, voornoemd;

Zijnde inbreng door de heer ROTSAERT Pieter, voor een totale som van negentigduizend zevenhonderdachtenzestig euro (C 90.768,00);

b/ Door de heer MARTENS Lieven, voornoemd, van:

" Een geldelijke inbreng voor een bedrag van negentigduizend zevenhonderdachtenzestig euro (C 90.768,00), door de heer MARTENS Lieven, voornoemd, doch volstort voor een bedrag van vijftigduizend vierendertig euro (C 50.034,00).

c/ Door de heer ROTSAERT Jasper, geboren te Brugge op achttien juni negentienhonderd

zesentachtig, (rijksregister nummer 86.06.18-129.15 identiteitskaart nummer 5909870561-61), wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Weidestraat 390, die alhier tussenkomt, van:

" Een geldelijke inbreng voor een bedrag van vijfenzeventigduizend honderdvierenveertig

euro (C 75.144,00), volledig volstort;

II. VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

1. De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte rekening courrant, gedetailleerd beschreven in voormeld verslag opgesteld door voornoemde revisor, alsook de volle eigendom van de ingebracht gelden met ingang vanaf heden.

2. Alle inschrijvers hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financile toestand van de vennootschap "AANNEMINGEN ROMAR".

III. VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor voormelde inbrengen ten belope van in totaal tweehonderdzesenvijftigduizend zeshonderdtachtig euro (C 256.680,00), worden aan de inbrengers voornoemd, duizend driehonderdtachtig (1.380) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld en dit als volgt:

a/ De heer ROTSAERT Pieter Marcel Ans, geboren te Brugge op elf juli negentienhonderdvierentachtig, wonende te 8000 Brugge, Monnikenwerve 191.ontvangt voor zijn inbreng voor een totale waarde van negentigduizend zevenhonderdachtenzestig euro (C 90.768,00), vierhonderdachtentachtig (488) volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen;

b/ De heer MARTENS Lieven Ren Greta, geboren te Brugge op zeventien december negentienhonderdvijfentachtig, wonende te 8020 Oostkamp, Zedelgemsestraat 25.

ontvangt voor zijn inbreng voor een totale waarde van negentigduizend zevenhonderdachtenzestig euro (C 90.768,00), vierhonderdachtentachtig (488) aandelen, volstort voor een bedrag van vijftigduizend vierendertig euro (C 50.034,00), welke aandelen zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen; c/ De heer ROTSAERT Jasper, geboren te Brugge op achttien juni negentienhonderd zesentachtig, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Weidestraat 390.

ontvangt voor zijn inbreng voor een totale waarde van vijfenzeventigduizend honderdvierenveertig euro (C 75.144,00), vierhonderdenvier (404) volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen.

IV. VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG

Vervolgens komt tussen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij Van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moa 11.1

e

t r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden Laan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versd : Naam en handtekening

- de Heer ROTSAERT Pieter, voornoemd, die, na voorlezing van het voorafgaande, verklaart' zijn rekening courrant ten belope van vierenvijftigduizend achthonderdzeventig euro ( 54.870,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financile toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

- De inbrengen in geld werden zoals voormeld uitgevoerd ( voor een volstort bedrag van honderdeenenzestigduizend zesenzeventig euro (C 161.076,00) en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE82 7480 3665 2868 op naam van de vennootschap bij de KBC bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financile instelling op datum van elf februari tweeduizend en dertien, dat ondergetekende notaris werd overhandigd tot bewaring in zijn dossier.

V. VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op tweehonderdvijfenzeventigduizend tweehonderdtachtlg euro (C 275.280,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend vierhonderdtachtig (1.480) aandelen, zonder nominale waarde.

VENNOTEN na KAPITAALVERHOGING Aantal aandelen

ROTSAERT Pieter 538

MARTENS Lieven 538

ROTSAERT Jasper 404

Totaal van de aanwezige aandelen : 1.480

4. Ingevolge de genomen besluiten besloot de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: .

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfenzeventigduizend tweehonderdtachtig euro (C 275.280,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderdtachtig (1.480) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder n/duizend vierhonderdtachtigste (1/1.480ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,"

5. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "AANNEMINGEN ROMAR".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Monnikenwerve 191

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfenzeventigduizend tweehonderdtachtig euro (C 275.280,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderdtachtig (1.480) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder n/duizend vierhonderdtachtigste (1/1.480') van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Het boekjaar begint op n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt n of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldetsers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

7. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke

Voorbehouden -"aan ht Belgisch Staatsblad mod 99.1persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in' naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

1/ Indien de vennootschap slechts n zaakvoerder in functie heeft, geldt de volgende regeling:

" Deze zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

" Deze zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als

eiser of verweerder.

2/ Indien de vennootschap meerdere zaakvoerders in functie heeft, geldt de volgende regeling:

" Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

" Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder(s) worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel:

de aanleg en het onderhoud van tuinen, velden, sportvelden en alle mogelijke terreinen voor

particulieren, bedrijven, openbare besturen,... met inbegrip van alle aanplantingen;

de handel in planten, zaden, meststoffen en alle mogelijke tuinaannemingsbenodigdheden;

het voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt, snoeien van bomen en

heggen, aanleggen en onderhouden van diverse terreinen;

het plaatsen van omheiningen, afsluitingen, hekkens en alle mogelijke scheidingsmaterialen;

de bouw en aanleg van speel- en sportterreinen, zwembaden, vijvers,...;

het uitvoeren van alle mogelijke grondwerken;

het uitvoeren van aile mogelijke werken inzake houtteelt en bossen: aanplanten,

herbeplanten, verplanten, uitdunnen en instandhouden van bossen en andere

houtbestanden;

het uitvoeren van alle mogelijke aannemingswerken inzake het optrekken, het bouwen,

verbouwen, voltooien en restaureren van gebouwen en alle mogelijke werken van inrichting

inzake gebouwen en aile mogelijke bouwwerkzaamheden;

het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;

het uitvoeren van metsel en voegwerken;

het bedekken van gebouwen met pannen en soortgelijke;

het ruimen van bouwterreinen;

het uitvoeren van alle mogelijke waterbouwkundige werken, de aanleg van

waterdistributienetten en rioleringen;

het ruimen en bouwrijpmaken van bouwterreinen, het uitvoeren van baggerwerken;

het ruimen van waterlopen en sloten;

het opkuisen van gebouwen dit zowel van binnen als van buiten;

het leegmaken van gebouwen, het ontmantelen van gebouwen, het verwijderen van alle

mogelijke inrichtingen en inboedels van gebouwen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

het isoleren en alle mogelijke isolatiewerken;

het uitvoeren van alle mogelijke werken inzake het grondwaterpeil en alle hiermee

verbonden grondwerken;

het uitvoeren van alle mogelijke draineringswerken en alle mogelijke onderhoud aan rivieren,

vijvers en waterlopen;

alle grondverzet: het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven

van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en alle andere grondverzet;

het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere wegen en paden

voor voertuigen en voetgangers;

het uitoefenen van schoonmaakactiviteiten;

het leggen van kabels, pijpen en diverse leidingen inzake water, gas- en

elektriciteitsvoorzieningen;

de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,

plafonds, enzoverder in hout of kunststof of metaal;

het stellen van handelingen inzake sanitair, centrale verwarming en alle lood- en

zinkwerken;

het leggen van alle mogelijke vloeren en bedekken van muren;

het uitvoeren van stukadoors- en pleisterwerken, schilderwerken en behangwerken;

het uitvoeren van alle mogelijke timmerwerken en schrijnwerken met in het bijzonder: de

montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal en andere

materialen: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,

winkelinrichtingen, enzoverder;

- de bouw en montage van serres, veranda's en andere constructies in hout, kunststof of

metaal;

het optrekken van alle mogelijke metaalconstructies;

het nationaal en internationaal vervoer langs de weg van goederen, zowel in aanneming als in

onderaanneming als in deelneming met derden van goederen. Alsmede de Alsmede de aan-

en verkoop, en verhuur van rollend materieel en het onderhoud ervan;

Het laden, lossen en de expeditie van aile goederen en producten;

De handel zowel in aanneming als in onderaanneming van bouwmaterialen en gelijkaardige

producten;

Het vervoer, de levering en productie van deze producten.

- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van materialen, van welk aard ook, bijhorigheden, onderdelen van nevenproducten, evenals het presteren van alle mogelijke diensten, die kunnen verband houden met wat voorafgaat. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van recuperatiematerialen en gelijkaardige materialen van welke aard ook;

het huren en verhuren van alle mogelijke materialen en roerende goederen, alsook alle gelijkaardige handelingen zowel in aanneming als in onderaanneming.

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende zakelijke rechten;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van lie verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industrile, commercile, financile landbouw of immobilinvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en de cordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en Financile bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van een gelijkwaardige handel niet aantasten;

Deze opsomming mag alle commercile, industrile, financile roerende en onroerende daden stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar best schijnen;

Zij kan onder meer zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financile of andere tussenkomst interesseren in aile bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkwaardig of aanverwant is of die voor haar een bron van afzetgebied zouden kunnen zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan hlet

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;

Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand november om elf uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op ledere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of

Voor-

,' behouden

''aan h'et

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap' gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

6. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SINNAEVE ACCOUNTING & CONSULTING, kantoor houdende te 8210 Zedelgem, Groenestraat 92, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte statutenwijziging

Verslag van het bestuursorgaan cfr art 313

Verslag van de bedrijfsrevisor

Gecordineerde statuten

Sophie Delaere, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

gaan liet

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.11.2012, NGL 27.02.2013 13047-0586-014
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.11.2011, NGL 28.02.2012 12047-0569-014
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.11.2010, NGL 25.02.2011 11043-0258-014
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 30.08.2009 09654-0137-015
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 22.08.2008 08589-0294-013
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.01.2016, NGL 25.01.2016 16027-0382-014

Coordonnées
AANNEMINGEN ROMAR

Adresse
MONNIKENWERVE 191 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande